Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/06/2009

Escoltar

18/06/2009

dijous 18 juny 2009, 00:00h

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia divuit de juny de dos mil nou, essent les 21 hores i vint minuts del vespre, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,

 
Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                      (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ                        CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
 
JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER                   REGIDOR                                        (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN              REGIDOR                                        (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                            REGIDOR                                        (CIU)
 
PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR                                         (PP)
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA   REGIDOR                                                     (PP)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ             REGIDOR                                         (PP)
M LUISA COROMINAS LOZAR                     REGIDORA                                       (PP)
 
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D’ALCALDE                      (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR                       CONSELLER DELEGAT               (ERC)
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)
 
 
No assisteix a la sessió la Sra. Carolina Soler Soto, regidora del grup municipal de convergència i Unió.
 
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
 
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
 
Decret
5116/2009 de 15 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari sessió del 18 de juny de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 18 de juny de 2009, a les 21 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
DICTAMENS
 
CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
-Servei de Gestió Econòmica-
 
1        Autoritzar a GINTRA a concertar un Préstec Bullet d’import 5.000.000,00 € per finançar les inversions realitzades en varis aparcaments. Avalar per part de l’Ajuntament aquesta operació de préstec.
 
2        Aprovar Pla de Sanejament 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró.
 
 
          -Servei de Compres i Contractacions-
 
3        Adjudicació provisional del servei de neteja d’edificis municipals.
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
 
 
DICTÀMENS
 
CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
 
-Servei de Gestió Econòmica-
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 1 i 2.
 
1 -       AUTORITZAR A GINTRA A CONCERTAR UN PRÉSTEC BULLET D’IMPORT 5.000.000,00 € PER FINANÇAR LES INVERSIONS REALITZADES EN VARIS APARCAMENTS. AVALAR PER PART DE L’AJUNTAMENT AQUESTA OPERACIÓ DE PRÉSTEC.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“Vista la sol·licitud presentada per la Societat Municipal GINTRA per la concertació d’un préstec, d’import 5.000.000,00 euros, per finançar: les inversions realitzades en els aparcaments del c/ Terrassa, Café del Mar, Ronda Rafael Estrany, Parc de Palau i la Llàntia, dels quals estan pendents de materialitzar part de les seves vendes i per la construcció dels aparcaments de La Ronda Estrany, El Parc del Palau i La Llàntia, pels quals fa falta ampliar els préstecs hipotecaris inicialment concertats.
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:
 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal GINTRA perquè concerti un préstec, d’import 5.000.000,00 euros, per finançar les inversions realitzades en diversos aparcaments, amb les següents condicions financeres:
 

Tipus de préstec
Bullet (al venciment)
Import préstec
5.000.000,00 €
Entitat financera
Dexia Sabadell, SA
Termini
3 anys
Termini de carència
3 anys
Amortització
Al venciment
Interès
Euríbor a 3 mesos + 1,30%
Comissió d’Obetura
0,30%
Garanties
Aval solidari de l’Ajuntament
 
SEGON.- Avalar a la Societat Municipal GINTRA, en la operació de préstec autoritzada en el punt anterior.
 
QUART.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de l’Ajuntament, previ a la seva formalització.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a GINTRA.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        15, corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          11, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions:             Cap.
 
 
 
2 -       APROVAR PLA DE SANEJAMENT 2009-2012 DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“El Ple de data 20 de desembre de 2007 va aprovar un escenari pressupostari plurianual 2008-2011, perquè el pressupost municipal de l’exercici 2008 no complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Així està contemplat a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
 
En data 16 de març d’enguany la societat GINTRA demana l’autorització del Ple de l’Ajuntament per a la concertació d’un préstec de 5.000.000€ a tres anys, amb aval de caràcter solidari de l’Ajuntament, pel finançament de les inversions realitzades en aparcaments, i pendents de materialitzar les seves vendes.
 
