Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

06/10/2011

Escoltar

06/10/2011

dijous 06 octubre 2011, 00:00h

ACTA NÚM. 14/2011 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2011.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis d’octubre de dos mil onze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

JOAN MORA I BOSCH ALCALDE (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ I BRUGUERA TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU)
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA REGIDOR DELEGAT (CIU)
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA (CIU)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR (PSC)
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA (PSC)
MARIA CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR (PSC)
IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR (PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP)
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP)

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA (ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)


Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :


DECRET
6628/2011 de 3 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 6 d’octubre del 2011
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 d’octubre de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 8 de setembre de 2011.
 

2 DESPATX OFICIAL


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar la Generalitat a no retallar l’assignació pressupostària de sanitat a l’Hospital de Mataró, detenir el procés i restablir els serveis desmantellats.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUIA i CUP contra les retallades a la sanitat a la nostra ciutat.

5 Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa contra les retallades del Departament d’Educació a les escoles de Música i a les escoles bressol.

6 Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en suport a la celebració de la Jornada Mundial pel Treball Digne el 7 d’octubre.
DICTAMENS

ALCALDIA

7 Donar compte del Decret d’alcaldia 6193/2011 de 19 de setembre, de modificació horari establert per a la celebració de la Junta de Govern Local.

8 Donar compte dels Decrets d’alcaldia 6248/2011 de 20 de setembre i 6496/2011 de 28 de setembre, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinadora de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones i de coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública.

9 Ratificar l’acceptació de la donació feta a favor de l’ajuntament de Mataró per la Sra. Maria Majó i Clavell d’una escultura titulada “Un crit”.


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

10 Aprovació Compte General de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’exercici 2010, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantils i Ens Públics Empresarials.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Compres i Contractacions

11 Desestimar les al•legacions presentades contra el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals, i convocar licitació pública per a l’adjudicació.
 

Servei de Gestió Econòmica

12 Autoritzar a PUMSA a renovar l’operació de crèdit d’import 3.000.000,00 €, amb el BBVA i renovar l’aval per part de l’Ajuntament en aquesta operació

13 Autoritzar a Aigües de Mataró a avalar a MESSA en la concertació d’una operació de préstec d’import 595.000,00 € amb el Banc Popular.

14 Autoritzar a PUMSA en l’operació de préstec d’import 2.000.000,00 € amb la CAM. i aprovar l’aval de l’Ajuntament com a garantia d’aquesta operació

15 Atorgar la concessió demanial del subsòl de domini públic de les finques E1, E2, ZV2 i ZV3 del Projecte de reparcel•lació del PMU-01d. "Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt", a favor de GINTRA.

16 Cessió gratuïta de la finca municipal que afronta amb els carrers Verge de Guadalupe i la Boixa al Servei Català de la Salut per a destinar-la a la prestació del servei sanitari

17 Aprovar l'actualització de l'Inventari de Béns Municipals a 31/12/2010

18 Renovar l’aval al Centre de Formació i Prevenció per import de 150.000,00 € en la concertació de l’operació de tresoreria amb La Caixa.


Direcció de Recursos Humans

19 Donar compte del Decret 5751/2011, d'1 de setembre, nomenament interí per substitució com a tècnica d’administració general.

20 Donar compte del Decret 5752/2011, d'1 de setembre, nomenament interí per substitució com a tècnica d’administració general.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Servei d’Obres

21 Ratificació del Decret 6283 /2011 de 21 de setembre del regidor de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, relatiu a la formulació d’al•legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i presentació del Projecte de urbanització del entorns de la Biblioteca d’Antoni Comas a l’antic escorxador per la seva inclusió dins de l’anualitat 2012(Convocatòria 2008-2012).

22 Ratificació del Decret 6282/2011 de 21 de setembre de regidor de Participació i Nova Ciutadania Obres, Serveis i manteniment, relatiu a la formulació d’al•legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i presentació de la Proposta de mobiliari biblioteca Antoni Comas de Mataró dins del Programa Específic de Biblioteques anualitat 2012(Convocatòria 2008-2012).


Servei d’Urbanisme

23 Aprovar la Segona Addenda al conveni de 5 de maig de 2004 amb TOURING CLUB MATARÓ, SL, pel compliment de la clàusula cinquena del mateix.


Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

24 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança sobre les activitats recreatives on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Institut Municipal d’Educació

25 Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró

26 Aprovació del nomenament de vocals en el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista instant al govern municipal a garantir el calendari previst per a la construcció de l’escola Joan Coromines.

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal que la Universitat Tecnocampus tingui una nova titulació en Bioconstrucció.

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista instant al govern a destinar els antics espais on es realitzaven els exàmens de conduir a l’Iluro Hoquei Club Mataró.

30 Proposta de Resolució que presenten el grup municipal del Partit Popular de Catalunya i el grup municipal Socialista de recolzament a les confraries de la Setmana Santa de Mataró.
 

PRECS I PREGUNTES

31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’incivisme a determinats espais públics de la nostra ciutat.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obligacions dels llogaters dels pisos arrendats a través de Prohabitatge.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les molèsties que pateixen veïns i comerciants d’un tram de l’Avinguda Maresme.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al possible expedient de regulació d’ocupació de l’empresa SELSA.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al subsòl del solar de l’escola Joan Coromines.

36 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés participatiu del PAM i el Pressupost municipal pel 2012.

37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de conservació de les línies elèctriques a diversos indrets de Mataró.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat dels aparcaments en superfície de Mataró.

39 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’aparcament habilitat a l’antic solar de l’Iveco-Pegaso.

40 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el lliurament d’informació requerida al govern municipal.

41 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la utilització de l’aparcament provisional de l’antic solar d’Iveco-Pegaso durant els mesos d’estiu.

42 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya a causa de diverses caigudes de veïns que s’han produït al carrer de Joan Tutó.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per infracció de la Llei 8/2004 de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya d’horaris comercials.


PROPOSTA D’URGÈNCIA

44 Aprovar la participació de l’ajuntament de Mataró en el projecte “Espai Transfronterer d’art contemporani” a desenvolupar, en el cas de resolució favorable, durant el període 1-1-2012 a 31-12-2013, a les ciutats de Girona, Mataró i Perpinyà.

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió donant la benvinguda a tots els espectadors i oients que, per primera vegada a la història, els estiguin seguint des de casa, per mitjà d'Internet, connectats al web municipal.
S’inicia avui en proves aquesta emissió, a cost zero, però amb molt d’esforç per part dels tècnics de l'Ajuntament, del Departament de Comunicació i amb la col•laboració de M1 Televisió i els serveis de l’Ajuntament.

I tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE SETEMBRE DE 2011.
 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

2 - DESPATX OFICIAL


 No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de despatx oficial.

 


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3 i 4 per venir referits a temàtiques coincidents.

3 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR LA GENERALITAT A NO RETALLAR L’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE SANITAT A L’HOSPITAL DE MATARÓ, DETENIR EL PROCÉS I RESTABLIR ELS SERVEIS DESMANTELLATS.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta la proposta següent:

“Atès que des de la Generalitat de Catalunya s'està duent a terme la retallada d'un 10% en els pressupostos d'aquest any 2011 per a la Sanitat Pública.

Atès que el projecte del Departament de Salut respecte de les mesures d'estalvi significa un atemptat contra el principi d'una sanitat pública de qualitat, equitativa i eficaç.

Atès que hem de tenir una major consideració cap als professionals de la salut, ja que ells mateixos demanen que s'incrementi la participació dels treballadors sanitaris en la presa de decisions sanitàries i que es donin les garanties per protegir el pacient amb la millor qualitat assistencial.

Atès que els efectes que estan tenint les mesures d'estalvi sobre l'atenció als pacients, com ara l'augment de les llistes d'espera, el tancament de llits de l'Hospital i el tancament de quiròfans per la tarda reduint el nombre d'intervencions quirúrgiques.

Atès que els pacients d'hemato-oncologia ara hauran d'anar a Can Ruti i que això suposa per al ciutadà tenir que fer front a un augment de la seva despesa per desplaçar-se a un altre hospital situat a una altra comarca.


I atès que la retallada podria significar un pas més en el desmantellament del model sanitari públic, ara més que mai, és necessària la lluita contra les retallades dels serveis bàsics com la Sanitat.

Per tots aquest motius, el Grup Municipal de PxC sol•licita al Ple l'adopció dels següents acords:

1 - Que se sol•liciti motivadament a la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Sanitat, al Servei Català de la Salut i al Govern Territorial de Salut del Maresme, a no reduir per als anys 2011 i 2012 l'assignació pressupostària per a l'Hospital de Mataró, per al seu manteniment i funcionament, per evitar que les retallades afectin la qualitat d'aquest servei bàsic, la des-motivació del personal sanitari i el desencant dels usuaris de la Sanitat Pública.

2 - Sol•licitar així mateix que es restableixin immediatament els serveis desmantellats.”

 

4 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ICV-EUIA I CUP CONTRA LES RETALLADES A LA SANITAT A LA NOSTRA CIUTAT.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:
“A Catalunya hem aconseguit, després de molts anys de lluites de professionals sanitaris i usuaris, un Sistema Sanitari Públic, d’abast universal, de gran qualitat. De fet, el Sistema Públic de Salut a Catalunya ha estat en els últims anys un referent internacional d’eficiència, el que vol dir que, amb un cost molt inferior al d’altres sistemes de salut europeus, es dóna un millor servei. Això ha estat possible, entre d’altres coses, per la gran implicació dels professionals de la salut en la seva tasca i en la millora constant del servei.
El Dret a la Salut és un dels serveis fonamentals que la ciutadania pot rebre dels poders públics. La degradació o supressió d’aquest servei afecta gravíssimament la nostra qualitat de vida i, per tant, és un dret que hauria de ser intocable i al quals no hi podem renunciar. L’actual govern de la Generalitat vol convertir aquest dret universal en un privilegi d’uns quants, fent creure que les retallades són inevitables, quan en realitat no ho són. Entre altres economistes, el senyor Vicenç Navarro explica de forma clara i contundent:
• Es podrien haver aconseguit 2.100 milions d’euros mantenint l’Impost sobre el Patrimoni, o 2.552 milions, anul•lant les rebaixes dels impostos de successions, o 2.500 milions, revertint la baixada dels impostos a les persones que ingressen més de 120.000 euros a l’any.
• Podrien haver anul•lat la baixada de l’Impost de Societats de les grans empreses que facturen més de 150 milions d’euros a l’any (i que representen només el 0,12% de totes les empreses), recollint 5.300 milions d’euros.
• Podrien haver corregit el frau fiscal de les grans fortunes, de la banca i de les grans empreses (que representa el 71% de tot el frau fiscal), recollint molt més, 44.000 milions.
• El dèficit públic no és un problema de despesa social. La reducció del dèficit públic es podria haver aconseguit tant sols revertint les enormes rebaixes d’impostos que han beneficiat primordialment les rendes superiors: una persona que ingressi més de 300.000 euros a l’any ha vist reduir els seus impostos un 37%, mentre que la gran majoria de la població no hi ha notat aquesta baixada.
Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat dels serveis públics han de ser una prioritat màxima per a tots els governs i Administracions. Això, amb les diverses escales i competències, és vàlid per a l’administració estatal, autonòmica i també la local. En l’actual context de crisi econòmica l’acció dels diferents governs sembla orientada a situar com a únic recurs per sortir de la situació la reducció de la despesa pública en base a retallades socials que afecten tota la ciutadania mentre que els culpables de la crisi continuen sense pagar-ne els costos, ben al contrari, engruixint els seus beneficis i repartint dividends.
La complicitat dels poders públics en aquesta estratègia de priorització dels interessos dels mercats financers i bancaris acudint al rescat quan ha calgut en perjudici dels interessos dels ciutadans i ciutadanes genera cada vegada més rebuig al carrer, on s’està copsant la indignació d’aquells que només són víctimes d’un sistema injust que penalitza un estat de benestar que troba en la sanitat el seu eix principal.
A Mataró i al Maresme, des del mes de maig hem començat a patir aquestes retallades i així hem vist com el tancament dels quiròfans de l’Hospital de Mataró en horari de tarda ha suposat la supressió d’unes 1.000 intervencions quirúrgiques a l’any programades per les tardes i, per tant, un augment de les llistes d’espera; el tancament d’una Unitat d'Hospitalització de 42 llits que, sumat al tancament durant els mesos d'estiu, ha arribat a una reducció del servei en més de 120 llits; la disminució d'un 10% de les Consultes Externes de l'Hospital d’atenció especialitzada, tornant els usuaris als Centres d'Atenció Primària; la derivació d'usuaris amb patologies específiques als centres de referència, com l’Hospital de Can Ruti, l’Institut Oncològic de Catalunya, etc.; la reducció del nombre de proves complementàries: TAC, ressonàncies, ecografies, anàlisis, etc, el que significarà un retard considerable en la definició del diagnòstic; el tancament de serveis específics com el d'Atenció a la Dependència en Salut Mental; el tancament de 8 llits a l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena; el tancament del punt de dispensació de metadona al Centre d'Atenció a les Drogodependències de Premià de Mar; l’eliminació del servei d’atenció continuada al Centre d’Assistència Primària (CAP) d’Argentona, que afectarà la població d’Argentona, Òrrius, Dosrius i Canyamars; l’eliminació de les visites mèdiques a domicili de caràcter d’urgència. Les últimes propostes de la Conselleria de Sanitat proposant les retallades als professionals de l’ICS encara agreugen més la situació i deixen clara la intenció de l’actual govern de la Generalitat de desmantellar el Sistema Sanitari Públic en benefici de les grans asseguradores privades.
Les retallades pressupostàries només provoquen la debilitació del sistema públic i augmenten la fractura i l’exclusió social, i no ens ajudaran a sortir de la crisi, perquè no només redueixen la despesa, sinó que fan servir la crisi com a pretext per fer canvis profunds en els serveis públics que els posen en una greu situació. Totes aquestes mesures regressives responen a l’objectiu de dur terme un canvi de model social de transició de la gestió pública a una de privada i mercantilitzada. Aquest model posa en perill el manteniment d’un model social que garanteixi als ciutadans i ciutadanes els drets conquerits i reconeguts gràcies a llargues lluites socials.
En aquest context no tenen cabuda les retallades fiscals i les contínues rebaixes d’impostos que només beneficien els rics mentre es buida el tresor públic. Cal lluitar contra el frau fiscal, per un canvi en el model redistributiu i per un sistema de fiscalitat progressiva i solidària que garanteixi els recursos per mantenir i millorar la qualitat dels serveis públics, incorporant-hi la visió ambiental i de sostenibilitat. Perquè són els recursos públics, les inversions públiques i un canvi profund en el model productiu que aposti per la innovació, la formació i la qualitat de l’ocupació, les úniques vies que poden garantir la sortida de la crisi i la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania.
Tots sabem, i som conscients d’això, que la situació és complexa, però coneixem els causants de la crisi actual i no podem permetre que dictin les polítiques dels governs democràtics que per aquest fet deixen de ser-ho. També hem tingut temps per veure que els sacrificis que ja ens han imposat i els que encara ens volen imposar han suposat noves formes de fer negoci i repartir beneficis. Ens volen portar cap a un camí dolent i agressiu fins al punt d’elevar a la categoria d’humanitària una crisi que cal abordar i tallar de soca-rel de manera urgent mitjançant el debat i l’acció política.
Els regidors d’aquest consistori ens sentim interpel•lats pels atacs que està patint la ciutadania com és el dret a la salut. Cada vegada més es posa en qüestió el més bàsic per a una vida digna. No és un secret per a ningú que cada vegada més es parla obertament del sacrifici d’una generació, no per tenir un món millor, sinó per consolidar la misèria, el desterrament dels drets i l’exclusió social. Tot això ens ha de preocupar com a representants dels mataronins i mataronines.
Per aquests motius presentem a la consideració del Plenari aquesta moció i l’adopció dels acords següents:
1. Constituir una comissió municipal encapçalada per l’alcalde, un representant de cada grup municipal i una representació de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme, per entrevistar-se amb els màxims responsables de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de revisar i revertir les mesures restrictives ja aplicades al nostre municipi i oposar-se a noves retallades en els serveis públics sanitaris a Mataró
2. Instar al govern de la Generalitat a suspendre el pla d’ajustos que afecten la Sanitat Pública a la nostra ciutat.
3. Portar al Ple del Consell Comarcal una moció similar a la present per l’adopció dels acords en nom del Consell Comarcal.
4. Demanar a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis que aconsellin als diferents municipis de Catalunya per a l’adopció d’acords similars.
5. Traslladar aquests acords al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la Salut, als grups amb representació al Parlament de Catalunya, als sindicats, a les associacions de professionals dels serveis sanitaris, i als Centres d’Assistència Primària de Mataró.
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde indica que ha demanat intervenir, en el Ple municipal, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, així doncs dóna la paraula al Sr. Manuel Molina, en nom i representació de la Coordinadora en defensa de la Sanitat pública de Mataró i Maresme, formada per Associacions Sindicals, Entitats Veïnals, Entitats ciutadanes i particulars de la nostra ciutat, qui expressa que el nostre sistema públic de salut a Catalunya és fruit de molts anys de lluita per part de molts professionals i usuaris i, encara que és millorable, ha estat reconegut fins ara com un dels millors del món. Nosaltres defensem el nostre sistema sanitari amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.
Considerem igualment que el seu objectiu irrenunciable és el de donar la cobertura necessària dels serveis adients per a garantir el dret constitucional de la ciutadania a la protecció de la salut, sense cap mena de discriminació. La Generalitat de Catalunya és l’Administració que té la responsabilitat de garantir aquest dret dels catalans i, per tant, lamenta que sistemàticament aquesta administració estigui aplicant-hi retallades, amb l’objectiu clar de desmantellar el nostre sistema de salut. Això l’únic que farà és convertir la salut en un privilegi d’uns quants. No podem permetre que es vulgui mercantilitzar la nostra salut, per això cridem als ciutadans de Mataró a manifestar-se en contra de les retallades. Demanem que el Sr. Alcalde i els senyors regidores i regidores lidereu aquesta crida.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, manifesta que les reiterades notícies que han aparegut als mitjans de comunicació sobre Mataró, el Maresme i Catalunya, anunciant retallades al sector públic de la sanitat, són molt preocupants.
A Mataró tenim el cas de l’Hospital, on s’han tancat llits, on hi ha problemes. Tenim l’experiència de les condicions dels professionals del sector de la sanitat, que han vist retallades les seves prestacions i condicions laborals. Des de la CUP diem que necessitem consolidar i mantenir un sistema de sanitat pública, universal i de qualitat. Ho diem la CUP però també ho diuen els sindicats, els treballadors de les entitats públiques sanitàries, l’esquerra política, i ho defensem perquè és un dels pilars bàsics de la cohesió social. D’aquesta cohesió social no se’n pot fer un negoci.
Crec que el que aquí s’està plantejant realment és un nou model sanitari que tendeix a destruir el model de sanitat pública que fins ara teníem. Aquesta sanitat pública, universal, no és gratuïta, perquè els ciutadans la paguem amb els nostres impostos. Una sanitat que és fruit d’una llarga lluita social per la igualtat i la justícia.
Els pilars de la cohesió social no es toquen. I si ens diuen que no hi ha recursos des de la Generalitat, des de l’Estat... que els busquin. Es poden posar impostos, etc. Tenim els exemples escandalosos d’aquests últims anys, en què s’han retallat impostos de successions, impostos a les grans empreses, rebaixes de l’IRPF als sous més elevats, etc. Per tant, si els falten recursos, que els trobin en una altra banda, o que retallin altres despeses que podrien ser eliminades: l’exèrcit, la monarquia, etc.
Seria molt positiu per a la ciutadania que avui, l’Ajuntament, ens poséssim al capdavant en la reclamació d’aquesta sanitat pública i de qualitat. Jo m’afegeixo a la reivindicació que s’ha fet que, com a consistori, estiguem davant defensant aquest dret que forma part de la qualitat de vida de tots plegats. Les societats avançades són aquelles que garanteixen el dret a la salut pública i de qualitat.
Al capdavall, tot plegat qui beneficia? Únicament l’empresa privada, que acabarà gestionant la salut, amb el perjudici dels més desfavorits, que no podran accedir de manera universal a serveis que haurien d'estar a l'abast de tothom.
Des de la CUP no volem entrar en el joc electoralista davant les retallades en la sanitat pública. Denunciem tant les polítiques de CIU a la Generalitat, com les polítiques del PSOE a l’Estat espanyol, com les anteriors polítiques del Tripartit a la Generalitat. No fa gaires mesos la consellera Marina Geli defensava i començava a introduir el debat del copagament, com també el conseller d'Economia Antoni Castells. Per tant, no és un debat nou. Ningú no va al metge per gust, sinó que és una necessitat universal i el Govern hauria de vetllar per la seva continuïtat.
Si alguna cosa s’hauria de retallar són despeses que es podrien aconseguir amb una nova política de fàrmacs, introduint hàbits alimentaris diferents, fent que l’alimentació ecològica estigui a l’abast de la majoria dels ciutadans, introduint herbes remeieres a l'abast de la gent, i no aquesta quantitat de fàrmacs de dubtosa eficàcia.
Senyors del Govern, jo m’agafo a la proposta d’encapçalar aquesta lluita.
Em sembla bé que PxC hagi presentat una proposta, però els demanaria que la retirin i s’afegeixen a aquesta única proposta del PSC, ICV-EUiA i la CUP. Aquesta proposta recull la proposta que ha sortit de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme, una coordinadora que aplega el conjunt dels sindicats de professionals del sector i de la Federació de Veïns, que estan treballant i vetllant per la sanitat pública. El que hem fet ha estat plasmar literalment la seva proposta en aquest ple per tal de donar suport a les persones que directament hi estan treballant.

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, aclareix que allò que els demanen des del seu grup és que es retirin els paràgrafs assenyalats en vermell de la proposta presentada pel PSC, ICV-EUiA i la CUP. Els motius són evidents: la complicitat dels poders públics que han prioritzat els interessos dels mercats financers i bancaris —perquè han dit que la proposta l’ha redactada una coordinadora, però el Partit Socialista i Iniciativa s'hi sumen—. Per tant, penso que aquestes argumentacions, posades en boca de partits que s’autoproclamen de llarga tradició democràtica, il•lustren un autoretrat de les accions que han dut a terme les seves pròpies formacions polítiques; suposen un insult cap a la intel•ligència dels nostres ciutadans. Senyors, reflexionin, perquè han estat les seves mateixes formacions polítiques les còmplices i els poders públics que esmenten a les seves argumentacions. Els seus partits són els que han legislat durant trenta anys afavorint i permetent que arribem a una situació on els depredadors financers han pres el control de la nostra sobirania.
En llegir la part expositiva i veient d’on ve, em fa l’efecte que ha estat fruit d’un episodi de somnambulisme polític. Perquè si aquestes argumentacions les hagués presentat la CUP en solitari, acceptaríem el text expositiu i no demanaríem cap modificació, però no podem acceptar la incoherència i l’autoretrat que pretenen desviar la resta de partits sotasignats.
Els demano, per tant, que retirin de la part expositiva els paràgrafs assenyalats en vermell, o bé acceptin vostès una esmena perquè aquesta proposta tingui lloc al Teatre Monumental de Mataró, per exemple. O, si ho desitgen, al proper ple presentin vostès un manifest de penediment reconeixent els errors que han comès els seus partits polítics durant els trenta anys que han governat. El text del manifest ja el tenen, l'han escrit vostès mateixos, jo només l'he assenyalat.
Malgrat tot això, encara que amb la part expositiva no hi estem del tot d’acord pels dos grups polítics que s’hi han sumat, pensem que, pel bé dels ciutadans, és el nostre deure votar favorablement als acords, però rebutgem i denunciem la maniobra de desviament i l'intent de manipulació mediàtica de l'argumentació.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta una proposta alternativa consensuada amb el grup municipal de Convergència i Unió.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER INSTAR LA GENERALITAT A NO RETALLAR L'ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A L'HOSPITAL DE MATARÓ, DETENIR EL PROCÉS I RESTABLIR ELS SERVEIS

Atès que des de la Generalitat de Catalunya s'està duent a terme la retallada d'un 10% en els pressupostos d'aquest any 2011 per a la Sanitat Pública.

Atès que el projecte del Departament de Salut respecte de les mesures d'estalvi pot significar un atemptat contra el principi d'una sanitat pública de qualitat, equitativa i eficaç.

Atès que hem de tenir una major consideració cap als professionals de la salut, ja que ells mateixos demanen que s'incrementi la participació dels treballadors sanitaris en la presa de decisions sanitàries i que es donin les garanties per protegir el pacient amb la millor qualitat assistencial.

Atès que els efectes que estan tenint les mesures d'estalvi sobre l'atenció als pacients, com ara l'augment de les llistes d'espera, el tancament de llits de l'Hospital i el tancament de quiròfans per la tarda reduint el nombre d'intervencions quirúrgiques.
Atès que els pacients d'hemato-oncologia ara hauran d'anar a Can Ruti i que això suposa per al ciutadà tenir que fer front a un augment de la seva despesa per desplaçar-se a un altre hospital situat a una altra comarca.

I atès que l'Hospital de Mataró, com altres centres sanitaris, està treballant permanentment en aconseguir una major eficiència en els serveis sanitaris, el que implica estudis d’adaptació dels serveis a la realitat canviant de la població i posada en pràctica de modificacions que pretenen optimitzar alguns dels serveis a malalts crònics o fràgils.

Per tots aquests motius els grups municipals de CIU i el PP sol•liciten al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS

1 – Sol•licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya que no redueixi per als anys 2011 i 2012 l'assignació pressupostària per a l'Hospital de Mataró, per al seu manteniment i funcionament, per tal d’evitar que les “retallades” afectin la qualitat d'aquest servei bàsic, la desmotivació del personal sanitari i el desencant dels usuaris de la Sanitat Pública a la nostra ciutat.

2 - Sol•licitar, així mateix, que es restableixi tant aviat com sigui possible el nivell i qualitat dels serveis de l’Hospital de Mataró que s’hagin vist afectats per les anomenades “retallades”.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, passa a fixar el posicionament del seu partit respecte a les altres dues propostes de resolució presentades:
Pel que fa a la proposta de PxC, per a nosaltres és perfectament assumible i l'objectiu que tots hem de pretendre és demanar la millor de les sanitats possibles per al conjunt de la població de la ciutat. Per tant, hi votarem favorablement.
Quant a la proposta del PSC, ICV-EUiA i la CUP, voldria fer algunes consideracions respecte d’aquesta. D’entrada els anuncio que farem un vot particular: votarem favorablement al punt 1 i al punt 2, perquè en essència és el que demanem tots.
Respecte a la part expositiva, a nosaltres ens sembla que és injust que no pagui qui més guanya i, per tant, ha de pagar més impostos qui més guanya i més beneficis té. Ens sembla profundament injust, però, el tema de l'Impost del Patrimoni i l'Impost de Successions, perquè és injust pagar dues vegades: primer quan aconsegueixes el patrimoni i, després, per tenir el patrimoni. Ens sembla injust que els fills hagin de pagar per allò que ja han pagat els seus pares. Per tant, podríem fer un debat sobre fiscalitat, impostos... Però em sembla d'una gran hipocresia política oblidar qui ha estat governant Catalunya durant aquests últims 7 anys i qui, per tant, és corresponsable com a mínim d’un dèficit de gairebé 32.000 milions d’euros.
Em sembla profundament injust no fer com fan les famílies, que quan tenen problemes el primer que fan és prescindir de la televisió de pagament. A Catalunya tenim una TV3 i una Catalunya Ràdio que ens suposen 383 milions d'euros (TV3) i gairebé 50 milions d'euros (Catalunya Ràdio), i que tenen una plantilla (TV3) igual a la plantilla de Telecinco i Antena 3 juntes.
També podríem parlar del polèmic Consell Audiovisual de Catalunya, que té uns membres que cobra cadascun més de 100.000 euros l’any. O podríem parlar dels gairebé 100 milions de pessetes que ens costa cada any la traducció al català, dels 8 milions que ens costa la Sindicatura de Greuges... O, per exemple, els 3,4 milions de la Comissió Jurídica Assessora, o les assignacions que es fan a les associacions juvenils dels partits i dels sindicats, que arriben als 300.000 euros l'any. Si ens posem a retallar, crec que hauríem d'aplicar el sentit comú que apliquen les famílies.
Recordo també que ja vam tenir un debat sobre la sanitat pública abans d’acabar l’anterior mandat, arran de la presentació d’una moció en defensa d’aquesta, però en aquells moments teníem un govern determinat al Consell Comarcal i a ningú se li va ocórrer de portar-ho allà. I ara, en canvi, tal com diu el punt 3 de la proposta del PSC, ICV-EUiA i la CUP, ho portem al Consell Comarcal.
A més, en referència també a la part expositiva, a nosaltres ens sembla, com a regidors de l’Ajuntament de Mataró, que tenim l’obligació de lluitar pels interessos dels nostres ciutadans, però crec que el que haurien d’haver fet és agafar el cas que ens pertoca a Mataró.
En resum, votaríem favorablement a la nostra proposta conjunta amb CIU, també votaríem favorablement a la proposta de PxC i, com a vot particular, votaríem favorablement als punts 1 i 2 de la proposta del PSC, ICV-EUiA i la CUP.


