Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/12/2004

Escoltar

02/12/2004

dijous 02 desembre 2004, 00:00h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària del dia 28 d'octubre de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució del grup municipal del Partit Popular, de suport de l'Ajuntament de Mataró a la candidatura de Madrid, com a organitzador dels Jocs Olímpics de 2012.

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ4. Aprovació inicial del Reglament del Consell de Ciutat.

5. Aprovació inicial del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

6. Alienació mitjançant compravenda del local situat al baix de l'edifici núm. 34, del Caminet de les Vinyes de Mataró

7. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2004 de l'Ajuntament.

-Servei de Compres i Contractacions-

8. Ratificació del Decret núm. 9118/2004, de data 25 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, de finalització de la durada de la concessió del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, adjudicat a favor d'Entorn, SCCL., a fi de que per al 2005 no operi la pròrroga tàcita de la concessió, si bé Entorn SCCL. haurà de continuar amb la prestació de la concessió fins que el nou licitador es faci càrrec de la concessió (exp. 56/98).

-Patronat Escola Universitària Politècnica de Mataró-

9. Nomenament membre del Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestat Social-

10. Donar compliment al contingut de la sentència ferma número 290 de data 24 de febrer de 2004, dictada pel Tribunal de Justícia de Catalunya, en el recurs número 713/00 interposat per la companyia SA SACPA.

11. Aprovar l'adhesió al document de bases per a constituir la Xarxa SIDA i Món Local a Catalunya.

-Institut Municipal d'Educació-

12. Nomenar el Sr. Martí Casares Roca com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.

13. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per resolució de data 9 de novembre de 2004, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2003-2004.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14. Proposta de resolució que presenta el grup municipal de CiU per l'adhesió a l'Agenda 21 de la Cultura.

PRECS I PREGUNTES

15 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre actuacions previstes al carrer Sant Pelegrí.

16 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular per a procedir a cobrir de material antilliscant els carrers de la ciutat amb pendent pronunciat..

17 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el nou sistema de recollida de residus generats per les empreses i els comerços de la nostra ciutat.

18 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació d'alguns contenidors de brossa soterrats.

19 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la qualitat dels materials emprats en les darreres obres de reurbanització i rehabilitació de vies urbanes.

20. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Fundació Hosiptal Sant Jaume i Santa Magdalena.

21. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els actes organitzats a la ciutat amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.

22. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre balanç de la regidoria de Cultura.

ACTA NÚM. 17/2004- SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2004.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos de desembre de dos mil quatre, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOAN LOPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt núm. 4 de l'ordre del dia

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

És excusada la senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2004.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

 

2 - DESPATX OFICIAL

 • No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de despatx oficial.

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, DE SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA CANDIDATURA DE MADRID, COM A ORGANITZADOR DELS JOCS OLÍMPICS DE 2012.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la proposta següent :

"La decisió de la Federació Internacional de Patinatge (FIRS) de no acceptar la Federació Catalana com a membre de ple dret ha fet que hagi sorgit alguna veu instant impulsar una campanya política contra la candidatura olímpica de Madrid 2012.

En aquest sentit, el fet que algun polític de partits amb responsabilitats de Govern a Catalunya i amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats demani públicament que els Jocs Olímpics de l'any 2012 no vinguin a Espanya por perjudicar greument la candidatura de Madrid, que està competint amb altres quatre ciutats per tal que el COI pugui escollir-la com a finalista per a la votació que es portarà a terme a Singapur el 6 de juliol de 2005.

A més a més, cal recordar que la candidatura de Madrid 2012 ha triat la ciutat de Barcelona com una de les subseus olímpiques de futbol.

Per aquests motius i amb l'objectiu de no perjudicar la candidatura de Madrid 2012, els grup municipal del PP presenta la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 1. El Ple de l'Ajuntament de Mataró expressa el Ple suport de la ciutat a la candidatura olímpica de Madrid 2012.
 2. El Ple de l'Ajuntament comunicarà el seu suport a l'Ajuntament de Madrid i a tot el poble de Madrid per extensió. "
 3.  

  El senyor Paulí Mojedano indica que és una proposta normal formulada en un moment en què han sorgit alguns dubtes sobre el suport institucional de Catalunya a la candidatura dels Jocs Olímpics de Madrid, per les declaracions d'algun responsable polític. Inexplicablement sembla que un tema tan normal, hagi despertat el nerviosisme o la incomoditat d'alguna força política a nivell local. Considera que barrejar conflictes polítics amb el que ha de ser el suport i la solidaritat amb una ciutat compatriada nostra, no té cap sentit i no és la millor manera d'aconseguir fites importants com a país o com a Estat. La proposta per tant té tot el sentit, no obstant això s'ha rebut del grup municipal Socialista una contraproposta; el text presentat pel grup Popular s'ajusta perfectament a la realitat, però una vegada més estan disposats a acceptar-la, perquè així hi hagi una declaració conjunta i institucional de l'Ajuntament de Mataró de suport, però en quant al paràgraf últim de la part expositiva de la contraproposta barreja el text de suport a la candidatura Olímpica de Madrid amb altres reivindicacions que poden fer en una altra ocasió, per la qual cosa prega que si volguessin suprimir aquest paràgraf, el Partit Popular no tindria cap inconvenient en votar a favor de la proposta alternativa.

  El senyor Antoni Civit, Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, considera que aquesta proposta per donar suport a la candidatura de Madrid 2012 sorgeix d'una lectura €interessada i basada en la mania persecutòria del PP€ d'unes declaracions del president d'ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, el qual textualment va dir: "qui és incapaç d'articular adequadament el reconeixement de l'esport a l'interior del seu Estat està absolutament incapacitat per organitzar l'any 2012 uns Jocs a la seva capital". Evidentment, cadascú en pot fer la lectura que vulgui, però Carod-Rovira va dir estrictament això, i no va suggerir iniciar cap campanya en contra de la candidatura de Madrid per organitzar els Jocs Olímpics de 2012, tal com afirma el Partit Popular en l'exposició de motius de la seva moció.

  Aquestes declaracions tenen la seva coherència en el context en què es van produir. I fan relació a la possible intervenció de l'Executiu espanyol en la decisió de l'Assemblea de la Federació Internacional de Patinatge (FIRS) de no reconèixer la Federació Catalana de Patinatge com a membre de ple dret. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya es continuarà demanant que se separi esport i política, contràriament a l'opinió del senyor Mariano Rajoy, que diu al govern espanyol que va fer ben fet de fer tota la pressió política possible per impedir que prosperés el reconeixement internacional de la Federació Catalana de Patinatge.

  Per tant, ningú no ha iniciat cap campanya en contra de la candidatura de Madrid 2012. Però, en canvi, sí que hi ha algú, com és el Partit Popular, que ja ha començat una nova campanya de criminalització de Carod-Rovira. Particularment davant d'altres candidatures molt més ben posicionades, com pot ser la de París, més d'un ja té de nou un boc expiatori quan arribi el moment del fracàs. La proposta del Partit Popular és d'una visió política bastant limitada, i com a reacció visceral contra un polític i un partit que té 8 diputats en un Congrés de 350.

  Pel que fa a la conveniència o oportunitat de la candidatura de Madrid, afegeix que des d'Esquerra Republicana de Catalunya no tenen cap preferència per Madrid, ni per Nova York, Londres, París o Moscou. I no veuen cap avantatge en el fet que Barcelona sigui subseu olímpica de futbol. Més que res, perquè d'instal·lacions esportives de futbol ja anem ben servits. I el que fa falta són altres tipus d'equipaments o infrastructures.

  Però si no tenen cap preferència, tampoc tenen cap prejudici, contra el que algú pugui pensar. Sí que, en canvi, tenen les següents reserves:

  L'organització d'uns Jocs Olímpics no representa només l'esdeveniment esportiu, ni tan sols la projecció internacional que suposa per a la ciutat acollidora. Organitzar uns Jocs Olímpics vol dir abocar una quantitat de recursos econòmics, públics i privats, per generar una transformació física de la ciutat. Ha passat així en totes les ciutats que els darrers vint anys han organitzat Jocs Olímpics; també a Barcelona.

  On són, doncs, les nostres reserves? Barcelona va organitzar Jocs Olímpics l'any 1992 i va rebre de l'Estat 150.000 MPTA l'any 1992. Posteriorment, Barcelona ha hagut de viure d'aquesta inversió perquè l'Estat ha tingut Catalunya a pa i aigua. Mentrestant, Barcelona ha hagut de veure com Madrid, cada any, especialment durant els mandats del Partit Popular, rebia més inversió estatal que la de Barcelona'92. Fins al punt que Catalunya està escanyada per la manca d'inversions de l'Estat, al mateix temps que l'Estat ha anat tirant de veta i el dèficit fiscal entre Catalunya i Espanya ha anat creixent.

  Des d'Esquerra Republicana de Catalunya estarien encantats que d'ara al 2012 es mantingués la proporció d'inversions entre Catalunya i Madrid tal com s'ha esdevingut entre 1992 i 2004; però, invertint els termes, més que res per una qüestió de justícia. evidentment. És a dir, que Catalunya rebi avui i en els propers anys les mateixes inversions de l'Estat que la ciutat de Madrid va rebre després de Barcelona'92. Seria una manera d'accelerar l'eliminació del dèficit fiscal, tal com proposa, entre altres, una persona tan autoritzada com el conseller d'Economia i Finances Antoni Castells.

  El perill real perquè Madrid no obtingui el vistiplau del COI, no és Carod-Rovira, sinó el posicionament millor d'altres ciutats. Però també cal afegir-hi la mala imatge que s'està donant amb els exemples de brots racistes dels estadis de futbol de Madrid.

  D'altra banda, confien que en el futur els polítics espanyols respectaran l'autonomia de l'esport internacional €que no està sotmès precisament a la Constitució espanyola€, i no facin el joc brut i antidemocràtic amb què ens obsequien, per exemple, amb la seva actuació a Fresno. Perquè, des del punt de vista d'Esquerra Republicana de Catalunya, seria meravellós veure Catalunya desfilar amb pavelló propi als Jocs Olímpics de 2012 o, encara millor, i no hauríem d'esperar tant, de Beijing 2008. Per últim per a l'esport català seria motiu de gran satisfacció que Catalunya, amb delegació pròpia, pugés al podi olímpic; l'any 2012 o quan sigui; a Madrid o on sigui.