El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en el seu article 53 que no es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini sense prèvia autorització de la Comunitat Autònoma, quan dels estats financers de la liquidació dels pressupostos, els resultats corrents i els resultats de l’activitat ordinària de l’últim exercici, es dedueixi un estalvi net negatiu.
Així mateix, l’article 53 estableix que en cas d’estalvi net negatiu, el Ple de la Corporació haurà d’aprovar un pla de sanejament financer en un termini no superior a 3 anys, en el qual s’adoptin les mesures que permetin com a mínim ajustar a zero l’estalvi net de l’entitat.
 
D’acord amb l’informe d’intervenció que consta a l’expedient de data 4 de juny d’enguany, el càlcul de l’estalvi net de l’Ajuntament a data de maig és positiu en 158.567,04€. A l’incloure, en aquest càlcul, l’operació d’aval assenyalada en el paràgraf anterior, l’estalvi net es torna negatiu en -1.611.124,27€.
 
Per tot l’anterior , al Ple municipal es proposa l’adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar Pla de Sanejament Financer 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró, que està format per:
 
  1. Document PR-0. Dades Generals
  2. Document PR1.0. Previsions d’ingressos i despeses de l’ens local.
  3. Memòria.
 
Segon.- Trametre còpia del Pla de Sanejament Financer 2009-2012 aprovat al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
 
Tercer.- Aprovar l’actualització de l’Escenari pressupostari plurianual pel període 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les noves condicions del Pla de Sanejament Financer 2009-2012, que està format per:
 
  1. Document PR-0. Dades Generals
  2. Document PR1.2. Previsions d’ingressos i despeses ( Dades consolidades del grup integrat per l’ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera).
  3. Memòria.
 
Quart.- Exposar al públic l’actualització de l’Escenari pressupostari plurianual durant el termini de quinze dies, segons determina l’article 22.3 de La Llei 15/2006, de 26 de maig, si durant el període d’exposició pública, no es presenta cap al·legació o reclamació, aquest Escenari pressupostari es considerarà aprovat definitivament.
 
Cinquè.- Trametre còpia de l’actualització de l’Escenari pressupostari plurianual 2009-2012 aprovat al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 10.1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, i a la Comissió Nacional d’Administració Local d’acord amb l’article 22.3 de la Llei 15/2006, de 26 de maig.”
 