La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, anuncia que mantenen la proposta de resolució tal com està, íntegra, sobretot perquè és una proposta que està consensuada amb la Coordinadora de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme i, per tant, amb la seva representació d'usuaris, sindicats, etc.
En referència als culpables que assenyalava el Sr. López, li he de dir que el dèficit que tenim en aquests moments no és la causa de la crisi, sinó la conseqüència. Per tant, hagués governat qui hagués governat aquest dèficit s’hagués produït, perquè està causat per la caiguda dels ingressos i pel topall que Europa ens està imposant.
Reconegut això, aquesta crisi no comença ara sinó fa uns anys, i fa uns anys que el Govern anterior ja havia començat a fer reformes (no retallades). Si fem reformes en alguns aspectes del nostre sistema és perquè ens creiem el nostre sistema. En canvi, retallar per a nosaltres és desmantellar el sistema.
Volem posar de manifest que les retallades que s’estan produint de manera indiscriminada en el sector de la salut posen en risc coses fonamentals per a la nostra societat; signifiquen trencar un sistema públic de sanitat, de qualitat i d’excel•lència, que s'ha construït al llarg dels darrers anys. S'ha construït des d'un consens de totes les forces polítiques democràtiques i el risc a què ens exposem és de trencar-lo.
A més, estem posant en risc la cohesió social; darrere les retallades hi ha persones que estan esperant una operació, un diagnòstic... i les llistes d'espera van en augment, malgrat el conseller intenti amagar-ho com pugui.
És justament en moments de crisi econòmica quan hem de fer tot el possible, des de la política, per mantenir la cohesió, l’equitat, la universalitat. Creiem que les retallades no serveixen tampoc per reactivar l’economia. Si s’han de fer reformes, fem-les, però no retallem en serveis bàsics com la sanitat o l’educació, perquè acabarem desmantellant el sistema.
S’ha parlat de l’Impost de Successions. De fet, ja es va reduir, només hi havia un 4% de la població, les grans fortunes, que pagaven. Trobem que és contradictori renunciar als ingressos de l’Impost de Successions i, al mateix temps, tancar sales d'operacions. És una contradicció molt greu.
Darrere la crisi hi pot haver l’excusa d’un canvi de model que prioritzi la privatització dels serveis públics, amb la qual cosa correm el risc de trencar aquest sistema que és universal per a tots els ciutadans.
D’altra banda, tampoc no estem d’acord amb la manera de retallar, sense parlar-ho prèviament, sense explicar-ho, la qual cosa encara crea més desconcert, desconfiança, alarma, entre els usuaris i els professionals. És per això que des del grup socialista el que demanem al Sr. Alcalde i al seu equip és que s'aturin, dialoguin i acordin. Que no pensin i que no gestionin la salut des d'una visió comptable, sinó des d'una visió política, prioritzant i defensant un servei que és públic, de qualitat i d'excel•lència.

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, confirma que aquest és un punt que ja va venir al ple del mes d’abril. Com els vam dir aleshores, és evident que tots nosaltres, i CIU també, no volem perdre l’alt nivell de la sanitat pública i universal. Una sanitat que hem aconseguit amb molts esforços per part de tothom i amb els impostos de tots. Estem d’acord amb coses com que la salut és un dels drets fonamentals. Ens trobaran sempre al seu costat quan vulguin parlar-ne, però avui, com va passar al mes d’abril, estem davant d’una proposta que han presentat tres grups, sense tenir en compte els altres grups. És una proposta que ens hem trobat sense possibilitat de comentar-la. La Sra. Prados ens deia que ens aturéssim, que dialoguéssim i que acordéssim, però aquí, per començar, qui no ho ha fet han estat aquests tres grups. A nosaltres ens hauria agradat poder participar en aquest debat des de l’inici, però no ha estat possible d’entrada.
El Sr. Safont-Tria parlava als senyors del govern, suposo que es referia del govern de la Generalitat, però aquest és l’Ajuntament de Mataró. De nou estem parlant de temes que correspondria emplaçar al Parlament de Catalunya. També és curiós que aquesta moció en cap moment parla de temes com el dèficit de Catalunya respecte a l’Estat, ni de la retallada que el govern de l’Estat, liderat pel PSOE, vol que sigui el doble de la que està aplicant la Generalitat.
Nosaltres, al mes d’abril, els fèiem una proposta que deia, en un dels seus apartats, “sol•licitar al govern de la Generalitat que exigeixi al govern de l’Estat que, en compliment del que diuen l'Estatut i l’Acord de Finançament, doti Catalunya dels recursos necessaris per fer front a les despeses socials que són imprescindibles”. Vostès això no ho recorden, perquè ens presenten una moció que recull una sèrie de possibilitats (“podria ser”), però, en canvi, això que és un fet i que ens resoldria part del problema que tenim no se'n recorden.
No podem oblidar que les balances fiscals fan que Catalunya estigui en un diferencial respecte a l’Estat de més de 20 milions d’euros. I, en tot cas, això és molt més del que necessitem per tenir el sistema de salut que vostès i tots volem i ens guanyem amb el nostre esforç.
Creiem que no es pot separar una cosa de l’altra: hem de parlar alhora dels problemes que tenim econòmics i del finançament. És veritat que la salut i l’educació no es toquen, és clar que no, els defensors de la sanitat pública ho som tots, però hem d’estar tots junts per a reclamar el finançament que ens fa falta.
Pel que s’ha dit fins ara, nosaltres estaríem d’acord amb la proposta de la Sra. Lora, la veiem assumible i més concreta, però el que li demanaríem és que modifiqués la seva per a adequar-la a aquesta i l’assumíssim tots.
Respecte a l'altra proposta, els demanaríem que retiressin la part expositiva, però la Sra. Prados ja ens ha avançat que això no ho farien. Però sí que estaríem disposats a votar-los a favor els punts 1, 4 i 5.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, respon a la Sra. Prados que el que no pot ser és que els socialistes passin per aquí no sent responsables de res, després d’haver estat governant la Generalitat durant 7 anys. Alguna cosa hauran fet vostès allà? És veritat que la crisi és internacional, però vostès la negaven.
A mi la proposta que m’arriba del PSC, ICV-EUiA i la CUP m’arriba d’aquests tres grups i ningú no em va demanar si m’hi volia afegir. Per tant, sóc lliure de negociar amb qui em sembli més assenyat, sigui qui sigui, en cada moment.
Finalment, estem d'acord a mantenir un servei sanitari públic i de qualitat i aquí ens hi trobaran. I, per tant, com a vot particular els donaré suport al punt 1 i al punt 2.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, comenta que la proposta de CIU i el PP no la pot votar, perquè és molt llarga i no en té còpia en paper. Vostès poden entendre que no tinc capacitat per a valorar si està bé o no. En tot cas, els demano que la guardin o la presentin en un altre ple, amb temps de poder-la llegir.
El Sr. Fernàndez reclamava més diners per a Catalunya. Nosaltres ja en fa d'anys que ho diem en aquest ple i l'única estratègia per tenir una fiscalitat i recursos econòmics és la independència. Fins que CIU no s'adoni d'això constantment toparem amb la mateixa paret.
M’ha preocupat molt del PP que, parlant de retallades necessàries, s'ha referit a TV3. Vostès, a l'hora de tallar, està clar que ataquen tot allò que fa referència a la identitat catalana: TV3 i la corporació catalana de mitjans té un pressupost anual de 400 milions. Però vostè no ha parlat de l'exèrcit espanyol, que té un pressupost anual de 8.800 milions d'euros. Comencin per aquí o per la monarquia.


El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 3 de l’ordre del dia presentat per Plataforma per Catalunya:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 8, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).
Vots en contra: 18, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

 

A continuació el Sr. Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 4 de l’ordre del dia presentat per PSC, ICV-EUIA i CUP:

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, en explicació de vot indica que està a favor del punt 1 i 2 de la proposta, però que el vot del seu grup serà en contra.

El senyor Joan Mora, en explicació de vot per part del grup municipal de Convergència i Unió, indicar que estan a favor dels punts 1, 4 i 5 de la proposta, però el seu grup votarà en contra.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: 13, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8) i corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).
Abstencions: Cap.I per últim el Sr. Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta alternativa presentada per PPC i CiU:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 16, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),
Vots en contra: 10, corresponents als membres del grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

 

5 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA CONTRA LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A LES ESCOLES DE MÚSICA I A LES ESCOLES BRESSOL.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la Moció següent:

“Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis amb alguns municipis de Catalunya, que van ser negociats en el marc de la Comissió mixta entre el Departament d’Educació i les Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.

Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va comprometre a fer unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola Bressol municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el curs 2010-2011.

Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció del 23% les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i de l’11% per a les llars d’infants per al passat curs 2010-2011.

Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació del Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de l’any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.

Atès que, tot i entendre la greu situació econòmica en què es troben les arques de la Generalitat de Catalunya, aquesta decisió, a més del trencament unilateral dels acords, suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris, però necessaris, que la Generalitat no cobreix.

Atès que aquesta retallada agreujarà el dèficit dels ajuntaments i pot posar en perill la viabilitat d’aquests serveis educatius municipals, i d’altra banda comportarà una afectació de la despesa corrent ordinària municipal i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.
Atès que l’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden repercutir retroactivament en la taxa que han pagat les famílies.
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis afectats en ple període estival, provocant un major desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions.
Atès que en l’actualitat Mataró té una oferta de més de 900 places públiques d’escola Bressol, 321 d’elles creades en els darreres anys i més de 800 places a l’Escola Municipal de Música (al voltant 700 subvencionables pel Departament d’Ensenyament), fet que ha significat un esforç municipal importantíssim, és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el sosteniment d’aquests serveis.
Atès que les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament signifiquen per a la nostra ciutat una reducció de l’aportació de la Generalitat de entre 200.000 i 300.000€, en funció del càlcul final.

Atès que des del nostre Grup Municipal, i d’altres que s’han afegit, creiem del tot necessari i políticament prioritari mantenir polítiques educatives publiques de qualitat, insistim en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i en la importància de que tothom hi pugui accedir per millorar també en aquests àmbits la cohesió social

El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya que mantingui els compromisos adquirits en matèria econòmica respecte les aportacions per alumne/a de les escoles de música i escoles bressol pel curs 2010-2011, sense entrar en una aplicació retroactiva d’uns acords que perjudiquin greument el funcionament futur d’aquestes activitats docents.

SEGON.- Sol•licitar un finançament adequat per a les escoles bressol i centres d’ensenyament musical i dansa que compensi l’esforç que assumeixen els municipis en aquests serveis i respectin el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes.

TERCER Adherir-se al manifest de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa (ACEM) a favor dels ensenyaments artístics en el que es demana que no s’apliqui, amb caràcter retroactiu, cap retallada en el finançament del curs 2010-11 i una planificació de futur tant pel que fa al mapa dels ensenyaments artístics com pel finançaments en el propers anys que garanteixi la continuïtat i qualitat de les Escoles Municipals de Música i Dansa.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música.”


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, opina que l'educació està al mateix nivell de la sanitat pública: és un servei essencial, públic i de qualitat, que hem de garantir.
Celebro que CIU s’hagi afegit a la proposta, amb els retocs proposats. Crec que és el paper que ha de tenir el govern d’un Ajuntament com Mataró, vetllant per la qualitat de l’ensenyament dels nostres estudiants. Anuncio que hi votarem a favor i que estarem al costat del govern en la reclamació d'aquesta educació de qualitat.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, celebra l’acord que s’ha assolit.
Vull deixar palès que aquesta ha de ser la línia i no carregar les tintes en temes que ens defugen com a administració local. Aquí ens hi trobaran sempre, en defensa de l'ensenyament públic i de qualitat. Per tant, ens hi afegirem.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, posiciona el vot del PSC, que lògicament serà favorable a la proposta.
Sobretot perquè reiterem el llarg compromís dels governs municipals de la ciutat en defensa de l’educació. No és cap novetat, ha estat una constant durant 32 anys de democràcia local i ens ha permès tenir un sistema educatiu públic de qualitat. No en va som la ciutat de Catalunya amb la ràtio més alta d’escola bressol pública, la qual cosa no s’improvisa.
Donarem suport plenament a la proposta de resolució, com no podia ser d’una altra manera. Celebrem que el Govern s’hi sumi, malgrat que el nou Alcalde i el seu equip hagi estat pràcticament desaparegut en els conflictes que hi ha hagut aquest inici de curs. Una bona manera d'esmenar aquesta impressió que tenim des del món educatiu és sumar-se a la proposta de resolució.

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix a ICV-EUIA i, en concret, a la Sra. Conxita Calvo, el fet d’haver acceptat les seves propostes. Quan es treballa en positiu, mirant endavant i defensant la qualitat dels serveis, ens hi podem trobar tots.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 


6 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA EN SUPORT A LA CELEBRACIÓ DE LA JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE EL 7 D’OCTUBRE.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la Moció següent:

“El 7 d’octubre es celebra la Jornada Mundial pel treball Digne (JMTD) promoguda per la Confederació Sindical Internacional (CSI) al 2006 sota el lema “L’ocupació i les persones, el primer: el treball digne no és un privilegi.

El concepte de treball digne, encunyat per l’Organització Internacional del Treball (OIT), fa referència al treball que es duu a terme respectant els convenis proclamats fonamentals per aquesta organització el 1998 (llibertat sindical, dret de vaga i negociació col•lectiva, prohibició del treball infantil i del treball forçat, i prohibició de tota mena de discriminació laboral) i que s’estableix a partir d’un contracte, amb una remuneració justa i el dret a unes prestacions socials bàsiques.

Amb les JMTD es vol cridar l’atenció dels poders polítics i econòmics, tant nacionals com internacionals, i de la societat, pel que fa a les dificilíssimes condicions en què el model neoliberal de globalització i altres models mantenen a una majoria de la població treballadora del nostre planeta. També han tingut un caràcter reivindicatiu a l’hora d’exigir la universalització dels drets fonamentals del treball.

Els treballadors i treballadores, i altres col•lectius es veuen afectats per la crisi i també per les retallades i l'eliminació de serveis i beneficis essencials en el sector públic.

El tema central d’aquest any és combatre el treball precari i promoure una regulació mundial del sector financer.

Per tot això el grup municipal d’ICV-EUiA presenta l’acord següent:

1.- L’Ajuntament de Mataró es fa ressò de la celebració de la Jornada Mundial pel treball Digne i dóna suport a les accions que es realitzin amb motiu de dita celebració.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, confirma que hi votaran favorablement. Només voldria recordar que aquesta mateixa setmana hi ha altres jornades internacionals, en aquest cas, la Jornada Internacional d’Acció, organitzada per la Coordinadora Unitària Sindical de Catalunya, una coordinadora que planteja un sindicalisme més combatiu, que va més enllà de la lamentació. El sindicalisme és molt important per a aglutinar i defensar els drets dels treballadors.


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, s’adreça al Sr. Esteve Martínez per dir-li que suposa que és conscient que els poders polítics a qui es dirigeix aquesta crida en bona part són el seu mateix partit i les aliances que tenen amb altres formacions.
El model neoliberal de globalització de què parla s'ha vist afavorit precisament per vostès mateixos, en permetre les importacions de països on no respecten els drets més fonamentals. La major expansió del monopoli del sistema financer s'ha produït durant els anys d'aliances amb el PSOE. La immigració que vostès tant defensen és la cara més visible d'aquest procés de globalització, i està essent utilitzada pel capitalisme salvatge com a cavall de Troia, per abaixar els salaris, els drets laborals i la dignitat de la classe treballadora. Per tant, el que demanem són més accions legislatives i menys celebracions reivindicatives i, amb més motiu, quan aquestes entren en contradicció i en falta de coherència amb els mateixos que les promouen.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, entén que hi ha models que generen misèria i d’altres que en reparteixen, i això no és exclusiu d’un model en concret. Ens podríem referir a altres governs polítics que no són precisament seguidors del model neoliberal, sinó d'altres models amb els quals no ens identifiquem, i també generen aquest treball infantil, indigne... Demana, doncs, al Sr. Martínez que la proposta en faci menció i s’hi sumaran.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, posiciona el vot del PSC, que serà favorable a la proposta.


El senyor Miquel Rey, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, posiciona el vot a favor del seu grup a la proposta i agraeix les esmenes presentades pel PSC. El tema dels models econòmics, hi podem o no estar d’acord, però el que hem prioritzat en aquesta moció és la defensa del treball digne per davant de consideracions més macroeconòmiques.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, vol aclarir si la proposta in voce que fa el Sr. López es refereix a la part introductòria. Si és així, entenc que vostè hauria de fer un vot particular que quedarà reflectit en l’acta.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, respon que la seva idea seria votar favorablement a la proposta, perquè al capdavall el que val la pena és defensar el dret a un treball digne.


El senyor Joan Mora, alcalde president, demana al Sr. Secretari que aclareixi el tema de què es vota: només els acords o tot el text íntegre. En principi, el que es comunica és la part introductòria i els acords, que és diferent del que sempre havíem entès els grups en l'anterior mandat. Així va passar en l'anterior ple, en què hi va haver una moció de característiques similars. Durant molt temps no havíem donat valor a la part introductòria, ja que el que votàvem eren els acords, però és cert que el que es trasllada és íntegre.


El Sr. Manuel Monfort, secretari de l’ajuntament de Mataró, explica que a tots els acords hi ha una part expositiva i una part dispositiva. La part dispositiva són simplement els acords que s'han d'executar, per tant, el que obliga a l'Administració concreta a fer una cosa determinada. Així doncs, tot compta, és un text íntegre.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana concretament que on diu: “(...) el model neoliberal de globalització” s’hi afegeixi: “i tots aquells models que signifiquin un atemptat contra el treball digne”. Aleshores ens sentiríem més còmodes acceptant la proposta.


El senyor Esteve Martínez hi està d’acord en benefici del consens.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 24, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.DICTAMENS

ALCALDIA

7 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 6193/2011 DE 19 DE SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ HORARI ESTABLERT PER A LA CELEBRACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

DECRET
6193/2011 de 19 de setembre
Assumpte: Modificació horari establert per a la celebració de la Junta de Govern Local.
Òrgan: Secretaria General


Per decret d’alcaldia núm. 4281/2011 de 14 de juny es va constituir la Junta de Govern Local i es va establir la periodicitat de les sessions quinzenalment, dilluns a les 9 hores.

Per tal de facilitar l’assistència dels membres de la Junta de Govern Local a les sessions de la qual tenen lloc a la Casa Consistorial, es considera convenient traslladar la hora prevista inicialment per celebrar-les -les 9h del matí- a les 14,30 hores del matí. D’aquesta forma els regidors delegats no hauran d’interrompre a primera hora del matí les seves tasques ordinàries.

En virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC :

Primer.- Modificar el decret de l’alcaldia núm. 4281/2011 de 14 de juny sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local en el sentit de modificar l’horari establert per a la celebració de les sessions ordinàries.

“Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries quinzenalment, dilluns a les 14,30 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en la cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar.”

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”

 


8 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 6248/2011 DE 20 DE SETEMBRE I 6496/2011 DE 28 DE SETEMBRE, DE NOMENAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL O D’ASSESSORAMENT ESPECIAL EN EL CÀRREC DE COORDINADORA DE L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES I DE COORDINADOR DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA.

El senyor Joaquim Fernàndez, , regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment dóna compte dels següents Decrets:

DECRET
6248/2011 de 20 de setembre
Assumpte: Nomenament Coordinadora de l'Àrea de Participació i Serveis a les Persones.
Òrgan: Secretaria General


L’article 10.3 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar.

L’article 9 del decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual a que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.

En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 25 de juliol de 2011 va aprovar el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l’Ajuntament de Mataró.

A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l’article 9.1 del decret 214/90 de 30 de juliol.

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o d’assessorament especial en el càrrec de Coordinadora de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones a la Sra. M.Àngels Briansó Montoro.

El nomenament tindrà efectes des del dia 22 de setembre de 2011.

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”

 

DECRET
6496/2011 de 28 de setembre
Assumpte: Nomenament Coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials i Via Pública.
Òrgan: Secretaria General


L’article 10.3 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar.

L’article 9 del decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual a que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.

En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 25 de juliol de 2011 va aprovar el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l’Ajuntament de Mataró.

A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l’article 9.1 del decret 214/90 de 30 de juliol.

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o d’assessorament especial en el càrrec de Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública al Sr. Luís Berenguer Maimó.

El nomenament tindrà efectes des del dia 03 d’octubre de 2011.

Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”


 


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, celebra que vinguin al ple aquests nomenaments, perquè indiquen que recuperem la plena normalitat de l’activitat del Govern i l’Ajuntament. Transmetem la plena confiança a les persones que han assumit aquestes responsabilitats.
Afegeix que malgrat retirarem la pregunta 40, reiterem la nostra queixa que hem hagut d’esperar més d’un mes (dos plens, Junta de Portaveus i comissions informatives) per poder disposar d’uns simples currículums.

 

El senyor Joaquim Fernàndez aclareix que, si bé és cert que el currículum complet es va enviar aquesta setmana, un cop completat l’equip, també ho és que a les juntes de portaveus s’han presentat aquestes persones, la qual cosa no s’havia fet abans. La voluntat d'aquest Govern no era amagar cap tipus d'informació, ja que el currículum més reduït des del primer dia ha estat penjat al web municipal.

 

9 - RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ FETA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER LA SRA. MARIA MAJÓ I CLAVELL D’UNA ESCULTURA TITULADA “UN CRIT”.


El senyor Joaquim Fernàndez, , regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta a ratificar el següent Decret:

“Per Decret 3573/2011, de 19 de maig, el senyor Alcalde va resoldre acceptar la donació de l’escultura “Un crit”, obra de l’arquitecte Agàpit Borràs i Plana, oferta per la Família Manté-Majó i pel col•lectiu “Memorial Pep Manté” a la ciutat de Mataró, en agraïment al fet que la ciutat hagi donat el nom de Pep Mantè i Spa a un passeig dins del parc del Rocafonda.

En la mateixa resolució es va aprovar el corresponent projecte tècnic per a la seva instal•lació al Parc de Rocafonda.

Igualment es justificaven les raons que van portar a adoptar aquesta resolució i es disposava que seria ratificada pel Ple de l’Ajuntament.

En conseqüència, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament PLE l’adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar el Decret 3573/2011, de 19 de maig, dictat per l’Alcalde, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

“Examinat l’informe emès en data 13 de maig de 2011, signat per la cap de l’Àrea de Serveis Territorials, en el qual manifesta que la senyora Maria Majó i Clavell, en representació de la Família Manté-Majó i del col•lectiu Memorial Pep Manté, el dia 14 d’abril d’enguany ha ofert a la ciutat de Mataró una obra d’art, en agraïment al fet que la ciutat hagi honorat la memòria de l’advocat Pep Manté i Spa i el seu llegat cívic, en atorgar el seu nom a un passeig dins del parc de Rocafonda, el seu barri.

Vista la maqueta de l’obra d’art que consisteix en una escultura titulada “Un crit”, dissenyada per l’arquitecte mataroní Agàpit Borràs i Plana, d’uns 3 metres d’alçada i confeccionada amb ferro de color negre i vermell.

Analitzada in situ, conjuntament amb Maria Majó, l’arquitecte Agàpit Borràs i els tècnics del Servei d’Obres, i la Cap de l’Àrea, la petició que sigui instal•lada al costat del Jardins de la Fraternitat al parc de Rocafonda.

Acordat també amb Xevi Batlle i Beltran dels Tallers Badosa, SL, del municipi d’Argentona, que l’escultura serà executada i transportada per a la instal•lació al lloc assenyalat en el projecte redactat pel Servei d’Obres.

Vist que és possible preveure per al proper mes d’octubre de 2011, la inauguració, coincidint amb la celebració d’un concert homenatge, a càrrec de l’Agrupació Musical del Maresme, acte durant el qual s’estrenaria el pasdoble “Pep Manté”.

Atès que, per a la col•locació d’aquesta escultura es requereix l’execució d’uns treballs previs consistents en la formació d’una base amb els elements tècnics necessaris per tal de garantir el seu ancoratge i estabilitat, els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció del corresponent projecte tècnic, el qual reuneix els requisits previstos a l'article 34 del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir les obres locals ordinàries menors.

El pressupost de l’esmentat document tècnic ascendeix a la quantitat de 3.537,71 € IVA inclòs, despesa màxima que assumirà l’Ajuntament de Mataró en aquesta donació.

Fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, RDLegislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,

HE RESOLT:

Primer.- Acceptar la donació feta per la senyora Maria Majó i Clavell, en nom i representació de la família Manté-Majó i del col•lectiu “Memorial Pep Manté”, a la ciutat de Mataró, com agraïment al fet que la ciutat hagi donat el nom de Pep Manté i Spa a un passeig dins del parc de Rocafonda, el seu barri, consistent en una escultura titulada “Un crit”, dissenyada per l’arquitecte mataroní Agàpit Borràs i Plana, d’uns 3 metres d’alçada, confeccionada amb ferro de color negre i vermell, perquè sigui ubicada al mateix passeig o als propers Jardins de la Fraternitat, al Parc de Rocafonda.

Segon.- Aprovar el Projecte tècnic dels treballs a executar prèviament per a la instal•lació de l’escultura “Un crit per la Justícia, la Llibretat i la Solidaritat” al parc de Rocafonda, redactat per l’arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, en el qual defineix i valora les actuacions que s’han de realitzar per tal d’implantar l’esmentada escultura en el lloc triat, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.537,71 €. IVA inclòs.

Tercer.- Encarregar als tècnics del Servei d’Obres la direcció facultativa i el seguiment de les obres d’instal•lació i ancoratge de l’escultura.

Quart.- Notificar els anteriors acords a la Família Manté-Majó i al col•lectiu “Memorial Pep Manté” per al seu coneixement.

Cinquè.- Comunicar la present resolució a l’Institut Municipal d’Acció Cultural i al Servei de Gestió Econòmica, en especial a la Secció de Patrimoni als efectes de la seva inclusió en l’Inventari Municipal, i als serveis de Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns.

Sisè- Elevar la present resolució en la propera sessió que celebri el Ple de l’Ajuntament per tal de ratificar l’acceptació de la donació de l’escultura anomenada “Un crit”.


Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics municipals i en especial a la Secció de Patrimoni als efectes de la seva inclusió en l’Inventari Municipal, prèvia valoració de l’escultura.

Tercer.- Procedir a efectuar els tràmits per comunicar a la companyia asseguradora municipal la inclusió de l’esmentada escultura en la vigent pòlissa de danys al patrimoni, per a la seva constància com a nou mobiliari urbà instal•lat a la via pública.”

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

10 - APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010, INTEGRAT PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, SOCIETATS MERCANTILS I ENS PÚBLICS EMPRESARIALS.


La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“La Comissió especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, ha emès un informe favorable.
No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General de l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2010, cap reclamació.
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus articles 208 a 212.

PROPOSO:

PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2010, que consta de:

a) El Compte General de l’Ajuntament

b) Els Comptes Generals dels Organismes Autònoms següents:

 Institut Municipal d’Acció Cultura
 Institut d’Esports
 Institut Municipal de Promoció Econòmica
 Institut Municipal d’Educació

c) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents:

 Aigües de Mataró, SA
 Mataró Energia Sostenible, SA
 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
 Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL
 Societat Municipal Prohabitatge de Mataró, SA
 Porta Laietana, SA

d) El Compte General del seu ens públic Empresarial següent:

 Mataró Audiovisual
 Parc Tecnocampus Mataró

SEGON.- Donar compte del informe de fiscalització plena de l’exercici 2010, d’acord amb el que estableix l’article 61, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases d’execució del Pressupost.

TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, opina que aquests comptes 2010 que ara es tanquen no han d’agradar a cap Ajuntament amb un pressupost com el de Mataró. Ara bé, és cert que tal com redacta l’Informe de l’Interventor i l’Auditoria externa, no s’han detectat incidències greus en la seva composició i, per tant, hem de llegir que s’han fet, a nivell tècnic, correctament.
Nosaltres som crítics amb el resultat dels comptes, perquè són fruit d'unes decisions polítiques contràries als nostres posicionaments. És per això que ens hi abstindrem.
Dit això, és interessant fixar-se en les recomanacions que fa l’Interventor, sobretot perquè amb la situació econòmica que tenim cal filar molt prim per a ajustar el pressupost a les necessitats que tenim. Es parla del fraccionament de contractes; sembla ser que encara hi ha algun desencaixament que s'hauria de solucionar per a evitar possibles contractacions que no siguin del tot legals. Em preocupa, respecte a les contractacions de personal, que en alguns casos diu l'informe que hi ha manca d'acreditació, justificació documental de la urgència en diverses contractacions qualificades de caràcter urgent. En un moment com l’actual, on l’atur és el principal problema de la ciutat, l’Ajuntament ha d'esmerçar tots els esforços per a garantir que la contractació es fa amb la màxima transparència i garanties que les convocatòries són públiques.
També cita l’informe alguns desajustos. Convida que es faci d'una manera molt més elaborada el tema del cobrament d'impagats. Deu haver-hi un gruix molt important d'impagats i, si no s’actua amb la diligència necessària, al final prescriu i aquests ingressos que serien de l’Ajuntament els acabem perdent.
El mateix passa amb les subvencions rebudes d’altres administracions, com ara l’Estat o la Generalitat. A mi em preocupa que hi hagi subvencions que estiguin atorgades i que, a data d’avui, no s’hagin cobrat per un mal funcionament o per algun altre motiu.
També parla dels endarreriments en els pagaments de la Generalitat. Nosaltres hem d’exigir-li que compleixi amb els seus compromisos i pagui en les dates establertes, i que no posi en perill coses tan importants com els nostres compromisos de pagament —que ara són a 55 dies de la data de les factures presentades pels proveïdors—.
Nosaltres fem confiança als serveis tècnics, però en aquest punt ens hi abstindrem.

 


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia que el seu grup s’hi abstindrà. Se suma al que ha dit el Sr. Safont-Tria.

 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia que el seu grup s'hi abstindrà, perquè és un pressupost que ells no van aprovar i, per tant, no han participat en la seva execució.
Primer cal destacar el nivell de deute que tenim. Evidentment que no estem al llindar de l’endeutament, però ens espanta la xifra del 110% del pressupost. Hem llegit l’Informe de l’Interventor i el d’Auditoria i cal recordar que l'informe parla de subvencions sense l'adequada justificació, de manca de fiscalització prèvia en els expedients de personal, de manca de justificació de la urgència en contractacions urgents, de l'existència de factures que no s'imputen a les partides corresponents, de l'incompliment dels terminis de pagament a proveïdors.
Hem llegit també amb neguit les despeses formalitzades en què no s'han tingut en compte els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats i de concurrència.

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, posiciona el vot del PSC que, com no podia ser d’una altra manera, serà favorable a aquest dictamen.
Avui, per primera vegada en la història d’aquest Ajuntament, portem aquesta aprovació amb un Informe de la Comissió Especial de Comptes que va comptar amb el suport de la majoria dels partits polítics, però no del partit que forma el Govern. Per tant, celebro aquest canvi de posicionament per part del Govern en aquest exercici de responsabilitat aprovant aquest Compte General.
Nosaltres hi votarem a favor, perquè el tancament d’aquest pressupost, a l'horitzó del 2010, va ser bastant positiu. És un pressupost que tanca sense dèficit i ve marcat pel Reial Decret del maig del 2010, on vam rebaixar les retribucions al personal; també se’ns impossibilitava la capacitat d’endeutament respecte a aquest any 2011, raó per la qual també l’endeutament del 2010 és superior a la previsió. Això ve unit al compliment del procediment administratiu, que en definitiva és el que estem aprovant. Vull destacar també que aquest és un nou exercici de transparència, perquè el nostre Ajuntament és pioner a l’hora de fer les auditories i perquè, a part de l’Informe de l’Interventor, encarreguem la valoració del Compte General a auditories externes.