  El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta que han presentat la proposta alternativa perquè estan d'acord en recolzar la candidatura de Madrid 2012 als Jocs Olímpics com no podria ser d'una altra manera. És una candidatura ben plantejada i que pot fer de nou viure una nova experiència com la de Barcelona'92, que arribi l'esperit olímpic a Espanya i, com no, treure rendiment en Catalunya, per la qual cosa desitja que ho facin amb molt d'èxit. En aquest sentit seguint la línia de consens el seu grup està d'acord en la proposta que fa el Partit Popular en eliminar aquest últim paràgraf i tenir el màxim consens en aquesta proposta alternativa. Per últim assenyala que no estan d'acord en convertir aquest Ple en un àmbit de tractar temes que no són estrictament de competència municipal.

  El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que s'està assistint a una política cibernètica que porta a una gresca política que fa vergonya, el seu grup municipal no vol entrar en aquest joc, per la qual cosa dóna llibertat de vot als seus regidors. Al grup municipal de CiU li hagués agradat que en la Junta de Portaveus s'hagués decidit conjuntament fer una proposta d'adhesió per donar suport a la candidatura de Madrid. Això que hauria d'haver sigut un treball conjunt es converteix en una picabaralla per treure rendiment o una portada mediàtica; el grup municipal de CiU no entrarà, i per tant cada regidor de CiU farà el que en consciència hagi de fer.

  El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, manifesta, fastiguejat, que acabem d'assistir a un miting de 10 minuts sobre una proposta que prèviament s'ha retirat. El grup municipal d'ICV-EUiA es posiciona en un sentit positiu, perquè considera que també es va rebre solidaritat de la resta de l'Estat en el moment que aquí es va necessitar. Manifesta la seva perplexitat davant el que està succeint en el Ple.

  El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, indica que aquest és un tema que s'hauria d'haver portar d'una altra manera. En tot cas com són propostes de Declaracions Institucionals en les que es posicionen els grups municipals i no el govern, evidentment en cap moment intentarà coartar la llibertat dels grups municipals a què portin el que creguin convenient. Així hi ha dues propostes de resolució davant la taula, una la presentada pel grup municipal del Partit Popular i la presentada in voce pel grup municipal Socialista.

  Demana la paraula el Sr. Paulí Mojedano per recordar que quan el Partit dels Socialista eren oposició al govern de Madrid, es presentaren mocions sobre temes absurds, però el Partit Popular no els va recriminar mai d'aquesta manera. Al Sr. Civit li diu que el poble de Mataró no els paga per fer teràpia que solucioni els problemes d'identitat, o complexes derivats de confondre la realitat amb la ficció; s'està aquí per fer política i per tant s'ha de cuidar la terminologia que s'utilitza. Indica que està d'acord amb el que ha dit sobre el descens d'inversions de l'Estat d'aquest any respecte als anys anteriors que governava el Partit Popular, un govern que està recolzant en aquests moments. Al Sr. Graupera li diu que reflexioni que està coaligat amb partits dels que qualifica les seves intervencions com a espectacle.

  El senyor Antoni Civit vol deixar clar que la seva intervenció ha estat en resposta a una proposta de resolució presentada pel grup municipal del Partit Popular i que els arguments exposats han estat en coherència amb el seu grup.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, expressa la seva incomoditat davant del Ple. Demana que deixin de tirar-se els plats pel cap, al·ludint al que han fet en temps pretèrit un partit o un altre, perquè això no porta enlloc, i és una costum absurda d'aquest Ple des de fa temps. Considera que si aquesta proposta del Partit Popular hagués estat portada en un altre moment, sense aprofitar la conjuntura política actual, l'hagués votat a favor perquè no li importa que a Madrid es faci uns Jocs Olímpics, però amb les circumstàncies actuals malgrat pugui haver-hi una proposta transaccional li fa fàstic. Finalitza que donada la llibertat de vot del seu grup, no votarà ni si, ni no, ni s'abstindrà, no votarà res.

  El senyor Alcalde posa a votació la proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular. El Sr. Pauli Mojedano indica que la proposta ha sigut retirada i s'afegeixen a la proposta alternativa presentada pel grup municipal Socialista.

  D'acord amb el manifestat pel Sr. Martí, abandonen la sessió els Srs. Joaquim Esperalba, Josep Lluís Martí, Antoni Valls, Josep Vicenç Garcia Caurin, del grup municipal de Convergència i Unió.

  PROPOSTA ALTERNATIVA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

  "Mataró és una ciutat esportiva, l'àmplia xarxa de clubs, entitats i esportistes que fan competicions, així com la seva diversitat són la millor mostra d'aquesta vocació.

  L'èxit de Barcelona 92 va significar la complicitat de la ciutat en si mateixa i amb el món esportiu acompanyada igualment amb la complicitat del moviment esportiu espanyol i internacional, i de la solidaritat de la resta d'Espanya.

  Ara la Candidatura de Madrid 2012 disposa dels elements necessaris per aconseguir un èxit que sense cap mena de dubtes serà bo per els madrilenys i per l'esport espanyol i català.

  Per això el Ple de l'Ajuntament acorda :

  1. El Ple de l'Ajuntament de Mataró expressa el ple suport de la ciutat a la candidatura olímpica de Madrid 2012.
  2. El Ple de l'Ajuntament comunicarà el seu suport a l'Ajuntament de Madrid i a tot el poble de Madrid per extensió."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 19, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i el regidor del grup municipal de Convergència i Unió, Sr. Joaquim Fernàndez .

  Vots en contra: 2, corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  En aquests moments s'incorporen a la sessió els regidors Srs. Joaquim Esperalba, Josep Lluís Martí, Antoni Valls, Josep Vicenç Garcia Caurin, del grup municipal de Convergència i Unió i Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

  COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

  4 - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE CIUTAT.

  El senyor Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana, presenta la següent proposta :

  "Antecedents
  Amb la voluntat de basar la forma d'actuació del Govern en la participació ciutadana en la presa de decisions i en la proximitat com a forma d'entendre i d'exercir la política local, amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals, es vol crear òrgans i sistemes que facilitin la implicació de la ciutadania en els afers col·lectius.

  Una de les necessitats de la participació és poder treballar amb una mirada global de ciutat, amb una interacció dels aspectes transversals i que afecten tot el territori i disposar d'un espai pel debat dels grans projectes. Amb aquestes demandes es proposa constituir el Consell de Ciutat.

  El Consell de Ciutat vol ser l'espai on s'engloben el conjunt d'òrgans participatius de la ciutat, on es presenten i contrasten propostes sorgides en els consells sectorial i territorials.

  En data 10 de novembre de 2004 la Comissió Especial d'Organització, d'acord amb el què disposa l'article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, va debatre i elevar a definitiu l'esborrany de l'avantprojecte del Reglament del Consell de Ciutat.

  En data 11 de novembre de 2004 l'alcalde va resoldre aprovar l'avantprojecte del Reglament del Consell de Ciutat.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que el Ple adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el Reglament del Consell de Ciutat.

  Segon.-

  Sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies, per tal que es puguin presentar reclamacions i suggeriments."

  El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que el seu grup votarà favorablement les dues propostes, tant la de consell de Ciutat com la dels Consells Territorials. El síndrome de Saramago, com la manera d'autocensura en funció de qui dóna l'opinió, es veu en aquestes dues propostes. Diu això perquè quan el grup municipal de Convergència i Unió va proposar fer districtes a la ciutat, el govern municipal va dir que la dimensió actual de la ciutat de Mataró no demanava la creació de districtes administratius. El govern municipal presenta les alternatives polítiques que el seu grup va presentar fa un any, i en aquell moment van ser rebutjades, i CiU ha de sentir l'acusació reiterada del govern que el grup municipal no té projectes, ni alternatives. No obstant això celebra que es plantegi en el Ple Municipal aquests dos dictàmens que avançaran per una via que garantirà la democràcia en el futur, i agrair l'esforç de diàleg del govern a l'hora de plantejar aquestes propostes.

  El senyor Joan Anton i Baron, Alcalde President, invita al Sr. Esperalba a llegir l'acord de govern de l'Ajuntament de Mataró pel mandat 2003-2007, apartat 1, 2.6 en el qual es diu : crear un Consell de Ciutat com a organisme de participació de caràcter global amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. Punt 7. Promoure òrgans de participació territorial formats per entitats, ciutadans, ciutadanes individuals de territoris vinculats a projecte d'actuació integral, així proposen el Consell de Rocafonda-El Palau, el Consell de Cerdanyola i el Consell del Centre- La Eixample. Vol deixar clar que aquestes propostes formen part de l'acord de govern signat al juny de 2003; que després hi hagi coincidència política i consens a l'hora de redactar el Reglament, tant en els objectius polítics com en la forma d'articular-ho per tots els grups municipals, s'ha de celebrar. Després s'ha de tenir en compte si això serà l'embrió o no dels futurs districtes, ja que hi ha un element que no s'havia tingut en compte, que és la Llei de Grans Ciutats, si s'adapta al model, no hi haurà cap problema. En definitiva s'ha de celebrar que amb un tema de ciutat hagi hagut un ampli consens de transcendència ciutadana i importància real per als nostres ciutadans.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, manifesta que el gran debat de les democràcies modernes és anar més allà en la participació de la gent i no que ens limiten a escollir una sèrie de representants electes que després gestionin, sinó que el gran debat és com anar més allà i articular d'una manera efectiva i real la participació directa dels ciutadans en la gestió de la ciutat. És important la voluntat del govern d'utilitzar-lo realment com una eina de participació real amb independència de criteri, que les seves resolucions tinguin una certa influència en la gestió de govern, i que no es converteixen en uns òrgans que fan reunions informatives, sense capacitat d'incidència. Per tant aquesta idea és important i s'hauria d'estendre, millorant els mecanismes de participació i d'iniciativa ciutadana, per exemple en el tema de l'urbanisme, que es pugui fer sentir la veu ciutadana en definir el model de ciutat. Felicita l'aprovació d'aquests dos Reglaments, i espera que aquests dos instruments siguin d'utilitats, però dependrà d'un govern amb diàleg i fil conductor amb els ciutadans.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  5 - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DELS CONSELLS TERRITORIALS DELS PLANS INTEGRALS.

  El senyor Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana, presenta la següent proposta :

  "Antecedents
  Amb la voluntat de basar la forma d'actuació del Govern en la participació ciutadana en la presa de decisions i en la proximitat com a forma d'entendre i d'exercir la política local, amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals, es vol crear òrgans i sistemes que facilitin la implicació de la ciutadania en els afers col·lectius.

  L'existència des de l'any 2002 del pla integral de Rocafonda € El Palau i la posada en marxa al llarg d'aquest any de dos plans integrals més: Cerdanyola i Centre-Eixample-Havana, porta a la necessitat de crear els consells territorials vinculats als Plans Integrals i a la definició d'un reglament que en defineixi els objectius, les funcions, la composició, l'organització i el funcionament.