 
La senyora Montserrat López explica que el deteriorament de la actual situació econòmica ha provocat un endarreriment de les previsions de la venda de les places d’aparcament que contemplava el Pla d’Aparcaments. Això ens ha provocat la necessitat d’acudir al mercat bancari per finançar part de la construcció d’aquests aparcaments.
La situació de crisi també afecta directament el sector bancari, el que ha fet que cada cop les entitats bancàries demanin més garanties per assegurar els seus préstecs. Per aquest motiu, l'empresa Gintra s'ha adreçat a l'Ajuntament per demanar la seva autorització per concertar un nou préstec de 5 milions d'euros i el seu aval per finançar inversions derivades del Pla d'Aparcament i pendents de vendre.
Com saben, la Llei reguladora d’hisendes locals permet que els ajuntaments atorguin aval a les seves societats a les que tinguin una participació superior al 30%. Creiem que ara i avui és més necessari que mai contribuir a què les nostres empreses puguin fer front als pagaments amb els seus proveïdors amb rapidesa, a fi de millorar la liquiditat i mantenir la confiança en el sector públic.
La concessió d’aquest aval permetrà aconseguir els recursos necessaris per fer front als pagaments i donar més marge de temps per obtenir els ingressos necessaris per finançar el Pla d'Aparcaments. Per atorgar l'aval, l'Ajuntament ha d'aprovar un Pla de Sanejament. Com també diu la Llei, quan es concedeix un aval l’Ajuntament l'ha de computar a la seva càrrega financera, com si fos un préstec propi. Això vol dir, en el nostre cas, que, malgrat que el deute el contrau Gintra i el retornarà Gintra, s'ha d'incorporar als comptes de l'Ajuntament. Per tant, aquest endeutament computa dues vegades —una per a l’empresa municipal i una altra per a l’Ajuntament—.
Com ja saben també, un dels ratis financers que tots els ajuntaments estem obligats a vigilar és el que l’estalvi net sigui positiu. Hem de garantir que amb els ingressos ordinaris que obtenim puguem pagar totes les despeses que generem i retornar els préstecs concertats.
En el nostre cas, si l’Ajuntament hagués de pagar les obligacions derivades d’aquest nou préstec incompliríem aquesta condició i, per tant, ens veiem obligats a prendre les mesures que estableix la Llei. Així, veiem que malgrat la situació financera de l'Ajuntament és clarament solvent —amb un superàvit pressupostari positiu, romanent de tresoreria positiu i estalvi net positiu—, el fet d'afegir-hi aquest aval de 5 milions d'euros fa que ens veiem obligats:
D’una banda, a demanar l’autorització a la comunitat autònoma per aquesta operació i d'altres que puguin venir. I de l'altra, a realitzar un Pla de Sanejament que permeti tornar a l'equilibri en un termini de 3 anys.
Un Pla de Sanejament no és res més que un pla econòmic a 3 anys que ens permet garantir que podem fer front a les despeses i préstecs amb allò que ingressem. En termes globals, els números que presentem són l’actualització de l’escenari financer que ja vam aprovar en el pressupost 2009, per complir llavors l'estabilitat pressupostària.
Cal dir que aquest Pla ha tingut en compte també l’operació que ha anunciat PUMSA, consistent en l’aval de 12 milions que possiblement necessitarà per finançar la seva activitat. Incorporar-lo ara, si això es produís, no caldria actualitzar el Pla per concertar aquesta nova operació.
Finalment, cal tenir en compte que aquest Pla no condiciona el Pressupost municipal, ja que es preveu que passats els 3 anys Gintra i PUMSA hauran generat els recursos necessaris per amortitzar el préstec i, per tant, per cancel·lar l’aval. Aquest, doncs, no modifica ni la política d’inversions ni la despesa corrent municipal.
En definitiva, el Pla de Sanejament és un instrument necessari per poder atorgar l’aval de 5 i 12 milions per a les nostres empreses, mesures molt necessàries en aquests moments.
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia, en la línia del que han plantejat abans, el seu vot contrari, perquè pensen que 5 milions d'euros per continuar finançant aquestes inversions és un error. Són unes inversions que ara mateix no està clar que es puguin amortitzar i no ho està perquè les vendes així ho diuen. Ens sembla que això pot condicionar futures inversions que haurien d'anar destinades a tenir una mobilitat molt més futurista i pensant més en la qualitat de vida d'aquesta ciutat.