 

La senyora Carolina Soler agraeix aquest exercici de responsabilitat per part de tots. Aquest és l’últim tràmit que s’ha de fer per a l’aprovació definitiva del Compte General i, atenent aquesta responsabilitat, nosaltres hi votarem favorablement.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 18, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2)
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 9, corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Compres i Contractacions

11 - DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT D’INSTAL•LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA ELÈCTRICA EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS, I CONVOCAR LICITACIÓ PÚBLICA PER A L’ADJUDICACIÓ.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“Relació de fets

1. Per acord del Ple municipal de data 7 d’abril de 2011, es va acordar l’inici de l’expedient administratiu per a l’atorgament de la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals; així com l’exposició pública pel termini de 30 dies del plec de clàusules administratives i tècniques particulars amb els estudis de viabilitat tècnica i econòmica que el complementen.

2. En data 3 de maig de 2011, dintre per tant del termini concedit a l’efecte, el Sr. Víctor Montserrat Griñó, en nom i representació de la mercantil AV ENERGIA SOLUCIONES Y SERVICIOS, SL presenta escrit d’al•legacions contra els esmentats plecs que es poden resumir de la següent manera:

Primera. El fet de fixar una contraprestació mínima en concepte de cànon del 6,5 % fa que les instal•lacions deixin de ser viables.

Segona. Es sol•licita que s’extregui del plec de clàusules administratives la necessitat de classificació d’empresa.

3. Consta a l’expedient informe de data 14/07/2011 del cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, el qual conclou que:

“Prèvia a la redacció del Plec de condicions s’han elaborat uns estudis de viabilitat tècnica i econòmica de cadascuna de les instal•lacions fotovoltaiques proposades. Per a cada instal•lació, i tenint en compte tota la normativa vigent, incloent el RD 14/2010, s’ha proposat una solució tècnica i s’ha calculat la producció, el rendiments energètic, el cost del projecte, així com també el percentatge sobre la producció que l’Ajuntament podria rebre com a lloguer de la coberta i l’estalvi d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

Segons aquests estudis, amb la instal•lació dels 7 sistemes fotovoltaics de 20 kW i el sistema de 100 KW el percentatge mig en concepte de lloguer és del 8,2% i el total a percebre s’estima en 5.331,32 € a l’any per el lloguer de les 8 cobertes.

Tenint en compte les conclusions dels estudis de viabilitat elaborats és doncs, tècnicament correcte establir un cànon mínim del 6,5%”.

3. Consta a l’expedient informe de data 29/07/2011 de l’enginyera tècnica del Servei de Manteniment i Serveis, el qual conclou:

“La classificació de l’empresa que es sol•licita en el plec de clàusules administratives i de condicions tècniques que regiran la concessió de l’ús privatiu de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals (apartat f) de la clàusula 35) es considera adient per les característiques tècniques de les obres que s’han d’executar i ajustat a la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic, d’acord amb els següents punts:

a) L’import total de les obres d’execució de les instal•lacions solars fotovoltaiques, segons els estudis de viabilitat tècnica que s’adjunten amb els plecs de condicions, és de 713.115,58 euros.
De conformitat amb l’article 54 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres d’import igual o superior a 350.000 euros, serà requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat. Aquest requisit no és excloent en un cas com el que ens ocupa, en què l’Ajuntament no haurà de retribuir econòmicament el contractista.

b) La classificació sol•licitada a l’apartat f) de la clàusula 35 dels plecs és la següent:
- Grup I: Instal•lacions elèctriques
- Subgrup 9: Instal•lacions elèctriques sense qualificació específica
- Categoria d: Anualitat mitjana entre 360.000 euros i 840.000 euros
Per les característiques de les obres que s’han de realitzar, existeixen diferents subgrups dintre de la classificació d’empreses contractistes. En aquest cas, es sol•licita el subgrup 9 perquè és el més generalista i menys restrictiu, de manera que permetrà la participació d’un nombre més elevat d’empreses.
Pel que fa a la categoria, aquesta ve directament definida per l’import de les obres.”

Fonaments de dret

D’acord amb el que disposa l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, el projecte i el plec de clàusules administratives per a l’atorgament de la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals van ser aprovat pel Ple de la corporació, i s'han exposat al públic al tauler d'anuncis i en el BOP de Barcelona per un termini de 30 dies, per tal que es poguessin formular reclamacions i al•legacions.

Aquest tràmit d’informació pública ve regulat en l’art. 86.3 de la Llei 30/1992 de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, que disposa que els qui presentin al•legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de l'Administració una resposta raonada.

En virtut de les competències delegades per decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de juny, de delegació de competències, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:

Primer. Desestimar les al•legacions presentades per la mercantil AV ENERGIA SOLUCIONES Y SERVICIOS, SL contra el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals en base a les següents consideracions, desenvolupades en els antecedents del present informe:

• Tenint en compte les conclusions dels estudis de viabilitat elaborats es considera tècnicament correcte establir un cànon mínim del 6,5%

• Ateses les característiques de les obres que s’han de realitzar, es considera adequada la classificació exigida.

Segon. Aprovar definitivament el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran l’esmentada concessió, introduint les següents modificacions, derivades de les noves dates de licitació i adjudicació:

En la clàusula 33
“ ....Les proposicions per a prendre part en la present licitació es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ubicada en la planta baixa de la Riera, 48, de les 9 a les 19 hores, durant els 30 dies hàbils posteriors a la publicació de l’anunci al BOP”.

En la clàusula 35.2.3.

“ ...A efectes de facilitar la valoració de les ofertes presentades, la proposta s’haurà de calcular en funció del següent escenari de càlcul:
-....
-Utilització de tarifes €/kWh estimades per a la segona convocatòria del 2012”.
-....

Tercer. Convocar licitació pública per a l’adjudicació obrint a l’efecte un termini de 30 dies hàbil a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anuncia al BOP de Barcelona a fi de que els interessats presentin les seves propostes.”

 


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, recorda que la proposta d’implantació de plaques solars als sostres dels edificis públics prové del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, respecte al qual la CUP hi està a favor, malgrat tenir-hi discrepàncies.
Aquesta proposta de desestimar les al•legacions la veiem lògica i, per tant, hi votarem a favor. Tanmateix, sí que m’agradaria precisar el nostre posicionament davant d’aquesta privatització del servei:
Creiem que el sector de les energies renovables hauria de ser un sector estratègic de la ciutat, especialment lligat a l'àrea del TecnoCampus (TCM). S'haurien d'aprofitar aquests espais públics, que fossin cogestionats pel TCM i que fos un espai també perquè la universitat hi pogués treballar i desenvolupar el sistema de manera permanentment. Amb la privatització perdem un potencial dinamitzador i punter per a la ciutat.

 


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta el vot afirmatiu del PSC. Aquest és un plec de condicions que es va treballar conjuntament amb el Departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i per això es van tenir en compte totes aquestes qüestions de caràcter més tècnic.
Més enllà d’això, la proposta formava part del Pla d’Acció d’Energia Sostenible, aprovat com a resultat d’un compromís adquirit, si no recordo malament per unanimitat, d’afegir-nos al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic. És en aquest marc que s'emmarcava aquest Pla i en què hem estat treballant tots aquests anys en les polítiques mediambientals. Encoratgem el Govern a posar-hi fil a l’agulla i treballar en iniciatives d’aquest caràcter.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).


Servei de Gestió Econòmica

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 12 i 14 per venir referits a temàtiques coincidents.

12 - AUTORITZAR A PUMSA A RENOVAR L’OPERACIÓ DE CRÈDIT D’IMPORT 3.000.000,00 €, AMB EL BBVA I RENOVAR L’AVAL PER PART DE L’AJUNTAMENT EN AQUESTA OPERACIÓ

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“La Societat Municipal PUMSA va formalitzar amb data 20 d’octubre de 2008 una operació de crèdit a curt termini, d’import 3.000.000,00 euros per a finançar diverses actuacions. Posteriorment, mitjançant acord de Ple de data 5 de novembre de 2009, es va autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a prorrogar i ampliar amb el BBVA el termini d’aquesta operació a 3 anys. En aquell moment aquesta operació va ser avalada per l’Ajuntament.

Mitjançant sol•licitud de data 19 de juliol, PUMSA ha demanat renovar l’aval d’aquesta operació amb les noves condicions financeres facilitades pel BBVA:

Modalitat Pòlissa de crèdit
Import del crèdit 3.000.000,00 €
Entitat financera BBVA
Venciment 20 d’octubre de 2012
Interès Euríbor a 90 dies + 2,80, liquidacions i revisions trimestrals
Comissió de renovació 0,20 %
Comissió de no disponibilitat 0,15% trimestral
Garanties Aval solidari de l’Ajuntament

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció

Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:

PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA perquè renovi una operació de crèdit, d’import 3.000.000,00 euros, per finançar circulant, amb les següents condicions financeres:

Modalitat Pòlissa de crèdit
Import del crèdit 3.000.000,00 €
Entitat financera BBVA
Venciment 20 d’octubre de 2012
Interès Euríbor a 90 dies + 2,80, liquidacions i revisions trimestrals
Comissió de renovació 0,20 %
Comissió de no disponibilitat 0,15% trimestral
Garanties Aval solidari de l’Ajuntament

SEGON.- Avalar a la Societat Municipal PUMSA, en la operació de crèdit autoritzada en el punt anterior i facultar a l’Alcalde-President a la signatura d’aquest aval.

TERCER.- Sol•licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de l’Ajuntament, previ a la seva formalització.

QUART.- Comunicar el present acord a PUMSA.”

 

14 - AUTORITZAR A PUMSA EN L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 2.000.000,00 € AMB LA CAM. I APROVAR L’AVAL DE L’AJUNTAMENT COM A GARANTIA D’AQUESTA OPERACIÓ

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“En la sol•licitud de data 13 de setembre d’enguany, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA ha demanat a l’Ajuntament l’autorització per concertar una operació de préstec d’import 2.000.000,00 € davant la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), operació prevista en el Pla d’acció de PUMSA 2010-2015. Per a la concertació d’aquesta operació, la CAM ha demanat com a garantia l’aval de l’Ajuntament de Mataró. Les condicions financeres d’aquesta operació són les següents:

Import del crèdit 2.000.000,00 €
Entitat financera Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Termini 4 anys
Interès fix 5,75%
Comissió d’obertura 1%
Condicions Amortització de 500.000 € anuals i aval de l’Ajuntament

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció

Fent ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011.

Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:

PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA perquè concerti una operació de crèdit, d’import 2.000.000,00 euros, operació prevista en el Pla d’acció de PUMSA 2010-2015. Les condicions financeres d’aquesta operació són les següents:

Import del crèdit 2.000.000,00 €
Entitat financera Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Termini 4 anys
Interès fix 5,75%
Comissió d’obertura 1%
Condicions Amortització de 500.000 € anuals i aval de l’Ajuntament


SEGON.- Avalar a la Societat Municipal PUMSA, en la operació de crèdit autoritzada en el punt anterior i facultar a l’Alcalde-President a la signatura d’aquest aval.

TERCER.- Sol•licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de l’Ajuntament, previ a la seva formalització.

QUART.- Comunicar el present acord a PUMSA.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, posiciona el seu vot contrari als dos punts.
Fa molts anys que denunciem la política de PUMSA i ara mateix està en una situació econòmica límit. La política d’anar inflant els crèdits tard o d’hora ens acabarà explotant a les mans.
En aquest cas, tenim dues propostes: una que renova un aval, en què passem d'un interès d'Euribor +1,8 a un interès d’Euribor +2,8 i, per tant, els interessos són més elevats cada vegada.
Pel que fa al punt 14, estem davant d’un nou crèdit de 2.000.000 d’euros. Aquests són crèdits que formen part d’un pla de sanejament de PUMSA, un pla irreal que pressuposa un seguit de vendes que nosaltres no veiem enlloc.

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta, en referència al punt 12, que el seu vot serà d’abstenció, ja que es tracta de renovar i, per tant, és quelcom que ja existia.
No obstant això, respecte al punt 14, tenim punts de desacord, ja que amb un tipus d'interès fix del 5,75% i un 1% de comissió d'obertura no podem ser còmplices del xantatge que ens intenta imposar el sistema bancari i financer amb el preu del diner. D'això ens queixàvem en la proposta de les retallades de la sanitat. Per això, hi votarem negativament i sol•licitem a veure si és possible negociar un tipus d’interès que no sobrepassi el 4,50% i el 0,5% de comissió d’obertura.
El que penso jo és que no hem de cedir al xantatge del mercat i no s’hi val a justificar-se dient que són els preus del mercat. Acceptem tot el que ens imposa el mercat, de la mateixa manera que vostès van acceptar els salaris dels càrrecs de confiança, per exemple.
 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia el seu vot afirmatiu a totes dues propostes.
La situació és la que és i, si no hi estem d'acord, podríem causar un greu perjudici tant a tercers com al propi Ajuntament. Per tant, és una decisió de responsabilitat.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, també diu que el seu grup hi votarà favorablement. Celebra tot aquest acord, un acord que hagués desitjat en anteriors ocasions.


La senyora Montserrat Rodríguez, en relació amb la intervenció del Sr. Safont, apunta que hi ha una qüestió de responsabilitat i serietat davant d'uns tercers, amb qui s’ha adquirit una sèrie de compromisos. Es vol plantejar un nou estudi de viabilitat amb una realitat el màxim d’acurada possible dins la incertesa del moment. Al pròxim Consell d'Administració el plantejarem amb les ganes que hi hagi consens per sortir d'aquest atzucac on som.
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Lora, s’ha fet tot l’esforç per a no entrar en aquestes condicions, a qui ningú els agraden, però cal pensar que darrere d’aquest préstec —que tan de bo aconseguim—, hi ha persones que estan esperant aquests pagaments.


El senyor Joan Mora, alcalde president, afegeix que no és per a coses noves sinó per a pagar factures endarrerides.


El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 12 de l’ordre del dia:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 23, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.


El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 14 de l’ordre del dia:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 23, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 4, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
 


13 - AUTORITZAR A AIGÜES DE MATARÓ A AVALAR A MESSA EN LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 595.000,00 € AMB EL BANC POPULAR.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la proposta següent:

“AMSA ha demanat a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per avalar a MESSA en la concertació d’una operació de préstec d’import 595.000,00 € davant el Banc Popular, per finançar els costos del projecte d’implantació del sistema de vapor.

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció

Fent ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011.

Per tot el que s’ha exposat la sotasignat PROPOSA al Ple que adopti la resolució següent:

1. Autoritzar l’aval d’Aigües de Mataró SA a Mataró Energia Sostenible SA en el préstec amb Banc Popular d’import 595.000,00 €, per finançar els costos del projecte d’implantació del sistema de vapor.

2. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA “

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, manifesta que la CUP comparteix i defensa aquesta sistema de distribució d’energia, de calor majoritàriament, que bàsicament consisteix a tenir un nucli local proper al ciutadà des del qual es distribueix energia als ciutadans. És un sistema interessant que ja funciona en altres llocs. Som crítics, però, amb el sistema que s’ha implantat a Mataró, perquè depèn de la incineradora. Nosaltres apostem per energies renovables, com ara la biomassa, la solar, etc.
D’altra banda, també posem en dubte la viabilitat econòmica del projecte; si més no, en aquests moments. És un projecte que estava pensat per a vestir uns projectes urbanístics que ara mateix estan aturats i, sense projectes urbanístics, dubtem de la viabilitat del projecte energètic.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot favorable a la proposta i celebra l’aposta del Govern municipal per MESSA i per aquest projecte. És una aposta ferma, de futur i pionera, que ens situa al capdavant del que es pot fer des de l’administració local en un tema que sempre havíem pensat que era propi dels estats o de l’alta política.
No és cert que el Tub Verd depengui de la incineradora. El Tub Verd funciona sense connectar-se a la incineradora. El que fem és aprofitar un vapor sobrant que en aquest moment no s'aprofitava de la incineradora per a injectar més calories al sistema del Tub Verd. Això senzillament ens permetrà tenir una gestió més eficient de la incineradora i de la planta de tractament de residus sòlids urbans.


El senyor Miquel Rey confirma que efectivament no depèn de la planta de tractament de residus. Però, a més, la planta és dels pocs actius que tenim a la ciutat que és visitat des de l'estranger contínuament.
D’altra banda, la nostra aposta en aquest cas és perquè no augmentem l’endeutament. Estem entrant ara a analitzar de fons la viabilitat de MESSA i, quan ho tinguem fet, tindrem clar quin és el futur exacte d'aquesta empresa municipal.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 26, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions: Cap.

 


14 - AUTORITZAR A PUMSA EN L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 2.000.000,00 € AMB LA CAM. I APROVAR L’AVAL DE L’AJUNTAMENT COM A GARANTIA D’AQUESTA OPERACIÓ

Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt 12 de l’ordre del dia.

 

15 - ATORGAR LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SUBSÒL DE DOMINI PÚBLIC DE LES FINQUES E1, E2, ZV2 I ZV3 DEL PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL PMU-01D. "RONDA BARCELÓ/ILLA FÀBREGAS I DE CARALT", A FAVOR DE GINTRA.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“I) CREACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENTS
El Ple municipal de 7 de juny de 2001 va acordar crear el servei municipal d’aparcaments en subsòl, zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i recolzament a la circulació, a prestar en règim de gestió directa, per l’empresa Promocions Urbanístiques de Mataró Societat Anònima (d’ara endavant, PUMSA). També s’aprovà el Reglament regulador del servei i el projecte presentat per PUMSA, relatiu al programa de construcció d’aparcaments municipals, ampliació i remodelació del servei d’estacionament regulat, i renovació del servei logístic de recolzament a la circulació.

Per la prestació del servei, al mateix Ple, s’establí un cànon d’acord amb la següent fórmula –que pot ser revisada anyalment- : “Benefici màxim de la societat gestora del servei = ( 2  ( rendibilitat lletres del tresor del període anual expressada en % ) x capital invertit en el servei), en la que els indicadors es reflecteixen a l’informe del servei d’ingressos, i de forma que qualsevol benefici superior a aquest serà reintegrat directament a l’Ajuntament en concepte de cànon per prestació, fins recuperar la pèrdua d’ingressos. Aquest cànon assumeix tots els altres que es puguin derivar de la gestió del servei (drets de superfície, cànon aparcaments,) i inclou tots i cadascun dels conceptes pels que es presta el servei: Aparcaments es superfície, aparcament en zones d'estacionament reservat i serveis de recolzament.”

El projecte presentat per PUMSA, sobre al programa de construcció d’aparcaments municipals, aprovat en el punt sisè del referit Ple de 7 de juny, exposava a la seva pàgina 11:

A) “El projecte contempla construir els aparcaments sota sòl de domini públic o demanial (places, via públiques, zones verdes, equipaments, etc.), i per tant, inexcusablement, vindran precedits per una cessió d’ús del subsòl que l’Ajuntament concedirà a favor de PUMSA. Es evident que esta empresa serà responsable directa davant l’Ajuntament de la conservació del domini públic cedit, ja que es a ell a qui haurà de revertir les infrastructures un cop esgotat el període de concessió”.

II) GESTIO per GINTRA
Posteriorment, els Plens d’11 d’abril de 2002, 4 de juliol de 2002 i 12 de setembre de 2002, encomanaren la gestió del servei a GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARO. SL (d’ara endavant, GINTRA).

III.- CANONS I TARIFES
El cànon aplicable a la concessió ve fixat genèricament al reglament del servei d’aparcaments municipal, la fórmula del qual consta concretada a l’acord del Ple de 7 de juny de 2001 reproduït parcialment a l’inici d’aquesta proposta.

IV.- FINCA OBJECTE DE CONCESSIÓ
En execució dels acords anteriors, ara correspon constituir una concessió demanial a favor de GINTRA, en relació a les finques de domini públic, qualificades de sistema d’equipaments comunitaris (E1 i E2) i de sistema d’espais lliures (ZV2 i ZV3) del Projecte de reparcel•lació del polígon 1 del PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”, per construir i explotar dos aparcaments, en règim de gestió directa, per dita empresa.

Quant a la regulació de la concessió demanial, resulten d’aplicació la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas, els articles 217 i 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 57 a 71 del Reglament de patrimoni (Decret 336/1988), i normativa concordant. A les operacions hipotecàries, li són d’aplicació els articles 31, 60 i 61 del Reglament hipotecari.

Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnic i jurídic de l’expedient, proposo al PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Atorgar provisionalment a favor de l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARÓ, S.L. (GINTRA), amb NIF B-63081194, la concessió demanial referida al subsòl de domini públic de les finques E1, ZV2, E2 i ZV3 del Projecte de reparcel•lació del polígon 1 del PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt” de Mataró, que tot seguit es descriuen, per a la construcció d’un aparcament públic a les illes 2 i 3 d’aquest àmbit:

FINCA E.1
DESCRIPCIÓ: Urbana, de figura sensiblement rectangular, situada al polígon 1 del Sector PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt” de Mataró, en concret a l’interior d’illa formada pels carrers Méndez Núñez, Ronda Barceló, Germans Thos i Codina i Alcalde Josep Abril. Medeix nou-cents seixanta metres quadrats (960’00m2).
LIMITA: al Nord, en línia recta amb part de la parcel•la IIa; al Sud, en línia recta amb part de la parcel•la IIb; a l’Est, en línia recta, finca ZV.2, destinada a sistema d’espais lliures; a l’Oest, en línia recta, amb límit del sector PMU-01d, “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”.
NATURALESA, QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: sòl destinat a sistema d’equipaments comunitaris “Clau E/Ca”. Les condicions d’edificació i ús de la parcel•la venen determinades al Pla de Millora Urbana PMU-01d aprovat definitivament.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3583722DF5938S0001UQ
TÍTOL: propietat de l’Ajuntament de Mataró per adjudicació a títol de cessió obligatòria i gratuïta, segons certificat administratiu de 27 de setembre de 2010.
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 35.942’4.-euros
CÀRREGUES: a) Servitud de ventilació i il•luminació, no de vistes, en les parets mitgeres, situades al llindar Nord i Sud de la finca, en favor de les plantes baixes de les edificacions que es constitueixin a les finques IIa i IIb respectivament. b) Servitud recíproca de pas en rampa per a accés de vehicles i persones a les plantes soterrani, en favor de les parcel•les IIa i IIb.
DADES REGISTRALS: Finca núm. 9664, inscrita al Volum 3.461, Llibre 177, Foli 138, del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró. Té la qualificació jurídica de bé de domini públic.
Assenyalada amb la lletra E/Ca, en el plànol que s’adjunta com a annex I (grafiada en ratllat).

FINCA E.2
DESCRIPCIÓ: Urbana, de figura irregular, situada al polígon 1 del Sector PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt” de Mataró, en concret a l’interior d’illa formada pels carrers Méndez Núñez, Cooperativa, Germans Thos i Codina i Ronda Barceló. Medeix nou-cents sis metres quadrats (906’00m2).
LIMITA: al Nord, en línia recta amb part de la parcel•la IIIa; al Sud, en línia recta amb part de la parcel•la IIIb; a l’Est, en línia recta, amb límit del sector PMU-01d, “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”; a l’Oest, en línia recta, amb finca ZV.3, destinada a sistema d’espais lliures.
NATURALESA, QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: sòl destinat a sistema d’equipaments comunitaris “Clau E/Ca”. Les condicions d’edificació i ús de la parcel•la venen determinades al Pla de Millora Urbana PMU-01d aprovat definitivament.
REFERÈNCIA CADASTRAL:3684724DF5938S0001XQ
TÍTOL: propietat de l’Ajuntament de Mataró per adjudicació a títol de cessió obligatòria i gratuïta, segons certificat administratiu de 27 de setembre de 2010.
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 33.920,64.-euros
CÀRREGUES: a) Servitud de ventilació i il•luminació, no de vistes, en les parets mitgeres, situades al llindar Nord i Sud de la finca, en favor de les plantes baixes de les edificacions que es constitueixin a les finques IIIa i IIIb respectivament. b) Servitud recíproca de pas en rampa per a accés de vehicles i persones a les plantes soterrani, en favor de les parcel•les IIIa i IIIb.
DADES REGISTRALS: Finca núm. 18763, inscrita al Volum 3.887, Llibre 508, Foli 48, del Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró. Té la qualificació jurídica de bé de domini públic.
Assenyalada amb la lletra E/Ca, en el plànol que s’adjunta com a annex I (grafiada en ratllat).

FINCA ZV.2
DESCRIPCIÓ: Urbana, de figura irregular, situada al polígon 1 del Sector PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt” de Mataró, en concret a l’interior d’illa formada pels carrers Méndez Núñez, Ronda Barceló, Germans Thos i Codina i Alcalde Josep Abril. Medeix set-cents quaranta metres quadrats (740’00m2).
LIMITA: al Nord, en línia recta amb carrer Méndez Núñez; al Sud, en línia recta amb carrer Germans Thos i Codina; a l’Est, en línia recta, amb parcel•les IIc.1, IIc.2, IIc.3 i IIc.4; a l’Oest, en línia quebrada, de tres trams rectes, en part amb la parcel•la IIa, en part amb finca E.1, destinada a equipaments comunitaris, i en part amb parcel•la IIb.
NATURALESA, QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: sòl destinat a sistema d’espais lliures “Clau V/Ca”. Les condicions d’edificació i ús de la parcel•la venen determinades al Pla de Millora Urbana PMU-01d aprovat definitivament, que remet als articles 248, 249, 250 i 251 del Pla general d’ordenació urbana municipal.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3583721DF5938S0001ZQ
TÍTOL: propietat de l’Ajuntament de Mataró per adjudicació a títol de cessió obligatòria i gratuïta, segons certificat administratiu de 27 de setembre de 2010.
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 27.705,6.-euros
CÀRREGUES: Lliure.
DADES REGISTRALS: Finca núm.9666, inscrita al Volum 3461, Llibre 177, Foli 142, del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró. Té la qualificació jurídica de bé de domini públic.
Assenyalada amb la lletra Z/Ca, en el plànol que s’adjunta com a annex I (grafiada en ratllat).

FINCA ZV.3
DESCRIPCIÓ: Urbana, de figura irregular, situada al polígon 1 del Sector PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt” de Mataró, en concret a l’interior d’illa formada pels carrers Méndez Núñez, Cooperativa, Germans Thos i Codina i Ronda Barceló. Medeix set-cents quaranta-vuit metres quadrats (748’00m2).
LIMITA: al Nord, en línia recta amb carrer Méndez Núñez; al Sud, en línia recta amb carrer Germans Thos i Codina; a l’Est, en quebrada, de tres trams rectes, en part amb parcel•la IIIa, en part amb finca E.2, destinada a equipaments comunitaris, i en part amb la parcel•la IIIb; a l’Oest, en línia recta, amb parcel•les IIIc.1, IIIc.2, IIIc.3 i IIIc.4.
NATURALESA, QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: sòl destinat a sistema d’espais lliures “Clau V/Ca”. Les condicions d’edificació i ús de la parcel•la venen determinades al Pla de Millora Urbana PMU-01d aprovat definitivament, que remet als articles 248, 249, 250 i 251 del Pla general d’ordenació urbana municipal.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3684723DF5938S0001DQ
TÍTOL: propietat de l’Ajuntament de Mataró per adjudicació a títol de cessió obligatòria i gratuïta, segons certificat administratiu de 27 de setembre de 2010.
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ:28.005,12.-euros
CÀRREGUES: Lliure.
DADES REGISTRALS: Finca núm. 18765, inscrita al Volum 3.887, Llibre 508, Foli 50, del Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró. Té la qualificació jurídica de bé de domini públic.
Assenyalada amb la lletra Z/Ca, en el plànol que s’adjunta com a annex I (grafiada en ratllat).


A l’annex I del Plec s’identifica gràficament, en superfície, les finques objecte de la concessió.

SEGON.- Aprovar provisionalment el plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació rector de la referida concessió, que s’adjunta com a annex A, i sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular les al•legacions i reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva de l’adjudicació. El plec s’entendrà aprovat definitivament, un cop s’hagi superat el tràmit d’exposició pública, sense que s’hagin formulat al•legacions ni reclamacions als mateixos.

TERCER.- De no formular-se al•legacions i reclamacions durant el tràmit d’informació pública, el plec es considerarà aprovat definitivament, la concessió demanial es considerarà atorgada definitivament amb submissió al referit plec.

QUART.- Eximir l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARÓ, S.L. de prestar la garantia definitiva prevista al Plec de condicions que ara s’aprova inicialment, si es consolida l’atorgament definitiu de la concessió a dita empresa en base al referit Plec.

CINQUÈ.- Autoritzar a la Regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, per subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels presents acords, un cop hagi tingut lloc l’adjudicació de la concessió.

SISÈ.- Demanar al Sr. Registrador del Registre de la Propietat competent, la inscripció registral de la present concessió demanial, un cop s’hagi aprovat definitivament la present concessió i consti instrumentada en el corresponent document públic.

SETÈ.- Notificar el present acord al Servei d’Ingressos i a GINTRA “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 23, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 4, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).


16 - CESSIÓ GRATUÏTA DE LA FINCA MUNICIPAL QUE AFRONTA AMB ELS CARRERS VERGE DE GUADALUPE I LA BOIXA AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A DESTINAR-LA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SANITARI

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“Aquest Ajuntament és propietari del terreny que afronta al carrer Verge de Guadalupe, 49 i carrer la Boixa de Mataró. La finca està inclosa a l’inventari de béns municipals i resta qualificada de bé patrimonial, en virtut de l’acord de desafectació adoptat per l’Ajuntament Ple de 8 de setembre de 2011.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i aquest Ajuntament van signar amb data 18 d’octubre de 2006, un conveni per portar a terme les obres de construcció i cessió del centre d’atenció primària al barri de la Llàntia, ubicat en la descrita finca municipal.

Les obres de construcció de l’edifici han finalitzat i s’ha completat la documentació necessària per a poder formalitzar la cessió pactada.