  Els Consells Territorials volen ser un espai de relació dels diferents agents d'un territori, on s'afavoreix l'intercanvi d'informació, el debat i la participació de la ciutadania sobre aquells temes que afecten de forma directa el territori on viuen, treballen i/o desenvolupen una activitat social, econòmica, cultural, etc.

  Els Consells Territorials són els òrgans on:

  • s'estudien i avaluen les necessitats del territori i dels seus habitants.
  • es promou la màxima participació de les entitats, associacions i ciutadans i ciutadanes en les activitats que es desenvolupin al territori.
  • es vetlla pel bon funcionament dels serveis i equipaments municipals de cada territori.

  El Consell territorial esdevindria el màxim òrgan de representativitat de cada Pla integral territorial.

  En data 10 de novembre de 2004 la Comissió Especial d'Organització, d'acord amb el què disposa l'article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, va debatre i elevar a definitiu l'esborrany de l'avantprojecte del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals.

  En data 11 de novembre de 2004 l'alcalde va resoldre aprovar l'avantprojecte del Reglament dels Consells Territorials del Plans Integrals.

  Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que el Ple adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el Reglament dels Consells Territorials del Plans Integrals.

  Segon.-

  Sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies, per tal que es puguin presentar reclamacions i suggeriments."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

   

  CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

  -Servei de Gestió Econòmica-

  6 - ALIENACIÓ MITJANÇANT COMPRAVENDA DEL LOCAL SITUAT AL BAIX DE L'EDIFICI NÚM. 34, DEL CAMINET DE LES VINYES DE MATARÓ

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "1r.- L'Ajuntament és propietari de la finca situada al baix del núm. 34, del Caminet de les Vinyes, d'aquesta ciutat, en virtut d'acta administrativa d'adquisició de mutu acord, de 3 d'agost de 1984 €a l'empara de l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa-, i posterior divisió horitzontal. Està inscrita a favor de l'Ajuntament al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, Tom 2542, Llibre 319 de Mataró, Foli 169, Finca 12.575.

  Aquesta finca consta al patrimoni municipal amb la qualificació de bé patrimonial.

  2n.- La Sra. Antonia Armengol, que és propietària de la major part de les finques colindants, ha demanat a l'Ajuntament poder adquirir la propietat del local situat al baix del núm. 34 del Caminet de les Vinyes.

  3r.- Obren a l'expedient els informes tècnics que valoren de forma favorable l'oportunitat de la transmissió interessada i fixen l'apreuament del bé. També es disposa del corresponent informe jurídic que informa sobre l'adequació a dret de l'operació que es proposa, i s'ha obtingut igualment, informe de qualificació urbanística de la finca.

  4t.- S'ha donat trasllat de l'expedient d'alienació al Departament de Governació i Administracions Públiques, sense que hagi informat en el termini habilitat a l'efecte, podent-se prosseguir, en conseqüència, amb les actuacions.

  5è.- A l'alienació proposada, li són d'aplicació els següents fonaments jurídics

  -Articles 21.1.p) i 80.2 de la Llei 7/1985

  -Article 193 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril (ara 209 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

  -Article 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya.

  - la Llei 39/1988, que estableix la prohibició general de destinar els ingressos procedents de l'alienació de béns patrimonials al finançament de despeses corrents, art. 5 (ara Text refós aprovat per Real Decret legislatiu 2/2004, art. 5).

  Per tot l'exposat, proposo l'adopció , si s'escau, dels següents acords:

  PRIMER.

  - Alienar a favor de la senyora Antònia Armengol Ramon, amb NIF 39.724.570-E, el domini de la finca situada al baix del carrer Caminet de les Vinyes, 34, de Mataró, de propietat municipal, mitjançant compravenda. Aquesta finca es troba inscrita a favor de l'Ajuntament, al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, Tom 2542, Llibre 319 de Mataró, Foli 169, Finca 12.575, inscripció 1a.

  SEGON.-

  A l'escriptura pública de compravenda es faran constar els següents aspectes:

  1. Dades de la finca:
  2. -Referència cadastral: Forma part de la finca amb referència 3693644 DF939S 0001/DK

  3. El preu de la present compravenda és de 60.971,53 euros, que s'haurà d'haver abonat en el moment de l'atorgament de l'escriptura.
  4. Despeses i impostos: Totes les despeses que generi la venda acordada, notarials, de registre, així com els impostos que meriti aquesta operació, a excepció de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana, aniran a càrrec de la compradora.

  TERCER.-

  Facultar el/la Conseller/a delegat/da de Serveis Centrals i Planificació, per a subscriure l'escriptura pública de compravenda, així com els documents que siguin necessaris per a formalitzar i executar aquest acord. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  7 - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2004 DE L'AJUNTAMENT.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Relació de fets

  El pressupost del 2004 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment i des d'aleshores s'han produït fets i necessitats diferents als previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases d'execució del pressupost.

  D'acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les necessitats de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l'exercici 2004, el Govern Municipal ha decidit que s'incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2004.

  Fonaments de dret

  1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
  2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
  3. Bases d'execució del pressupost municipal.
  4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
  6. En virtut de tot això, RESOLC:

   1. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit en els termes que es detallen a continuació:
   2.  

    1. Crèdit extraordinari:
    2. Partides a augmentar:

     Org.

     Func.

     Econ.

     Descripció partida

     Import €

     10000

     463000

     47000

     Aport. conveni Col.lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró

     22.500,00

     71000

     552000

     48000

     Aportació a entitats sense ànim de lucre

     3.200,00

     71000

     622000

     48900

     Aportació Unió de Cooperadors

     12.000,00

     45401

     42200J

     62300

     Inv.nova maq.inst.i ut.c.esc.-Molins Torner

     5.040,00

     45401

     44300J

     62500

     Inversió nova mobiliari cementiri

     1.627,48

     TOTAL

     44.367,48

      

      

     Finançament:

     Baixes per anul.lació

     Org.

     Func.

     Econ.

     Descripció partida

     Import €

     10000

     111000

     22601

     Atencions protocolàries i representatives

     9.000,00

     10100

     121000

     22602

     Divulgació i imatge de la ciutat

     9.000,00

     10600

     122000

     22602

     Divulgació web

     4.500,00

     46101

     442000

     22700

     Recollida d'escombraries i neteja via pública

     1.627,48

     71000

     622000

     22706

     Unió de Cooperadors

     12.000,00

     71000

     552000

     48100

     Beques estudis

     3.200,00

     30000

     12100Z

     62300

     Inversió instal.edificis s.grals.

     5.040,00

     TOTAL

     44.367,48

      

      

    3. Suplement de crèdit:

    Partides a augmentar:

    Org.

    Func.

    Econ.

    Descripció partida

    Import €

    35000

    121000

    13001

    Altres remuneracions personal lab.

    675,00

    35000

    121000

    16000

    Recursos Humans

    950,00

    22300

    222000

    16000

    Seguretat social Via Pública

    48.000,00

    35000

    121000

    16300

    Formació personal laboral

    961,62

    21000

    513000

    21000

    Manteniment de mobilitat

    2.037,73

    45101

    511000

    21000

    Manteniment via pública

    500,00

    36100

    121000

    21600

    Manteniment hardware i software

    5.680,51

    34001

    121000

    22002

    Mat.informàtic no invent.s.grals.

    5.310,33

    22200

    222000

    22104

    Vestuari

    7.623,83

    34001

    121000

    22201

    Tramesa correspondència

    3.390,00

    23000

    223000

    22600

    Reunions i conferències

    1.200,00

    10300

    121000

    22602

    Publicacions i difusió de programes serv.grals.

    5.500,00

    10300

    313000

    22602

    Divulgació de programes d'acció social

    8.500,00

    34001

    422000

    22700

    Neteja centres escolars

    96.100,00

    72000

    463000

    22706

    Contractació serveis nova ciutad.

    4.212,15

    40000

    432000

    22706

    Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres

    10.440,00

    39401

    611000

    22708

    Contractació serveis recaptació

    39.000,00

    60000

    800000

    41001

    Aportació P.M.Cultura

    246,25

    60000

    800000

    41002

    Aportació Esports

    16.291,92

    70000

    800000

    41003

    Aportació IMPEM

    629,81

    10400

    451000

    46700

    Aportació al centre de Normalització Lingüística

    13.545,73

    65300

    313000

    48000

    Subvenció usuaris recollida brossa

    18.015,09

    61300

    460000

    49000

    Aportació a països subdesenvolupats

    11.678,30

    45401

    42200E

    62300

    Inv.nova maq.inst.i ut.c.esc.-Cerdanyola Sud

    22.380,00

    45401

    42200T

    62300

    Inv.nova maq.inst.i ut.c.esc.-Pla Boet Resid

    15.200,00

    34001

    12100Z

    62510

    Inversió equips oficina serv.grals.

    6.000,00

    45401

    12100L

    63300

    Inv.rep.maq.inst.i utillatge s.grals.

    4.582,00

    TOTAL

    348.650,27

     

    Finançament:

    Baixes per anul.lació

    Org.

    Func.

    Econ.

    Descripció partida

    Import €

    36400

    432000

    21600

    Actualització cartografia

    128,40

    34001

    222000

    22103

    Combustible policia

    2.000,00

    34001

    511000

    22104

    Vestuari servei manteniment

    12.100,00

    34001

    121000

    22200

    Consum telèfon serveis generals

    50.000,00

    34001

    121000

    22400

    Assegurances serveis generals

    15.000,00

    10300

    413000

    22602

    Divulació de programes de salut pública

    3.500,00

    10300

    445000

    22602

    Divulgació de programes de sostenibilitat

    3.500,00

    10300

    463000

    22602

    Divulgació de programes de com. social i part.ciutadana

    1.000,00

    10300

    511000

    22602

    Divulgació de programes d'urbanisme i obres

    6.000,00

    10400

    451000

    22602

    Despeses de Política Lingüística

    13.545,73

    36400

    551000

    22602

    Despeses divulgació cens estadístic

    1.338,06

    34001

    121000

    22700

    Neteja edificis serveis generals

    23.000,00

    46101

    442000

    22700

    Recollida d'escombraries i neteja via pública

    4.737,52

    24000

    222000

    22706

    Contractació gestió exp.admtius.