Si bé és cert que en algun moment donat vam donar suport a alguns aparcaments de cotxes com a solució puntual, entenem que aquesta no ha de ser la política de Gintra.
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comença recordant que fa poc hem celebrat els 30 anys d’ajuntaments democràtics, que molts celebraran amb la caixa buida o en condicions molt precàries. La Sra. López també ha fet referència a la gravetat de la situació i, com diuen els analistes, el pitjor sembla que està per arribar.
En el proper exercici tindrem més endeutament que mai. En general parlo per a tots els ajuntaments, la situació del sector immobiliari ha reduït els impostos i les taxes derivats de tota l’activitat urbanística, i a això hem de sumar la situació dels ingressos de l'Estat, que fan que hi hagi hagut un descens en la PIE i en la participació d'aquests ingressos per part dels ajuntaments. I no dóna la sensació que vostès, en aquest escenari, ho hagin dimensionat d’una manera excessivament realista.
Aquest escenari què demana? Dues coses sobretot que vostès no han fet i les demana amb urgència:
Una primera, que ja venim dient des del 2004, que és la urgent reforma de l'administració local. Intentar aprofundir en aquesta reforma té també uns efectes a nivell d’eficàcia, de productivitat i econòmics evidents, així com en la contractació del personal de la casa.
La segona són les mesures reactives, mesures que crec que en aquest moment des de l’Ajuntament de Mataró haurien d’intentar buscar, és a dir, la reactivació també de l’activitat econòmica. No n’hi ha prou amb una política assistencial: s’ha d’atendre la gent que ho necessita, és evident, però no quedar-nos només aquí, Sra. López.
Per tant, el que jo podria dir com a conclusió és que aquestes polítiques que puguin intentar ajudar a apaivagar la crisi o millorar l’escenari futur vostès sols no les faran. I no les faran perquè són governs lligats a una sèrie de tòpics, creences, hàbits... a una manera de gestionar, al nostre entendre, irreal per a una situació com l’actual i, per tant, el que faria falta és algú que governi per a la ciutadania i que fes una previsió molt més ajustada al que se’ns pot venir a sobre.
Per què no han estat capaços d’arribar a aquestes conclusions per si sols? La veritat és que no ho sé. Jo crec que abans vostès no han volgut fer-ho, perquè les coses anaven bé, i ara no sé si el que tenen és por d’arribar a aquestes conclusions.
Els demano que intentin trencar aquests patrons que els estan limitant, i crec que la ciutat clama per una forma diferent de governar. I ara en què estem dibuixant aquest escenari que ens permeti prendre decisions, el que jo els diria és que intentin fer un govern diferent. Facin vostès un govern amb els millors que hi ha en aquest ple municipal, amb la gent que sigui capaç d’aportar-los les idees que no tenen, i tenint en compte sobretot que en l’actual situació estan posant en joc el futur d’aquesta ciutat, i per generacions.
Pel que fa al Pla de Sanejament i l’escenari plurianual, voldria fer-hi alguns apunts.
Pel que fa als ingressos, al capítol 1, els ingressos corrents, ja es preveu que vostès aquí ens portaran tard o d’hora a un increment de la pressió fiscal en impostos com l’IBI, el dels vehicles... en els propers anys, perquè sinó la veritat és que no sé d’on els sortiran els números. Quant a la resta d’impostos, plusvàlua, IAE, etc., també els veig potser un pèl optimistes. La veritat és que nosaltres no pensem que hi hagi increments en els ingressos procedents d’aquests conceptes, i probablement a causa de la situació, baixin. Els únics que poden vostès tocar són els que els deia abans, l'IBI i el dels vehicles, perquè aquests la gent no se'ls pot estalviar.
Pel que fa al capítol 2, d’impostos indirectes, de l'ICIO sobretot, és realista preveure un descens en ingressos del 23,5%? La veritat és que no ens ho sembla, sobretot tenint en compte que el darrer informe d'execució, per al pressupost del 2009, estàvem ja en un 31% de descens i se'n preveia un del 40%, si no m’equivoco. La situació que preveuen per al 2009-2010 d’un increment del 20%, i al 2010-2011 del 4,9% és incert. Sembla que vostès refiïn les coses a una espècie d'hipòtesi o de miracle, com hem vist especialment en l'àmbit urbanístic en els últims temps.
 