Conseqüentment, en execució del referit conveni, es proposa cedir a la Generalitat de Catalunya el domini de la finca per un període de trenta anys, amb la finalitat de destinar-la a la prestació del servei sanitari.

Resulta d’aplicació els articles 211 i 212 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de 14 de juny de 2011, RESOLC:

PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, amb NIFS-5800006-H, el domini de la finca inscrita a l’inventari de béns municipals, com a bé patrimonial, situada al carrer Verge de Guadalupe, 49 i carrer La Boixa de Mataró, lliure de càrregues i servituds rellevants, inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la prestació del servei sanitari, que es descriu registralment d’aquesta manera:
FINCA E2
DESCRIPCIÓ: URBANA. De figura sensiblement trapezial. Té una superfície de quatre-cents setanta metres quadrats i setanta decímetres quadrats (470,70 m2). LLINDA: NORD-OEST, en part, amb finca vial 3, carrer de vianants de nova creació i en part amb el carrer Tiana; NORD-EST correspon al xamfrà carrer Tiana i carrer La Boixa; SUD-EST: En línia recta en part amb el carrer La Boixa existent, en part amb finca de cessió Vial 6 d’ampliació del carrer La Boixa; i SUD-OEST: en línia recta amb finca ZV de Parcs i Jardins.
TÍTOL: Propietat de l’Ajuntament de Mataró, en execució de les Unitats d’Actuació UA60 i UA61 i del projecte de regularització de finques del PEMU La Llàntia Àmbit Est, segons certificat administratiu lliurat per la Secretària general accidental de l’Ajuntament de Mataró, Sra. Anna Ramírez Lara, el dia 20 d’octubre de 2008.
VALORACIÓ (segons inventari): 26.525,67 euros.
CÀRREGUES: Resta afecta a diverses servituds de pas.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al Volum 3774, Llibre 436 de Mataró, Foli 40, Finca 25.556.
La seva referència cadastral és 2498204DF5929N0001EY

SEGON.- Disposar que si la finca deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió, com de les instal•lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Mataró, transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data del document públic de la cessió acordada.

La no destinació de la finca a l’ús previst s’acreditarà mitjançant l’aixecament de l’acta notarial a la qual es constati una o vàries de les circumstàncies següents, que no caldrà que es donin cumulativament:
- La no destinació a ús sanitaris del centre d’atenció primària.
- La no destinació a cap ús
Aquesta acta haurà de notificar-se a l’entitat cessionària, i serà suficient per tal que la reversió produeixi els seus efectes, i accedeixi al Registre de la Propietat.

L’assumpció del servei d’assistència primària per l’Ajuntament de Mataró també donarà lloc a la reversió.

El Servei Català de la Salut es compromet a signar els documents que siguin necessaris per tal de poder inscriure la reversió, quan procedeixi, en el Registre de la Propietat.

El Servei Català de la Salut assumirà totes les despeses de qualsevol naturalesa que se generin per la formalització, perfeccionament i execució de la cessió aquí acordada, així com, en el seu cas, de la reversió del dret. Els tributs que en el seu cas, es puguin meritar per raó de la present cessió s’assumiran d’acord amb l’atribució que faci la norma reguladora corresponent , sens perjudici de les excepcions i/o no subjeccions que tinguin lloc

TERCER.- Suspendre l’executivitat d’aquest acord fins que tingui lloc la superació del tràmit d’exposició pública en el procés de cessió gratuïta de la finca, i la inscripció registral de la finca.

QUART.- Facultar a l’alcalde de Mataró, per signar la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat, perfeccionament i execució del que es disposa en el present acord.

CINQUÈ.- Procedir a efectuar les modificacions i rectificacions corresponents en l’Inventari de Béns Municipals.

SISÈ.- Notificar aquest acord al Servei Català de la Salut, al Servei d’Urbanisme, al Servei d’Obres, al Servei d’Ingressos i al Servei de Benestar Social.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

17 - APROVAR L'ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS A 31/12/2010

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament de Mataró va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 11 de juny de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament fins al 31 de desembre de 2007, amb un valor net de 451.527.269,71 euros.

El Ple de 3 de setembre de 2009 va aprovar l’actualització de l’inventari amb els moviments patrimonials produïts durant l’any 2008, i quedà amb un valor net de 550.873.093,93 euros ( 560.341.785,22 euros, sense descomptar les provisions).

El Ple de 7 d’octubre de 2010 aprovà l’actualització de l’inventari municipal fins a 31 de desembre de 2009, amb la incorporació dels moviments patrimonials ocorreguts durant l’any 2009, i quedà amb un valor net de 550.642.757,56 euros (634.201.340,52 euros, sense descomptar les provisions).

Ara correspon aprovar l’actualització de l’inventari fins al 31 de desembre de 2010.

Les actualitzacions tenen lloc segons el disposat a la normativa aplicable i en el marc de l’objectiu municipal d’aprovar anualment, juntament amb el compte general, les modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.


Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei de les Corts Generals 33/2003, del patrimoni de les administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 100 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya.


Per tot això, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant l’any 2010, que queda un valor (sense descomptar provisions) de 660.985.332,07 euros. Aquesta actualització incrementa el valor net de l’inventari municipal en 28.715.365,59 euros, com a conseqüència de la incorporació dels moviments detallats als llistats adjunts, que es relacionen a continuació:

-un quadre resum global a 31de desembre de 2009 de l’Inventari Municipal

-un llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2010, classificades per epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, amb indicació de l’import dels moviments de cada epígraf i amb el total general;

-un quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials classificats per comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el total global, a 31 de desembre de 2010;


-un quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre de 2010, desglossat per epígrafs;

-un quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre de 2010, desglossat per comptes comptables;

-un resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2010;

-el llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 2010;

-un quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2010


SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada pel Secretari, amb el vist i plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. “


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 24, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.


18 - RENOVAR L’AVAL AL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ PER IMPORT DE 150.000,00 € EN LA CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIXA.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“Vista la sol•licitud presentada pel Centre de Formació i Prevenció de renovació d’aval de la pòlissa de crèdit per import de 150.000,00 euros davant l’entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

Vistos els informes que consten a l’expedient.

Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:

1. Cancel•lar l'aval atorgat per l'Ajuntament de Mataró al Centre de Formació i Prevenció davant l'Entitat financera La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), per import de 150.000,00 euros.

2. Avalar al Centre de Formació i Prevenció davant l’entitat financera La Caixa d’Estalvis i de Pensions de Barcelona (La Caixa) en l’operació de tresoreria per import de 150.000,00 €, amb les condicions financeres següents:

Import 150.000,00€
Interès Euribor a 3 mesos + 3,50 sense arrodoniment
Periodicitat de revisió Trimestral per períodes naturals d’acord amb el mateix índex.
Comissió sobre el saldo no disposat 1% anual
Comissió modificació 0,50%
Interès excedit o de demora 20,50% nominal anual
Comissió màxim excedit 1% sobre major saldo excedit en el període de liquidació amb un mínim de 3,01euros
Venciment 30/09/2012
Índex substitutiu En cas de deixar-se de publicar l’Euríbor a 3m, s’aplicaria el del Deute Públic amb un diferencial del 3,50 sense arrodoniment.

3. Facultar a l’Alcalde-President a la signatura d’aquest aval

4. Comunicar el present acord al Centre de Formació i Prevenció i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RDL 2/2004, i l’Ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

Direcció de Recursos Humans

19 - DONAR COMPTE DEL DECRET 5751/2011, D'1 DE SETEMBRE, NOMENAMENT INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ COM A TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna compte del següent Decret:

“DECRET
5751/2011 d'1 de setembre
Assumpte: Nomenament interí per substitució a MCC com a tècnic/a d'administració general
Òrgan: Recursos Humans
Expedient: 261/2011


La cap del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de Recursos Humans ha informat en data 1 de setembre de 2011 sobre la necessitat de substituir la baixa per incapacitat temporal i posterior maternitat de la senyora Eva Herrero, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró amb la categoria tècnica d’administració general.

Recentment s’ha realitzat un procés per a la creació d’una llista d’espera interna per a possibles substitucions o contractacions temporals de tècnic d’administració general que només ha estat superat per una persona, la qual ja es troba prestant serveis a l’Ajuntament.

Per aquest motiu i atesa la urgència per a la substitució de la senyora Herrero que queda explicada a l’informe abans esmentat, es va oferir aquesta suplència a funcionaris/àries d’altres administracions que poguessin estar interessats mitjançant comissió de serveis a través de la plataforma que ofereix la Xarxa CORH de la Diputació de Barcelona. Finalment, i en no rebre resposta de cap funcionari de carrera, es van realitzar una sèrie d’entrevistes als tècnics que malgrat no ser funcionaris de carrera es van interessar pel procés. De les persones entrevistades s’ha considerat que la senyora Montserrat Carrillo Casas és la més idònia per realitzar la substitució que ens ocupa atès que té una àmplia experiència com assessora de serveis jurídics dins l’administració local de gran dimensió i especialització en l’àmbit de relacions laborals.

L’article 6 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, preveu la possibilitat de nomenar personal interí per a cobrir transitòriament llocs de treball reservats a funcionaris que es troben vacants o proveïts per personal amb dret a reserva de lloc.

L’article 98 del Decret esmentat estableix que es pot nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència.

En virtut de les competències delegades per Resolució d'Alcaldia de 14 de juny de 2011,

RESOLC:

1. Nomenar la senyora Montserrat Carrillo Casas pel procediment de màxima urgència com a tècnica d’administració general des de l’1 de setembre de 2011 per substitució de la baixa per IT i posterior maternitat i permisos de la senyora Eva Herrero.

Aquest nomenament s’extingirà per la reincorporació de la treballadora substituïda, fins que cessi el seu dret a la reserva de la plaça i del lloc de treball o per alguna de les altres causes de cessament que preveu l’article 7 de l’esmenat Decret 214/1990, de 30 de juliol.

2. Adscriure la senyora Carrillo a un lloc de treball d’assessora jurídica del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la Direcció de Recursos Humans, sota la dependència jeràrquica de la cap del Servei, senyora Mercedes Baeza.

3. Establir una retribució de 2.704,09 euros bruts mensuals, corresponents al sou base del grup A1 (1.109,05 euros), complement de destí 24 (582,92 euros) i complement específic de 1.012,12 euros. Aplicar el cost d’aquesta resolució a les partides 30502 920200 14302 i 30502 920200 16002.

4. S’estableix un període de prova de 6 mesos.

5. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-ne el contingut a la seva cap jeràrquica, a Gestió Econòmica, a la Junta de Personal, publicar-ho al BOP i al DOGC i donar-ne compte al Ple de la Corporació.”

 

20 - DONAR COMPTE DEL DECRET 5752/2011, D'1 DE SETEMBRE, NOMENAMENT INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ COM A TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna compte del següent Decret :

“DECRET
5752/2011 d'1 de setembre
Assumpte: Nomenament interí per substitució a LMG com a tècnic/a d'administració general
Òrgan: Recursos Humans
Expedient: 262/2011


La senyora Mireia Bermejo, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró amb la categoria tècnica d’administració general, té concedida una llicència per assumptes propis fins al 31 de desembre de 2011 i la cap del Servei de Gestió Econòmica ha informat en data 25 d’agost de 2011 sobre la necessitat de substituir la seva absència.

Recentment s’ha realitzat un procés per a la creació d’una llista d’espera interna per a possibles substitucions o contractacions temporals de tècnic d’administració general que només ha estat superat per una persona, la qual ja es troba prestant serveis a l’Ajuntament.

Per aquest motiu, el Servei de Gestió Econòmica ha proposat la senyora Lluïsa Martínez García, que ja havia realitzat substitucions a l’Ajuntament de Mataró com a tècnica d’administració general i que ha col•laborat més recentment amb Gestió Econòmica durant una feina al Tecnocampus, fent tot això que es consideri la persona idònia per realitzar la substitució que ens ocupa.

L’article 6 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, preveu la possibilitat de nomenar personal interí per a cobrir transitòriament llocs de treball reservats a funcionaris que es troben vacants o proveïts per personal amb dret a reserva de lloc.

L’article 98 del Decret esmentat estableix que es pot nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència.

En virtut de les competències delegades per Resolució d'Alcaldia de 14 de juny de 2011,

RESOLC:

1. Nomenar la senyora Lluïsa Martínez García pel procediment de màxima urgència com a tècnica d’administració general per substituir la senyora Mireia Bermejo des de l’1 de setembre de 2011 i fins a la reincorporació de la treballadora substituïda. Aquest nomenament també podrà finalitzar quan cessi el seu dret a la reserva de la plaça o si es produeix alguna de les altres causes de cessament que preveu l'article 7 de l'esmenat Decret 214/1990, de 30 de juliol.

2. Adscriure la senyora Martínez a un lloc de treball d’assessora jurídica del Servei de Gestió Econòmica, sota la dependència jeràrquica de la cap del Servei, senyora M. Adela González.

3. Establir una retribució de 2.624,63 euros bruts mensuals, corresponents al sou base del grup A1 (1.109,05 euros), complement de destí 23 (546,41 euros) i complement específic de 969,17 euros. Aplicar el cost d’aquesta resolució a les partides 30821 933100 14302 i 30821 933100 16002.

4. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-ne el contingut a la seva cap jeràrquica, a Gestió Econòmica, a la Junta de Personal, publicar-ho al BOP i al DOGC i donar-ne compte al Ple de la Corporació.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, explica que tant a ell com a la resta de grups els ha arribat la informació que, pel que fa als decrets pels quals es contracten aquestes persones, la Junta de Personal de l’Ajuntament ha presentat un recurs d'alçada. Repassa els motius del que ha succeït:
Aquest decret que se’ns presenta, que en aquest cas són dos decrets, són en referència a dues advocades que han d’ocupar dues places: primer de Recursos Humans i segon de l’Administració Tècnica General.
El primer cas és una baixa per una situació d'embaràs, la qual cosa és prou previsible. El recurs d'alçada denuncia que el procediment que s'ha establert per a contractar les noves persones no és correcte i, per tant, demanen que es reposi i es torni a convocar, a través d'una convocatòria pública, aquestes dues places.
Si repassem el decret, al seu 2n paràgraf, es parla d'una llista d'espera interna. Aquesta llista d'espera va finalitzar el 28 de juny d'enguany, però no és fins a l'1 de setembre que, de manera urgent, tal com se cita, s'aplica la urgència. Nosaltres qüestionem que si el dia 29 de juny ja se sabia que respecte a aquesta plaça, a través de la llista interna, no hi havia cap persona per a suplir-la, en dos mesos hi havia prou temps per fer una convocatòria pública més transparent i participativa. Creiem que la urgència que se cita en el decret no és pertinent, perquè hi ha dos mesos de temps enmig.
Al 3r paràgraf se cita que, vist que en la convocatòria interna no s’ha trobat cap mena de personal que superés l’examen, s’han fet un seguit d'entrevistes. Tots sabem que Recursos Humans no pot demanar currículums si no hi ha establert un concurs públic. Per tant ens preguntem d’on han sortit els currículums, qui s’ha entrevistat realment, sota quin criteri s’han establert els mecanismes de selecció, etc.
Al següent paràgraf se cita l’art. 98 del decret, en què s’estableix que es pot nomenar personal interí sense convocatòria prèvia quan es tracti de llocs de la provisió de màxima urgència. Cal recordar, però, que aquest article 98 defineix dos contractes i només poden ser d'una durada de tres mesos. En el primer cas, el d'una embarassada, tots sabem que la baixa és per més temps, i, per tant, no entenem per què s'ha fet ús d'aquesta urgència. En l'altre cas és una baixa d'un any, i tampoc entenem el mecanisme de la urgència que s'ha utilitzat.
A més, l’article 98 està derogat des de l’any 2002, per tant, tampoc no té vigència ni té sentit que aquí se citi per a justificar la mesura d'urgència per a convocar una persona que s'ha acabat escollint a dit.
En una situació de crisi com l’actual s'ha de ser molt curós i els processos de selecció han de ser tan transparents com sigui possible, amb la màxima participació de tothom. Els candidats escollits han de ser els més ben preparats.
Amb tot, no poso en dubte la qualitat dels professionals que s’ha contractat; el que poso en dubte són els mecanismes de contractació que s'han dut a terme.
També crec que és un perjudici el fet que al personal intern de la casa, que és el que hem de promocionar, se'ls hagi fet un procés d'examen, que la gran majoria no han aprovat, i que, en canvi, la gent de fora no hagin hagut de superar aquest examen de qualitat.
Per tant, demano que s’anul•li aquesta contractació i es torni a fer una convocatòria pública molt més transparent i en què puguin participar totes aquelles persones que hi estiguin interessades.


La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que a la passada comissió informativa el seu grup ja va demanar informació respecte d’aquests dos decrets. Analitzant la documentació, tenim dubtes bastant raonables sobre el procediment utilitzat i, per tant, hem redactat una nova carta amb més petició d'informació a la regidora.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, creu que hauríem de procurar fer sempre bé totes les contractacions, i no només de manera general —citant el que diu l'Informe de l'Interventor—.


La senyora Carolina Soler contesta que, en el primer cas, es tracta d’una baixa maternal, i, per tant, sí que és previsible, però el que no es pot preveure és la incapacitat temporal que pot sorgir abans del naixement i durant l’embaràs. Pel que fa al segon cas, és un permís retribuït fins al 31 de desembre. Es tracta de dos llocs de treball bastant peculiars: no se'ns escapa que la categoria de Tècnic d’Administració General a l'Ajuntament la tenen molt poques persones i requereix un elevat nivell de responsabilitat. Per tant, és política de la Direcció General de Recursos Humans poder elaborar llistes d’espera i no haver d’apostar per la solució de la via d’urgència. També cal remarcar que la contractació per via d’urgència és la primera vegada que se'n dóna compte al ple, perquè fins ara no s'havia fet malgrat la normativa indiqui que sí s’ha de fer.
Són llocs de treball qualificats, temporals, i sí que s'ha obert la possibilitat que la gent de la casa hi pugui participar. Aquesta és sempre la intenció, via les llistes d'espera. Només hi havia una persona a les llistes d'espera, una persona que ja està ocupant un càrrec similar i no va voler deixar el seu lloc actual. Això es va publicitar, es van seguir els tràmits pertinents, es va publicar al web i al Butlletí Oficial de la Província, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Respecte al que deia la Sra. López, recordo el que va succeir a la comissió informativa: vostè va comentar que no existien aquests informes, però es va comprovar in situ que els informes d’urgència hi eren i vam procedir a proporcionar-los a tots els grups municipals.
A tall informatiu, aquest any 2011 només s’han dut a terme dos procediments de màxima urgència, mentre el 2010 se’n van tramitar 7, el 2009 també 7 i el 2008 se'n van tramitar 19. Hem optat per aquesta via de contractació, perquè no teníem una altra alternativa. La competència professional de les dues persones contractades està contrastada i ho portem aquí fent un exercici de màxima transparència.


El senyor Xavier Safont-Tria creu que és fals que la Sra. Soler digui que el procediment per la via de màxima urgència era l'única alternativa que tenien. El 29 de juliol haguessin pogut convocar una convocatòria pública perquè hi participessin tots els interessats, i atorgar ràpidament aquest lloc de treball.
Vostè també ha dit que Recursos Humans utilitza llistes d’espera. Però, en aquest cas, no hi ha cap llista d’espera que s’hagi fet d'una convocatòria pública prèvia, i el mateix decret no parla de cap llista d'espera. Textualment diu: "Es van realitzar una sèrie d'entrevistes als tècnics que, malgrat no ser funcionaris de carrera, es van interessar pel procés". Qui se’n va interessar? Com es poden interessar els ciutadans si no es publicita aquest lloc de treball?
Crec que s’ha fet malament i haurien de ser honestos tot revisant com ha anat el procés. Assegurin-se que el procés té totes les garanties jurídiques i legals.

 

La senyora Montserrat López aclareix que ella no va posar en dubte que existissin els informes, sinó que els va demanar i va agrair que els fossin lliurats. Per tant, espera que l’acta de la comissió informativa reflecteixi això i no pas que ella posés en dubte l’existència d’aquests informes.
També he dit que nosaltres vam demanar informació i que ara li hem adreçat una carta per demanar-li més informació, a fi de comprovar que el procediment és correcte. Entre altres coses, el Sr. Safont-Tria ha dit que aquest tipus de contractes només es fan per tres mesos, i en aquest cas són quatre mesos (fins al 31 de desembre). Pensen obrir un procés nou perquè s’hi puguin presentar noves persones? I en el cas de la baixa de maternitat, també són quatre mesos en el millor dels casos, perquè s’hi ha afegit la baixa anterior. Nosaltres simplement volem tenir més informació per a conèixer el detall dels dos procediments.


El senyor Joan Mora, alcalde president, confirma que la voluntat del Govern és la màxima transparència i per això han portat aquest tema al ple. Es procurarà que les coses es facin el millor possible i, sobretot, haurem d'intentar que siguin els tècnics de la casa els que cobreixin totes les vacants possibles. Aquesta serà la norma d'ús, tant per la situació econòmica com pels pactes que tenim amb els sindicats de la casa. Espero que al darrere no hi vegin res més.
Procurarem revisar que tot estigui perfectament fet i, si hi ha quelcom no prou ben fet, estic convençut que la Sra. Soler trobarà la fórmula adient, amb transparència, per a explicar-la a tots vostès i a tot el personal de la casa.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Servei d’Obres

21 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 6283 /2011 DE 21 DE SETEMBRE DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ I NOVA CIUTADANIA, OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT, RELATIU A LA FORMULACIÓ D’AL•LEGACIONS AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL ENTORNS DE LA BIBLIOTECA D’ANTONI COMAS A L’ANTIC ESCORXADOR PER LA SEVA INCLUSIÓ DINS DE L’ANUALITAT 2012(CONVOCATÒRIA 2008-2012).

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta a ratificar el següent Decret:

“Per Decret 6283/2011, de 21 de setembre, el regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, amb caràcter d’urgència, aprovà inicialment el “Projecte d’urbanització dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador”, redactat per l’oficina tècnica del Servei d’Obres, amb un pressupost d’execució per contracte de 598.557,10 € IVA inclòs.

En la mateixa resolució, també amb caràcter d’urgència, acorda presentar l’esmentat projecte com a actuació única seleccionada per l’Ajuntament de Mataró per a la seva inclusió en el PUOSC 2012, a executar dins de l’anualitat 2012, amb una subvenció atribuïda de 230.000,00 € i al mateix temps sol•licitar que aquesta actuació s’inclogui en el Programa específic de dinamització d’equilibri territorial ET, per resultar aquest més beneficiós per als interessos econòmics de l’Ajuntament.

A l'esmentada resolució es justificaven les raons d’urgència que van portar a adoptar els anteriors acords.

El regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents

ACORDS:

Primer.- Ratificar el Decret 6283/2011, de 21 de setembre, dictat pel regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

“En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5900, de 15 de juny de 2011, s’ha publicat l’edicte d’informació pública del PUOSC, any 2012, en el qual l’Ajuntament de Mataró té atribuïdes inicialment les següents actuacions en el Programa General (PG):

Títol de l’actuació: Sala museística de Can Fullerachs
Pressupost: 615.600 €
Subvenció: 50.000 €

Títol de l’actuació: Equipament cívic al carrer Muntanya
Pressupost: 1.240.000 €
Subvenció: 130.000 €

Títol de l’actuació: Rehabilitació de la Casa Capell al Parc Central
Pressupost: 378.075 €
Subvenció: 50.000 €

La suma de les subvencions atorgades, dins del programa general, ascendeix a la quantitat de 230.000,00 €.

Aquestes actuacions van ser seleccionades per l’Ajuntament de Mataró l’any 2007 per a la seva inclusió en la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-20012, conjuntament amb d’altres que ja s’han executat, com el Casal d’Avis al Parc Central, Escola Bressol Figuera Major, Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru i Rehabilitació del Mercat de la Plaça de Cuba.

També s’han executat les obres de la rehabilitació de la casa Capell al Parc Central, però amb finançament del Fons Estatal d’Inversió Local, Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre.

El termini per a presentar al•legacions finalitza el proper dia 30 de setembre d’enguany, dins del qual l’Ajuntament pot formular el canvi d’aquestes actuacions subvencionades per altres més prioritàries, atenent a raons d’interès públic o a necessitats noves no previstes a l’inici de la formulació del programa PUOSC 2008-2012.

Així doncs, atès que properament finalitzaran les obres del Projecte executiu de la Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador, i per tal de completar aquesta actuació i posar-la en funcionament amb totes les garanties de seguretat i accessibilitat, l’Ajuntament ha estimat convenient, per raons d’interès públic, urbanitzar els entorns d’aquest equipament amb càrrec a les subvencions que l’Ajuntament de Mataró té atribuïdes inicialment en el PUOSC 2012, i que necessàriament s’han de realitzar dins d’aquesta anualitat.

Per tal de formular les corresponents al•legacions i presentar les obres d’urbanització dels entorns de la biblioteca per a la seva inclusió en l’anualitat 2012, els serveis tècnics municipals han redactat el corresponent projecte executiu.

El Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador té per objecte la urbanització interior del recinte que envolta aquest equipament i l’adequació dels accessos peatonals a les diverses dependències que conformen la biblioteca.

El document tècnic preveu el tancament del recinte, la pavimentació dels accessos, l’ordenació de l’enjardinament, recollida d’aigües pluvials, enllumenat i instal•lació de mobiliari urbà.

L’espai públic a urbanitzar està delimitat pels carrers Enric Prat de la Riba i Don Quixot, i té una superfície de 7.550 m2.

El termini d’execució de les obres es preveu en 6 mesos.

El pressupost d’execució per contracte és de 598.557,10 € IVA inclòs.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Donat que el termini per a formular les corresponents al•legacions finalitza el proper dia 30 de setembre d’enguany i que l’òrgan municipal competent per aprovar el projecte és el Ple de l’Ajuntament, per imperatiu de les bases d’execució del pressupost municipal, i que el formulari per complimentar les al•legacions exigeix que la data d’aprovació del projecte estigui dins d’aquest termini, cal procedir, donat el calendari previst per a la celebració del proper Ple municipal, a la seva aprovació mitjançant resolució d’aquesta regidoria, a ratificar pel Ple.

Fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de l’Alcaldia de delegació de 14 de juny de 2011,

R E S O L C :

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador”, redactat per l’oficina tècnica del Servei d’Obres, que té per objecte la urbanització de l’espai interior que envolta i dóna accés a aquest equipament.

Amb un pressupost per execució per contracte de 598.557,10 € IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art. 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al•legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l’esmentat termini.

Tercer.- Presentar el “Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador“ com a actuació única seleccionada per l’Ajuntament de Mataró per a la seva inclusió en el PUOSC 2012, a executar dins de l’anualitat 2012, amb una subvenció atribuïda de 230.000,00 € i al mateix temps sol•licitar que l’esmentada actuació s’inclogui en el programa específic de dinamització d’equilibri territorial ET, per resultar aquest més beneficiós per als interessos econòmics de l’Ajuntament.

La diferència entre l’import subvencionat i l’import previst en el projecte s’haurà de finançar amb altres ajudes provinents d’altres Administracions i programes i amb recursos municipals.

Les al•legacions s’hauran de presentar per mitjans telemàtics a l’adreça www.eacat.cat.

Quart.- Notificar els anteriors acords a la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, a la Gerència de Serveis de Biblioteca de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Municipal de Acció Cultural i als serveis municipals afectats.

Cinquè.- Ratificar la present resolució pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri, pels motius que s’han justificat en la part expositiva de la mateixa.”


Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, a la Gerència de Serveis de Biblioteca de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Municipal de Acció Cultural i als serveis municipals afectats.”

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot favorable del grup socialista. És evident que en les obres plurianuals hi ha diferents moments de planificació i d’inversió i, per tant, en els pressupostos no consten aquelles partides que no s'han d'executar, és per això que hi faltava l'arranjament de la part exterior, interior i el funcionament ordinari de l'equipament.
Celebrem que la biblioteca properament es posi en funcionament a la nostra ciutat, especialment en aquesta zona on hi mancava un equipament d’aquesta mena.
Com a prec i atenent que els temps són difícils, pensem també en el projecte futur de permeabilitzar, d’eliminar la tanca del carrer Don Quixot.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

 

22 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 6282/2011 DE 21 DE SETEMBRE DE REGIDOR DE PARTICIPACIÓ I NOVA CIUTADANIA OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT, RELATIU A LA FORMULACIÓ D’AL•LEGACIONS AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA I PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE MOBILIARI BIBLIOTECA ANTONI COMAS DE MATARÓ DINS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC DE BIBLIOTEQUES ANUALITAT 2012(CONVOCATÒRIA 2008-2012).

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta a ratificar el següent Decret

“Per Decret 6282/2011, de 21 de setembre, el regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, amb caràcter d’urgència, aprovà la Proposta de subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador, amb un pressupost de 617.080,00 € IVA inclòs.

En la mateixa resolució, també amb caràcter d’urgència, acordà presentar davant els Serveis Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques a Barcelona, les corresponents al•legacions, segons l’Edicte publicat en el DOGC 5900, de 15 de juny de 2011, sol•licitant que la Proposta de subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador sigui inclosa en la formulació del PUOSC, Programa específic de Biblioteques, Any 2012.

A l'esmentada resolució es justificaven les raons d’urgència que van portar a adoptar els anteriors acords.

El regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents ACORDS:

Primer.- Ratificar el Decret 6282/2011, de 21 de setembre, dictat pel regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

“En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5900, de 15 de juny de 2011, s’ha publicat l’edicte d’informació pública del PUOSC 2012, mitjançant el qual se sotmet la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, al tràmit d’informació pública per a presentar al•legacions.

El termini per a formular al•legacions, segons l’esmentat EDICTE, finalitza el proper dia 30 de setembre de 2011.

Dins d’aquest termini, l’Ajuntament de Mataró ha decidit presentar al•legacions a la formulació de l’any 2012, i seleccionar l’actuació municipal anomenada “Proposta de subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador”, dins de l’anualitat 2012, perquè gaudeixi de les ajudes previstes en el Programa Específic de Biblioteques.