    6.850,00

    61300

    460000

    22706

    Contractacióde serveis Cooperació

    11.678,30

    71000

    552000

    22706

    Treballs realitzats altres emp. estudis

    961,62

    65200

    413000

    22707

    Prestació de serveis de sanitat

    4.582,00

    32001

    011000

    31001

    Interessos préstecs de l'interior

    115.455,09

    60000

    800000

    41004

    Aportació IME

    905,79

    36100

    121000

    46200

    Conveni Ajuntament de Reus

    4.005,06

    36000

    521000

    46700

    Aportació Consorci Localret

    208,99

    72000

    463000

    46700

    Aportació consorci CRID

    4.212,15

    21000

    513000

    47000

    Transport públic

    9.661,56

    23000

    223000

    48900

    Altres transferències: ADF Serra Marina i Meteomar

    1.200,00

    30000

    46300Z

    62300

    Inversió maq.instal.c.civics-ciutat

    24.638,03

    30000

    12100Z

    62300

    Inversió instal.edificis s.grals.

    13.441,97

    38201

    12100Z

    62300

    Inversió en instal. Serv.generals

    15.000,00

    TOTAL

    348.650,27

   3. Modificació de les bases d'execució del pressupost vigent en els següents termes:

   Article 24.4

   • Disminuir la subvenció nominativa a l'Associació Casal de la Gent Gran del Parc en 2.404,04 €, partida 65300 313000 48900.

   • Incorporar la subvenció nominativa a l'AMPA CEIP Tomàs Viñas per import de 1.800,00 €, partida 63000 463000 48000.

   • Incorporar la subvenció nominativa a l'Associaicó Infantil Juvenil Pampayuga per import de 21.000,00 €, partida 63000 463000 48000 (Condicionada a rebre subvencions de la Diputació).

   • Incorporar la subvenció nominativa a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena per import de 6.000,00 €, partida 63000 313000 48900 (Condicionada a rebre la subvenció de la Diputació).

   • Incorporar la subvenció nominativa a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena per import de 15.000,00 €, partida 65300 313000 48900 (Condicionada a rebre la subvenció de la Diputació).

   • Incorporar la subvenció nominativa al Consejo Intertextil Español per import de 11.200,00 €, partida 71000 552000 48000.

   • Incorporar la subvenció nominativa al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament per import de 11.678,30 €, partida 61300 460000 49000, d'acord amb el que preveu l'article 24.4 de les Bases d'Execució.

   • Incrementar les subvencions nominatives a AMIC i CITE en 500,00 € cadascuna, partida 65300 313000 48900 (Condicionades a rebre la subvenció de la Diputació).

   ALTRES MODIFICACIONS DE SUBVENCIONS:

   • Disminuir la subvenció al CRID en 4.212,15 €, partida 72000 463000 46700.

   • Disminuir la subvenció nominativa Altres transferències: ADF Serra Marina i Meteomar per import de 1.200,00 €, partida 23000 223000 48900.

   • Disminuir la subvenció nominativa del Conveni Ajuntament de Reus per import de 4.005,06 €, partida 36100 121000 46200.

   • Disminuir la subvenció nominativa al Consorci Localret per import de 208,99 €, partida 36000 521000 46700.

   • Incrementar la subvenció nominativa al Centre de Normalització Lingüística per import de 13.545,73 €, partida 10400 451000 46700."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

   Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

   Abstencions: Cap.

   -Servei de Compres i Contractacions-

   8 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 9118/2004, DE DATA 25 DE NOVEMBRE, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, DE FINALITZACIÓ DE LA DURADA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L'ALBERG DE CAN SOLERET, ADJUDICAT A FAVOR D'ENTORN, SCCL., A FI DE QUE PER AL 2005 NO OPERI LA PRÒRROGA TÀCITA DE LA CONCESSIÓ, SI BÉ ENTORN SCCL. HAURÀ DE CONTINUAR AMB LA PRESTACIÓ DE LA CONCESSIÓ FINS QUE EL NOU LICITADOR ES FACI CÀRREC DE LA CONCESSIÓ (EXP. 56/98).

   La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Joventut, Dona i Esports, presenta a ratificar el present Decret :

   "Per Decret 9118/2004, de data 25 de novembre, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar la finalització de la durada de la concessió del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per l'Ajuntament en Ple

   En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al Ple Municipal l'adopció del següent ACORD:

   Únic.-

   Ratificar el Decret 9118/2004, de data 25 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

   "Vist l'expedient relatiu a la contractació del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, en règim de concessió administrativa, mitjançant gestió indirecta (exp. 56/98).

   Atès el contingut de l'informe de data 11/11/2004 efectuat per la Cap del Servei de Joventut i Dona, en el que es sol·licita la denúncia del contracte abans del proper dia 01/12/2004, a fi de que no operi per a l'exercici 2005 la pròrroga tàcita de la concessió, ja que s'està treballant en la redacció d'un nou plec de clàusules econòmico-administratives particulars per tal de reconduir l'explotació de l'alberg.

   Atès el contingut de la clàusula tercera del plec de condicions econòmico-administratives que regeix la concessió, en la que es determina que la durada d'aquesta és prorrogable tàcitament per anys naturals, excepte pel cas que es procedeixi a la denúncia un mes abans del seu venciment.

   Atès el contingut de l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació, de data 22/11/2005, en el que es manifesta la procedència i legalitat d'actuar conforme sol·licita el servei gestor de la contractació.

   Atès el contingut de l'art. 235 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, en el que es manifesta l'obligació del contractista de prestar el servei amb la continuïtat i regularitat que hagi acordat l'ens local contractant, essent que en cas d'extinció normal del contracte el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.

   Atesa la urgència en l'adopció del present acord a fi de tenir constància de la seva comunicació a l'entitat concessionària abans del proper dia 01/12/2004.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

   Primer. -

   Comunicar a la mercantil ENTORN, SCCL., concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, mitjançant gestió indirecta, la finalització de la concessió adjudicada, a fi de que no operi per a l'anualitat del 2005 la pròrroga anual de la concessió, tal i com determina la clàusula tercera del plec de condicions econòmico-administratives particulars que regeix la concessió.

   Segon. -

   No obstant l'anterior i d'acord amb el previst a l'art. 235 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, es comunica a Entorn, SCCL., la seva obligació de continuar prestant el servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret amb la continuïtat i regularitat acordada en el plec que regeix aquesta concessió fins que el nou concessionari es faci càrrec de la seva gestió.

   Tercer.-

   Ratificar el contingut del present decret a la propera sessió que celebri el Ple Municipal".

   El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, indica que aquesta ratificació del decret de finalització i suspensió d'aquest acord donarà pas a un estudi d'un Plec de Clàusules Econòmiques Administratives per resoldre una nova concessió a una altra empresa per tal de millorar el servei; en aquesta redacció del Plec s'hauria de ser molt curosos per intentar fer un document que doni pas a noves opcions i maneres de gestionar aquest servei. I conclou que seria bo que l'alberg municipal de Can Solaret formés part de la xarxa d'albergs de la Generalitat.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, anuncia l'abstenció del seu grup en aquest punt, i recorda que el seu grup reiteradament ha denunciat la mala gestió d'aquest equipament que estava infrautilitzat i que seria convenient que entrés a formar part de la xarxa d'albergs de la Generalitat. Considera que donats aquests antecedents històrics, s'hauria explicat més abastament aquest tema i comentar tots plegats sobre quines possibilitats de futur té aquest equipament municipal.

   La senyora Alicia Romero manifesta que com aquest tema s'havia explicat en diferents Comissions Informatives no volia allargar el Ple, però no obstant això informa que els tècnics del servei de Joventut estan treballant en un nou Plec de Condicions per millorar la gestió d'alberg, i un cop finalitzat i abans de portar-ho a aprovar serà enviat als grups municipals perquè puguin fer les aportacions que creguin convenients. D'altra banda l'alberg no està integrat a la xarxa d'albergs de la Generalitat, no per deixadesa de l'Ajuntament de Mataró sinó perquè no se'ns ha acceptat en aquesta xarxa. Ara fa uns mesos s'ha tornat a fer la demanda a la Generalitat i s'espera que en breu la resposta sigui positiva

   El senyor Josep Lluís Martí manifesta que si la Generalitat no l'ha acceptat és perquè no reunia els requisits adients, i per això l'Ajuntament ha de fer tot el possible perquè aquest nou Plec de Clàusules siguin el més interessant possible.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular

   -Patronat Escola Universitària Politècnia de Mataró-

   9 - NOMENAMENT MEMBRE DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.

   La senyora Pilar González, Presidenta del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, presenta la següent proposta :

   "El Sr. Sergi Mingote Moreno va ser nomenat, per decret d'alcaldia 6950/2003 de 19 de setembre, vocal del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), en representació de la Central Sindical Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT).

   La secretària general de la UGT ha presentat una proposta de substitució del seu representant en el Consell Rector del Patronat Municipal de l'EUPMT.

   L'article 9è, punt c) dels estatuts de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró indica que l'Ajuntament en Ple podrà acceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels seus components quan deixin de representar l'òrgan pel qual varen ser elegits.

   Per tot l'exposat, es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

   Primer:

   Nomenar el Sr. Pere Mercader Garcia vocal del Consell Rector, a proposta de la Unió General de Treballadors de Catalunya:

   Segon:

   Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Sergi Mingote Moreno com a vocal representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya al Consell Rector de l'esmentat Patronat.

   Tercer:

   Donar compte d'aquest a resolució a les persones interessades."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (26).

   En aquests moments abandona la sessió el Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

   CMI DE SERVEIS PERSONALS

   - Servei de Benstar Social-

   10 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚMERO 290 DE DATA 24 DE FEBRER DE 2004, DICTADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL RECURS NÚMERO 713/00 INTERPOSAT PER LA COMPANYIA SA SACPA.

   El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, presenta la proposta següent :

   "En data 11 de març de 2004 ha estat notificada a l'Ajuntament la sentència número 290 de data 24 de febrer de 2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, en el recurs número 713/00 interposat per la companyia mercantil S.A. SACPA.

   El recurs es va interposar contra l'acord de Ple de data 7 de setembre de 2000, en el qual es va decidir:

   1. Resoldre el contracte de concessió del servei públic de recollida d'animals domèstics, per abandonament del servei.
   2. Confiscar la garantia, amb posterior valoració de danys i perjudicis causats per l'actora, per l'abandonament del servei, sense deixar cap dels elements essencials per a la seva prestació, i sense complir el tràmit previst per l'extinció de la concessió a la llei i el ROAS.
   3. Prendre possessió el dia 2 d'agost de 2000 del centre d'acollida d'animals domèstics amb gestió directa temporal per l'Ajuntament de Mataró.

   La sentència recaiguda desestima el recurs contenciós administratiu interposat per S.A. SACPA, i declara conforme a dret l'acord de Ple impugnat. No hi ha condemna en costes.