Quant al capítol 3, de taxes i altres ingressos, normalitzat el Servei de la Grua i la seva optimització, preveuen també mantenir un escenari de creixement moderat.
No obstant això, el capítol 4 és el més sorprenent. Un decrement del 5,4% i després una estabilització, un manteniment... quan la recaptació de l’Estat ha baixat un 25%! La veritat és que fent una valoració optimista podríem dir que la repercussió a nivell municipal de la PIE podria anar al voltant d’un descens del 15%, doncs, veient el que vostès dibuixen aquí, no acabem d’entendre els números.
Les inversions baixen aquest any un 100%, que és la previsió que hi ha, i preveuen després 0 en els propers exercicis. Les altres administracions vol dir que no invertiran res en la ciutat.
Pel que fa a la despesa, dues reflexions importants:
Primer, per l’any actual es preveu un increment del 6% en el capítol 1 de despesa; l’increment ja ve sent habitual en els darrers anys, com ja els hi hem anat expressant. Per a l’any vinent preveuen un 3,9% de disminució. La veritat és que m’agradaria que em diguessin d’on sortirà això.
El capítol 1 de despesa suma any rere any més que els capítols 1 i 2 d’ingressos junts. Amb tot el que ingressen d’impostos directes i indirectes junts, per tant, no cobrim la despesa de personal.
El capítol 2 de despesa corrent preveu aquest any una disminució del 5% i, a partir d'aquí, una estabilització. Jo plantejaria aquesta incògnita: és això realista, tenint en compte també que ens ve tot el tema de la dependència?
La despesa financera en els propers anys: un 19,9% d’increment, un 1,7% de decrement, un increment del 7,9 i un decrement, en el darrer any, del 2,1. L’important és el futur, però francament és desconcertant una mica aquesta variació. La mitjana al final és un augment del 4%, que és la dada amb la qual ens hem de quedar d’aquest escenari plurianual.
Finalment, l’important d’aquest escenari és tenir en compte que tot plegat és més una necessitat legal que no pas un exercici de reflexió profunda i d’assumir una mica la realitat en què ens trobem. Hi ha una absència de les mesures més adequades per combatre la situació de crisi. I depèn no tant de l’Ajuntament sinó del conjunt del grup que les coses es facin: les empreses, alguna d'elles, pot passar de ser una mina a ser un pou. L'endeutament aquest any serà de 112.500 euros amb un increment posterior que preveuen poc realista; hi haurà una reducció important d'ingressos i no sabem com es compensarà. A més, sembla que tindrem cada vegada menys marge per fer inversions estratègiques, com la del projecte marítim, que és capital per al futur de la ciutat. No sabem tampoc com les finançarem. Al final de tot, l'anàlisi és que fan vostès allò típic d'un exercici poc realista: "anem tirant" i a veure si l'últim any les coses s'arreglen.
 