A tal efecte, el serveis tècnics municipals, encarregats de les obres de construcció d’aquest equipament, han redactat el document adjunt per un import de 617.080 € IVA inclòs, en el qual apareixen relacionats i valorats el mobiliari i l’equipament que és necessari adquirir per tal que la biblioteca s’obri al públic i al servei de la ciutadania, tota vegada que està previst que finalitzin les obres de rehabilitació de les antigues naus de l’escorxador municipal a finals d’octubre de 2011.

La necessitat que aquesta actuació sigui inclosa en el programa esmentat ve justificada pel fet que en el pressupost municipal no hi ha consignació per atendre l’adquisició del mobiliari relacionat ni cap previsió per a l’equipament interior de la bibiloteca, la qual cosa provoca que, si no s’obté la inclusió del mobiliari en el Programa específic de Biblioteques de l’Any 2012 del PUOSC, no es podrà posar a disposició de la ciutadania i quedarà fora de funcionament.

En cas que s’obtinguin els ajuts previstos, l’Ajuntament assumirà la resta del l’import de la inversió de l’actuació.

Donat que el termini per a formular les corresponents al•legacions finalitza el proper dia 30 de setembre d’enguany i que l’òrgan municipal competent per aprovar el projecte és el Ple de l’Ajuntament, per imperatiu de les bases d’execució del pressupost municipal, i que el formulari per complimentar les al•legacions exigeix que la data d’aprovació del projecte de subministrament del mobiliari estigui dins d’aquest termini, cal procedir, donat el calendari previst per a la celebració del proper Ple Municipal, a la seva aprovació mitjançant resolució d’aquesta regidoria, a ratificar pel Ple.

Fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, RDLegislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de l’Alcaldia de delegació de 14 de juny de 2011,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la Proposta de subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador, que té per objecte la descripció i valoració dels mobles i l’equipament que és necessari adquirir per tal que la biblioteca pugui entrar en funcionament.

El projecte té un pressupost de 617.080,00 € IVA inclòs.

Segon.- Presentar davant els Serveis Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques a Barcelona, les corresponents al•legacions, segons l’Edicte publicat en el DOGC 5900, de 15 de juny de 2011, sol•licitant que la Proposta de subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador sigui inclosa en la formulació del PUOSC, Programa específic de Biblioteques, Any 2012, i rebi una ajuda d’acord amb els percentatges que figuren establerts en l’esmentat programa, això donat l’interès municipal de posar aquest equipament al servei de la ciutadania una vegada finalitzin les obres de construcció, prevista per a finals d’octubre de 2011.

Les al•legacions s’hauran de presentar per mitjans telemàtics a l’adreça www.eacat.cat.

Tercer .- Notificar els anteriors acords a la Directora General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya i a la Gerència de Serveis de Biblioteca de la Diputació de Barcelona, adjuntant la corresponent documentació tècnica i administrativa elaborada a l’efecte.

Quart .- Comunicar els anteriors acords a l’Institut Municipal d’Acció Cultural i als serveis municipals afectats.

Cinquè.- Ratificar la present resolució pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri pels motius que s’han justificat en la part expositiva de la mateixa.


Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, a la Gerència de Serveis de Biblioteca de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Municipal de Acció Cultural i als serveis municipals afectats.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).


Servei d’Urbanisme

23 - APROVAR LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE 5 DE MAIG DE 2004 AMB TOURING CLUB MATARÓ, SL, PEL COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA CINQUENA DEL MATEIX.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 15 d’abril de 2010 va aprovar definitivament el Pla especial del Touring Club, de Mataró, promogut per l’Associació Recreativa Social Touring Club Maresme de Catalunya i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat al compliment de les prescripcions següents, d’acord amb allò disposat en l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple municipal el 9 de febrer de 2010:

- Cal acreditar la prestació davant l’Ajuntament de les garanties previstes a la clàusula cinquena del conveni de 5 de maig de 2004 i que es recullen en l’Estudi econòmic i financer del Pla especial.

- Cal acreditar la presentació davant l’Ajuntament del certificat de l’acord pel qual l’associació promotora assumeix els compromisos derivats del Pla especial, concretament pel que fa a allò establert a la seva disposició transitòria i la modificació dels seus Estatuts, així com en relació amb la prohibició de parcel•lació urbanística regulada a l’article 183 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

En dates 21 de març i 8 d’abril de 2011 els legals representants de la societat mercantil TOURING CLUB MATARÓ, SL i de la Associación Recreativa Social Touring Club Maresme de Cataluña han justificat davant l’Ajuntament el compliment de la condició exigida en l’apartat “2” de la Resolució de la CTUB de 15 d’abril de 2010, amb una situació nova afegida o sobrevinguda: la constitució d’una societat mercantil per part de l’Associació,“TOURING CLUB MATARÓ, SL.”, i el traspàs de l’activitat de càmping amb tots els drets i obligacions, i –als efectes que interessa a l’Administració actuant- s’acredita l’assumpció per part de la societat de les obligacions derivades del Pla especial amb l’aportació de la propietat dels terrenys i construccions que fins ara eren de l’Associació a la mercantil.
El canvi de legislació en matèria de turisme ha requerit una adaptació essencial en el funcionament de l’activitat objecte del promotor del planejament i ha retardat la tramitació del pla especial. A partir d’aquí s’han ajustat els terminis de pagament i de l’inici de les obres, concretat l’actualització i complementat les garanties del compliment de la càrrega urbanística, a través del Decret de l’Alcalde de data 31 de maig de 2011 i l’informe econòmic que s’incorpora al mateix. Per documentar el mutu acord en la concreció en aquests extrems el decret esmentat proposa la signatura d’una addenda al conveni de 5 de maig de 2004.

Per una altre banda, l’Ajuntament de Mataró, també ha pres formal coneixement del canvi de propietari del sòl i part promotora del Conveni de 5 de maig de 2004, que ha passat a ser la societat mercantil TOURING CLUB MATARÓ, SL, en tant s’ha justificat la subrogació en totes les seves obligacions urbanístiques derivades del conveni i del Pla especial del Touring Club, promogut per l’Associació Recreativa Social Touring Club Maresme de Catalunya i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 15 d’abril de 2010.

Finalment fer constar que el legal representant de TOURING CLUB MATARÓ, SL el dia 22 de juny de 2011 ha efectuat el primer pagament previst al Conveni de 5/5/2004, és a dir 120.202.- euros i al mateix temps ha dipositat 9 avals bancaris, per import total de 1.020.202.- € i que responen als pagaments anuals següents:

- Dos avals bancaris de 120.202.- que garanteixen dos pagaments anuals dels anys 2012 i 2013.
- Set avals bancaris de 94.228 euros.- que garanteixen els set pagaments anuals dels anys 2014 a 2020.

El mateix dia 22 de juny de 2011 TOURING CLUB MATARÓ, SL ha presentat un escrit sol•licitant la publicació del Pla especial del Touring Club.

A la vista del que s’ha exposat i en compliment del que s’ha disposat en el citat Decret de 31 de maig de 2011, la present Resolució aprova el text de l’acord entre l’Ajuntament de Mataró i la societat Touring Club Mataró, SL , en els termes que consten a l’Annex de la mateixa.

Aquest acord no comporta modificació ni del conveni ni del planejament, és un acord sobre els criteris econòmics de càlcul de l’actualització i la seva garantia.

Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’ informe jurídic i d’intervenció de fons PROPOSO al Ple l’adopció del següent ACORD:

ÚNIC:
Aprovar la Segona Addenda al Conveni de 5 de maig de 2004 amb TOURING CLUB MATARÓ, SL, que figura a l’annexa de la present Resolució -en forma part de la mateixa a tots els efectes-, i que que te per finalitat donar compliment a la Clàusula Cinquena del citat Conveni.”

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 26, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

 


Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

24 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE LES ACTIVITATS RECREATIVES ON S'HI REALITZEN ACTIVITATS DE NATURALESA SEXUAL.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“Es proposa la modificació de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

En virtut del decret 5893/2011, de 8 de setembre, de la regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient i Sostenibilitat, va ser aprovat l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

Atès l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; i l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança esmentada en el cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment.”

 

Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual


Preàmbul

En data 8 d’agost de 2002 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. Aquest decret fou dictat d’acord amb les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té en matèria d’espectacles, concretades per la llavors vigent Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, on es determina la funció de la policia respecte els espectacles i els establiments de pública concurrència, tenint l’esmentada Llei l’objectiu de preservar l’ordre públic, de garantir la seguretat i la higiene dels locals, d’evitar molèsties a tercers, de defensar els drets i la seguretat de la ciutadania i protegir a les persones menors d’edat.
A l’empara d’aquest règim, la prestació de serveis de naturalesa sexual únicament es podia realitzar en locals de pública concurrència que disposessin de reservats annexos a la dependència principal on es prestessin els serveis de naturalesa sexual, en concret: en locals que disposessin de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable; o bé en locals que oferissin actuacions i espectacles eròtics, disposant d’escenari, amb pista de ball o sense, de camerino pels artistes actuants, de cadires i taules pel públic espectador i de servei de bar.
La disposició transitòria primera d’aquest Decret establia que els departaments de Justícia i Interior i de Governació i Relacions Institucionals havien d'elaborar i aprovar una ordenança tipus que seria d'aplicació als ajuntaments que no haguessin aprovat la corresponent ordenança municipal d'adaptació a l'esmentat Decret, sens perjudici que poguessin aprovar posteriorment la seva pròpia ordenança municipal.

Aquesta previsió fou plasmada en l’Ordre PRE/335/2003, de 14 de juliol, per la qual s'aprova l'ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, que fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 29 de juliol de 2003. Aquesta ordenança tipus té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, així com els dels reservats annexos on es desenvolupa la prestació de serveis de naturalesa sexual, que, d'acord amb el que preveu el Decret 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, han de ser determinats pels ajuntaments.

En data 13 de juliol de 2009 va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la qual ha derogat la citada Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Per la seva banda, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 11 de desembre de 2009, esmenta les activitats de naturalesa sexual, que poden ser locals amb servei de bar i ambientació musical, o bé locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 7 de setembre de 2010), deroga el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució i preveu, dintre de les activitats recreatives, els establiments públics amb reservats annexos, els quals són aquells on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i que són exercides de manera lliure i independent pel prestador o prestadora del servei amb altres persones, a canvi d’una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a l’elecció de l’activitat.

La importància dels recents canvis normatius i la demanda social de regular aquests tipus d’activitats, fa necessària l’aprovació d’una ordenança municipal sobre aquesta matèria, dintre dels límits de l’autonomia local i dels paràmetres marcats per la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya.

L’Ordenança present té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir els locals oberts al públic on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

El Capítol I contempla la definició de les activitats de naturalesa sexual, l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança i la normativa aplicable.

El Capítol II preveu la prohibició de la prestació d’aquests tipus de serveis en altres locals, l’accés, i les prohibicions d’accés.

El Capítol III regula les característiques dels locals, entre les quals consten els requisits generals i els requisits dels reservats annexos.

El Capítol IV aborda el règim d’intervenció administrativa d’aquests locals, preveient que aquests locals han de disposar de llicència municipal d’activitats prèvia. Aquests preceptes també estableixen la documentació que cal presentar i l’extinció de la llicència.

El Capítol V fa referència als serveis de vigilància, els serveis sanitaris, l’assegurança de responsabilitat civil, els horaris i la inspecció.

En darrer terme, el Capítol VI contempla el règim sancionador aplicable a aquest tipus d’activitats.

Capítol I
Disposicions generals


Article 1
Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.


Article 2
Activitats de naturalesa sexual

Als efectes d'aquesta Ordenança es considera activitat de naturalesa sexual l'activitat exercida de manera lliure i independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d'una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a l'elecció de l'activitat, duta a terme en reservats annexos a les dependències principals de determinades activitats recreatives.


Article 3
Àmbit d'aplicació

3.1. Estan sotmesos a aquesta Ordenança els locals que es descriuen a continuació, quan disposin de reservats annexos a la dependència principal on es realitzin activitats de naturalesa sexual que s’instal•lin al municipi de Mataró:

a) Bar musical amb reservats annexos on es realitzin activitats de naturalesa sexual:
Local que disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable.

b) Sala de festes amb reservats annexos on es realitzin activitats de naturalesa sexual:
Local que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa d'escenari, amb pista de ball o sense, de camerino per als artistes actuants, de cadires i taules per al públic espectador i de servei de bar.

3.2. No estan sotmesos a aquesta Ordenança els domicilis i habitatges particulars on es presten serveis de naturalesa sexual i que no tenen la consideració de locals oberts al públic.


Article 4
Normativa aplicable

Sens perjudici del que estableix aquesta Ordenança, els locals a què fa referència l'article 3 resten sotmesos a la Llei 11/2009 del 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.


Capítol II
Condicions d'ubicació i accés


Article 5
Prohibició de la prestació en altres locals

5.1. La realització d’activitats de naturalesa sexual únicament es pot realitzar en els llocs habilitats específicament per a aquesta finalitat, els reservats annexos al local, d'acord amb el que s'estableix a l'article 3. Per a poder exercir l’activitat caldrà haver obtingut prèviament la llicència municipal preceptiva, figura que es troba regulada en el capítol IV d’aquesta Ordenança.

5.2. Els reservats assenyalats en l'apartat anterior han de complir els requisits que preveu l'article 9.


Article 6
Accés

6.1. L'accés a l’activitat ha d'efectuar-se directament per la via pública. L’activitat principal, els reservats annexos i l’aparcament estaran situats dins la mateixa edificació, i l’accés tant als reservats annexos com a l’aparcament s’han d’efectuar des de l’interior de l’activitat principal.

6.2. No és permès, a l'exterior d'aquests locals, fer actuacions tendents a la captació de persones. Tampoc s'admetran els reclams publicitaris lluminosos o similars explícits de l'activitat que s'hi duu a terme.


Article 7
Prohibició d'accés

7.1. Està prohibit l'accés a aquests locals a persones menors d'edat.

7.2. La prohibició d'accés s'ha de fixar en un rètol indicatiu als seus accessos, visible des de l'exterior i, si escau, a les taquilles de venda de localitats. El rètol ha de tenir un format mínim de 30 centímetres d'amplada per 20 centímetres d'alçada i les lletres de la inscripció seran de caixa alta, com a mínim de 36 punts.

7.3. El control de la prohibició d'accés a les persones menors d’edat l'exercirà la persona titular o les persones designades per aquesta que efectuïn el control d'accés del públic al local. Aquestes persones podran exigir la presentació del document nacional d'identitat o d'altre document justificatiu de la personalitat per tal que acreditin la seva edat.


Capítol III
Característiques dels locals


Article 8
Requisits generals

8.1. Els locals objecte d’aquesta Ordenança, on a més de les activitats de naturalesa sexual, s’exerceixen les activitats de bar musical o sala de festes, hauran de complir tots els requisits específics indicats en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

8.2. La superfície de l’activitat principal serà la destinada a bar musical o sala de festes i no podrà ser superior a 500 metres quadrats.

Comptabilitzarà com a superfície de l’activitat principal tota la superfície d’ús públic i aquella destinada a donar servei directe al públic, com ara accessos i sortides, zona de públic, pistes de ball, escenaris, camerinos per les actuacions, servei de barra, servei de guarda-roba, servei de seguretat.

8.3. Aquests locals han de disposar d'una àrea separada i independent, destinada als vestuaris i als serveis de les persones que exerceixen les activitats de naturalesa sexual. Aquesta zona no pot ser utilitzada per altres fins, com ara la pernoctació o l’habitatge.

8.4. A l’aparcament no s’acceptaran plataformes elevadores per aparcar els vehicles.

8.5. Els establiments han de tenir un aïllament mínim de soroll en funció del nivell màxim d’emissió sonora, del tipus d’activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió admissibles a la zona.

Article 9
Requisits dels reservats annexos

9.1. Els reservats annexos de les activitats recreatives on es realitzin activitats de naturalesa sexual han de complir els requisits següents:

a) La construcció que conforma els reservats ha de complir la normativa general relativa a sobrecàrregues, estanquitat, aïllaments tèrmics i acústics i de protecció contra incendis que és d'aplicació a la construcció d'habitacions d'establiments hotelers.

b) Dimensions dels reservats annexos i condicions higièniques i sanitàries:

b.1) La superfície mínima de l'habitació serà de 12 metres quadrats.

b.2) L'alçada mínima serà de 250 centímetres.

b.3) Tant els paraments, com l'equipament i el mobiliari hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció.

b.4) L' espai destinat al bany ha de ser independent de l’habitació, de superfície no inferior a 4 metres quadrats, amb parets enrajolades fins al sostre, i dotat de lavabo, sanitari, bidet i de dutxa. Ha d'estar dotat d'aigua sanitària freda i calenta.

b.5) L'habitació tindrà ventilació natural i el local de bany podrà tenir ventilació natural o forçada.

9.2. Els annexos dels locals no podran ser destinats a un ús diferent de l'autoritzat, com ara la pernoctació o l’habitatge d’aquestes persones.

9.3. Aquests establiments han de complir amb les condicions d’higiene i salubritat
d’acord amb el que estableix la normativa especifica i els requisits que estableixin les ordenances municipals.

Els reservats regulats en aquest article han de ser netejats i desinfectats adequadament després de cada utilització. Aquesta neteja i desinfecció s'ha de fer constar en un full visible a l'entrada de la unitat.

9.4. La superfície dels reservats annexos no podrà ser superior al 10% de la superfície de l’activitat principal.

S’entendrà com a superfície dels reservats annexos la suma de les superfícies útils de les habitacions i dels banys.

9.5. Quan la superfície de l’activitat principal tingui un aforament superior a les 150 persones, el projecte tècnic i la resta de documentació presentada s’haurà de sotmetre a informe preceptiu i vinculant dels òrgans municipals en les matèries següents:

a) Protecció de la salut.
b) Seguretat ciutadana.
c) Protecció civil, que en tot cas s’ha de pronunciar en relació amb el pla d’autoprotecció
d) Mobilitat, en relació amb les mesures a adoptar en l’àmbit de les vies interurbanes i de les urbanes, respectivament..


Capítol IV
Règim d’intervenció administrativa de les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual


Article 10
Obligatorietat de la llicència

10.1. Els locals on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual han de disposar de la corresponent llicència municipal per realitzar aquest tipus d'activitat, amb la qual el local acredita que compleix els requisits establerts a la normativa vigent.

10.2. A més de la llicència a què fa referència l'apartat anterior, el local ha de disposar, quan sigui procedent, de les altres autoritzacions i llicències exigides per la normativa sectorial d'aplicació.


Article 11
Sol•licitud de la llicència

Les sol•licituds de llicència municipal han de complir la Llei 11/2009 del 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

Les sol•licituds s'han de presentar a aquest Ajuntament amb la documentació següent:

a) Projecte tècnic, signat per una persona tècnica competent, amb el contingut mínim següent:

- Documentació acreditativa del compliment del Pla especial regulador de l’ús recreatiu, que a més a més inclogui un plànol d’emplaçament a escala 1:1.000, en el qual es justifiqui el compliment de les distàncies respecte d’altres usos i activitats regulats.
- Documentació que acrediti el compliment dels requisits que estableix per als reservats annexos l'article 9 d'aquesta Ordenança.
- Memòria acreditativa del compliment de la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
- Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior.
- Memòria acreditativa del compliment de la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la documentació que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental.

b) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.

c) Document acreditatiu de la designació per la persona sol•licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l’adreça i la titulació i habilitació professional de la persona designada.

d) Les altres requerides per la normativa vigent.


Article 12
Procediment d'atorgament

L'atorgament de la llicència municipal per a les activitats recreatives on es realitzin activitats de naturalesa sexual es regeix per la Llei 11/2009, del 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, així com les altres normes aplicables.


Article 13
Caducitat de la llicència

13.1. L'acte d'atorgament de la llicència ha de fixar el termini d'iniciació i d'interrupció màxima de l'activitat autoritzada.

13.2. El termini d'iniciació no pot excedir d’1 any i el termini màxim d'interrupció de l'activitat no pot excedir de 2 anys ininterromputs.

13.3. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència en el cas que hagi transcorregut un termini superior a l’indicat en aquest article, llevat que la persona sol•licitant hagi acreditat una causa justificada.


Article 14
Extinció de la llicència

14.1. La llicència s’extingeix pels motius següents:

a) Per renúncia de la persona titular.

b) Per revocació.

c) Per caducitat.

14.2. La llicència pot ésser revocada en els supòsits següents:

a) Si la persona titular d’aquesta incompleix els requisits o les condicions en virtut de les quals la hi va ésser atorgada.

b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van determinar l’atorgament
de la llicència, o si en sobrevenen altres de noves que, en el cas d’haver existit, n’haurien comportat la denegació.

c) Si l’activitat no s’ha adaptat a les noves normes que l’afectin, dins el termini que s’hagi atorgat amb aquesta finalitat.

d) Si és imposada com a sanció.

14.3. La revocació i la declaració de caducitat s’han de tramitar d’ofici, donant audiència als interessats i, si s’acorden, s’ha de fer dins el termini de sis mesos d’haver-los notificat l’obertura de l’expedient. La revocació i la declaració de caducitat no generen dret a indemnització.


Article 15
Ampliació de l’activitat

La inclusió de la prestació de serveis de naturalesa sexual en activitats recreatives que disposin de la preceptiva llicència, s'entendrà com una ampliació de l'activitat, la qual haurà d'obtenir el títol municipal habilitant per a exercir l'activitat.


Article 16
Durada de la llicència

La llicència per a la prestació de les activitats recreatives on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual té una validesa màxima de 5 anys. Transcorregut aquest termini, cal demanar una nova llicència per poder seguir prestant l'activitat, d'acord amb els requisits i els tràmits previstos per la present Ordenança i per les altres normes aplicables.


Capítol V
Altres condicions


Article 17
Serveis de vigilància

Els locals objecte d'aquesta Ordenança han de disposar, com a mínim, d'un o una vigilant de seguretat durant tot el seu horari de funcionament. A partir de 50 persones d'aforament han de disposar d'un o una vigilant més i, en endavant, un o una més per cada fracció de 50 persones.


Article 18
Serveis sanitaris

18.1. Les persones que prestin les activitats de naturalesa sexual han d'estar subjectes a les mesures de control sanitari de tipus preventiu i assistencial contingudes en els programes d'atenció dirigits a la prevenció de malalties de transmissió sexual. Les persones titulars d’aquestes activitats sotmeses a aquesta Ordenança són directament responsables de complir aquest requisit.

18.2. En els locals s'ha de garantir a totes les persones usuàries l'accés a preservatius, homologats degudament i amb data de caducitat vigent, que es poden lliurar personalment o mitjançant màquines expenedores. A l'interior dels locals s'ha de fixar, en lloc perfectament visible per a les persones usuàries, un rètol que adverteixi que l'ús del preservatiu és la mesura més eficaç per prevenir les malalties de transmissió sexual, incloent-hi la sida.


Article 19
Assegurança de responsabilitat civil

La persona titular del local de pública concurrència ha de concertar un contracte d'assegurances que cobreixi el risc de responsabilitat civil per danys a tercers sense establir cap sublímit i per les quantitats que s'indiquen a continuació segons l'aforament del local:

a) Aforament fins a 50 persones: pòlissa de mínim 300.000 euros.

b) Aforament de 50 a 100 persones: pòlissa de mínim 600.000 euros.

c) Aforament de més de 100 persones: pòlissa de mínim 900.000 euros, incrementada en 300.000 euros per cada fracció de 50 persones més d’aforament.


Article 20
Horaris

L'horari d'obertura serà a partir de les 17 hores. L'horari de tancament serà fins a les 4 hores. La nit dels divendres, dissabtes i vigílies de festius l'hora de tancament es pot perllongar una hora.


Article 21
Inspecció

A l’empara de l’acord plenari d’aquest Ajuntament de data 3 de desembre de 2009, les competències d’inspecció i sanció de les activitats regulades per aquesta Ordenança, establertes a l’article 11.1.e) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’acord amb el que disposa l’article 13.1.d) de la norma, corresponen a l’Ajuntament de Mataró.


Capítol VI
Règim sancionador

Article 22
Norma general

L'incompliment del que estableix aquesta Ordenança serà sancionat d'acord amb el que preveu la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el que disposi la normativa municipal sobre aquesta matèria.
 

Article 23
Competència per a sancionar

D’acord amb l’esmentat acord plenari de data 3 de desembre de 2010, l’òrgan competent per a sancionar l'incompliment del que estableix aquesta Ordenança és l'Alcaldia de l’Ajuntament de Mataró, com a òrgan personal titular d’aquestes competències, d’acord amb el contingut de l’article 59.2 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol.


Disposició addicional

Quan se sol•licitin dues llicències per a instal•lar activitats recreatives on s’hi realitzin activitats de naturalesa sexual amb una distància entre si inferior a l'assenyalada en el Pla especial regulador de l’ús recreatiu, per a l'obtenció de la llicència tindrà preferència la sol•licitud que s'hagi presentat amb anterioritat.


Disposició transitòria

Els establiments que disposin de llicència i posada en marxa per al funcionament de l’activitat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança poden seguir en funcionament, fins i tot si les instal•lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. No obstant això, han d'adequar-se plenament als requisits i condicionaments d'aquest Reglament, sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Modificacions substancials de l'establiment.
b) Ampliació o modificació de les activitats recreatives o dels espectacles públics inclosos a la llicència o autorització, sempre que es requereixi un canvi en les seves instal•lacions.
c) Sol•licitud de distintius de qualitat o de qualsevol altre ajut o benefici de l'Administració o contractació de qualsevol tipus de servei o activitat amb aquesta.

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, manifesta que la solució difícilment la trobarem a nivell local, malgrat es puguin fer ordenances o posicionaments des del ple municipal. La prostitució, en aquest cas, hauria de ser un debat d'àmbit nacional, malgrat faci por plantejar-lo.
Per tant, el que primer hauria de sortir d’aquí és una reclamació ferma perquè es reguli la situació d’unes persones que estan treballant. Unes persones amb una situació precària, que no tenen cap mena de cobertura legal i que són les principals víctimes de la situació. Des de la CUP el que més ens preocupa, i a les ordenances no se’n parla, és la seguretat i les condicions de treball de les treballadores sexuals.
Si entrem en la proposta concreta de l’ordenança, nosaltres al seu moment vam manifestar que ens oposàvem a la instal•lació a Mataró de macroprostíbuls, bàsicament per les molèsties que poguessin causar a l'entorn.
Aquestes modificacions que ara es presenten són per a restringir més. Nosaltres en aquell moment vam fer confiança a l’ordenança dels tècnics, perquè ens va semblar que tancava les portes a aquesta mena d’instal•lacions, però no ha estat ben bé així perquè hi ha hagut alguna altra petició.
Aprofundint en l’ordenança, hi ha petits detalls que crec que són importants i que ara mateix ens fan dubtar:
Hi ha hagut algunes al•legacions que demanaven un seguit d'instal•lacions, perquè les treballadores sexuals tinguessin millores en les seves condicions de treball i que no s'han acceptat. Nosaltres, però, creiem que sí que s'haurien d'haver tingut en compte.
D’altra banda, és important la situació dels actuals prostíbuls de Mataró, amb llicència. Les llicències són per a cinc anys i alguns d’aquests prostíbuls en uns anys se’ls acabarà la llicència i quan això passi s’hauran d’adaptar a la nova ordenança. Pel coneixement que tinc, aquests prostíbuls que ara són oberts cap d'ells compleix les condicions d'aquestes llicències i la meva pregunta és: què passarà amb aquest conjunt de petits prostíbuls quan se'ls acabi la llicència? Aquesta activitat passarà a ser clandestina en pisos, la qual cosa agreujaria la situació de la prostitució i del veïnatge? La prostitució es traslladarà als carrers de la ciutat?
M’agradaria que el Govern, abans d’abordar ordenances com aquestes, tingués clares les respostes a les meves preguntes i, per tant, sabés cap on vol anar.
Com que el debat no està clar, nosaltres ens hi abstindrem.

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, posiciona el vot del seu grup en l’abstenció.
És cert que el debat no s’ha produït amb l’extensió i profunditat que requereix, però la legislatura passada ja vam tractar el tema abastament i cadascú va deixar clar el seu posicionament.
En aquest sentit, es tracta del mateix reglament que ja vam posar sobre la taula amb algunes petites modificacions. Nosaltres vam presentar-hi un parell d’esmenes que no s’han tingut en compte, i pensem que una d’elles s’hagués pogut assolir perfectament: la que parlava de la superfície i com es limitava. Pensem que estava molt millor limitat, el tema de les dimensions, en el reglament anterior.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, posiciona el vot socialista a favor de l’aprovació inicial. Hi votarem a favor per dues raons:
En primer lloc, perquè compartim l’objectiu que no s'instal•lin macroprostíbuls a Mataró, no els hem volgut mai, com demostra el fet que vam fer tot allò que va estar a les nostres mans per a evitar-los: primer amb el Pla Especial Urbanístic i després amb l’Ordenança. Si ara els tècnics municipals han sabut donar-hi mitja volta més per a fer-la encara més restrictiva, hi estem absolutament d'acord.
Però també hi votarem a favor per responsabilitat política. Nosaltres els farem costat en aquesta mena de temes de ciutat i no farem una oposició dura com la que vam patir, que només servia per a erosionar el Govern.
Comparteixo les paraules del Sr. Safont-Tria quan diu que aquest és un debat que no havia d'arribar mai als plens dels ajuntaments, s'havia de resoldre en clau nacional i estatal. De poc servirà que tinguem una ordenança molt restrictiva si el poble del costat no la té. Demanarem, per tant, que tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya es regulin aquestes situacions i es prengui la solució oportuna. Reclamem, doncs, un debat nacional que ordeni aquest fenomen.