   En compliment dels articles 103 i 104 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es proposa al Ple l'adopció dels següents

   ACORDS:

   Primer.-

   Donar compliment al contingut de la sentència ferma número 290 de data 24 de febrer de 2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, en el recurs número 713/00 interposat per la companyia mercantil S.A. SACPA., a l'haver-se resolt el contracte per causa d'abandonament del servei de recollida d'animals domèstics, i en els seus mèrits, executar la confiscació de la garanties dipositades per incompliment culpable del contractista, d'acord amb l'article 114 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les administracions públiques:

   any 1999

   IF 199900011719

   143.000 pessetes (859,45 euros)

   any 2000

   IF 200000005532

   174.000 pessetes (1.045,76 euros)

   Segon.-

   Comunicar l'acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la companyia mercantil S.A. SACPA."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (25).

   En aquests moments abandona la sessió el Sr. Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

   11 - APROVAR L'ADHESIÓ AL DOCUMENT DE BASES PER A CONSTITUIR LA XARXA SIDA I MÓN LOCAL A CATALUNYA.

   El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, presenta la proposta següent :

   "Relació de fets

   1. Entre les competències municipals hi ha la realització d'accions de promoció de la salut en els diversos àmbits de població.
   2. La Sida és en aquests moments una de les malalties amb major incidència en la població adulta en el nostre país, i que a més implica també problemes a nivell social.
   3. Considerem que cal unir els esforços entre les diverses administracions i entitats que treballen des dels seus plantejaments per tal de poder fer un abordatge conjunt del tema i centrar-lo en l'àmbit local.
   4. Una forma de treball que s'ha demostrat eficaç és la xarxa ja que permet un treball conjunt diversos nivells

   Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti la resolució següent:

   1. Aprovar la declaració de bases per a la constitució de la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya, amb l'objectiu de promoure la implicació del món local en l'abordatge de la problemàtica que representa la Sida, a través de programes d'intervenció i accions comunes.
   2. Facultar l'alcalde per a la signatura de la declaració de bases de la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya.
   3. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, seu permanent de la Xarxa."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (24).

   S'incorpora a la sessió el senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

   -Institut Municipal d'Educació-

   12 - NOMENAR EL SR. MARTÍ CASARES ROCA COM A VOCAL DEL CONSELL PLENARI DE L'IME EN REPRESENTACIÓ DELS DIRECTORS DELS CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PROPOSAT PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

   El senyor Josep Comas, President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent :

   "Relació de fets

   1. L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.
   2. L'article 3 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació (IME) enumera com a òrgans de govern, d'administració i de gestió de l'IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.
   3. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l'IME, i és nomenat pel Ple de l'Ajuntament de Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.
   4. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix, d'entre els vocals que formen part del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l'Ajuntament:

   • Un vocal en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.

   1. El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de novembre de 2001, va aprovar el nomenament del Sr. Jordi Centellas de Diego com a vocal en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.
   2. En data 6 d'octubre de 2004, el Consell Escolar Municipal proposa com a vocal del Consell Plenari en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària el Sr. Martí Casares Roca, en substitució del Sr. Jordi Centellas de Diego.

   Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l'Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:

   1. Designar com a vocal en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal, el Sr. Martí Cassares Roca, en substitució del Sr. Jordi Centellas de Diego.
   2. Notificar aquest acord a les persones interessades.
   3. Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (25).

   S'incorpora a la sessió el senyor Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

   13 - ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER RESOLUCIÓ DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2004, PER LA QUAL S'ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL PER AL CURS 2003-2004.

   El senyor Josep Comas, President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent :

   "Per resolució de 2 de desembre de 1991 es va aprovar el model de conveni de creació dels centres d'educació infantil de primer cicle, els titulars dels quals siguin les corporacions locals, i es van regular les possibles aportacions econòmiques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment dels centres esmentats.

   L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

   L'Institut Municipal d'Educació té caràcter administratiu i està dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus objectius.

   A l'Institut Municipal d'Educació li correspon, sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament, la gestió, organització i promoció dels serveis educatius municipals i entre les atribucions que li corresponen hi ha la d'acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i ajuts de l'Estat, Comunitat Autònoma, Unió Europea i altres administracions públiques i particulars.

   Per a l'exercici pressupostari de 2004, per resolució del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de 9 de novembre, s'han atorgat subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'eduació infantil per al curs 2003-2004 per als següents centres:

   EEI Cerdanyola. Subvenció per import total de 76.000,00 euros.

   EEI La Llàntia. Subvenció per import total de 53.200,00 euros.

   EEI La Riereta. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

   EEI Les Figueretes. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

   EEI Rocafonda. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

   EEI Tabalet. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

   Com a requisit per obtenir el lliurament dels imports de les subvencions per part de les diferents corporacions locals cal trametre a la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat de Catalunya, entre altra documentació, l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'accepta la subvenció.

   És per això que elevo a l'Ajuntament en Ple la present proposta per a la seva consideració i aprovació:

    1. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per resolució de data 9 de novembre de 2004, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2003-2004 pels següents imports i centres:
    2. EEI Cerdanyola. Subvenció per import total de 76.000,00 euros.

     EEI La Llàntia. Subvenció per import total de 53.200,00 euros.

     EEI La Riereta. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

     EEI Les Figueretes. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

     EEI Rocafonda. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

     EEI Tabalet. Subvenció per import total de 87.400,00 euros.

      

    3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
    4. Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (26).

   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

   14 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER L'ADHESIÓ A L'AGENDA 21 DE LA CULTURA.

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :

   "Atès que el dia 8 de maig de 2004, a Barcelona, es va reunir el IV Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, i va posar de manifest que en un món globalitzat calia protegir els fets i fenòmens culturals i permetre'n la seva interrelació.

   Atès que en aquella trobada es va evidenciar que els governs locals desenvolupen un paper fonamental per posar la mundialització al servei dels ciutadans i ciutadanes i per potenciar una cultura oberta i diversa.

   Atès que es va acordar establir l'anomenada Agenda 21 de la Cultura que vol contribuir a donar una resposta als reptes de desenvolupament cultural que el món afronta en aquest segle XXI i, alhora pretén esdevenir el document orientador de les polítiques públiques de la cultura municipal.

   Així, i d'aquesta manera l'Agenda 21 de la Cultura té com a objectiu el compromís de les autoritats locals de tot el món, especialment per a:

   - Respondre als reptes que la mundialització planteja sobre la diversitat cultural en els contextos locals.

   - Garantir que les polítiques culturals són el centre del desenvolupament urbà.

   - Sol·licitar que els governs dels estats i de les nacions i les organitzacions internacionals, es comprometin en favor de l'enfortiment de la dimensió cultural de les seves estratègies de sostenibilitat.

   L'Agenda 21 de la Cultura és un document declaratiu que inclou compromisos concrets en relació amb la promoció de la diversitat cultural, l'accés als béns culturals, el finançament públic, els drets culturals individuals i col·lectius, i altres aspectes de les polítiques culturals locals. L'agenda 21 de la cultura ha estat elaborada, proposada i aprovada des de la pròpia administració local. I és a partir d'aquest procés que ha d'iniciar la seva trajectòria per tal d'esdevenir una convenció multilateral.

   L'Agenda 21 de la Cultura consta de 67 articles dividits en tres capítols:

   - Principis: Vinculen la declaració al acompliment dels drets humans, el respecte i el valor de la diversitat cultural, es compromet amb la sostenibilitat com a concepte integrador, impulsa la democràcia participativa i la pretén provocar la generació de condicions per a la pau.

   - Compromisos: Inclou les polítiques actives que relacionen la cultura amb la democràcia i impliquen a la ciutadania per una major participació.

   • Recomanacions: Es formulen unes propostes d'actuació i d'objectius per les diverses administracions i els diversos governs, es té en compte el món local, el regional, el nacional, l'estatal i la relacions internacionals fins a les agències i els programes de Nacions Unides.

   Així, doncs, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents

   ACORDS:

   Primer -

   Promoure el coneixement de l'Agenda 21 de la Cultura entre els ciutadans i ciutadanes, les entitats, els agents culturals i el teixit associatiu del municipi.

   Segon -

   Incorporar els principis de l'Agenda 21 de la Cultura a les polítiques culturals del municipi.

   Tercer -

   Aprovar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Mataró a l'Agenda 21 de la Cultura.

   Quart -

   Comunicar el present acord a l€Ajuntament de Portoalegre, a l€Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

   Cinquè -

   Facultar a l€Alcalde/ssa-President/a per a la tramitació i signatura de qualsevol document relacionat amb l' Agenda 21 de la Cultura."

    

   El senyor Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta. Espera que en un futur tot aquest moviment faci una aplicació dels temes que reclamen. També donen recolzament perquè és una coincidència amb la interpel·lació que faran en el punt 22 de l'ordre del dia sobre la política cultural d'aquest Ajuntament. Espera que això serveixi perquè el regidor Sr. Graupera, després d'un llarg temps d'aprenentatge, pugui fer una empenta a la seva política cultural que és el que Mataró es mereix.

    

   El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, expressa el vot favorable dels grups de govern a la proposta. No obstant això proposa incorporar a la proposta els següents canvis :

   Tercer.-

   Aprovar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Mataró a la declaració de Barcelona en el IV Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, i a l'Agenda 21 de la Cultura.

   Quart -

   Comunicar el present acord a l€Ajuntament de Portoalegre, a l€Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona i al Fòrum d'autoritats Locals per a la inclusió Social.

   Destaca que una de les recomanacions de l'Agenda 21 al govern local és sotmetre aquest document a l'aprovació dels òrgans de govern municipal i dur a terme un debat més ampli a la societat local. En suma per tot els objectius i compromisos exposats a l'Agenda 21 de la Cultura accepten aquesta proposta de resolució.

    

   El senyor Joaquim Esperalba en representació del seu grup, accepta les incorporacions fetes pel Sr. Graupera a la proposta.

   Finalment el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta, amb l'afegit proposat pel Sr. Graupera, amb la següent part dispositiva :

   "Primer -

   Promoure el coneixement de l'Agenda 21 de la Cultura entre els ciutadans i ciutadanes, les entitats, els agents culturals i el teixit associatiu del municipi.

   Segon -

   Incorporar els principis de l'Agenda 21 de la Cultura a les polítiques culturals del municipi.

   Tercer -

   Aprovar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Mataró a la declaració de Barcelona en el IV Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, i a l'Agenda 21 de la Cultura.

   Quart -

   Comunicar el present acord a l€Ajuntament de Portoalegre, a l€Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona i al Fòrum d'autoritats Locals per a la inclusió Social.

   Cinquè -

   Facultar a l€Alcalde/ssa-President/a per a la tramitació i signatura de qualsevol document relacionat amb l' Agenda 21 de la Cultura.""