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que avui és un d'aquells dies en què es concentra tot.
Els hi puc assegurar que un mateix, amb l’objectiu d’aquest grup que és algun dia poder administrar aquesta ciutat i poder prendre les decisions al lloc on vostès, se n’adona que per desgràcia es van complint algunes coses que els hi anem dient des del primer dia.
El Sr. President de PUMSA deia abans que CiU s’absté sistemàticament en els consells d’administració, quan ell sap que hi anem per responsabilitat però que no tenim confiança amb la seva presidència i, a més, ens trobem que aquelles coses que ens proposa les veiem poc assenyades i poc meditades.
Aquest crèdit de 5 milions d’euros és un crèdit Bullet (puntada i endavant!). Això ho tenim hipotecat i el que fem ara és rehipotecar i tirar tot el deute, nosaltres només pagarem durant 3 anys interessos i ho fem perquè pensem que en aquests 3 anys vendrem tots aquests aparcaments, en concret, el 70% dels aparcaments, i que crec que són 7 milions i escaig en total d’aparcaments que té en estoc. ´
Jo no sóc futuròleg, i crec que la feina que han fet vostès en aquest Pla de Sanejament financer és una feina obligada i que, com a tota feina de futurologia, no deixa d'haver-hi incerteses. Tant de bo ens equivoquem tots i les coses avancin més ràpid del que vostès han previst. Però, per desgràcia, els números que vostès han fet per suportar aquest endeutament de 5 i 12 milions d'euros, respectivament, són poc creïbles. Perquè la situació d'ingressos, que en totes les previsions financeres que fan els mateixos governs amics que tenen vostès arreu de l'Estat, cada molt poc temps –sobretot després d’eleccions- rectifiquen, no lliga amb el que vostès estan fent.
 
Tant de bo ens equivoquem i no haguem de tornar a parlar d’aquí a un temps d’un nou Pla de Sanejament financer, però jo crec que ja podem anar anunciant als mataronins que, a causa de la seva gestió imprudent, ens trobarem que d’ara endavant haurem de pagar aquests atreviments que alguns ja fa temps que els diem. Quan parlem d’això, vostès diuen que estan fent inversions per atraure talent, però jo no veig com ho farem, perquè hi veig retallades en alguns d’aquests projectes: el projecte del TCM que havia de ser de 60.000 euros s’ha reduït en algunes coses i n’invertirem 46.000. I és un projecte molt necessari. Vostès no poden retallar de les aportacions que necessita aquest projecte per funcionar, sobretot la part empresarial, perquè encara no hem vist com ho faran per atraure empreses.
Avui només tenim que no ens funcionen els aparcaments acabats, però és molt important que les altres inversions de la ciutat funcionin. I jo no veig que vostès estiguin fent els deures. Quan els diem que volem seure a parlar amb vostès, no necessitem parlar en el consell d’administració de PUMSA, o en el de Gintra, o en el de Prohabitatge, necessitem parlar a alt nivell i necessitem reprioritzar coses. Perquè vostès no es poden permetre el luxe de continuar endavant d’aquesta manera. Nosaltres ja els preguntàvem al maig que què passava amb aquests ajuts de caixa, i a la llarga tot va sortint. Tant de bo les coses funcionessin d'una altra manera, però la realitat és molt dura.
No repetiré les coses que ja ha dit el portaveu del PP, però aquest Pla de Sanejament financer per desgràcia és paper mullat per cobrir un expedient.
 
