Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

17/07/2009

Escoltar

17/07/2009

divendres 17 juliol 2009, 00:00h

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia disset de juliol de dos mil nou, essent les 9 hores i cinc minuts del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,

 
Hi concorren els Senyors:
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                      (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ                        CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
 
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER                   REGIDOR                                        (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN              REGIDOR                                        (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                            REGIDOR                                        (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO                           REGIDORA                                      (CIU)
 
PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR                                         (PP)
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA   REGIDOR                                                     (PP)
M LUISA COROMINAS LOZAR                     REGIDORA                                       (PP)
 
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)
S’incorpora a la sessió en el  punt núm. 2 de l’ordre del dia
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D’ALCALDE                      (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR                       CONSELLER DELEGAT               (ERC)
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)
 
Són excusats els regidors :
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ             REGIDOR                                         (PP)
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
 
 
Decret
6065/2009 de 13 de juliol
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari sessió del 17 de juliol de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 17 de juliol de 2009, a les 9'05 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                         ORDRE DEL DIA
 
           DICTAMENS
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
1         Desestimar el recurs especial de contractació, presentat per l’empresa “Clece, SA” contra l’adjudicació provisional del servei de neteja d’edificis i dependències municipals, i acordar l’adjudicació definitiva a favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA”.
 
2         Ajudicar provisionalment el lot núm. 2 (explotació de part del mobiliari urbà) de la conservació, instal•lació i explotació de tanques publicitàries i de part del mobiliari urbà.
 
 
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
 
DICTÀMENS
 
CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
 
-Servei de Compres i Contractacions-
 
1 -    DESESTIMAR EL RECURS ESPECIAL DE CONTRACTACIÓ, PRESENTAT PER L’EMPRESA “CLECE, SA” CONTRA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, I ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A FAVOR DE L’EMPRESA “SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA”.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“Antecedents
 
1. Per acord del Ple municipal de data 18 de juny de 2009, es va adjudicar provisionalment el servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró, a favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA)”
 
2. En data 2 de juliol de 2009 l’empresa CLECE, SA, licitadora en el procediment, interposa recurs especial de contractació, en base a les al·legacions que es poden resumir de la següent manera:
 
- error en la valoració econòmica de les millores
- No s’han considerat totes les actuacions que Clece proposava dintre del pla de treball
- Desacord en la valoració feta del diferents sistemes de control de presència presentats.
 
Acaba sol·licitant es dicti resolució per la qual es tingui per interposat recurs especial en matèria de contractació i es dicti resolució estimatòria del mateix, d’acord amb els al·legacions que hi consten.
 
3. Conferit trasllat a la resta de licitadors, no han presentat al·legacions.
 
 
 
Fonaments
 
Primer. Al·lega en primer lloc CLECE que la decisió de sumar els 5 punts de les millores a la valoració econòmica comporta que s’hagi valorat equivocadament a Limpiezas Initial amb 65 punts, ja que aquesta empresa no va valorar econòmicament les seves millores i, per tant, se li haurien d’haver atribuït 60 punts i no 65. Conseqüentment, aquesta no seria la proposició econòmicament més avantatjosa, i no hauria d’agafar-se de referència per al càlcul de la fórmula aplicada.
 
Aquesta al·legació ha de ser desestimada. D’acord amb el que estableix la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particular que regeixen la contractació, es va sol·licitar a totes les empreses que presentessin valoració econòmica de les millores proposades, i així ho fan totes les licitants, excepte Limpiezas Initial.
 
Les millores poden ser valorades en el seu conjunt, segons un judici de valor on l’element econòmic no té un pes rellevant, o segons un criteri objectiu: el preu, que es un criteri valorable de manera automàtica mitjançant la simple aplicació de fórmules.
 
Ara bé, en el moment d’aplicar la fórmula per a la valoració s’ha de tenir en compte que els diners han de tenir el mateix pes en tots els apartats, per tant, caldrà restar de l’oferta econòmica l’import de les millores i sumar el 5 punts de millores a l’apartat primer (proposició econòmica)
 
A l’empresa Limpiezas Initial se li atorgat 65 punts, però no se li ha restat de la seva oferta econòmica cap millora, i en canvi a les altres empreses sí, es a dir, fins i tot després de restar l’import de les millores, l’oferta de Initial continuava essent la més baixa, per la qual cosa, se li atorga el màxim de punts.
 
Per una altra banda, i també en relació a la valoració econòmica de les ofertes, entén la recurrent que es necessari un aclariment dels criteris d’amortització o repartiment de la inversió a realitzar que s’han utilitzat per repercutir el cost de la millora al cost del contracte, ja que creu que no s’ha aplicat el mateix criteri per a valorar la seva millora consistent en 3 fregadores sense cables per valor de 9.000 euros, que per valorar la millora de SELSA consistent en la instal·lació de dispensadors de paper, tovalloletes i gel rentamans.
 