    

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (26).

   PRECS I PREGUNTES

   15 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ACTUACIONS PREVISTES AL CARRER SANT PELEGRÍ.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, retira la pregunta perquè li ha estat contestada per escrit per la Sra. Montserrat López, consellera delegada d'Obres.

    

   16 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A PROCEDIR A COBRIR DE MATERIAL ANTILLISCANT ELS CARRERS DE LA CIUTAT AMB PENDENT PRONUNCIAT..

   El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent :

   "Aquest Grup Municipal s'ha fet ressò de les queixes expressades per alguns ciutadans/es al respecte del perill de caiguda que representen les pendents pronunciades d'alguns barris de Mataró. El Grup Popular és coneixedor que en algunes zones de la ciutat amb pendents d'aquest tipus, l'Ajuntament ha procedit a l'aplicació d'un material antilliscant que redueix el risc de relliscada pels vianants. Però en d'altres carrers aquesta mesura no s'ha aplicat com ara al barri de Cirera, el tram de muntanya del Torrent de la Pòlvora, el carrer Sevilla, el tram del carrer Cadiz que toca a la Plaça d'Extremadura o a la Llàntia, al carrer de la Boixa.

   PREC

    

   L'Equip de Govern procedirà a cobrir amb material antilliscant tots els carrers de la ciutat que per motiu del seu fort pendent puguin representar un perill de caiguda pels vianants."

    

    

    

   El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, indica que no accepta el prec en el sentit que s'utilitza també altres tipus de materials que tenen una major adherència i compleixen aquesta funció. No obstant això recull aquesta petició d'aquests carrers del barri de Cirera per poder establir alguna fórmula que permeti la seguretat en aquests carrers.

   El senyor José Manuel López agraeix la oportunitat de què no li accepti el prec perquè així s'adreçarà als veïns de la zona per explicar-lis perquè es neguen a fer aquest tractament antilliscant al carrer Cadis, carrer Sevilla i al carrer Torrent de la Pólvora.

   El senyor Francesc Melero manifesta que no li accepta el prec el qual deia es procedirà a cobrir amb material antilliscant tots els carrers de la ciutat que tinguin una fort pendent. Ha recollit la petició d'aquests carrers específics que es farà el tractament acurat per tal de reduir el risc de relliscada pels vianants.

    

   17 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS GENERATS PER LES EMPRESES I ELS COMERÇOS DE LA NOSTRA CIUTAT.

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent :

   "El Govern Municipal implantarà, a partir del 7 de gener de 2005, un nou sistema de recollida de residus empresarials i comercials. A la vista dels "Comunicats de dades particulars de Brossa Comercial" que els contribuents estan rebent, es detecta un fort increment pel que fa a la quantitat a pagar derivada del nou preu públic que aquest servei genera.

   El nostre grup municipal ha detectat un important malestar entre determinats col·lectius d'empresaris pel tipus de servei que es donarà, pel sistema de recollida i pel preu final que hauran de pagar. També hi ha queixes per tot el procediment previ que s'ha seguit, perquè es valora com a massa precipitat i fet a corre cuita.

   El proper 17 de desembre s'acaba el termini per a realitzar la Declaració voluntària de residus que poden fer els empresaris. Tot plegat dóna la sensació d'una certa provisionalitat i precipitació en el procés previ de conscienciació i d'explicació del sistema i dels elements tècnics que motiven els preus proposats. A hores d'ara encara hi ha molts empresaris i comerciants que no han rebut la carta amb el document de declaració adjunt.

   Tot i que el Govern municipal ha explicat, per carta i tríptic, l'entrada en funcionament del nou servei, les mancances explicatives empresari a empresari són evidents, ja que generaran quotes individualitzades segons les seves pròpies característiques,.

   Es per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent,

   PREGUNTA

   Primer.- Ha detectat el Govern el malestar dels empresaris i comerciants de diferents àmbits de la ciutat ?

   Segon.- Com valora el Govern el procés previ informatiu i explicatiu de l'entrada en vigor del nou servei ? A quins sectors empresarials s'ha arribat de forma directa ?. A quants empresaris s'ha entrevistat o visitat per aclarir-li els dubtes que es generen amb el nou servei ?

   Tercer.- Es planteja el Govern endarrerir l'entrada en funcionament del servei per a millorar la comunicació amb els sectors afectats ?."

    

   El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, destaca que la negociació amb les organitzacions empresarials ha estat necessària per tal d'arribar als 7.525 industrials i comerciants afectats. Recorda que tant la posada en marxa del servei de recollida de residus comercials a Mataró, com la modificació de la llei de residus aprovada pel Parlament de Catalunya, han estat aprovades per unanimitat de tots els grups polítics presents en aquest Ple. El servei municipal que ha de començar el gener és un servei subsidiari i no obligatori que s'organitza per l'ajuntament per facilitar el compliment de la llei, ja que no és fàcil a l'àmbit privat trobar empreses que el prestin, en especial pels petits negocis o comerços; la tarifa fixada és justa i es correspon amb el volum de residus que generi cada activitat. És cert que han detectat preocupació entre els empresaris, amb consultes diverses sobre la forma de prestar el servei però també es manifesta un alt grau de comprensió una vegada explicats els criteris. A cada un dels 7.525 s'ha enviat una carta informativa, amb un díptic i una pre-liquidació estimada a tenor dels elements coneguts i els paràmetres generals. La tasca informativa es completa amb la que fan els mateixos gremis, i les oficines municipals d'informació, el servei telefònic 010 i la web municipal. Aquesta labor de diàleg no és d'ara sinó que s'ha vingut fent durant tot l'any en curs, atès que es va considerar precipitat començar el servei l'any 2004. El 19 de juliol passat es presenta al govern la proposta de prestació amb els costos previstos elaborada pel servei municipal. El 29 de juliol s'informa als grups de l'oposició i als representants de gremis i associacions.

   El setembre es prepara ja el disseny de la informació a trametre, el 19 de setembre s'informa als gremis i associacions, després de sessions prèvies individuals i col·lectives.

   A partir d'aquí tenen, i tindran, lloc diferents reunions i sessions informatives amb representants i afectats pel servei segons es relaciona a continuació: Plaça de Cuba 29/9;

   Associació empresaris Mata Rocafonda 30/9; Gremi hostaleria 7/10; Comerç Cerdanyola 7/10; Consell municipal de Medi Ambient 19/10; Mercat Cerdanyola 20/10; FAVM 21/10; Signatura conveni gremis i associacions 27/10; Associació de marxants 1/11; Mercat del Palau 9/11; Gremi hostaleria 18/11; ASEGEMA 24/11; Gremi perruqueries de dones 29/11; Plaça Gran, xerrades individualitzades; Comerciants Camí de la Serra AV 30/11; Marxants 1/12; Comerciants Comerç Rocafonda 3/12; Comissió seguiment conveni 3/12; Comerciants Molins AV 3/12; AGORA, comerciants i operadors importants del sector i entitats relacionades amb el comerç 9/12; Comerciants Rocafonda AV 9/12; Gremi perruquers de senyors 13/12; Empreses de les tecnologies 14/12; Comerciants Pla d'en Boet 14/12; Veïns i comerciants Vista Alegre 15/12; Convocatòria oberta setmana del 13 al 17.

   Per altra banda, fins a dimecres dia 1, s'han atès presencialment 575 visites i telefònicament 427 trucades totals en els diferents punts d'informació i serveis de l'Ajuntament a més de reunions informals amb petits grups de comerciants.

   No s'ha arribat a la convocatòria dels 7525 afectats pel nou servei però el nivell de participació a les sessions obertes i la important tasca efectuada pels gremis i associacions permet pensar que entre les notificacions efectuades, amb un contingut informatiu alt, i les explicacions donades fins ara, més les que encara resten pendents, permet preveure un grau de difusió eficient. A més en el primer període de funcionament del servei està prevista la visita de la inspecció informativa a tots els productors d'orgànica i a la resta d'establiments de forma sectorial, per tal que la informació final sigui satisfactòria.

   Pel que fa a la tercera pregunta, indica que durant el primer període del servei caldrà anar realitzant els ajustaments necessaris per a la seva optimització.

    

   El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, vol deixar clar que no és responsabilitat municipal la posada en marxa d'aquest servei, és a dir la responsabilitat municipal és fer el seguiment del compliment de la Llei. Indica que en algunes ciutats mitjanes, en compte d'aplicar un preu públic en un servei voluntari, s'ha posat una taxa obligatòria per tots els comerciants i industrials, la reacció dels ciutadans ha estat molt diferent a la de la ciutat de Mataró. Expressa que evidentment hi ha una data, 7 de gener de 2005, per a la posada en funcionament del servei, però és molt important i és essencial per a la convivència i la qualitat de vida de la ciutat que s'arribi a negociacions i acords amb els interlocutors i buscar la col·laboració del sector.

    

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que no s'ha posat mai en dubte que la Llei s'ha de complir. El servei que ofereix l'Ajuntament és una acció voluntària, però s'ha de fer bé, entenent que és una qüestió difícil perquè a ningú li agrada pagar més i perquè el ciutadà entén que tindrà pitjor servei. La nostra argumentació és un toc d'atenció perquè alguna cosa no s'ha fet prou bé, com per exemple la gestió de la informació als gremis i entitats i el temps que té el ciutadà fins el dia 17 de desembre per fer la declaració voluntària, i d'altra banda els càlculs fets en aquest supòsit han estat a l'alça, i després a l'hora de la revisió, la major part dels preus acabaran reduint-se. Per tant si això és un preu públic i les revisions són a la baixa, pregunta que passa després amb els números que s'han pressupostat. Per últim la nostra obligació és ser propers i sensibles amb aquesta situació i per tant demana que el procés de declaració voluntària s'allargui un temps prudencial perquè l'empresari tingui temps de fer la revisió del preu que li pertoca.

    

   El senyor Alcalde fa la reflexió de què en altres instàncies es decideixen coses que després els Ajuntaments han de resoldre amb els nostres mitjans. En tot cas els objectius del legislador devia ser millorar la gestió dels residus per augmentar la fracció de la recollida selectiva i minimitzar l'impacte de la eliminació dels residus d'aquest país.