 
 
 
La senyora Montserrat López lamenta les últimes paraules del Sr. Mora. Recorda que els números de l’Ajuntament han de ser solvents perquè sinó la Generalitat de Catalunya no els acceptaria, o no els donarien els préstecs les entitats bancàries amb què s'està treballant. Justament aquests préstecs nous que estem plantejant són per poder fer inversions que han de repercutir directament en el teixit productiu de la ciutat i atendre les necessitats que tenim en aquests moments. Per tant, no comparteixo gens aquesta visió, d’una banda, apocalíptica, i de l’altra, que nosaltres no estem fent res.
Justament aquest risc que assumim a través del grup Ajuntament, aquesta aposta, és per reactivar l’economia productiva. Sinó no estaríem parlant d’aquests préstecs. I, en cap cas en aquest Pla de Sanejament estem dient que retallarem la inversió o l’aportació que volem fer, en concret, al TCM. S’ha de mesurar molt bé què es diu i que no es diu.
Pel que fa al Pla, vostès diuen que nosaltres pujarem els impostos, la pressió fiscal, perquè no hi haurà una altra manera de sortir-nos-en, però si analitzen el Pla veuran que això no es dedueix. Al contrari, al 2010 preveiem un increment de les ordenances fiscals d’un 0%. Per tant, no apuntem que hi hagi cap pujada. Tampoc no cal que els repeteixi quina és la nostra pressió fiscal i quin és el compromís d’aquest Govern, que és que al llarg del mandat la pressió fiscal se situï a l’entorn de l’IPC, cosa que intentarem en els dos anys que queden.
Encara és molt aviat per dir quin serà el pressupost de l’any vinent, però aquí apuntem cap on aniran les despeses de personal —amb una pujada molt limitada de només un 1%— i fem previsions realistes, perquè tampoc podem fer una lectura apocalíptica, o dir que no ens sortirem... Recordin que l'any vinent El Corte Inglés podrà iniciar les obres, cosa que repercutirà també en la balança de les arques municipals. O altres factors com El Rengle...
Per tant, el que hem de fer nosaltres és generar confiança. Aquest Pla de Sanejament intenta ser molt realista i planteja previsions molt acurades i a la baixa, que esperem que no es compleixin. Però que si es complissin, igualment ens permetessin poder tirar endavant.
Tot això ho fem sense menystenir l’esforç que volem continuar fent, i especialment en temes assistencials. Per tant, ja discutirem quan arribi el moment d’on retallarem les despeses. En tot cas, tenim clares les nostres prioritats, tal com vam dir quan vam presentar el pressupost al mes de novembre. I aquestes han de continuar, sobretot, en termes de política assistencial. Això és el que reclamen les famílies, que ho estan passant molt malament, sense menystenir l’esforç que cal fer per activar el teixit productiu.
Les empreses sempre han estat una eina que hem utilitzat des del punt de vista polític per poder desenvolupar els projectes estratègics que tenim a la nostra ciutat, i ara també. I, per tant, hem de fer un esforç per ajudar-les ara en aquests moments. Entenem que no ho podem deixar de fer.
El nostre Pla de Sanejament és molt diferent d’altres plans de sanejament que s’han aprovat darrerament a tot Espanya. Recordo el de Madrid, que venia justificat per un forat econòmic de 1.000 milions d’euros, cosa que nosaltres no estem plantejant, sinó que amb l’objectiu simplement de poder donar suport a les empreses per fer una inversió de 17 milions d’euros que ens han de permetre tirar endavant els projectes estratègics de la ciutat.
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, opina que s'han dit algunes coses que no són democràticament de rebut.
Sr. Mojedano, jo li puc acceptar totes les seves crítiques i sap que jo normalment aguanto molt. Li accepto que s’apropiï sistemàticament del projecte del Mataró Marítim, com si els altres regidors no l’haguessin votat... és veritat que va sorgir de la seva iniciativa, basant-se en una iniciativa anterior en què hi havia el Govern i CiU... Bé, és igual. Però no li puc acceptar que digui que aquest Govern no governa per a la ciutadania. Ens podem equivocar, profundament si vol, però governem per a la ciutadania. I ens devem a l‘interès dels nostres ciutadans. Com vostè governaria per a tots els ciutadans si vostè fos l'alcalde, perquè li reconec la seva honestedat política i personal.
Tampoc li puc acceptar que digui que aquest no és el Govern dels millors. Miri, aquest és el Govern que ha decidit el poble. Que potser no som dels millors, però és el que ha decidit el poble. I qui pot dir qui són els millors d’aquesta sala?
Miri, amb aquest Pla de Sanejament el que estem fent és exactament el contrari del que vostè planteja: estem fent les apostes estratègiques. Això no serveix per a la despesa corrent, ni per pagar els sous dels funcionaris. Això és per pagar les inversions que tenim en marxa i per les quals cal continuar apostant: el TCM, Sr. Mora.
En tot cas, aquestes són les apostes estratègiques. Lògicament hi pot haver diferències en la forma de dur-ho a terme, perquè precisament per això som Govern i oposició, però han d’entendre que aquí hi ha una sèrie de projectes que són necessaris per a la ciutat, imprescindibles per garantir la viabilitat socioeconòmic de la ciutat, i això és el que estem intentant fer. No podem continuar amb el "xup-xup" tradicional de la ciutat, allò d'anar fent... Aquesta política no serveix, ara s'ha d'apostar per projectes clars: el TCM, el Projecte Marítim, l’Escola Internacional... són les coses que tenim sobre la taula i sobre les quals busquem el màxim consens possible.
Sr. Mora, creem el context adequat per buscar aquest consens. Ja li vaig dir una vegada que era molt difícil generar confiances i molt fàcil destruir-les. Segurament jo n’haig d'assumir la responsabilitat que em pertoca com a Alcalde, però segurament vostès també han d'assumir alguna responsabilitat en aquest tema. També han d’assumir alguna responsabilitat quan després en el dia a dia tots són entrebancs, tots són inconvenients i tots són abstencions. Per tant, si hem de crear aquestes condicions, la taula està servida i podem seure totes les vegades que vulgui, sense cap problema. Aviat posarem temes importants sobre la taula i ho farem a través dels organismes que tenim. I si cal ho podem elevar després, però per això hi ha les comissions informatives i els consells d'administració de les empreses.
 