 


La senyora Montserrat Rodríguez, en relació amb la intervenció del Sr. Safont-Tria, manifesta que la legalització o no de la prostitució no és objecte de debat. Sí que és cert que és contradictori en la legislació actual que un ajuntament no pugui prohibir els prostíbuls i que, alhora, una prostituta no pugui tenir un contracte laboral. Però això no està en mans dels municipis. Un cop l’Ajuntament pot limitar aquests locals, el que hem fet ha estat això: limitar-los al màxim.
Què passarà amb els establiments que ara estan oberts? Doncs, com amb qualsevol altre establiment subjecte a una normativa, s'estableixen uns terminis i s'hi hauran d'adaptar. Si fan qualsevol modificació durant aquest temps, s'hi hauran d'adaptar. I si no s'hi adapten, hauran de tancar probablement.
Què passa si la prostitució se’n va al carrer? Entenc que la ciutat de Mataró això ho tindrà en compte i vetllarà perquè això no passi, tot i que aquesta no és la qüestió.
En relació amb les preguntes i propostes del Sr. Martínez, cal insistir que el criteri és limitar al màxim i restringir per la coexistència amb altres activitats de la ciutat. Considerem que aquesta és la línia a seguir.
Pel que fa al suggeriment del Sr. Baron, li agraeixo que aprovin aquesta limitació que hem treballat amb els tècnics i que és totalment legítima.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix especialment el vot favorable del grup socialista.
Aquest és un d’aquests punts on s’expressa el model de ciutat de quina ciutat volem, i tots estem d’acord que no volem que Mataró sigui una ciutat amb problemes, sinó una ciutat ordenada amb capacitat per atraure prosperitat econòmica. També demanem que es reguli amb una normativa clara tota aquesta qüestió des de les institucions on s’ha de fer, perquè els ajuntaments no hàgim de patir aquesta problemàtica, una problemàtica que no volem ni per a Mataró ni per als pobles del costat.
El que sí que els asseguro és que el camí que hem seguit aquí està sent seguit de prop per altres ajuntaments. Com més publicitat tingui aquest tema de cara a l’enduriment, més probabilitats tindrem d’aconseguir que es faci aquesta regulació.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 19, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 8, corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Institut Municipal d’Educació

25 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MATARÓ

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta la proposta següent:

“Relació de fets

L’any 1988 l’Ajuntament de Mataró va crear el Consell Escolar Municipal de Mataró com a òrgan de participació i consulta dels diversos sectors implicats en la planificació educativa de la ciutat. Així mateix es va aprovar un reglament que establia les funcions, la composició, l’estructura i el funcionament d’aquest òrgan.

Durant el curs 2010-2011 s’inicia un treball de dinamització de l’activitat del Consell Escolar Municipal que inclou, entre altres, una profunda revisió de la composició i el funcionament del Consell per tal d’ajustar-lo a la realitat de la ciutat i al nou marc normatiu que suposa l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) del 10 de juliol de 2009.

Vist l’informe tècnic precedent sobre les modificacions que cal aprovar.

Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró pel que fa als articles 5, 8 i 17 en el següent sentit:

Al capítol V: composició, es modifica des de l’article 5.7.1 fins l’article 5.7.11, quedant de la següent manera:

“5.7.1. Un/a director/a de les escoles bressol de la ciutat de Mataró.
5.7.2. Un/a representant de les llars d’infants privades de la ciutat de Mataró
5.7.3. Un/a docent de la xarxa de centres de formació d’adults de Mataró
5.7.4. Un membre en representació del Moviment Educatiu del Maresme
5.7.5. El/la director/a de l’Institut Municipal d’Educació
5.7.6. Un/a representant d’ensenyaments artístics (escoles de música, dansa i teatre) de titularitat pública.
5.7.7. Un/a representant d’ensenyaments artístics de titularitat privada.
5.7.8. Un/a representant d’entitats esportives.
5.7.9. Dos representants dels sindicats (no docents).
5.7.10. Un/a representant de la FAVM.
5.7.11. Un/a representant de la Fundació Tecnocampus.

Al capítol V: composició, article 8 es substitueix “Els vocals del Consell Escolar de Mataró ho seran per un període de dos cursos escolars i es renovaran per meitats” per “Cada 4 anys es renovaran tots els vocals del Consell Escolar de Mataró”.

Al capítol VII: funcionament, article 17.1 es substitueix “de forma ordinària una vegada el trimestre més una reunió a principis del curs escolar i una altra a l’acabament” per “de forma ordinària un mínim de quatre vegades l’any”

Al capítol VII: funcionament, article 17.2 es substitueix “una vegada al mes i, en tot cas, abans del Plenari” per “un mínim d’una vegada l’any i no més tard del 30 de setembre”.


Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i suggeriments.


Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació si transcorregut aquest període no s’han presentat reclamacions ni suggeriments.”

 


La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, puntualitza que aquesta revisió sobre la modificació del reglament del Consell Escolar no depèn tant de l’acord que aquest Govern pugui tenir sobre els consells, sinó que ja s’havia fet al final del mandat passat. El Consell Escolar Municipal era un consell que moltes vegades tenia tendència a ser un consell figuratiu, en què només hi havia molta informació i volíem fer-lo més viu. Es va fer una reflexió col•lectiva dels components d'aquest i es van introduir una sèrie de modificacions acceptades per tothom que van quedar pendents de ser aprovades des d'un punt de vista formal.

 

El senyor Joaquim Fernandez hi està d’acord i recorda que en el seu parlament s'ha referit a la feina feta per l’anterior govern i els tècnics de la casa.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).


26 - APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE VOCALS EN EL CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta la proposta següent:

“Relació de fets

1. L’Institut Municipal d’Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d’educació.

2. L’article 3 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME) enumera com a òrgans de govern, d’administració i de gestió de l’IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.

3. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l’IME, i és nomenat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.

4. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix, d’entre els vocals que formen part del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament:
- Dos vocals en representació del Comitè d’Empresa de l’IME
- Un vocal a proposta dels empresaris de Mataró
- Un vocal a proposta de la Central Sindical majoritària

Per tot el que s'ha exposat proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:

1. Designar com a vocals del Consell Plenari de l’IME les persones següents:

- Sr. Pere Manzanos González i Sra. Carmen Sánchez Rueda com a vocals en representació del Comitè d’Empresa de l’IME.
- Sra. Sílvia Pont i Munzó, com a vocal a proposta dels empresaris de Mataró.
- Sr. Jaume Roig i Vidal, com a vocal a proposta de la Central Sindical majoritària.

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.”

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia el seu vot favorable a la proposta.
Vull apuntar que a Catalunya hi ha un sindicat majoritari, que és l’USTEC, que ha brillat per la seva absència durant molts anys a l’IME. Creiem que s’hauria de buscar una fórmula perquè pogués tenir veu en aquest consell. És veritat que a Mataró ha estat un altre sindicat el que ha tingut la majoria, però no és el que ha passat altres anys i igualment no s'ha pogut gaudir de la seva presència al consell. Nosaltres pensem que hauria de tenir-hi veu de manera permanent, juntament amb l’altre sindicat o bé en alternança.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, aclareix que la central majoritària és Comissions Obreres.

 

El senyor Joaquim Fernàndez confirma que és Comissions Obreres.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 27 i 35 per venir referits a temàtiques coincidents.

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL A GARANTIR EL CALENDARI PREVIST PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA JOAN COROMINES.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la proposta següent:

“L’escola pública Joan Coromines ocupa, des de la seva creació, els espais de l’antiga escola Anxaneta al carrer de Sant Pere i al carrer Madoz. Va ser una ubicació provisional que permetia l’entrada en funcionament d’aquest nou centre escolar públic en el centre de la ciutat amb la perspectiva de poder disposar d’una nova ubicació fruit del desenvolupament urbanístic de l’anomenat Eix Herrera. El natural creixement en nombre de cursos i alumnes de l’escola Joan Coromines fa que els espais inicialment assignats a aquesta escola es comencin a demostrar com a insuficients per acollir correctament els nens i nenes de l’escola i possibilitar els espais suficients per la docència. Es fa doncs imprescindible, i al marge de les mesures que s’han de prendre durant el temps que falta, la disponibilitat del nou centre escolar com a molt tard pel setembre de l’any 2013.

Amb aquest objectiu el govern municipal anterior va instar els canvis en el planejament urbanístic necessaris per poder disposar, el més aviat possible, del solar per la nova escola i va incloure la construcció del nou centre en els convenis signats amb el govern de la Generalitat sobre construccions escolars els anys 2009 i 2010. En aquest darrer conveni quedava recollida la data de setembre de 2013 com a inici de les classes en la nova escola. En aquests moments està pràcticament finalitzat el procés administratiu de modificació urbanística i per tant es podrà posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat el solar per la construcció de l’escola.

És doncs en consideració de tot això, i amb l’objectiu de poder escolaritzar correctament en el nou centre als alumnes de l’escola Joan Coromines, que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró presenta la següent proposta de resolució:

1.- El govern municipal accelerarà tot el possible els tràmits urbanístics encara pendents amb la finalitat de poder lliurar en els propers mesos, i sempre dins d’aquest any, el solar per la construcció de la nova escola Joan Coromines de manera que pugui entrar en funcionament a l’inici del curs escolar 2013-2014.

2.- El govern municipal, i tots els grups parlamentaris amb representació en aquest consistori, instaran al govern de la Generalitat a incloure en els pressupostos de l’any 2012 la partida pressupostària necessària per la construcció de la nova escola.

3.- El govern municipal vetllarà de manera molt especial pel compliment del calendari previst en el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya per la construcció de la nova escola Joan Coromines i dels altres centres escolars necessaris per la ciutat de Mataró.

4.- Traslladar aquest acord a la Consellera d’Ensenyament, als diferents Grups polítics del Parlament de Catalunya, a la comunitat educativa de l’escola Joan Coromines i al Plenari de l’Institut Municipal d’Educació.”

 

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SUBSÒL DEL SOLAR DE L’ESCOLA JOAN COROMINES.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, presenta la pregunta següent :

“Recentment s’ha anomenat que al subsòl del solar on ha d’anar l’escola pública Joan Coromines hi ha un suposat dipòsit de tints herència de l’antiga fàbrica de tints que hi treballava.

Des dels grups municipals encara no tenim, però, cap informació ni estudi que confirmi l’existència d’aquest element al subsòl, ni tampoc coneixem l’abast de la possible contaminació.

És per tot això que la CUP presenta les preguntes següents:

1. Hi ha algun estudi que determini quin és l’estat del subsòl del solar on està planificada la construcció de l’escola Joan Coromines?

2. En el moment de proposar aquest espai per a la construcció de l’escola, es va fer cap estudi mediambiental?

En cas que existeixi aquesta contaminació:

3. Es tracta d’un dipòsit soterrani o són filtracions al subsòl?

4. Quin és el seu abast?

5. Aquest subsòl pot suposar algun perill per a la salut dels infants?

6. Des de quant se sap de l’existència d’aquesta contaminació al subsòl?

7. És possible sanejar el subsòl? Quin en seria el cost?”

 

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, subscriu totalment la proposta de resolució que presenta el PSC per dues raons:
En primer lloc, per la necessitat inqüestionable que tenim d’aquesta escola. Podria ser que, amb la baixa natalitat que es preveu per als propers anys, el Departament d'Educació tingués la temptació forta de pensar que no cal l’escola a Mataró, però l'escola Joan Coromines actualment acull el seu alumnat en dos centres antics, petits, i, per tant, sí que cal.
És necessari, doncs, tenir un espai nou, més adequat, al centre de la ciutat, per a renovar el parc escolar de la ciutat i perquè hem de respectar la decisió de les famílies del Joan Coromines, que han escollit un model educatiu determinat, ubicat a l’entorn de la ciutat. Per tant, caldrà posicionar-se amb molta fermesa davant del Departament d’Educació.
D’altra banda, em sorprenen les informacions que avui dóna el Sr. Safont-Tria. No havíem tingut mai coneixement que hi poguessin haver problemes al subsòl que impliquessin dificultats per a la construcció de l'escola. Ens agradaria, per tant, que ens comuniquessin quins són aquests problemes.
Entenem que encara tenim pendent parlar, a nivell col•lectiu de tota la ciutat, de la planificació educativa a Mataró en el context de crisi, tot i que avui puguem subscriure aquesta proposta de defensar i ser diligents amb tota la tramitació del sòl, per tal que no hi hagi cap excusa formal que impedeixi que el Departament d'Educació posi l’escola en programació per al 2013-2014.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, recorda que el ple passat ell, in voce, va proposar que el tema Joan Coromines el tractéssim, que s’inclogués en una proposta i anéssim a la Generalitat a vetllar perquè els tràmits s’acceleressin al màxim. Vaig acceptar retirar la proposta, a condició que conjuntament els grups municipals treballéssim el tema. I aquest és un d’aquells projectes que necessiten un posicionament unànime del conjunt dels grups municipals davant la Generalitat. Una proposta de resolució presentada pel conjunt dels grups municipals no és el mateix que una proposta presentada per un sol grup.
Per tant, crec que s’ha faltat als acords que havíem pres en aquest ple, penso que per oportunisme. El dilluns després del ple ja es va presentar una proposta de resolució a Secretaria per part del PSC i ens hagués agradat que aquesta proposta que ja tenien iniciada s’hagués posat sobre la taula, l’haguéssim discutit entre tots i n’haguéssim consensuat el text. I el que encara és més inadmissible és que no només es presenta a Secretaria, sinó que s’envia un comunicat als mitjans de comunicació dient que el PSC es preocupa pel Joan Coromines, quan tots havíem coincidit que era un tema que volíem tractar conjuntament al ple municipal. I també s’envia una carta a l’escola i a l’Associació de Familiars de la Joan Coromines. No hi ha dubte que estem en campanya electoral i ho lamento.
Malgrat tot això, parlem de l’escola. Una escola els tràmits de la qual són difícils. Els tràmits urbanístics no s'han desenvolupat amb l'agilitat que caldria i, en aquest cas, els alumnes i el professorat en són els màxims perjudicats. Una escola que està en una situació precària, amb una cuina dalt d'un pis, que comparteix un dels espais amb l'escola d'adults, etc. Per tant, hi hem de posar solució, hem de buscar sortides que agilitzin la construcció de la nova Joan Coromines. Lamentant el procediment poc ètic del PSC, confirmo que hi votarem a favor, però no sense demanar que el respecte de certs grups també s'ha de guanyar amb maneres de fer que siguin molt més transparents i obertes.


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta, però se suma a les paraules del Sr. Safont-Tria. Vam quedar a l'últim ple que es presentaria aquesta proposta de manera conjunta, que ho treballaríem entre tots, i la meva sorpresa va ser veure com el PSC presentava aquesta proposta en solitari. Crec que això és campanya.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, s'afegeix a la sorpresa expressada pel senyor Safont-Tria i per la senyora Lora.
Avui parlant amb la Sra. Montse López m’ha fet recordar, i és cert, que el Sr. Baron, al seu discurs del ple de constitució, va parlar-ne, però el que nosaltres vam entendre, i penso que així ho vam entendre tots, és que era un tema que es deixava sobre la taula a fi de negociar-lo conjuntament. M’ha molestat que en un tema tan important hàgim anat d’aquesta manera. Crec que a l’hora d’anar a una administració supramunicipal és important el consens i la unanimitat.
A nosaltres ens genera alguns dubtes pels motius que ha comentat la Sra. Calvo. Tenim el dubte de si hi ha temptació o no, de si això és una excusa per a no fer l'escola nova, etc. Però també tenim dubtes sobre la planificació i, de fet, el que nosaltres sí que tenim clar és que estàvem d’acord a fer un treball previ per analitzar el fet de la baixa natalitat, la qual cosa podria fer plantejar altres prioritats, com ara la construcció d’un institut de secundària, sense treure-li importància a l’escola. Tots sabem quin context econòmic tenim i, per tant, aquestes prioritats s’haurien d’estudiar si més no.
Seria bo que la proposta, doncs, tornés a quedar sobre la taula i la votaríem favorablement el proper ple sense cap inconvenient, amb bastant més força de la que ara pugui tenir. Podríem fer aquest treball d’anàlisi de la planificació, fer una prospecció de la natalitat, etc. Si no passa això, entendrem que és una llàstima que no s'hagi fet aquest pas previ, però no caurem en la trampa que se’ns acusi de no haver votat que es faci l’escola Joan Coromines. Per tant, demanem que es deixi sobre la taula a fi de fer aquest treball previ i, sinó, hi votarem favorablement.


La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, passa a respondre la pregunta de la CUP.
En relació amb la primera pregunta, val a dir que no hi és l’estudi, perquè s’ha de fer un cop s’hagi enderrocat les edificacions que ara hi ha. Per tant, en el moment que s’enderroquin, farem l’estudi del subsòl.
En resposta a la segona, cal aclarir que en el moment de proposar aquest espai per a la construcció de l’escola, no es va fer cap estudi mediambiental i, pel que diu la legislació, s’ha de fer un cop enderrocades les edificacions existents. Sí que és cert que, com que hi havia un tint, es preveu que hi pugui haver algun tipus de contaminació. Igual que a altres indrets de Mataró, quan s’ha trobat aquesta contaminació s’ha procedit a fer tots els treballs necessaris. En qualsevol cas, si s’hagués de fer, aquest treball de descontaminació tindria un cost raonable.
La resta de preguntes, donat que no s’ha fet aquest estudi, no els les puc respondre.


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, manifesta que des del Govern municipal comparteixen completament l’esperit de la proposta. Ara bé, a part del que ha quedat palès amb la intervenció dels grups sobre el procediment, la qual cosa lamentem, nosaltres preferiríem poder parlar-ho amb vostès abans de prendre una decisió, és a dir, poder-ho debatre en un altre entorn, amb tranquil•litat, amb informació sobre la taula...
Fins ara aquest tema no ha estat abandonat, s'hi continua treballant des del Govern. Els puc ja dir que abans de finals de mes la finca ja quedarà inscrita a nom de l'Ajuntament, que és la prèvia que cal per poder fer la cessió a la Generalitat previsiblement durant el mes de novembre. Per tant, el Govern continua treballant en aquesta línia, defensant que l’escola Joan Coromines s’ha de fer. També és cert que si el calaix és buit, és buit, malgrat estarem tots junts a l'hora de demanar el que ens correspon.
A part de la construcció de l’escola, vostès saben en quina situació estan els alumnes. Ara mateix hi ha converses amb el Departament d'Ensenyament i amb la comunitat educativa de l'escola i segurament val la pena fer-ne el seguiment; això és el que els oferim.
D’altra banda, també hi ha un grup municipal que ha demanat una trobada bilateral amb el Govern per parlar de temes d’ensenyament, que crec que podem compartir tots. El dia 24 d’octubre està ja convocada la propera Reunió de Portaveus, un lloc on podem parlar d’aquests temes... És a dir, escenaris per a parlar-ne n'hi ha molts i podríem fer que la proposta sortís reforçada. M'afegeixo, doncs, a la sol•licitud del Sr. López que això avui quedi sobre la taula i quedi aprovat, si s'escau, en un altre moment i en unes altres condicions.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda que les actes dels plens són per a llegir-les i veure exactament el que va dir cadascú, malgrat les interpretacions siguin lliures.
Jo no el vaig acusar d'electoralista l'altre dia quan es va presentar una proposta sobre el Marta Mata i vostè, in voce, va afegir-hi el Joan Coromines. Per tant, pel mateix respecte, li demano que no faci aquest tipus d’acusacions gratuïtes. Per cert, fa molt que treballem per tirar endavant les modificacions urbanístiques necessàries per al Joan Coromines, unes modificacions que vostès sempre votaven en contra. Hem estat molt rigorosos amb aquest tema, hem treballat incansablement i sabem que queda una tramitació urbanística per acabar. Ara esperem que s'acabi des de l'Ajuntament de Mataró, de manera que no es pugui utilitzar com a excusa. Per tant, posem el solar a disposició de la Generalitat al més aviat possible.
No acceptarem la petició de deixar sobre la taula la proposta de resolució, per un tema d’oportunitat: si ha de figurar als pressupostos de la Generalitat de l'any que ve no tenim marge de temps. O ho fem ara o d'aquí a un mes serà tard. I podem anar a la Generalitat junts, perquè el que s'enviarà és el certificat del Sr. Secretari on s'indicarà que tots els grups de l'Ajuntament de Mataró han donat suport a aquesta proposta, i ni tan sols posarà qui ha estat el grup proposant, perquè això no es fa constar mai. Per tant, no és un afany de protagonisme, ho vaig anunciar al debat d'investidura i al ple passat i hem tingut un mes per a treballar-ho. Si algú va entendre alguna altra cosa, demano excuses. És una prioritat i és important que tirem endavant ara la proposta de resolució, per poder fer pressió i fer que l'escola s'inclogui en els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. Si no hi és, no tindrem l'escola el 2013.
Sr. Fernandez, vostè m'envia a unes reunions a les quals sap que no assistirem. Hem dit que no aniríem a aquestes reunions no formals en què no sabem de què es parlarà, perquè no hi ha ordre del dia previ i perquè tampoc no sabem què es farà després amb els acords que s’hi prenguin. Convoquin una junta de portaveus formal i hi anirem totes les vegades que calgui, a l'hora que calgui.
Pel que fa a la pregunta del Sr. Safont-Tria, celebra el que ha dit la regidora, perquè mai s'havia parlat d'aquesta possibilitat. És cert que en alguns casos i en alguns llocs, i no dic que hagi estat el Govern municipal, aquest tema s'ha posat una mica com a excusa per dir que ja veurem què passarà.


El senyor Xavier Safont-Tria passa a llegir textualment el que va dir el Sr. Baron el ple de setembre passat: “Dilluns al matí la podem fer circular pels grups que s’hi vulguin afegir.” Això no vol dir que l'entraran al registre com a PSC i després ja veurem qui s'hi afegeix. Tot seguit, jo vaig dir textualment: “Deixo la proposta sobre la taula a disposició de la resta de grups municipals, perquè puguem desenvolupar conjuntament una moció per a accelerar el procés de Joan Coromines.”
En referència a la pregunta que he fet, allà hi havia una fàbrica de tints i, per tant, hem de suposar que hi haurà alguna mena de contaminació, però es té la constància que hi ha algun dipòsit o la contaminació són filtracions al subsòl?


A la senyora Conxita Calvo li sembla bé mantenir la proposta pel motiu de la seva urgència. Encara queda pendent un debat i nosaltres, com a grup, ja hem demanat a l’Alcalde parlar del tema educatiu en funció de les dificultats que estan apareixent a nivell econòmic i per a la concreció d’algunes de les polítiques.
Em sembla preocupant que algú, i no sé qui és, hagi, justament en aquest moment, tret el tema de la possibilitat de contaminació del subsòl. Crec que no és moment de parlar-ne i hauríem de tancar totes les especulacions fins que no es facin tots els procediments, tal com s’acostumen a fer.
Nosaltres, des del punt de vista urbanístic, en el govern passat i, abans, en l'anterior, el que vam fer va ser deslliurar espais a la ciutat perquè hi poguessin acollir nous centres educatius, més a l’abast dels barris i del centre, com ara en aquest cas concret. Hi ha hagut molts centres que quan s’han començat a construir, hem descobert bosses de tèxtil que s’han de resoldre per mitjà d’abocadors especials, tractaments especials. I tot això se’n debat un cop apareix el problema, ningú no hi especula abans. Per què ara apareix aquest tema i es crea el fantasma de més inquietud per a la comunitat del Coromines? Em sembla injust.
Com a Govern municipal hauríem de ser aliens als comentaris que estan apareixent i quan arribi el moment de les inspeccions geològiques ja en parlarem. No vull ni parlar de les possibilitats que podrien aparèixer a la riera de Sant Simó en relació amb el solar que ja està cedit a la Generalitat de Catalunya perquè hi faci un institut-escola. Per cert, no sabem si serà això el que es farà. O bé a la ronda Estrany, o jo mateixa, que treballo al Puig i Cadafalch i quan es va haver de construir un gimnàs es va veure que, per la situació en què es trobava, també presentava dificultats. Em sembla, doncs, irresponsable posar aquest tema ara sobre la taula.


El senyor José Manuel López es mostra molt sorprès pel dubte que ha plantejat la Sra. Calvo. Creu que si les seves insinuacions són certes, és a dir, el fet que algú hagi tret el tema de la contaminació com a excusa per a erosionar el projecte, seria un fet molt greu. Ell està d’acord amb ella que no se n’ha de parlar més, perquè això s’ha de fer bé i des d’on toqui, quan toqui.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, deixa clar que no hi ha ningú per part del Govern municipal que estigui buscant cap excusa d’aquestes característiques. Som perfectament conscients que l’escola Joan Coromines s’ha de fer, l’únic problema que tenim és la impressió que la incapacitat o la falta de recursos líquids de la Generalitat ens pugui fer endarrerir la construcció de l’escola. Aquesta és l’única sensació que tenim, però el compromís ja l’hem arrencat i, probablement, ja l’havien arrencat vostès com a govern. És un problema de dates.
Per tant, decantem aquest debat de la contaminació del sòl, que no sé d’on ha sortit, però, en tot cas, ja l’abordarem si és que toca. No especulem, aquí no hi ha cap excusa per a endarrerir la construcció de l’escola. El que no podem fer des de l'Ajuntament és que l'endarreriment de la construcció ens agafi sense la planificació adequada com ens ha passat amb el Marta Mata, perquè puguem tenir una solució alternativa, si cal, planificada i pensada. D'això parlarem en la reunió del dia 24 i en parlarem amb tots els grups, perquè d'aquestes coses no se'n pot fer lluita política. Aquí quan ens reunim amb el Departament d'Ensenyament se'ns diu que els canvis demogràfics faran que en aquesta ciutat es necessitin més escoles de primària i més instituts en els propers anys, però això no afectarà el Coromines. El Coromines necessita una escola nova, i l'únic problema que podem tenir és que si no està feta quan es necessiti, haurem de tenir una solució alternativa immediata. I en aquesta solució hi treballarà el Govern municipal amb vostès. Això és el que els hem ofert. El punt de trobada, ja sigui una reunió de portaveus o una reunió bilateral, ho farem com vostès vulguin. Però d'especulacions, cap.
Aquesta proposta de resolució la votarem, independentment de com hagi anat, perquè l'important és que surti la proposta i que anem a la Generalitat.
Ara, que quedi clara una cosa: és molt fàcil posar en un paper: “instar que s’inclogui en el pressupost”, però és més difícil que la Generalitat tingui els diners. Nosaltres aquesta feina ja la farem.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

28 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER TAL QUE LA UNIVERSITAT TECNOCAMPUS TINGUI UNA NOVA TITULACIÓ EN BIOCONSTRUCCIÓ.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, la proposta següent :

“Des del Patronat de la Fundació Tecnocampus – Maresme s’han iniciat els tràmits per a l’obtenció de noves titulacions universitàries oficials. Entre elles hi ha la proposta de tres noves titulacions que són: un Grau en Màrketing i Comunitats digitals, un Grau en Ciències de l’activitat física i l’esport, i un màster interuniversitàri en Cronicitat i dependències.

Aprofitant l’avinentesa d’aquesta tramitació, creiem oportú i necessari iniciar també els tràmits per a l’obtenció d’un estudis reglats al Tecnocampus relacionats amb la Bioconstrucció.

La Bioconstrucció engloba els criteris de l'arquitectura sostenible, que compta amb una sèrie de conceptes bàsics:

• Els dissenys han d'ésser bioclimàtics, amb aprofitament de les energies renovables, orientacions favorables cap al sol i proteccions i aïllaments adients a cadascuna de les situacions.

• Els materials han d'ésser naturals, preferentment autòctons, no tòxics per la salut, duradors i reciclables.

• Els sistemes constructius han de respectar el medi ambient, aprofitant els recursos naturals amb responsabilitat ecològica, adaptant les solucions de l'arquitectura tradicional a les noves necessitats.

Creiem que ara és un moment oportú per iniciar aquests estudis per diverses raons:
1. Pensem que són uns estudis amb una demanda real. Els estudis anirien dirigits especialment al reciclatge i a la reactivació dels oficis d’arquitecte, d’aparellador, de professionals del disseny, d’interioristes, etc.
2. Ara mateix no hi ha cap oferta universitària en Bioconstrucció al Maresme ni a Barcelona. Només existeix un màster de 2 anys a la Universitat de Lleida dins la Fundació tecnològica de Lleida i un altre a Girona. Això contrasta amb països com Alemanya on són estudis del tot reglats que han permès que actualment Alemanya sigui una potencia exportadora de tecnologia i materials de Bioconstrucció.
3. Per condicions i per necessitat, Mataró es podria convertir en un pol al sud d’Europa en temes relacionats amb la Bioconstrucció. El Tecnocampus hi hauria de jugar un paper molt important per dinamitzar aquest sector d’un potencial econòmic i social molt important. La Bioconstrucció és un sector emergent, que si la ciutat de Mataró sap aprofitar i situar-se al capdavant del sud d’Europa, pot generar molt llocs de treball. El primer pas és introduir els estudis universitaris per després desplegar polítiques públiques per promocionar la Bioconstrucció en la rehabilitació i la nova construcció d’edificis i al mateix temps impulsar una industria productiva en materials i tecnologia.

4. Els estudis universitaris han de promoure la Bioconstrucció perquè amb les cases i materials ecològics les emissions de CO2 disminueixen al temps que estalviem diners i tenim cura de la nostra salut i de la del planeta. Les vivendes ecològiques ho fan possible en oferir els mateixos avenços i comoditats que les convencionals, i en aportar molts avantatges afegits que també repercuteixen en un estalvi econòmic: materials més sans, major estalvi energètic mitjançant dissenys bioclimàtics i menor impacte ambiental.


Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró l’acord següent:

Que des del Patronat de la Fundació Tecnocampus s’iniciaran els tràmits per a l’obtenció d’una nova titulació universitària reglada en Bioconstrucció.”

 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, confirma que en parlaran amb l’equip del Tecnocampus a fi d'estudiar plegats quines possibilitats hi ha per a tirar-ho endavant. Nosaltres compartim la filosofia de la nova economia i la importància que té el medi ambient en aquest context. De fet, ja hi ha titulacions que incorporen aquesta mena d’assignatures i ja hi ha una proposta concreta, que és un grau d’Energia, que inclou bona part de la filosofia que hi ha al darrere de la proposta de la CUP.
El Sr. Alcalde i jo mateix ho vam anar a defensar, entre d’altres, davant del rector de la UPC fa pocs dies. A part de voler un grau, has de tenir les possibilitats que els professors el facin, has de tenir un acord per part de la Generalitat i ho ha de beneir la UPC. Per dur a terme tots aquests passos és molt important comptar amb un equip de professors ben motivat i capaç de fer-ho, i veure com es pot vehicular algun tema de bioconstrucció, que segurament seria a nivell de postgrau. Si el Sr. Safont-Tria ho passa a prec, ho analitzarem.

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta que el seu grup troba la proposta interessant i adient per al desenvolupament de l’economia verda de la ciutat. Per tant, donaran suport al prec.