Cal estimar aquesta al·legació, ja que és cert que existeix un error en la valoració dels dispensadors de paper, tovalloletes i gel rentamans per part de SELSA, que són pels quatre anys de contracte i, per tant, s’ha de dividir, resultant un total any per aquest concepte de 3.654,50 euros, i un total anual per totes les millores de 19.519,50 euros.
           
Aquesta modificació no afecta el resultat final, quedant el valoració final de la següent manera:
 

EMPRESA
OFERTA
FORMACIÓ
PLA TREBALL
CONTROL PRESENCIA
TOTAL
CLECE
64,46
5
18
7
94,46
SELSA
63,78
4,6
18
9
95,38
SMM CONCENTRA
63,41
2,8
15
1,5
82,71
INITAL
65,00
1,5
2
2
70,50
 
 
Segon. En segon lloc, considera CLECE que no s’han valorat totes les actuacions que proposava en el seu pla de treball, concretament el següent:
 
1. La realització d’anàlisis bacteriològics. Aquests anàlisis són d’obligat compliment segons la normativa vigent en matèria de protecció de riscos laborals i sanitària, per tant, no és avaluable.
 
2. Una descripció detallada de les 10 tasques més bàsiques. Aquesta descripció s’ha presentat per totes les empreses i consta com a obligatòria d’acord amb la clàusula quarta del plec de condicions tècniques que regeixen la contractació, per tant, no és avaluable.
 
3. La cobertura al 100 % de les absències del personal per tot tipus de causa. A l’igual que el punt anterior, aquesta cobertura és obligatòria d’acord amb la clàusula quarta, per tant, no és avaluable.
 
4. L’oferiment de 20 hores més de servei a la setmana. L’augment d’hores en un centre sense cost per a l’Administració de forma regular és un cost que acaba repercutint en el contracte, en el moment de la subrogació posterior del personal contractat per l’empresa, perquè la persona que ocupa aquest lloc consolida la jornada i el còmput total d’hores, per tant aquest oferiment no s’ha considerat una millora.
 
Tercer. La resta d’al·legacions de CLECE fan referència al sistema de control de presència. Considera que el sistema ofert per SELSA afecta al pla de treball, ja que el fet que el personal hagi de desplaçar-se fins als centres on està l’aparell de marcatge afecta les hores efectives de prestació de servei, i a més no es pot considerar un control presencial del centre de treball perquè la persona quan és detectada pel sistema no està en el seu centre, ni lloc de treball.
 
El que es tracta de garantir amb aquests sistemes és la presència. Els dos sistemes presentats, tant per l’empresa CLECE com SELSA compleixen amb els nivells requerits, però considerem que un d’ells és a nivell d’excel·lència.
 
Respecte al desplaçament, dir que el tema de la presència es valora més que el del desplaçament, ja que d’acord amb el planning presentat per l’empresa SELSA. Aquest són curts perquè el sistema de marcatge s’instal·larà en espais molt pròxims.
 
El sistema de reconeixement mitjançant empremta digital garanteix que sigui la persona que ha de realitzar les tasques qui ho fa, en canvi, el sistema de marcatge mitjançant trucada no ho garanteix totalment.
 
Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
 
Primer. Estimar l’al·legació 1.2 del recurs especial en matèria de contractació interposat per CLECE, SA contra l’acord del Ple municipal de data 18 de juny de 2009, es va adjudicar provisionalment el servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró, en el sentit que la valoració dels dispensadors de paper, tovalloletes i gel rentamans per part de SELSA, són pels quatre anys de contracte i, per tant, s’ha de dividir, resultant un total any per aquest concepte de 3.654,50 euros, i un total anual per totes les millores de 19.519,50 euros, amb la qual cosa la puntuació final queda de la següent manera:
 

EMPRESA
OFERTA
FORMACIÓ
PLA TREBALL
CONTROL PRESENCIA
TOTAL
CLECE
64,46
5
18
7
94,46
SELSA
63,78
4,6
18
9
95,38
SMM CONCENTRA
63,41
2,8
15
1,5
82,71
INITAL
65,00
1,5
2
2
70,50
 
Aquesta nova valoració no afecta el resultat de l’adjudicació provisional a favor de SELSA.
 
Segon. Desestimar la resta d’al·legacions, pels motius exposats en aquest informe.
 