 
El senyor Pau Mojedano intervé només per afegir un parell de coses:
Abans de tot, celebro sentir-lo a vostè en termes d’assumpció del discurs que hem fet nosaltres tradicionalment, que pràcticament m’ha entusiasmat.
Primera, dir-li que no confongui vostè el fet de tenir la convicció absoluta de la importància capital que té el projecte marítim per a aquesta ciutat, i les ganes de treballar-hi, amb intentar apropiar-nos d'això. No és el mateix, aquí no ha estat encertat.
Segona, sí, en canvi, accepto matisar-li l’expressió que he fet servir abans que vostès no eren un Govern per a la ciutadania. El que volia dir és que crec que és necessari un Govern que solucioni d'una manera més eficaç els problemes reals que té la ciutadania avui dia.
 
 
El Sr. Alcalde li accepta la primera i li agraeix la segona. I, fins i tot, li dic que ja sap per qui pot votar en les properes eleccions. 
 
El senyor Joan Mora, aprofitant que l’Alcalde està content, aclareix algunes coses:
Pel que fa al projecte TCM, i tant que estem d’acord amb la part empresarial, però el problema el tenim amb la part universitària. Li torno a dir: gastar-nos, no sé si són 20 milions, per un nou edifici per posar-hi menys alumnes dels que abans ens cabien on estaven; i que en aquests moments no creiem que hi hagi una aposta real o ens agradaria veure-la més visualitzada per injectar el fuel que necessiten aquestes escoles per anar amunt.
Quan parlem d’allò que ens distancia, nosaltres, com a grup polític, el que no podem deixar de fer és denunciar aquelles coses que veiem que no ens semblen correctes, i quan ens sembla que l'administració s'ha d'aprimar, s'ha d'aprimar. I si pensem que tot això del Maresme Digital és una aposta que no convé els hi hem de dir. Els pals a la roda, que vostès diuen, són la nostra feina d'oposició: els hi hem de dir les coses que veiem. I una altra cosa és la lleialtat quan ens seiem a taula: no ens podem assabentar que hi ha un conveni amb el Sr. Bassat en l'últim moment. Són aquestes petites coses que no creen confiança, doncs busquem-la! Però portem dos anys i mig, miri si anem enrere!
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Mora que ja n'han parlat molt d'això. El tema del TCM i la davallada d'alumnes ja l'hem discutit moltes vegades. La davallada d'alumnes s’ha donat en aquestes i en totes les universitats del país, fruit també d'una mala política universitària, inflacionària... Per tant, les escoles són imprescindibles en el projecte TCM tal com nosaltres l’entenem, i ho són en el mateix espai i, a més, possibilitant l'aterratge d'experiències universitàries de futur que estem treballant.
Pel que fa al tema del Museu Bassat, em penso que l’important són els conceptes. Al final, constituir el consorci i els estatuts al capdavall és calcar els de qualsevol altre, adequant només aquelles particularitats. Determina quins són els òrgans de govern, com correspon tot això... és a dir, el consorci és una eina, no és el concepte principal del Museu Bassat. Ja en continuarem parlant en els propers dies.
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        15, corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          11, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions:             Cap.
-Servei de Compres i Contractacions-
 
3 -    ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“Examinat l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i forma de concurs, del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró.
 
Atès l’informe emès per la per la Cap del Servei de Compres i Contractacions de l’Ajuntament de Mataró, de data 9 de juny de 2009, en el qual es proposa l’adjudicació del servei esmentat a favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA)”, fins un import de 10.319.704’58 euros, més 1.651.152’73 euros en concepte d’IVA, amb un import total total de 11.970.857’31 euros pels quatre anys de durada del contracte.
 
Tenint en compte que a la previsió de consignació per a les diferents partides de l’Ajuntament de Mataró per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 es preveu que hi haurà crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.
 
Tenint en compte que la consignació a les partides corresponents del pressupost municipal per a l’any 2009 és adequada i suficient per a atendre la despesa que es proposa.
 
Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a l’Excm. Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.      Modificar la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la conractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró, en el sentit d’acordar l’inici de prestació del servei el dia 15 de juliol de 2009 i finalitzar-lo el dia 14 de juliol de 2013, sense que això no suposi cap variació en el termini de quatre anys de durada del contracte.
 
Segon.        Adjudicar provisionalment el servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró, a favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA (SELSA)”, fins un import de 10.319.704’58 euros, més 1.651.152’73 euros en concepte d’IVA, amb un import total total de 11.970.857’31 euros pels quatre anys de durada del contracte.
 
Tercer.      Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de les diferents partides de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.
 
Quart.         Sotmetre els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides corresponents dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis pressupostaris de 2010 a 2013, ambdós inclosos, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
 
Cinquè.     Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament una fiança d’un import de 515.985’23 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació –exclòs l’IVA-, en base al que disposa l’art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
 
Sisè.               Requerir a l’empresa adjudicatària que pagui a l’Ajuntament de Mataró l’import de 782’21 euros, dels quals 645’70 euros corresponen a l’anunci de licitació publicat al “Boletín Oficial del Estado” i 136’51 corresponen a l’import de l’anunci de licitació publicat al Butlletí Oficial de la Província.
 
Setè.              Delegar en la Consellera Delegada de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró l’adjudicació definitiva del contracte de neteja dels edificis i dependències municipals si no es presenten al·legacions a l’adjudicació provisional.”
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia el seu vot en contra perquè estan en contra d’aquesta política d’externalitzacions del Govern. Això no millora el servei i s’augmenta la precarietat laboral de les treballadores del sector.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        15, corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:             10, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6).
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22,05 hores,  el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.