   Aquesta devia ser la finalitat última del legislador al fer aquesta norma legal d'obligat compliment, i que obliga als Ajuntaments no a executar-la però si a fer-la complir. Manifesta que amb aquest servei voluntari es trenca el paradigma sobre el tema de residus. Fins ara el ciutadà tenia l'obligació de lliurar a l'administració municipal els residus per a la seva eliminació, i l'administració municipal tenia l'obligació de recollir aquests residus i eliminar-los de la forma més convenient. Ara el ciutadà no té l'obligació de lliurar-lo a l'Ajuntament sinó que el pot lliurar a un altre gestor, això si assegurant que la eliminació es faci en les condicions legals establertes en aquest país. Evidentment, entre altres coses l'Ajuntament vol ofertar aquest servei perquè va ser demandat per una part important de gremis que es posés en marxa aquest servei, però amb la premura i la poca maduració del tema es va decidir ajornar-ho per a aquest any; per tant s'ha vingut treballant d'una manera continuada els costos, el sistema, etc.. La Comissió de Seguiment constituïda el dia que es va firmar el Conveni amb 17 gremis està treballant en el tema, i demà es reuneix i valorarà si el dia 7 de gener de 2005 s'està en condicions de posar en marxa el servei o s'ha d'endarrerir, vol deixar clar que la voluntat del govern municipal és posar en marxa aquest servei. En quant si el servei serà pitjor perquè no es podrà treure la brossa diàriament, també s'ha de tenir en compte que abans s'acumulaven els residus orgànics en determinats contenidors i els olors a diverses hores del dia eren insuportables. També un cop estigui posat en marxa el servei es faran unes inspeccions informatives per acabar de corregir a aquelles persones que no lo estiguin fent de la manera correcta. El govern municipal vol fer-ho bé i amb el més ampli consens, partint d'aquest principi general de la llei que ens obliga a vetllar perquè la recollida es faci d'una manera adequada i aquest interès demostrat pels gremis de la ciutat de tenir un sistema alternatiu i utilitzant una economia d'escala els hi pugui sortir el més econòmic possible. A més estem disposats a explicar-ho les vegades que calguin, a fer liquidacions de la declaració de residus, persona a persona, a i fi efecte que l'impacte econòmic sobre els comerços més petits sigui el menor possible i que no sigui causa de cessament del negoci, no és aquesta la nostra intenció.

    

    

    

   18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SITUACIÓ D'ALGUNS CONTENIDORS DE BROSSA SOTERRATS.

   El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent :

   "De manera molt encertada, tant en noves urbanitzacions com en la reurbanització d'espais ja existents de la ciutat, sobretot aquells que tenen una activitat comercial important, els contenidors d'escombreries s'han instal·lat soterrats.

   Però en algunes ocasions, com en el nou tram de la Riera, davant mateix de l'escola del Cor de Maria, i davant la Basílica de Santa Maria, la ubicació dels contenidors s'ha fet sense tenir en compte l'efecte visual o possibles problemàtiques de salut. A més, en tots dos casos, quan estaven a la superfície no es trobaven exactament en el lloc actual.

   És per tot el que s'ha exposat, que aquest grup municipal presenta les següents,

   PREGUNTES:

   Primera.-

   Quin ha estat el criteri que ha aconsellat la ubicació actual d'aquests contenidors?

   Segona.-

   Quina possibilitat existeix de replantejar-se una nova ubicació per aquests contenidors i altres en situacions similars?"

   El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Serveis i Manteniment, respon que pel que fa als contenidors de la Plaça Santa Maria es va tenir en compte els espais que a nivell arqueològic quedaven sense afectació, i de la petició dels veïns de què quedessin separats de les façanes. Respecte al situat a l'àmbit de la façana del col·legi Cor de Maria, els tècnics van aconsellar-ho per tal de mantenir el punt d'equilibri entre els serveis subterranis existents i els condicionants arqueològics. En quant si existeix una possibilitat de canviar aquests contenidors, en aquests moments és difícil ja que té un cost molt elevat i també perquè es van posar amb el consens de veïns i comerciants.

    

   19 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA QUALITAT DELS MATERIALS EMPRATS EN LES DARRERES OBRES DE REURBANITZACIÓ I REHABILITACIÓ DE VIES URBANES.

   El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent :

   "Darrerament diverses vies o carrers de la ciutat s'han reurbanitzat i rehabilitat pavimentant la calçada a un sol nivell, amb l'objectiu de convertir-los en zona de vianants. Es repeteix el disseny d'una zona central del carrer amb llambordes de formigó i la resta de l'espai, fins als edificis de cada costat, amb peces rectangulars de pedra artificial.

   Són diverses les queixes de ciutadans pel fet que aquestes obres s'estrenen amb algunes d'aquests peces rectangulars malmeses, moltes d'elles sense estar ben enganxades al terra. En alguns casos, aquestes peces no estan col·locades perfectament a nivell i això pot causar caigudes malgrat l'objectiu d'eliminar problemes fent un disseny d'un sol nivell.

   És per tot el que s'ha exposat, que aquest grup municipal presenta les següents,

   PREGUNTES:

   Primera.-

   Han detectat les empreses que realitzen les corresponents controls de qualitat aquestes deficiències?

   Segona.-

   S'ha actuat, per part del govern municipal o els serveis tècnics corresponents per solventar aquestes deficiències?

   Tercer.-

   S'ha tingut en compte l'experiència en els materials emprats fins l'actualitat en obres d'aquests tipus per futurs projectes?"

    

   La senyora Montserrat López, consellera delegada d'Obres, contesta que les empreses que fan el control de qualitat controlen la qualitat dels materials emprats i els tècnics municipals fan el control de la col·locació del material durant les obres i també durant l'any de garantia. Respecte a la segona pregunta, sempre que s'han detectat qualsevol tipus de deficiències per la qualitat del material o sigui per la col·locació imperfecta, sempre s'ha actuat, i es fa arreglar tantes vegades com sigui necessari a càrrec del mateix constructor fins aconseguir la qualitat fixada per l'Ajuntament. Pel que fa a les obres que estan en fase de construcció seran els serveis tècnics municipals quan fan la recepció els que indiquin si estan en perfecte estat la pavimentació de la calçada.

   El senyor Joaquim Fernàndez no comparteix la resposta de la Sra. López perquè és evident que caminant pels nous carrers, es veuen les peces que estan soltes i amb esquerdes i són obres municipals i recents.

   La senyora Montserrat López indica que de seguida que tenen constància de qualsevol desperfecte s'actua, i li prega que si coneix algun cas concret li faci arribar.

    

   20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA.

   El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent :

   "Segons li consta a aquest grup municipal, la darrera Junta ordinària de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena va celebrar-se fa més de quatre mesos, concretament el passat dia 22 de juliol. En aquest interval de temps, els seus membres només han estat convidats a acompanyar al Sr. Alcalde en la visita que va fer a l'Hotel d'Entitats Sociosanitàries del carrer Sant Pelegrí.

   A dia d'avui, i després dels desagradables "incidents" entre el president i l'ex-directora de la Fundació, encara no s'ha nomenat cap substitut per aquest càrrec ni pel lloc de vice-president.

   Per altra banda, són vàries les associacions instal·lades a l'Hotel d'Entitats que han expressat les seves queixes pels horaris en que poden utilitzar els espais. L'activitat de la pròpia entitat durant el dia i les obligacions laborals dels seus membres fan que no es puguin atendre les tasques de secretaria ni celebrar reunions, ja que no existeix cap possibilitat d'accedir al centre en horari nocturn, ni els caps de setmana.

   És per tot el que s'ha exposat, que aquest grup municipal presenta les següents,

   PREGUNTES:

   Primera.-

   Quina ha estat la causa per la que no s'ha reunit durant quatre mesos la Junta de la Fundació Hospital? Per quan té previst celebrar la propera reunió ordinària i quin és el seu calendari de sessions?

   Segona.-

   Per quina raó no s'han fet hores d'ara els nomenaments de vice-president i de director de la Fundació? Quines propostes i previsions té al respecte el president?

   Tercer.-

   Quins impediments "reals" hi ha perquè les entitats no puguin disposar a tota hora dels espais que se'ls hi ha cedit? Hi ha prevista alguna solució per a que ho puguin fer?"

    

   El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, explica que la causa de no haver convocat la Junta de la Fundació Hospital ha estat perquè s'ha fet un encàrrec a la Diputació de Barcelona d'elaborar un Pla Estratègic de la Fundació Hospital, tema que s'ha anat treballant durant aquests mesos. El divendres passat la Consultora ha enviat el treball del Pla Estratègic finalitzat, i és a partir d'aquí quan es pot convocar la Junta de Patrons per a l'elecció de la Vice-presidència i la proposta de nomenament del director de la Fundació. Pel que fa a la segona pregunta, el tema de la vice-presidència es va portar en una Junta i es va acordar deixar-ho sobre la taula perquè la persona proposada no va poder assistir, així serà en la propera Junta del dia 13 de desembre quan es tractarà aquest tema. Contesta a la tercera pregunta, dient que es reuneixen força amb les entitats, i els consta que només una entitat havia demanat els espais poder reunir-se a la nit; aquestes hores és molt complicat ja que aquests espais són utilitzats per la Fundació Hospital i el Consorci Sanitari de Mataró, per la tipologia de l'edifici hi ha dos conserges que fan una cobertura horària de 9h del matí a les 21h del vespre. No obstant això properament en les reunions amb les entitats s'abordarà aquest tema i es mirarà de poder solucionar el tema.

   El senyor Joaquim Fernàndez manifesta que esperar al Pla Estratègic no priva de reunir la Junta per fer el seguiment de com van les coses, hi ha pendent de cobrir una vice-presidència i una direcció i això mereix una explicació als membres de la Junta. El dia 13 de desembre està previst reunir la Junta de Patrons però voldria saber si la persona pensada per a la vice-presidència és del partit d'Esquerra Republicana de Catalunya.

   El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde President, indica que a l'apartat d'urgències de l'ordre del dia es porta el canvi de representant d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Fundació Hospital, i en tot cas es parlarà en el seu moment.

    

   21 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ELS ACTES ORGANITZATS A LA CIUTAT AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

   "El Govern Municipal junt amb entitats de Mataró i amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones ha organitzat tot un seguit d'actes per tota la ciutat que es van iniciar el dia 19 de novembre i està previst que finalitzin el 14 de desembre. A més, al llarg del curs 2004-2005 hi ha un taller per a la prevenció de la violència en parelles joves.

   Per divendres 26 de novembre, estava prevista una lectura de poemes contra la violència a les dones a la seu del PSC, al carrer València. Aquesta lectura, organitzada pel Grup de la Dona del PSC, s'ha enmarcat dins dels actes del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones i s'ha inclòs en el programa municipal que s'ha repartit per la ciutat.