Tercer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró, a favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA)”, acordada per Ple municipal en data 18 de juny de 2009, fins un import de 10.319.704’58 euros, més 1.651.152’73 euros en concepte d’IVA, amb un import total total de 11.970.857’31 euros pels quatre anys de durada del contracte.
 
Quart. Modificar la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró, en el sentit d’acordar l’inici de prestació del servei el dia 15 de juliol de 2009 i finalitzar-lo el dia 14 de juliol de 2013, sense que això no suposi cap variació en el termini de quatre anys de durada del contracte.
 
Cinquè. Notificar aquest acord als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en l’article 137 de la Llei de contractes del sector públic. “
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia l’abstenció del seu grup en coherència amb el vot que van emetre en el moment de l’adjudicació.
 
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia l’abstenció del seu grup ja que hi ha elements de valoració molts subjectius i això fa que s’abstinguin respecte al procediment.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, manifesta que res a dir a l’adjudicació, s’ha fet un concurs de forma correcta, encara que no estan massa d’acord amb el sistema d’externalització. No obstant això, degut a que no comparteixen la reclamació de CLECE,SA, i també al descontent dels treballadors amb aquesta empresa, actual concessionària del servei, creuen que es bo que hi hagi un canvi d’empresa, per la qual cosa votaran a favor.
 
La senyora Montserrat López vol matitzar que aquest procès i adjudicació s’ha fet amb rigor i aplicant el Plec de Clausules que va aprovar a la Mesa de Contractació i que després va passar al Ple, i que en tot cas no n’hi ha cap valoració subjectiva i que tot s’ajusta a la normativa aprovada.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             8, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (5).
 
 
2 -    AJUDICAR PROVISIONALMENT EL LOT NÚM. 2 (EXPLOTACIÓ DE PART DEL MOBILIARI URBÀ) DE LA CONSERVACIÓ, INSTAL•LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES I DE PART DEL MOBILIARI URBÀ.
 
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
“Mitjançant acord del Ple municipal de data 6 de novembre de 2008, es va acordar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà, dividit en dos lots: Lot 1 conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries, i lot 2 explotació de part del mobiliari urbà mitjançant publicitat.
 
La Mesa de Contractació, en sessió de data 2 de març de 2009 va proposar de declarar desert el lot 2 en no haver-se presentat cap oferta.
Mitjançant acord del Ple municipal de data 5 de març de 2009 es va declarar desert el lot núm. 2 de la concessió de la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà i també es va aprovar un nou plec de condicions administratives i tècniques particulars que havien de regular el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat lot 2.
Mitjançant informes conjunt del cap d’Àrea de Serveis Centrals, de data 7 de juliol de 2009, i del cap del Serveis de Mobilitat, de data 8 de juliol de 2009, es proposa adjudicar el lot 2 (explotació de part del mobiliari urbà) de la concessió de la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà, a favor de l’empresa “Clear Channel España, SLU”, d’acord amb l’oferta presentada amb data 17 d’abril de 2004 i els aclariments posteriors presentats amb data 25 de juny de 2009, a raó d’un cànon anual de 70.000’00 euros.
 
Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
 
Primer.      Adjudicar provisionalment el lot 2 (explotació de part del mobiliari urbà) de la concessió de la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà, a favor de l’empresa “Clear Channel España, SLU”, d’acord amb l’oferta presentada amb data 17 d’abril de 2009 i els aclariments posteriors presentats amb data 25 de juny de 2009, a raó d’un cànon anual de 70.000’00 euros i una durada de 10 anys, prorrogable 10 anys més.
 
El cànon s’abonarà per anys naturals.
 
El cànon a pagar a la signatura del contracte correspondrà a la part proporcional del cànon corresponent a un any.
 
Segon.        Requerir l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament una fiança d’un import de 30.000’00 euros, d’acord amb la clàusula setena del plec de clàusules administratives.
 
Tercer.      Delegar en la consellera delegada de Serveis Centrals la competència per acordar l’adjudicació definitiva d’aquesta contractació, en el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini de quinze dies previstos a l’efecte en l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic.”
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA.
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que al mes de març es va adjudicar una part del Plec de condicions, al qual només s’havia presentat una empresa i que avui s’adjudica l’altra part per 70.000 € de cànon quan el de sortida del Plec era de 125.000 € anuals. La diferencia és notable i creu que els dóna la raó a que, tal com van dir al mes de novembre, el preu de sortida era car; si ens haguessin escoltat ara tindriem operador i les parades noves del Mataró Bus tindrien la seva marquesina. Així mateix lamenta que s’aprovi això sense tenir aprovada encara l’Ordenança de Publicitat molt lligada a aquest tema. Dit això el vot del seu grup serà d’abstenció.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             9, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (5) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 9 hores i quinze minuts del matí,  el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.