La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comparteix tots els criteris que hi ha al darrere de l’economia verda, del paper que ha de jugar el Tecnocampus i, per tant, està d'acord amb l'argumentari del Sr. Safont-Tria.
Ara bé, és extremadament complexa l’autorització d’un grau i, per tant, s’ha d’afinar molt bé per tal de no perdre una sèrie d’energies com a ciutat perseguint un objectiu que, per raons diverses, no arribi.
En el cas de la bioconstrucció, el grau podria entrar en competició directa amb les escoles d’arquitectura —n’hi ha 6 a Catalunya—, que hi tenen una relació molt més propera i el professorat universitari adient per poder-la impartir. És veritat que des de la UPC Politècnica de Mataró s’estava treballant amb una proposta que era una Enginyeria de l’Energia, que contemplaria alguns d'aquests elements.
Per tant, entenem que aquí és el Patronat qui ha de parlar, els docents i les direccions de les escoles, per veure si això encaixa amb el perfil de professorat que tenen i la capacitat d'impartir la bioconstrucció d'una manera excel•lent a llarg termini.
Per tant, si es transforma en prec, per descomptat que en parlarem. Ens sembla bé la via, però és importantíssim afinar en allò que sigui possible per a no malgastar energies.

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia el suport del seu grup, donat que ens podria aportar coses molt interessants a la ciutat, seria quelcom d'innovador.
Ara bé, per nosaltres hi ha una contradicció en el redactat de la proposta: ha expressat vostè que “els materials han d'ésser naturals, preferentment autòctons...”, i al punt 2 diu que “Alemanya és una gran potència exportadora”. Crec que això ho hauríem d’aclarir una mica.


El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, està a favor de treball en la recerca d'un sistema més sa i respectuós amb el medi ambient. Desconeixem la seva aplicació en l’entorn urbanístic de les grans ciutats, però ho veiem ideal per a aplicar-lo en les noves zones urbanitzables de la resta del país. Fins i tot seria interessant per a l’impuls turístic que volem donar a la nostra ciutat, que mitjançant l’IMPEM i l’Àrea d’Urbanisme estudia la viabilitat de crear una zona temàtica en bioconstrucció, amb allotjament, restaurant i zona recreativa.
El que no acabem d’entendre i ens agradaria que aclarís el Sr. Safont-Tria és si la proposta de titulació va principalment adreçada a professionals ja titulats, com ara arquitectes, aparelladors, etc., en forma d’especialització, o bé es tracta d’una nova titulació integral adreçada a estudiants de professions de la construcció. Si es tracta de l'última opció, quin cost tindria per a les arques públiques?


El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que aquest debat que planteja el Sr. Fontbona ara no toca fer-lo, perquè són qüestions que es tractaran i s’analitzaran més endavant un cop s’enceti l’estudi del prec.
Confirma que aquesta setmana han estat reunits amb el rector de la UPC, apostant per aquest grau de l'Energia i hem aconseguit arrencar un primer pas que és la no obstrucció al grau, però encara hem de salvar el pas de la Generalitat, que serà qui definitivament ens doni el vistiplau.
És molt important assegurar el projecte universitari de la ciutat, no només els estudis que ja tenim en aquest moment, sinó altres estudis que el facin un gran campus universitari i, si pot ser, de caràcter internacional, que ens situés com a la gran porta nord de Barcelona, una àrea de gran prosperitat econòmica.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, accepta que aquesta proposta es reconverteixi en PREC.

 

29 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANT AL GOVERN A DESTINAR ELS ANTICS ESPAIS ON ES REALITZAVEN ELS EXÀMENS DE CONDUIR A L’ILURO HOQUEI CLUB MATARÓ.

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta següent:

“El mes de maig del 2010 es van traslladar les dependències on es realitzen els exàmens de conduir als alumnes de Mataró i comarca a una nova zona més ben equipada per aquest servei al sector del Rengle quedant les instal•lacions anteriors en desús. Aquestes instal•lacions estaven formades per una edificació compresa per una sala gran on es celebraven els exàmens teòrics, unes dependències de serveis complementaris i una sala destinada a servei de bar restaurant.

Malgrat el concessionari del bar inicialment va demanar poder mantenir el servei, després va decidir el contrari. És per això que des del 2n trimestre d'enguany tot l'espai està totalment en desús.

Atès que l'Iluro Hoquei Club ens ha fet arribar la seva petició de poder utilitzar l'edificació per a realitzar activitats pròpies del propi club que necessiten fer-se a cobert. Atès que per la proximitat amb el camp d'hoquei aquest espai resultaria especialment adequat i de gran utilitat al club. Atès que a la zona hi ha altres entitats esportives que també podrien beneficiar-se d’aquests espais i de l’aparcament per poder atendre alguna necessitat que puguin tenir.

El grup municipal sotasignant proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Que es cedeixi l'edificació abans utilitzada per a la realització dels exàmens teòrics de conduir i actualment en desús a l'Iluro Hoquei Club i que tant l’edifici com l’espai de l’aparcament puguin donar servei també a altres entitats esportives de la zona (atletisme i futbol). “


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, troba perfecte que edificis que estan en desús passin a ser utilitzats per a les entitats locals de la ciutat. Però en aquesta proposta hi ha un seguit de qüestions que no tinc clares:
Textualment diu: “Atès que l'Iluro Hoquei Club ens ha fet arribar la seva petició de poder utilitzar l'edificació...”. Això ho està dient el PSC? Entenc que una petició d’aquest caire s’hauria de fer directament al Govern i no al PSC, que està a l'oposició.
També se cita que hi ha altres entitats interessades a fer servir l’espai.
Per tant, potser seria bo desenvolupar una mica més aquesta proposta, tenir clar quines serien les entitats que en podrien fer ús, etc. De tota manera, nosaltres hi estarem d'acord.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, abans de fixar el seu vot prefereix que el Sr. Galbany contesti, donat que és cert que, per exemple, els atletes i usuaris de l’espai d’atletisme ho han demanat moltes vegades. També és veritat que hi ha algun industrial de la restauració que hi podria estar interessat i ho podria haver demanat a algun grup de l’oposició.
Per tant, necessitaríem més informació per a fer-nos una idea de tot plegat. En tot cas, si no tenim clares aquestes qüestions, però la proposta digués "estudiar", jo no hi tindria cap inconvenient.


El senyor Pere Galbany, regidor delegat de Família, Benestar Social, Salut i Consum i Esports, lamenta que el Sr. Pera hagi presentat la proposta. Personalment li he dit que no creia que vingués al cas i que ja hi havia altres llocs on parlar-ne.
En primer lloc li parlo com a president de l’Institut d’Esports, però també com a president del Pla Integral del Nord. Aquest últim és un consell on ens trobem i parlem de les coses que afecten els barris i aquest és un equipament que no té per què ser esportiu, tot i que tant vostè com jo compartirem que la millor orientació podria ser l'esportiva. No obstant això, podríem donar l'oportunitat que els veïns hi participin de debò i hi diguin la seva.
Li he de dir que vaig rebre la seva proposta amb tot el respecte, però després, un cop he anat estirant el fil, m’he trobat una mica decebut, perquè, tal com vostè m'ha explicat i m'han explicat els tècnics de l'Institut d'Esports, aquesta és una feina que ja vostè havia treballat quan va exercir de president de l’organisme. En canvi, als documents de traspàs aquesta informació no hi consta.
Per això, li demano que, si vol, ens trobem per a parlar-ne i fer una repassada d'altres temes que vostè pugui tenir pendent i mirem de completar els documents de traspàs. D’aquesta manera donaríem l’oportunitat als clubs, les entitats i les associacions de veïns que hi participin, a través dels consells que tenim. El Consell Rector de l'Esport està a punt de constituir-se i el Consell del Pla Integral del Nord també.
Per tant, li demano que retiri la proposta o, sinó, el Govern Municipal hi votaria en contra. Així, podem parlar d’aquesta i altres propostes i no dubti que comptarà amb el meu suport.


El senyor Ivan Pera lamenta que al Sr. Galbany li sàpiga greu que presenti propostes, perquè en continuarà presentant. Malauradament aquesta no l’hem pogut presentar encara a l’Institut d’Esports —perquè no està en marxa—, però la presentem aquí, que és un lloc perfecte per a presentar propostes i on les decisions que prenem tenen un pes específic. Crec que aquesta és una decisió que ha de tenir un pes específic.
D'això n'havíem parlat quan jo estava al Govern, però després també, tant amb l'Iluro Hoquei Club com amb els clubs d’atletisme Lluïsos, Laietània... Per tant, hi ha uns clubs que tenen unes necessitats i tenim un edifici en desús al qual s'ha de donar una sortida. Considero que se li ha de donar una resposta en clau esportiva.
El tema que algun privat també hi pugui anar és compatible amb qualsevol concessió que hi hagués d’instal•lacions municipals als clubs, és a dir, es compaginaria perfectament amb l’activitat privada.
Nosaltres, doncs, mantindríem la proposta, perquè volem continuar treballant perquè l’esport a la ciutat cada vegada tingui més recursos.


El senyor Pere Galbany respon al Sr. Safont-Tria que sí que ha estat parlant amb el president de l’Iluro Hoquei Club, però d’aquest tema no n’havien parlat, justament perquè ara tenen uns altres maldecaps en les seves instal•lacions, en els quals el Govern està treballant per a solucionar-los.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Pera, insisteixo que tenim el Consell Rector de l'Esport i el Consell del Pla Integral del Nord, on podem continuar parlant-ne i on podem fer-ne partícips els ciutadans i els veïns. Crec que si tots hi posem ganes, ho acabarem de tancar. També el torno a convidar a quedar i comprovar si ha quedat pendent alguna altra cosa més de quan vostè era president de l’Institut d’Esport i que no m’hagi dit.


El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que allò que demana el Sr. Galbany és que la proposta passi a prec. D’aquesta manera, acceptaríem estudiar que es fes la cessió i s’hi incorporaria la petició que feia el Sr. López, per poder veure si realment és aquesta la necessitat que més s'hi ajusta.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, acceptaria la proposta que fa el Partit Popular respecte que s’estudiï la cessió de l’edifici a l’Iluro Hoquei Club o a altres entitats esportives. La nostra aposta és per les entitats esportives, però ho presentem com a Proposta de Resolució que quedaria de la següent manera:
“Primer.- Estudiar la cessió de l'edificació abans utilitzada per a la realització dels exàmens teòrics de conduir i actualment en desús a l'Iluro Hoquei Club i que tant l’edifici com l’espai de l’aparcament puguin donar servei també a altres entitats esportives de la zona (atletisme i futbol).”


El senyor Pere Galbany hi està d’acord. Com a president de l’Institut Municipal d’Esports, és clar que penso que la millor sortida per a aquest equipament és l’esportiva. Ara bé, com a president del Pla Integral del Nord, crec en la participació dels veïns i, de segur, que ells poden estar d’acord també amb la sortida que s’hi vol donar.


El senyor José Manuel López entén que “estudiar-ho” també implica la participació veïnal. Si és així, hi està d’acord.


El senyor Xavier Safont-Tria opina que en aquest estudi s’hi ha d’incloure els veïns del nord de la ciutat, especialment, els quals han de fer propostes i debatre sobre els futurs usos d'aquest espai. Que tinguin en consideració la petició de la qual som coneixedors ara tots, però que sospesin altres possibilitats també.


El senyor Joan Mora, alcalde president, conclou, per a resumir, que s’estudiarà aquesta cessió.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 


30 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE RECOLZAMENT A LES CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE MATARÓ.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, indica que aquesta proposta la passen a PREC:

“Les Confraries de la Setmana Santa Mataronina conformen un teixit associatiu que aplega a un gran nombre de persones, que generen una activitat continuada durant tot l'any, i que dóna lloc a una de les manifestacions amb més projecció i seguides pels mataronins i visitants de la nostra ciutat. Participen en un gran nombre d'activitats, religioses i no religioses, i han estat capaces d'organitzar, amb molt d'èxit, el Cinquè Congrés de Confraries i Germandats de Setmana Santa de Catalunya, el passat més de Febrer. En el Congrés esmentat es va celebrar el primer Concert de Bandes, dins del programa del propi Congrès, que va omplir el Teatre Monumental i la recaptació del qual va ser donada a Caritas. En aquest Congrés hi van participar més de 300 persones vingudes de més de 40 ciutats catalanes.

Lligades a les Confraries i Germandats de la Setmana Santa Mataronina hi ha les seves bandes musicals, imprescindibles per a poder realitzar les processons i altres esdeveniments que desenvolupen. En concret estem parlant de 6 bandes musicals de les respectives Confraries on hi participen unes 250 persones, bàsicament nens i joves.

En reiterades ocasions els representants i dirigents de les Confraries ens han manifestat als representants polítics la necessitat que tenen de poder gaudir d'uns espais adients per tal que les seves bandes musicals puguin assajar en condicions òptimes, sense patir els rigors de l'hivern, ja que molts d'ells són nens i nenes de curta edat i que aquests assajos es realitzen cap al tard. A aquest fet cal afegir que en alguns casos hi ha hagut denúncies de veïns que es queixaven del soroll que provoquen amb les seves activitats.

Per tal de que puguin continuar amb la seva activitat i amb unes condicions adequades i dignes pels membres de les bandes i no constitueixin una molèstia als veïns presentem a la consideració del Ple el següent:


ACORD

1.- L’Ajuntament de Mataró farà les gestions oportunes per habilitar i posar a disposició d’aquestes entitats un espai, d’acord amb elles i la Comissió que les engloba, per tal que les seves agrupacions musicals puguin assajar en condicions, en un entorn digne i adequat, i sense provocar molèsties als veïns.”

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, se suma a aquesta proposta de resolució passada a prec. Ens oferim a treballar-hi plegats per trobar les solucions més adients.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, considera que és important que les entitats que participen del teixit social de la ciutat puguin disposar d'espais per a assajar, practicar, construir, pensar, etc. L'Ajuntament ha de posar a disposició de les entitats els locals al seu abast. Però, en referència al que s’ha dit al punt anterior, també és important que dels espais de què disposi l’Ajuntament també se’n faci un debat profund, perquè el conjunt de les entitats puguin tenir accés als locals.

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, explica que hi ha hagut algun canvi de l’acord inicial: hem afegit que això formarà part com una de les accions que proposarem per al PAM 2012. El que diem és que estudiarem les possibilitats d’habilitar i posar a disposició aquest espai. I hem afegit un segon punt, que contestaria el que acaba de dir el Sr. Safont-Tria, que diu: “d’aquest treball i del contingut de les converses amb les confraries es donarà puntual informació a la comissió informativa municipal de Participació i Serveis a les Persones, per tal de fer partícips a tots els grups municipals del consistori i recollir també les seves propostes”. Això forma part del prec, actualment, en el punt segon.


En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista.


El Sr. Alcalde proposa que es tracti la Proposta d’urgència, el punt núm. 44 de l’ordre del dia com a 30 bis abans d’iniciar l’apartat de PRECS I PREGUNTES.

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (27).

 

PROPOSTA D’URGÈNCIA

30 bis - APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL PROJECTE “ESPAI TRANSFRONTERER D’ART CONTEMPORANI” A DESENVOLUPAR, EN EL CAS DE RESOLUCIÓ FAVORABLE, DURANT EL PERÍODE 1-1-2012 A 31-12-2013, A LES CIUTATS DE GIRONA, MATARÓ I PERPINYÀ.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta la proposta següent:

“Antecedents

El passat mes de maig l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona i la Mairie de Perpignan, va presentar el projecte "Espai Transfronterer d'Art Contemporani" (ETAC) a la 2a convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya - França - Andorra 2007-2013 del FEDER "Objectiu 3".

En el projecte presentat hi participen els centres que depenen de les respectives ciutats: Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Girona; Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani (Mataró) i HEART, Haute École d'Art de Perpignan.

L’Autoridad de Gestión del POCTEFA ha comunicat que el projecte havia superat la fase d'admissió administrativa i ha requerit la presentació de les resolucions dels plens dels Ajuntaments participants respecte de la participació en el projecte, el pla financer i l'autofinançament de cadascun dels socis, així com l'aprovació de les cartes de compromís financer.

Amb l'objectiu de completar la documentació presentada per a la sol•licitud de la subvenció i poder superar la resta de fases en el procés de selecció de candidatures, es proposa al Ple l’adopció següent

ACORD :

Primer.- APROVAR la participació d'aquest Ajuntament en la 2a convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya - França - Andorra 2007-2013 (POCTEFA 2007-2013) del FEDER "Objectiu 3", amb la presentació, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona i la Mairie de Perpignan, del projecte "Espai Transfronterer d'Art Contemporani" (ETAC), a desenvolupar, en el cas de resolució favorable, durant el període 01/01/2012 a 31/12/2013, a les ciutats de Girona, Mataró i Perpinyà.

Segon.- Aprovar el pla de finançament del projecte amb un cost total de 247.692 € i un cost total elegible de 215.385 €, amb un finançament de 140.000 € per part del FEDER i de 75.385 € per part dels socis participants, pel que fa a la part elegible. La diferència entre el cost total i el cost elegible, de 32.307 € serà finançada, a parts iguals, pels ajuntaments de Girona i de Mataró.

Tercer.- Adquirir el compromís d'aportar, en el cas d'aprovació de la candidatura, un autofinançament de 10.769,23 € dins del projecte FEDER per a la realització de les accions descrites en el formulari de candidatura del projecte "Espai Transfronterer d'Art Contemporani" (ETAC), presentat a la 2a convocatòria del POCTEFA.

Aquest import es complementarà amb 16.154 € en concepte de finançament complementari no elegible.

Quart.- Aprovar la plurianualitat del compromís aprovat en el punt anterior respecte de l'aportació a realitzar per part d'aquest Ajuntament durant els anys 2012 i 2013, d'acord amb la distribució següent:
• exercici 2012: 13.461,5 €, dels quals 5.384,62 € corresponen a autofinançament elegible i 8.076,88 a autofinançament no elegible, segons normativa de presentació de candidatures;
• exercici 2013: 13.461,5 €, dels quals 5.384,62 € corresponen a autofinançament elegible i 8.076,88 a autofinançament no elegible, segons normativa de presentació de candidatures.

Cinquè.- Aprovar els pactes del conveni transfronterer de partenariat entre l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Mataró i la Mairie de Perpignan, en els termes
que consta a l'expedient, per tal de realitzar el projecte "Espai Transfronterer d'Art Contemporani" (ETAC).

Sisè.- Traslladar a l'Autoridad de Gestión del POCTEFA certificat d'aquest acord, amb les corresponents traduccions al castellà i al francès.”

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (26).


En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista.

 

FORA DE CONVOCATÒRIA

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Marcel Martinez i Bruguera, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (27).

 

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. MARCEL MARTINEZ I BRUGUERA A L'ACTA DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent :


“El regidor municipal Sr. Marcel Martinez i Bruguera ha presentat en data 5 d’octubre de 2011 la renúncia a l’acta de regidor d’aquest Ajuntament.

En virtut del que disposa l’article 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui correspondrà prendre raó de la mateixa.

A la vista de l’exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada pel Sr. Marcel Martinez i Bruguera al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Així mateix es sol•licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor de la candidatura electoral de Convergència i Unió (CiU) a les Eleccions Municipals de 2011 a favor de la Sra. Olga Ortiz Moreno. “

 


El senyor Marcel Martínez anuncia que ha de renunciar a la seva acta de regidor per prescripció mèdica. La raó, el seny i la prudència han guanyat a la il•lusió, la força, les ganes i la rauxa, però des de qualsevol àmbit seguiré lluitant per Mataró i pel meu país, Catalunya.
He passat poc més de quatre anys com a regidor d'aquest Ajuntament, la majoria a l'oposició, i uns pocs mesos al Govern. He après de tothom i aquesta experiència ha estat, sens dubte, inoblidable. Ha estat un veritable plaer poder treballar amb tots vosaltres.
Vull agrair molt especialment a tota la gent que m’ha donat suport en aquests moments difícils que estic passant: la gent d’Unió Democràtica, la gent de la Federació de CIU; la gent del Govern municipal començant per l’Alcalde, en Joan Mora, amb qui n’hem passat de tots colors; en Quim, la Núria, la Montse, en Pere, en Miquel, la Carol... A tots els regidors d’aquest mandat i del mandat anterior, perquè realment més que regidors, que ho han estat, han estat amics, la qual cosa és molt important per a mi.
Vull donar les gràcies també a tots els membres dels grups municipals tant d'aquest mandat com de l'anterior, perquè realment no hi ha hagut cap problema amb ningú. I això s’ha d’agrair.
Vull donar les gràcies també a la gent de la casa que m’ha escoltat i, especialment, a la gent de l’IME i de l’IMAC que, malgrat he estat amb ells només tres o quatre mesos, m’han demostrat una gran professionalitat. Amb gent com aquesta, la ciutat tirarà endavant. No ho dubteu.
Estic a la vostra disposició per a qualsevol cosa. Moltes gràcies a tots i a reveure.

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, lamenta que el Sr. Martínez hagi de plegar per motius de salut.
Durant els anys que he estat Alcalde i ell regidor de l’oposició —crec que va començar el maig del 2007 i amb gran il•lusió—, sempre ha treballat amb una cordialitat extraordinària, perquè quan la política es torna agressiva tots hi perdem. De Marcel Martínez sempre recordarem la seva cordialitat, el seu bon fer, les seves paraules sempre correctes i la seva manera de tractar el Govern i l'oposició.
Però seria molt injust si penséssim que aquí s'acaba tot, perquè no s'acaba res. Aquí s’acaba una transició que fem molts al servei d’aquesta ciutat, però afortunadament d’aquí enfora hi ha molta més vida. I, per tant, poder-se dedicar a la feina i a la família és quelcom que els polítics sempre han de poder reivindicar. Hem de tenir tota la llibertat per un dia acceptar anar en una llista electoral, amb el “risc” que acabis sent escollit, però hem de mantenir sempre el dret de poder-hi renunciar quan creiem que ja n'hi ha prou. En aquest cas, lamentablement, per malaltia.
També estic convençut que s’acaba una etapa a l’Ajuntament, però ni dimiteixes ni dimitiràs del teu mataronisme. Això ho mantindràs permanentment, tal com ha estat sempre per a tu i per la teva família. Per tant, potser no ens trobarem en el saló de plens, si més no en aquestes circumstàncies, però ens trobarem mil vegades a La Riera. Moltes gràcies, Marcel.

 


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu que és un dia trist per a en Marcel i voldria que ell es quedés amb l’amic.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, manifesta públicament la seva estima envers el Sr. Marcel Martínez. Lamento profundament que hagi estat una malaltia que hagi trencat la seva voluntat de mantenir-se al Govern i poder tirar endavant moltes de les coses que moltes vegades havia proposat des de l'oposició.
Agrair el tracte cordial que hem mantingut durant més de quatre anys en aquest Ajuntament. Molta sort, Marcel, però, sobretot, molta salut.
Malgrat ser una decisió difícil, és la millor decisió. Sovint posem altres coses abans que la salut, la qual cosa és un error. Per tant, celebro que s'hagi fet ara i no s'hagi esperat un ple mes, i que hagis prioritzat la teva salut, perquè la vida és insubstituïble. Sort i endavant.

 

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que va tenir ocasió de mantenir unes reunions més properes amb el Sr. Martínez amb motiu del canvi en la regidoria d’Educació. La cordialitat amb què normalment actua en el ple va ser exactament la mateixa en el moment del traspàs: tenia ganes d'entendre el perquè de les coses que anàvem fent i com les fèiem. Gràcies per aquestes dinàmiques obertes.
Em sembla que la cordialitat del tracte a la vida política mataronina, i en Marcel n'és l'exemple, és una característica que l'hem de poder valorar en la seva justa mesura, perquè no sempre passa així. Hi ha municipis on la vida política municipal és molt dura. Moltes gràcies Marcel per aquests anys en l’oposició i per les ganes, la il•lusió i la voluntat d’entendre el què i el com havíem fet altres coses.
Les dinàmiques vitals tenen les seves pròpies normes, no decidim quan ni com. De vegades ens diuen que ara ens hem d’aturar o que hem de reduir la velocitat... perquè l'únic bé que no podem negociar amb ningú és el de la salut. Que tot et vagi molt bé i segueix mantenint la il•lusió!

 


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, reconeix que s’ha quedat amb les ganes de conèixer el Sr. Martínez millor. Et desitgem molta sort i, sobretot, cuida't molt.

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comenta, en clau simpàtica, que a partir d’ara serà l'únic Sr. Martínez a l'Ajuntament, però que intentarà deixar el cognom comú tan amunt com sigui possible.
Ens hem conegut durant una mica més de quatre anys no al consistori, però sí al curs d’administració que hem compartit a l’IMPEM. Vostè aporta cordialitat a la política, fet que li hem d’agrair. És important que la ciutadania ens vegi d’una manera natural, bondadosa, etc.
Ho ha dit vostè i jo li agafo la paraula: la seva és una decisió sàvia i, lamentant-ho molt, pel motiu que ho fa, em sembla que és la millor decisió. Et desitjo el millor i jo no t’acomiadaré, simplement et diré fins demà.

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, comença dient que el Sr. Martínez fa el que ha de fer: la salut és el primer. Aquests dies l’he trucat poc i això que vaig ser dels primers a qui va dir com es trobava. Jo vaig pensar: “A veure si el deixes tranquil, es recupera més ràpid”. Però això no ha pogut ser. M’imagino que ha patit, perquè en Marcel porta la política a la sang. La seva és una família que ha treballat sempre pel país, per la ciutat i jo imagino la dificultat de la decisió, però és el que ha de fer.
En Marcel ha parlat dels seus quatre anys de regidor, però ell ha estat representant de CIU a l’IMPEM i a l'IME, ha estat a consells municipals... En Marcel ha estat sempre a Unió.
Va entrar en aquest Ajuntament en un moment difícil per a CIU i ell ens va ajudar molt, segur que el que més, a superar aquells moments. De segur que el trobarem a faltar, malgrat sabem que el trobarem a La Riera i que el tindrem a la nostra disposició, a les reunions de partit, etc., però no és el mateix. Tenir en Marcel al costat, gaudir d’aquesta complicitat que es va creant, malauradament no podrà continuar, si més no, aquí. Malgrat tot, Marcel, et desitgem tots els companys que siguis feliç, que gaudeixis de la família i esperem poder tenir la teva amistat per molts i molts anys.

 


El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que tothom que el coneix sap que sempre intenta embolicar la gent al màxim, però no li ha estat gens difícil embolicar el Sr. Martínez.
Recordo que va ser pel Pilar de l'any passat, quan et va passar. A Sant Pau et van operar dues vegades i tu ja deies que et reincorporaries. Tots vèiem que era una cosa seriosa i l'únic que semblava que no se n’havia assabentat eres tu. I així has anat fent, dient que aquí no passava res, en contra de l’opinió de la família i de la raó. I tu, amb tota la il•lusió, al peu del canó.
Per això segurament ha estat tan dur aquest pas i ho has hagut de meditar tant. Esperaves que el metge et digués que aquest marcador que estava al taronja i, de vegades, al vermell, tornaria al verd. Jo crec que, tot i que no et tornin al verd, segurament el que fas ara és el millor que pots fer perquè estiguis, tota la vida, a la banda verda, a prop del taronja. Marcel et demanem que et cuidis, però no et deixarem escapar perquè, com que ser advocat vol dir estar una mica entrenat i conscient del que passa a la ciutat, estic convençut que no abandonaràs la política. Potser sí la de trinxera, però no la política. I aquest grup d’amics, que s’ho ha passat tan bé en aquesta sala de plens i fora, s'ho continuarà passant bé. En el fons la política serveix també per a aquestes coses. I el dia que no és així i traspassem la línia, aquell dia ens estem equivocant i hauríem de fer un pas enrere. En Marcel mai no ha travessat aquesta línia amb ningú, i això és el que et fa gran com a persona i el que fa que tots t'estimem tant. Per això ens sap tan de greu perdre't com a regidor d’aquest Govern. De segur que amb la teva bona feina haguessis contribuït a fer que el Govern tingués aquest tarannà que tu sempre has portat a la vida.
Amic Marcel, una abraçada, no te'n vagis mai i, encara que deixis de ser regidor, no deixaràs de ser mai per a nosaltres ni un bon amic, ni un gran polític. Sempre tindràs les portes d’aquesta casa obertes. Fins sempre, sigues feliç i fes feliç als altres.


PRECS I PREGUNTES

31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’INCIVISME A DETERMINATS ESPAIS PÚBLICS DE LA NOSTRA CIUTAT.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit.


32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES OBLIGACIONS DELS LLOGATERS DELS PISOS ARRENDATS A TRAVÉS DE PROHABITATGE.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, fa decaure la pregunta per haver-li estat contestada per escrit.

 

33 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES MOLÈSTIES QUE PATEIXEN VEÏNS I COMERCIANTS D’UN TRAM DE L’AVINGUDA MARESME.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que aquest prec li sigui contestat per escrit.


34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL POSSIBLE EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’EMPRESA SELSA.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, presenta la pregunta següent :

“Entre el collectiu de treballadors i treballadores de l’empresa de neteges SELSA, empresa on estan externalitzats els serveis de neteja dels locals municipals, hi ha una certa inquietud davant els rumors que aquesta empresa té la intenció de presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació.

Per tal de calmar aquesta inquietud i atenent al dret a la informació d’aquests treballadors i ciutadans preocupats pel seu futur laboral la CUP presenta les preguntes següents:

1. Què en sap l’Ajuntament d’aquest possible ERO?
2. Si fos el cas, com defensarà l’ajuntament els llocs de treball d’aquestes persones que en definitiva treballen per aquest ajuntament?”