   PREGUNTA

   1. Considera ètic el Govern Municipal que s'utilitzin els recursos municipals per donar propaganda a un acte que es podria arribar a interpretar com "partidista" organitzat a la mateixa seu del PSC, dins d'una campanya que hauria de ser institucional i per sobre dels partits? "

    

   La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Joventut, Dona i Esports, informa que el dia 19 de juliol va haver un Consell d'Igualtat d'Oportunitats representat per les entitats que treballen per a la igualtat home/dona a la nostra ciutat. En aquell Consell es va establir començar a treballar per a fer unes Jornades contra la violència a les dones per sensibilitzar a la població; van convocar la primera reunió el 22 de setembre i totes les entitats i representants dels partits polítics podien fer les seves propostes. La següent reunió va ser el 6 d'octubre en la que es va fer un repàs de les propostes presentades i es van aprovar; posteriorment es va convocar una tercera reunió de treball per tancar alguns detalls. A finals d'octubre van enviar la proposta al servei d'Imatge perquè fes el pertinent tríptic. Qualsevol grup polític o entitat podria haver fet algun acte aquell dia, o haver-se afegit, ja que en altres Jornades com la Setmana de la Mobilitat altres partits van organitzar actes. Li recorda que en cap de les reunions convocades pel Consell d'Igualtat d'Oportunitats ha assistit el representant del Partit Popular. En definitiva li sap greu que hagi portat aquest tema al Ple, ja que la violència contra les dones s'ha de treballar conjuntament i no fer batalles polítiques que no porten enlloc.

   El senyor Paulí Mojedano replica que no són batalles polítiques ja que el tema té la seva importància, és molt casual que les sigles del partit majoritari del govern siguin les úniques que hagin aparegut. I demana que no utilitzi d'una manera baixa el fet que els regidors de l'oposició no puguin assistir a les reunions municipals, ja que és degut a motius laborals.

   La senyora Alicia Romero destaca que les reunions es fan al vespre perquè puguin assistir el màxim de persones possibles. I a cada reunió es fa un Acta que s'ha enviat per email a tots els representants. Reitera que li sap greu comentar aquestes coses, i la pregunta seria perquè els altres partits no han fet actes. Finalment convida a tots els partits polítics perquè l'any vinent facin actes per ajudar a sensibilitzar a tota la població.

    

    

   22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE BALANÇ DE LA REGIDORIA DE CULTURA.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

   "Des del Grup Municipal del PP pensem que la política cultural d'aquesta ciutat, tal i com hem manifestat en diverses ocasions, dona la sensació d'estar en un "impasse " absolut, i la sensació es de que no se sap que fer. Des de que el Sr. Graupera va ocupar la regidoria de Cultura no s'ha aportat res essencial de nou per impulsar un sector tradicionalment tant important per a la nostra ciutat. A força de ser reiteratius, hom te la temptació de pensar que l'única aportació novedosa feta pel Sr. Graupera a la cultura de Mataró va ser contractar Carlinhos Brown per les Santes, que va costar molts diners als mataronins/es i en opinió de molta gent no va complir ni de bon tros amb les expectatives.

   En els Acords de Govern signats el 14 de juny de 2003 pels membres del tripartit, s'hi fixaven sis eixos bàsics de treball en l'àmbit cultural dels quals voldríem que el govern ens fes balanç, donat que des de el Grup Popular creiem que la gestió del Sr. Graupera no té de moment un balanç positiu.

   PREGUNTA

   1. Quines són les prioritats concretes que té la regidoria de Cultura d'aquí a final de mandat ?
   2. Quin balanç, Sr. Graupera, fa de la seva actuació al front de la Política Cultural de Mataró?"
   3.  

     

    El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, li sobta que li demanin respostes concretes a coses fonamentades en sensacions. Aquest argument de donar sensació d'estar en un impàs absolut de no saber que fer és reiteratiu. Explica que en totes les aparicions públiques, la prioritat de Cultura és haver contribuït a la creació de públic jove, escolars. En aquest sentit és prou novedós que a partir de l'any vinent les persones que facin 16 anys a la ciutat de Mataró podran accedir gratuïtament a tots els actes del Patronat de Cultura durant un any; així mateix la incorporació d'abonaments per poder assistir a les activitats culturals i la inauguració de l'edició d'un llibre anual de tota la oferta del Patronat Municipal de Cultura adreçades a les escoles. Respecte al balanç, es fa al final de l'exercici. Destaca els objectius per tot el mandat que en l'acord de govern es va establir en matèria cultural :

    • Oferta cultural
    • Formació cultural
    • Suport als creadors
    • Suport a les entitats
    • Promoció cultura i el Pla d'Equipaments Culturals
    • Nous equipaments culturals
    • Nau Gaudí
    • Cal Arenas : centre de creació artística
    • Cal Xalant : centre de creació artística juvenil
    • Elaborar un Pla d'Usos a Can Marfà : gran equipament cívic cultural
    • Planificar el futur Teatre Monumental
    • Ubicació d'una nova biblioteca al sector est de la ciutat
    • Revitalitzar l'eix d'equipaments culturals de la Riera.

    Informa de les activitats realitzades des del començament del mandat juliol 2003 fins a octubre de 2004 :

    Any 2003 Octubre 2004

    • Biblioteca Pompeu Fabra :

    carnets nous 3.279 3.179

    Fons biblioteca 61.666 67.562

    Visita guiada de grups 45 54

    926 escolars 1.814 escolars

    Hora del conte 2.593 persones 2.755 persones

    Nova activitat de Tertúlia literària 15 sessions 291 assistents

    • Campanya de Teatre i Dansa :

    14 espectacles 4.458 entrades- 12 espectacles 4.002 entrades

    • Campanya Anem al Teatre per públic escolar

    de tota la Comarca 141 espectacles 174 espectacles

      1. 29.330

     

    • Programació estable Anem al Teatre i Dansa

    32.086 34.480

    • Activitats als Instituts de Secundària 88 participants 105 participants

    • Programació de Música, reduint el nombre de concerts de 5 a 3

    1.400 espectadors 2.885 espectadors

    • Programació estable de Cinema 7.949 espectadors 5.492 espectadors

    són dades negatives que ens preocupa

    • Mostra del Cinema (promig per pel·lícula) 75 persones 120 persones

    • Museu de Mataró :

    Ha baixat la visita a l'exposició fixa 6.698 persones 3.792 persones

    Ha pujat les visites a exposicions 23.881 persones 27.859 persones

    Ha pujat les visites a temes de

    Patrimoni Natural (Alguer de Mataró) 5.394 persones 17.538 persones

     

    En definitiva aquest és l'estat d'execució en aquests 10 mesos de decurs de la cultura, així com les prioritats concretes de la regidoria de Cultura d'aquí a final de mandat.

     

     

    El senyor Paulí Mojedano recorda al Sr. Graupera que quan va parlar al Ple dels Pressupostos de l'aportació d'ICV-EUiA a la gestió de govern no va esmentar res de cultura. I el que acaba d'explicar no és feina d'un Regidor, la seva feina és impulsar projectes per fer de Mataró una ciutat referent. A continuació li fa les preguntes següents :

    • Ha afavorit l'accés a la cultura ?
    • Ha aplicat mesures de foment i incentius per millorar la cultura a Mataró ?
    • S'ha millorat el suport a creadors locals ?
    • S'ha enriquit l'oferta cultural a part de la Mostra de Cinema ?
    • S'ha fet de Mataró un referent cultural al país (musical, artístic, teatral, patrimonial, festivals, exposicions) ?
    • S'han creat espais públics telemàtics de participació ?
    • Que es farà del Teatre Monumental i del Foment ?
    • S'ha dissenyat alguna estratègia sobre vincular la cultura local al desenvolupament de la ciutat ?

    En suma només cal tenir objectius béns clars i una voluntat de fer-ho.

     

    El senyor Jaume Graupera indica que ha contestat a les preguntes presentades per escrit amb les prioritats concretes per aquest mandat, però no obstant això no té cap inconvenient en contestar-li per escrit o en un proper Ple el seguit de preguntes fetes en aquest moment.

     

    El senyor Paulí Mojedano respon que hi ha unes declaracions fetes per una de les persones de la Comissió de Cinema de la ciutat on qualifica els seus plantejaments d'absurds.

    FORA DE CONVOCATÒRIA

    Conclòs l'ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'han presentat una proposta d'aprovació de nomenament d'un nou Patró a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :

     

     

    La urgència és apreciada pel Ple Municipal amb la següent votació :

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

    Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

    Abstencions: Cap.

     

     

    NOMENAMENT NOU PATRÓ A LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA DE MATARÓ.

    El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, presenta la següent Proposta :

    "La Fundació Hospital presenta certificació informant que en compliment dels articles 10è. i 12è. dels seus Estatuts, de la Llei 5/2001 de 2 de maig de Fundacions, modificada per Llei 7/2004 de 16 de juliol, de la Llei 50/2002 de 26 de desembre de Fundacions i normativa concordant, es proposa per majoria dels patrons, en data 1 de desembre de 2004, l'acceptació d'un canvi de patró i un nou nomenament.

    El càrrec de vocal és honorífic, voluntari i gratuït i te una durada de quatre anys, el canvi aprovat i que es proposa és el següent: El Sr. Pere Joan Torres Pons, no pot continuar l'activitat com a Patró de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i ha estat proposada com a nova Patrona, la Sra. Esther Merino i Tarafa.

    Es presenta la proposta del nou nomenament a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament per via d'urgència atès que la renúncia del patró actual s'ha produït abans de la convocatòria de la Junta de Patrons de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena prevista pel dia 13 de desembre de 2004.

    Per tot això es proposa que s'elevi al Ple de l'Ajuntament l'aprovació del següent acord:

    ACORDS:

    Primer.-

    Nomenar com a nova patrona de la Fundació Hospital la Sra. Esther Merino i Tarafa en substitució del Sr. Pere Joan Torres i Pons.

    Segon.-

    Informar d'aquest acord a la Fundació Hospital."

    El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que no és correcte i és molt estrany que es porti per urgència aquest tema per un seguit de causalitats, ja que ells presenten una pregunta el dia 26 de novembre sobre la Fundació Hospital, en la Junta de Portaveus del dia 29 de novembre no es sabia que s'havia de canviar una persona i el mateix dia 2 de desembre es porta per urgència al Ple aquesta proposta. Aclareix que el vot negatiu a la urgència i l'abstenció a la proposta només és conseqüència a què el tema es podria haver fet d'una forma més adequada i no tenen res en contra de la persona nomenada.

     

    El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, considera que el procediment emprat és el correcte; de la mateixa manera hagués actuat si Convergència i Unió o el Partit Popular haguessin fer una proposta de canviar el seu representant a la Junta de la Fundació Hospital.

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

    Vots en contra: Cap.

    Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

    I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de deu de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.