La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, contesta que és un col•lectiu de treballadors de l’empresa SELSA. És una empresa que pertany al grup de Fomento de Construcciones y Contratas i, per tant, nosaltres com a Ajuntament no tenim coneixement d'aquest possible ERO; es tracta d'un rumor.
Del que sí que tenim constància és de l’escrit que ens han adreçat un col•lectiu de treballadores, identificades com a representants del sindicat CATAC, fent referència a aquest rumor i on ens preguntaven si en sabíem alguna cosa. Nosaltres els hem adreçat un escrit dient que, com a Ajuntament, no en tenim coneixement, però que, en tot cas, hi estarem emetents i vetllarem per tenir detectat tot el que suposi pèrdua de llocs de treball a la ciutat. Tot i així, no podem intervenir en conflictes laborals entre uns treballadors i la seva empresa.
En resposta a la segona pregunta que planteja el Sr. Safont-Tria, val a dir que l’Ajuntament defensa els llocs de treball dels treballadors de l’Ajuntament, però, en aquest cas, són treballadores que pertanyen a una altra empresa, malgrat aquesta empresa proporcioni serveis a l'Ajuntament. Les seves condicions laborals estan regulades per un conveni d’una altra empresa i nosaltres no hi podem intervenir. De tota manera, hi estarem emetents.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, creu que queda palès el risc que tenen les externalitzacions. Tenim un servei que paguem amb diners de l’Ajuntament i, en canvi, no podem incidir en possibles situacions d’EROs, acomiadaments importants, etc.
En primer lloc, doncs, cal denunciar les externalitzacions, perquè ara no podem gestionar una situació laboral que estan patint uns treballadors que ofereixen un servei a la ciutadania i a l’Ajuntament, concretament.
Vostès diuen que no en tenen coneixement com a Ajuntament, però el que s’hauria de fer és anar a l’empresa SELSA i preguntar-los-ho directament. Així podríem enviar un missatge clar al col•lectiu de treballadores. Exigim, doncs, que es clarifiqui la situació per la salut psicològica de les empleades.
Paral•lelament, els demano que si els rumors són falsos, s’emplaci la mateixa SELSA a fer un comunicat per escrit manifestant que això és així i no tenen cap intenció d'acomiadar ningú. Interessin-se per la situació, els faig aquest prec in voce.


El senyor Joan Mora, alcalde president, constata l'evident interès del Govern per les empreses, tant si tenen personal externalitzat com si no. Crec que, en aquest cas, però, hauríem d’evitar elevar aquests conflictes a públic portant-los al ple. Hauríem de ser capaços de poder fer, entre vostès i el departament de Recursos Humans del Govern municipal, accions per a desmentir aquestes circumstàncies sense que això arribi a la sala de plens. No és cap retret, perquè vostè hi té el dret legítim, i també és la nostra voluntat arribar a un acord d'aquestes característiques. Per tant, li acceptem el prec i ens interessarem per saber quina és la situació de l'empresa per tal de defensar aquestes treballadores.


35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SUBSÒL DEL SOLAR DE L’ESCOLA JOAN COROMINES.

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 27 de l’ordre del dia.


36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PAM I EL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2012.

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“A finals de l’any 2004 es va constituir un Grup de Seguiment per treballar per la millora dels processos participatius endegats des de l’Ajuntament de Mataró, bàsicament el corresponent al del PAM i els Pressupost.

Aquest Grup de Seguiment, un cop finalitzada la seva feina, va ser substituït, a finals de l’any 2007 per un altre sorgit del Consell de Ciutat, amb la participació de diversos membres del mateix, de tots els grups municipals, i d’altres entitats amb un fort interès en els processos participatius de la ciutat.

Entre d’altres qüestions, eren els encarregats, a partir de diversos debats, de modular un procés participatiu del PAM i del Pressupost. Així, doncs, durant els darrers quatre anys, es va estar aprofundint en aquest procés participatiu què, malgrat saber què és un debat obert i interminable, obria la participació a molta gent, a tots els Consells de la ciutat, organismes autònoms i empreses, així com empoderava d’una manera clara el Consell de Ciutat, qui iniciava i tancava, validant-lo, el procés participatiu.

Així doncs, per aquest 2011, es va estar treballant duran mesos en el procés participatiu amb el següent itinerari:

1. Un Consell de Ciutat que va iniciar el procés a partir d’un marc pressupostari presentat per l’Ajuntament.

2. La realització d’una primera proposta de PAM

3. La realització de tots els consells municipals (sectorials i territorials), així com els organismes autònoms i empreses, per debatre’l i millorar-lo amb noves propostes.

4. Aquest procés va finalitzar amb una multitudinària Audiència Pública a on es van recollir encara més propostes, així com per respondre a diverses qüestions i dubtes de la ciutadania.

5. La presentació d’una segona proposta de PAM amb les noves propostes acceptades, i portada per a la seva aprovació al Ple el mes de desembre.

6. Obertura d’un període d’al•legacions perquè tots els ciutadans, així com els grups municipals poguessin fer les aportacions que consideressin.

7. Un Consell de Ciutat de tancament del procés a on es va fer retorn de totes les propostes presentades, les acceptades i les que no, i la versió final del PAM.

8. L’aprovació final del PAM al Ple de febrer de 2011.

Alhora, es va anar millorant la presentació del Pressupost fent-lo cada vegada més entenedor i, tal i com va proposar la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), afegir una columna per fer més visible la feina dels Consells a on es posava de quin d’aquests sorgia la proposta.

Hores d’ara, no tenim cap constància de quin procediment es seguirà, de quin serà el
calendari, de quina serà la funció del Grup de Seguiment del Consell de Ciutat ni el seu Pla de Treball, i els mesos van passant.

Aquest grup municipal va preguntar pels processos participatius en la Comissió Municipal Informativa del passat 31 d’agost, responent el Govern que s’estava treballant en un document que es lliuraria aviat a la resta de grups per treballar-ne.

Hores d’ara, un mes més tard, encara no tenim coneixement.

Per tot el què s’ha dit, el Grup Municipal del PSC formula les següents preguntes:

1. Ha treballat aquest Govern un projecte participatiu i ha previst un calendari? Quan ens el pensen presentar a la resta de grups municipals? En podrem participar del mateix per millorar-lo?

2. Quin és el procés participatiu previst pel Govern pel què respecta a la realització del PAM i dels Pressupostos del 2012? Amb quin calendari?

3. El Consell de Ciutat no s’ha convocat en aquest mandat. Quan es pensa tornar a convocar? Quin paper tindrà en el procés participatiu? Quins seran els seus membres?

4. S’ha convocat ja el Grup de Seguiment del Consell de Ciutat? Quina serà la seva funció? Es pensa fer aviat? Hi ha un calendari previst? I amb quin pla de treball?”


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, confirma que el Govern està treballant en aquest projecte participatiu i amb aquest calendari. Les primeres pinzellades es van donar a la reunió de portaveus del 26 de setembre i es presentarà als grups municipals, perquè hi puguin dir la seva i millorar-lo, en les properes comissions informatives de Participació i Serveis a les Persones, i d’Administració i Atenció Ciutadana.
La segona pregunta quedarà resposta en aquestes comissions informatives.
Pel que fa a la tercera, el Consell de Ciutat no s'ha convocat en aquest mandat. No s’escapa a ningú que estem a l'inici del mandat i que estem en un any electoral. També li vull recordar que durant l'any passat el Consell de Ciutat es va reunir només dues vegades, i la vegada que correspon a l'etapa que estem passant ara es va convocar el 10 de novembre. Amb tota seguretat, ho haurem d'endarrerir una mica perquè tot el procés de constitució de consells, tant territorials com sectorials, requereix temps. De tota manera, no marxarem gaire del calendari de l’any passat.
Els seus membres seran els que queden reflectits o mana el reglament que té el Consell de Ciutat. Fins que no hi hagi una modificació, així serà.
En resposta a la darrera pregunta, vostè mateix, en la seva part expositiva, d’una o altra manera ha dit que aquest Grup de Seguiment no existeix actualment, sinó que les funcions d’aquest grup van ser traspassades a la Permanent del Consell de Ciutat, les funcions i composició del qual queden reflectides al mateix reglament del Consell; no hi ha cap inconvenient a ampliar-les en tot allò que faci referència al seguiment del PAM i Pressupost.
Totes les preguntes referents al calendari previst es contestaran en la propera comissió informativa, atès que la proposta està pendent de validació pels Serveis de Gestió Econòmica de la casa. Per part de Participació s’ha fet una proposta, però això s’ha de lligar amb la resta de processos, alguns dels quals previstos per la llei.
En tot cas, li puc garantir que es recolliran i prioritzaran totes les propostes que sorgeixin dels consells de participació, tant territorials com sectorials. En el cas dels territorials, ja s'han estat constituint aquesta setmana els primers. I durant la primera quinzena de novembre hi ha la voluntat de recollir i prioritzar les propostes i poder-ne fer el retorn al desembre. Això serà inclòs al calendari global que serà presentat en properes comissions informatives.


El senyor Carlos Fernández interpreta que el Govern ni té preparat un procés participatiu hores d’ara, malgrat haver estat un any electoral, ni sap encara quina serà la participació del Grup de Seguiment del Consell de Ciutat, ni del mateix Consell de Ciutat.


El senyor Joaquim Fernàndez creu que aquesta és només l’opinió del Sr. Carlos Fernández. El dia que li presentem, a la comissió informativa, aquest calendari, vostè podrà millorar-lo i, si no li sembla bé, el podrà criticar. Però en aquest moment dir que no en tenim és només la seva opinió.

 

37 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES A DIVERSOS INDRETS DE MATARÓ.

El senyor Marco A. Fernández Domínguez, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta el prec següent:

“Aquest Grup Municipal ha detectat a diversos punts de la ciutat que presenten un estat pèssim de conservació de les línies elèctriques aèries que travessen el cel de Mataró.

En previsió de possibles accidents, i per tal d'evitar trastorns i molèsties produïts per talls d'electricitat creiem que, malgrat la companyia elèctrica que els gestiona és un ens privat, presta un servei públic de primera necessitat i ha de garantir la prestació del servei i, a més, tenir una cura especial en el seu manteniment.

És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent:

PREC

1. L’Ajuntament de Mataró demanarà a la companyia FECSA-ENDESA, propietària de les línies elèctriques de les que disposa la ciutat de Mataró, que faci un inventari de l'estat de les línies elèctriques i faci les actuacions que siguin necessàries per mantenir la seguretat i el servei als mataronins.”

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, no té cap inconvenient a acceptar el prec.
Pot semblar casualitat, però durant aquest mes d'octubre, concretament el 27 d'octubre, hi ha concertada una entrevista amb FECSA-ENDESA, en què li transmetrem aquestes preocupacions.
Alhora, li vull recordar que ja vénen d’abans una sèrie d’intervencions que s’estan fent en aquesta línia. El que queda pendent, per exemple, al barri dels Molins, són les fases 2, 3 i 4; però els treballs es duran a terme properament.

 

38 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DELS APARCAMENTS EN SUPERFÍCIE DE MATARÓ.

El senyor Marco A. Fernández Dominguez, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:

“Aquest Grup Municipal ha constatat que l'estat en que es troben els aparcaments en superfície situats a diferents punts de la ciutat, és lamentable.

En aquests aparcaments hi trobem vidres trencats, mobiliari fet malbé, brutícia, residus i senyals evidents de que s’hi ha fet reparacions mecàniques de vehicles (taques d’oli, bateries usades)...etc. Aquest fet ens indica que aquests espais estan clarament deixats, que no reben el manteniment adequat i que són l’escenari d’actes que no es poden realitzar a la via pública, com les reparacions mecàniques. També hem pogut constatar la presència de varis vehicles en estat d'abandonament, que no fan més que augmentar aquesta imatge de deixadesa, brutícia i inseguretat.

Creiem fermament que, a part de garantir la seguretat i la tranquil•litat dels usuaris dels aparcaments, aquesta imatge de deixadesa no és un bon exemple pels ciutadans que utilitzen els espais públics d’aparcament.

Per la importància que té per nosaltres la seguretat i la bona imatge dels espais públics a la nostra ciutat, aquest Grup Municipal presenta les següents:

 


PREGUNTES


1. Quantes denúncies per robatoris i actes vandàlics s'han interposat en aquests espais?

2. El Govern Municipal ens pot informar del tipus de manteniment que es realitza en aquests espais, i la periodicitat amb que es realitza?

3. Pensa el Govern Municipal donar les instruccions per netejar i mantenir en un estat decent el seu entorn?”

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, puntualitza que hi ha diversos espais a Mataró propietat de l’Ajuntament destinats a aparcament, però que no tots es pot considerar que estan en l'estat denunciat. És cert que hi ha espais més afectats, però n’hi ha d’altres que estan en bon estat. Malgrat això, som conscients que hi ha alguns dels solars destinats a aparcament que podrien estar millor: s'hi produeixen actes d'incivisme, la gent hi deixa brutícia, etc.
Respecte a la primera pregunta, val a dir que de l'1 de gener al 31 d'agost del 2010, als 8 solars que tenim s'havien interposat 63 denúncies per delictes. I durant el mateix període del 2011 se n’han interposat 62. Pel que fa a denúncies per actes vandàlics, el 2010 es van interposar 50 denúncies, mentre que el 2011, 21. Per tant, relativament ha baixat molt el nombre d’actes vandàlics denunciats en aquests solars.
Quant al tipus de manteniment, s’estava realitzant una mitjana de dues intervencions anuals als solars, intervencions que són de reposició de sauló. Aquesta tampoc no és una rutina que es faci sistemàticament, perquè depèn de la meteorologia que hi hagi hagut i la pròpia configuració del solar. Aquestes dues intervencions anuals tenen un cost important i, com que malauradament el Servei de Mobilitat ha vist reduït el seu pressupost els últims anys considerablement, ha hagut d’anar redistribuint els mitjans de què disposa en funció de les necessitats que s’han anat produint.
Respecte a la neteja, li he de dir que sí que el Govern Municipal donarà les instruccions per netejar i mantenir en un estat decent el seu entorn, sempre en funció dels recursos de què puguem disposar.

 

El senyor Marco A. Fernández farà arribar a la regidora unes fotos que ha pres aquest migdia de cotxes abandonats i en mal estat, perquè les prengui en consideració.

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 39 i 41 per venir referits a temàtiques coincidents.

39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE L’APARCAMENT HABILITAT A L’ANTIC SOLAR DE L’IVECO-PEGASO.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“El passat mes de juliol el Govern va habilitar l'espai de l'antic solar de l'Iveco-Pegaso per a usos d'aparcament i mitjançant una cessió temporal fins al 15 de setembre per part de la societat propietària Porta Laietana, participada al 50% amb l'empresa municipal PUMSA, a l'Ajuntament.

Aquest grup municipal comparteix la cerca de solucions o alternatives a l'aparcament i ens mostrarem favorables en l'ocupació temporal de solars per al seu ús com a aparcament, fins que s'ocupin per els usos a que estiguin destinats, per a euqipaments, haitatges, etc.

Un cop passat la temporada d'estiu i la fi de la cessió a l'Ajuntament i per tant també l'acabament de l'activitat d'aparcament al solar, aquest grup presenta les següents preguntes:

1. Quina valoració en fa l'Ajuntament d'aquesta experiència i si ha satisfet les expectatives generades d'ocupació per usuaris dels usos de platja?

2. 2- En que ha consistit la promoció de l'espai que anunciava el regidor de Promoció Econòmica, en la nota de premsa i única informació donada a priori als grups de l'oposició?

3. Van considerar en la possibilitat de realitzar promoció de l'aparcament del Tecnocampus i que es troba molt més a prop de la platja i que ofereix més seguretat als ciutadans?

4. Han considerat la possibilitat d'incloure l'aparcament del port com a oferta abans d'invertir res en un espai que els tècnics de l'Ajuntament ja havien advertir que no tindria ocupació?

5. Han pensat en habilitar com aparcaments solars que actualment s'estan alliberant i molt més propers al centre comercial i històric de la ciutat per als usos que anunciava el regidor de Promoció Econòmica i els veïns del sector?

6. Han hagut informes i/o estudi tècnic que aconsellés aquesta operació?

7. Perquè no s'ha donat compte en la CMI de ST i VP?”

 

41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’APARCAMENT PROVISIONAL DE L’ANTIC SOLAR D’IVECO-PEGASO DURANT ELS MESOS D’ESTIU.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“CONSIDERACIONS:

1. El passat mes Juliol es va habilitar l'antic solar d'Iveco-Pegaso com a aparcament durant els mesos d'estiu. Proposta que el Grup Municipal de CIU li va estar reclamant llargament al govern anterior.

2. Segons hem pogut saber, el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Rey, es va posar en contacte amb la Unió de Botiguers i amb el Gremi d’Hostaleria i Turisme Mataró i Maresme per tal de promocionar l’ús de l’espai i col•laborar plegats amb la finalitat d’extreure-li el màxim rendiment a la iniciativa.

3. Una vegada finalitzat el seu període d'obertura el passat 15 de Setembre ha quedat palès que hi hagut una més que discreta utilització d'aquest aparcament provisional.

En base a tot això, PREGUNTEM:

1.- Quines van ser les accions que va prendre el Govern Municipal per habilitar aquest espai?

2.- Quines mesures es van portar a terme per publicitar i promocionar aquest aparcament?

3.- Quines son les estadístiques d'utilització de l'aparcament provisional de l'antic solar d'Iveco-Pegaso?

4.- Quin és la valoració del Govern Municipal d'aquest aparcament provisional?

5.- Quin ha estat el cost de l’habilitació d’aquest aparcament provisional?”

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, explica, en referència a la primera pregunta, que s’ha posat de manifest que aquest solar no ha constituït una alternativa, almenys, aquest estiu. Hem de tenir en compte que aquest solar es va posar a disposició dels ciutadans el 15 de juliol i, per tant, vam tenir molt poc temps per a promocionar-lo, donat que la temprada d’estiu ja estava bastant entrada. El fet de ser un recinte tancat ha fet que, des de fora, no fos perceptible la situació del solar posat a disposició, i això tampoc ho ha afavorit. A més, es va donar la circumstància que ens trobàvem que cada dia les portes estaven tancades quan, teòricament, haurien d’estar obertes. Tant ens va moure la curiositat, que un tècnic de mobilitat va anar-hi a fer una guàrdia i va constatar que hi havia unes senyores que anaven a passejar-hi el gos i tancaven les portes perquè no se’ls escapés; aleshores les deixaven tancades. Si aquest solar no és una alternativa, rectificar és de savis, i potser l’any que ve no l’inclourem a posar-lo a disposició o haurem de fer la promoció d’una altra manera.
Quant a la segona pregunta, ens la contesta el Sr. Rey.


El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, expressa que van veure aquesta oportunitat i van intentar aprofitar-la tan ràpidament com van poder. Vaig trucar a la Unió de Botiguers i al Gremi per intentar que ells fessin la tasca de publicitar-lo, també fora de la ciutat. Potser va ser una bona idea però que, amb el temps, va estar mal executada. També vam voler evitar invertir diners en publicitat.
La idea de l’aparcament del Tecnocampus costa diners, però l’estudiarem, perquè no és una mala idea.
El comentari que feia el Sr. Melero respecte a altres zones, efectivament estem considerant condicionar solars que estiguin buits i que estiguin a prop del centre perquè es faciliti l’aparcament al comerç. Ho tenim en compte i els anirem informant del tema allà on correspongui.


La senyora Núria Calpe creu que el tema del Tecnocampus ja l’ha contestat una mica el Sr. Rey. Tampoc no podem comparar la promoció d’un aparcament de pagament, com és el del Tecnocampus o el del port, amb la posada a disposició dels ciutadans d’un solar gratuït. No podem promocionar tots dos tipus d’aparcament de la mateixa manera. El fet que es posés aquest solar a disposició era una reivindicació històrica del nostre grup municipal i, quan vam tenir l’oportunitat de fer-ho, sense pràcticament cap cost, vam entendre que era el que procedia. Per tant, no hem considerat el del Tecnocampus ni el del port com a oferta alternativa al solar d’Iveco-Pegaso, perquè són de diferent naturalesa.
No hi havia cap estudi tècnic que aconsellés l’operació perquè enteníem que, en no haver-hi un cost econòmic, no valia la pena fer l’estudi que valorés la viabilitat del projecte. Hi havia una voluntat política prèviament manifestada i una oportunitat de fer-ho. Es va poder fer de manera immediata i, per tant, es tractava de posar a disposició de la ciutadania una cosa que havia de ser beneficiosa i sense cap cost per a l’Ajuntament. No es va considerar que fos un tema prou rellevant per portar-lo a la comissió informativa: la primera comissió informativa la teníem el 30 d’agost i, per tant, només quedaven 15 dies de vida útil del solar, ja que el 15 de setembre s’acabava aquest règim de posada a disposició provisional.
Quant a les preguntes que formulava ICV-EUiA, les accions que va emprendre el Govern van ser només avançar la finalització de la cessió que aquest solar tenia respecte de l’IMAC, una vegada vam verificar que no hi havia programada cap actuació de cultura durant aquests dos mesos, i pactar amb la representació de la propietat del solar aquesta cessió temporal fins al 15 de setembre a favor de l’Ajuntament. Només es va haver de reposar la senyalització de la qual ja disposàvem, és a dir, que no hi va haver cap cost en senyalització, així com arranjar lleugerament el sauló.
La segona pregunta, sobre la promoció, ja ha quedat contestada pel Sr. Rey.
Les estadístiques d’utilització de l’aparcament no les tenim. No se’n van realitzar perquè ja vam constatar que hi havia una discreta utilització del solar.
La valoració que fa el Govern municipal d’aquest aparcament provisional és que no és una alternativa o que, en tot cas, no ho ha estat aquest any. L’any que ve, si entenem que procedeix continuar oferint-lo com a aparcament alternatiu a l’estiu, haurem de valorar si s’hi dóna un altre tipus de promoció per poder-ne treure un ús més extensiu per part de la ciutadania.
El cost d’aquest aparcament provisional va ser inferior a 1.000 euros per l’arranjament del sauló i la reposició de la senyalització de la qual ja disposàvem.


El senyor Francesc Melero lamenta la resposta i, sobretot, algun dels fets. Si el solar, a partir del 15 d’agost, es quedava tancat molts dies es deu a una nul•la gestió. Ja es va dir que aquest solar, sense una mínima gestió, era impossible tirar-lo endavant. L’ús d’aquest solar ha estat zero, perquè no hi ha entrat ningú.
En el moment en què vostès van accedir al Govern van voler demostrar que podien fer coses i van posar en marxa aquest tema. Però de totes les coses que deien que farien, només es poden atribuir la paternitat d’aquest solar i el canvi de pintura del cotxe que acompanya el Mataró Bus.
No sé si l’any que ve voldran tornar a posar en pràctica aquest solar. Crec que hi ha temps suficient perquè el solar de la Ronda Barceló, o altres que properament hi haurà en aquest espai, puguin donar una millor alternativa. Comptar amb aquest solar com a una alternativa és demostrar un desconeixement absolut de la ciutat. Hi ha espai suficient als voltants d’aquest solar que mai no s’omplen. Es podria fer un intent amb l’aparcament del Tecnocampus a veure com va, tot i que és veritat que podíem haver intentat que fos a un cost molt baix.
Per tant, cal alliberar sòl per a aparcaments que siguin útils als llocs on es destinen. Em sap molt greu que es tiri endavant un projecte com aquest, encara que sigui amb només 1.000 euros, sense haver comptat amb els informes previs que ja hi havia a la casa. Això suposa menystenir la bona feina feta pels tècnics d’aquesta casa durant molt de temps.
Els demano que abans de fer una altra “prova i error”, apostin pels aparcaments del Tecnocampus. A prop hi ha més aparcaments i hi ha altres solars que segurament són de molt més ús, tant pels que vénen de fora, com pels que hi viuen a prop, i perquè els usos de suport del centre comercial històric de Mataró siguin molt més viables.


El senyor Joan Mora, alcalde president, pensa que el Sr. Melero té raó en algunes coses, però en d’altres no.
Vostè sap que per a que això funcionés, calia una promoció adequada i nosaltres no teníem el temps necessari. Va ser el pur interès d’intentar posar-ho en marxa. Admetem que hi vam arribar molt tard. Si això s’hagués preparat, hagués pogut anar endavant, de la mateixa manera que si s’hagués de promocionar l’aparcament del Tecnocampus o el del port, com vostè suggereix ara. Se suposa que això també havia d’estar planificat molt abans de l’estiu, però aquestes coses no es fan d’un dia per l’altre.
En tot cas, si aquest any no ha sortit bé, l’any que ve el primer que hauríem de pensar és que tant de bo es desenvolupés aquell sector i tirés endavant. Si, per desgràcia, continua tenint les mateixes característiques, entre tots estudiarem quina és la millor manera de treure-li rendiment. Si el podem projectar amb temps, serem capaços de fer-ho.

 

El senyor Francesc Melero manifesta la seva voluntat de parlar-ho des de l’oposició, amb cordialitat, a fi d’intentar trobar punts d’acord.

 

40 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL LLIURAMENT D’INFORMACIÓ REQUERIDA AL GOVERN MUNICIPAL.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, retira aquesta pregunta.

 

41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’APARCAMENT PROVISIONAL DE L’ANTIC SOLAR D’IVECO-PEGASO DURANT ELS MESOS D’ESTIU.

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 39 de l’ordre del dia.


42 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA A CAUSA DE DIVERSES CAIGUDES DE VEÏNS QUE S’HAN PRODUÏT AL CARRER DE JOAN TUTÓ.

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta el prec següent:

“ A causa del desgast del producte per al tractament antilliscant que s'aplica sobre les voreres i el pronunciat desnivell, al carrer de Joan Tutó s'han produït diverses caigudes dels veïns.

Demanem que es renovi el tractament antilliscant, doncs en entrar la tardor, les pluges poden augmentar el risc de caigudes i suposa un perill per als veïns i vianants que transiten el carrer per accedir a l'Escola del Centre d'Educacio Infantil i Primària de Rocafonda. Per aquest carrer passen gent gran, mares amb cotxets i nens petits.”

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, accepta el prec. Els Serveis de Manteniment han pogut comprovar-ne la perillositat. Per tant, està previst poder-ho realitzar durant aquest mes d’octubre.
També cal deixar constància que en aquest carrer, fa aproximadament 10 anys, ja es van canviar els panots de quatre pastilles per uns de ratllats antilliscants i, al cap de 2 anys, es va fer l’aplicació de la pintura antilliscant que ara vostè reclama.


43 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 8/2004 DE 23 DE DESEMBRE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’HORARIS COMERCIALS.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta la pregunta següent:

“El passat dia 11 de Setembre de 2011, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya, va detectar en tan sol 2 hores, 14 establiments comercials oberts al públic que infringien la llei 8/2004 de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya" d'horaris comercials.

Emparada pels fonaments de dret que m'atorga el Reial decret 1398/1993 de 4 d'agost, Article 11, apartat 1, paràgraf D, vaig posar en coneixement de la Policia Local de Mataró la corresponent denúncia amb el llistat dels comerços infractors. (Acompanyo aquesta documentació en l'Annex 1).

En virtut de l'apartat 2 de l'article 11 del decret esmentat, vaig fer sol•licitud d'iniciació en la mateixa denúncia, fet que m'atorga el dret a que se'm comuniqui la iniciació o no, del procediment sancionador.

• Perquè després d'haver transcorregut 25 dies encara no he estat notificada de res?
• S'ha obert el procediment sancionador corresponent?

A primers d'any es va dur a terme una campanya publicitària pagada amb els impostos de tots els ciutadans sota l'eslògan "Els comerços es regeixen tots per les mateixes normes" i sota el distintiu del PLA PER A LA NOVA CIUTADANIA 2008/2011.

• Que passa aquí? Potser aquest tipus de plans d'actuació per a la nova ciutadania solament serveixen perquè es mengin la carn i deixin els ossos? És que solament es prenen els drets i es deixen els deures? “

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, explica que, respecte a la llista que va presentar la Sra. Lora el dia 11 de setembre amb els establiments oberts, la policia va actuar i va aixecar diverses actes. No només d’establiments de la llista, sinó també d’altres que no hi eren. No a tots els establiments de la llista se’ls va aixecar acta, perquè la policia no va deixar de fer altres serveis. Recordem que era un dia festiu i no tenien prou disponibilitat per a inspeccionar tots els establiments de la llista. Com a resultat, es van aixecar 13 actes a 13 establiments que estaven oberts aquell dia. Aquestes actes són enviades al Servei de Llicències, on s’obre l’expedient corresponent i es determina si aquest ha de ser sancionador per incompliment.
Transcorreguts 25 dies no ha estat informada de res per dos motius:
En primer lloc, perquè encara no s’ha formalitzat l’obertura de cap expedient, ja que s’han d’investigar aquestes actes. En segon lloc, perquè la normativa en què vostè s’empara per a ser notificada d’aquesta incoació d’expedient, és una normativa estatal i a Catalunya tenim una normativa pròpia que no obliga a la notificació. De tota manera, no hi ha cap inconvenient a notificar-se, com a denunciant, la incoació d’aquest expedient o, en el seu cas, els motius de la no incoació. Assumim el compromís, doncs, de notificar-li els expedients que s’incoïn. Ara com ara, s’està estudiant si s’han d’obrir expedients sancionadors.
Aquesta campanya la va iniciar l’anterior Govern però nosaltres la subscrivim completament, perquè tots els comerços han de complir els seus deures i obligacions sense discriminació de cap tipus. Treballarem perquè tothom, tan autòctons com estrangers, compleixin la normativa aplicable, perquè no es discrimini ningú i perquè es respecti la convivència entre tots els ciutadans.

 

La senyora Mónica Lora esperarà la notificació i ho agraeix. Simplement em sorprèn que es dugui a terme una campanya perquè tots el comerços es regeixin per les mateixes normes i després no es comprovi si es compleixen les normes d’horaris. Jo reivindico que no s’hi està a sobre. El dia 11, quan vam anar a veure els comerços que estaven oberts, jo no em fixava si eren d’immigrants o no. Si no haguessin estat d’immigrants, també els hagués denunciat, però, casualitats de la vida, tots els que vaig veure eren perruqueries o carnisseries d’immigrants... La policia va fer molt bé la seva feina: fins i tot van trobar uns 6 establiments més. Per tant, agraeixo molt la feina i el tracte de la Policia Local de Mataró.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que tenim un Pla per la Nova Ciutadania i un pacte que està en revisió i en discussió. Per suposat que a Mataró tothom és igual davant la llei, amb les mateixos drets i obligacions.

 

 

PROPOSTA D’URGÈNCIA

44 - APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL PROJECTE “ESPAI TRANSFRONTERER D’ART CONTEMPORANI” A DESENVOLUPAR, EN EL CAS DE RESOLUCIÓ FAVORABLE, DURANT EL PERÍODE 1-1-2012 A 31-12-2013, A LES CIUTATS DE GIRONA, MATARÓ I PERPINYÀ.

Aquest punt ha estat tractat com a 30 bis abans d’iniciar l’apartat de PRECS I PREGUNTES.

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts d’una de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.