Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

09/02/2012

Escoltar

09/02/2012

dijous 09 febrer 2012, 00:00h

ACTA NÚM. 03/2011 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 9 DE FEBRER DE 2012.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia nou de febrer de dos mil dotze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

JOAN MORA I BOSCH ALCALDE (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA REGIDOR DELEGAT (CIU)
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA (CIU)
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA (CIU)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR (PSC)
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA (PSC)
MARIA CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR (PSC)
IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR (PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP)
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP)

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA (ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)


No assisteix a la sessió, per malaltia, el Sr. Pere Galbany i Duran, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

“DECRET
937/2012 de 6 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 9 de febrer de 2012.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 9 de febrer de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinàries: 23 de desembre de 2011 i de 4 de gener de 2012.

2 DESPATX OFICIAL


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PSC, ICV-EUIA, PPC i CUP per tal que el govern de la Generalitat resolgui les convocatòries de la Llei de Barris.

4 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA i CUP de rebuig a la pujada tarifària de l’ATM .
 

DICTAMENS

ALCALDIA
5 Nomenament Patró de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Gestió Econòmica

6 Desafectació de l'habitatge 2n b escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme

7 Ratificar el decret de l’Alcalde 648/2012 de 25/1/12 pel qual es crea amb caràcter d’urgència la comissió especial mixta per prevenir el desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda.

Medi Ambient i Sostenibilitat
8 Aprovació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2012-2016.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la suspensió de l’atorgament de llicències pel període d’un any per a centres de culte a la ciutat de Mataró.

10 Moció que presenta el grup municipal del PPC i CUP relativa a la plaça de Cap d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.

11 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya relativa a l’impacte del Reial Decret 20/2011 de 30 de desembre a l’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUIA per demanar la retirada de la Medalla d’Or a tots els col•lectius i entitats franquistes.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PSC, ICV-EUIA, CUP i PPC per tal que el govern municipal faci públic el deute del Govern Català amb el Grup Ajuntament (Ajuntament, empreses municipals i Organismes Autònoms) per instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.
 

PRECS I PREGUNTES

14 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’impacte a la ciutat del no pagament dels ajuts pendents de la Llei de Barris.

15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a les retallades previstes al servei de Mataró Bus.

16 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al procés de preinscripció i posterior matriculació d’alumnes als ensenyaments obligatoris de cara al proper curs 2012-2013.

17 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el model d’escoles bressol.

18 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el canvi en el servei del Mataró Bus.

19 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de conservació de les voreres de la urbanització Can Vilardell de Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla d’Impuls Comercial anunciat pel govern municipal.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre centres culturals i de formació religiosa a diferents barris de la nostra ciutat.

22 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la situació de la Televisió Pública M1TV.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a la dimissió del Gerent de la Televisió Pública del Maresme M1TV.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a la dimissió d’un dels càrrecs de confiança de l’actual govern, el coordinador de l’Àrea d’Administració Ciutadana.

25 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa a propòsit del compromís adquirit pel govern municipal d’estudiar la conveniència de fer de la ciutat de Mataró zona única als efectes d’escolarització.

26 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al servei del Mataró Bus.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al sistema d’estalvi d’aigua “Kit Water Dolo”.

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple de febrer indica que hi ha un acord de 4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya. Degut al soroll existent a la sala de Plens que prové d’una manifestació que estan fent uns ciutadans davant de l’edifici de l’ajuntament de Mataró, el Sr. Alcalde deixa el minut de silenci per més tard.

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES: 23 DE DESEMBRE DE 2011 I DE 4 DE GENER DE 2012.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, fa un aclariment sobre l’al•legació que varen fer a les Ordenances fiscals (IBI escoles concertades), en el sentit següent:

“Les propostes i esmenes que vam aportar com a Grup Municipal, i en concret, la que feia referència a l’IBI dels immobles destinats a l’ensenyament per centres docents concertats necessita d’un aclariment i/o rectificació.

Amb la pretensió d’aclarir finalment el sentit de la nostra proposta (que no esmena), a continuació passem a explicar què trobem malament.

En la resposta que vam rebre a la nostra proposta es recull el següent:

“AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA:

6. Exempció als centres docents privats acollits al concert educatiu, en quant a la superfície afectada per l’ensenyament concertat. Aquesta exempció ja s’aplica i està establerta al punt 2) de l’article 6 de l’ordenança. En relació a les escoles a les que es concedeix, es demana la compensació del cost exempt al Ministeri d’Hisenda. S’estima en els termes ja establerts a l’ordenança”.

Nosaltres no demanàvem cap tipus d’esmena vers aquests tipus de centre, sinó que el que preteníem era advertir sobre una exempció potestativa que, en el cas de concedir-se, per part de l’Administració municipal, advertíem de la necessitat de reclamar la compensació, donat que, aquestes tenen un retorn per part de l’Administració en cas de sol•licitud per part del consistori.

Tornem a repetir que, degut a un lapsus nostre, aquest aclariment no s’havia fet. En llegir l’acta del PLE extraordinari del 23-12-2011 consta exactament el paràgraf tal i com reprodueixo més amunt (“6. Exempció ... “), per la qual cosa ens veiem obligat a fer aquest aclariment.

PROPOSTES, ESMENES QUE APORTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA A LES ORDENANCES FISCALS 2012 DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

Impost de Béns Immobles (IBI)

EXEMPCIÓ PRÈVIA SOL·LICITUD. Són aquelles que els/les interessat/des han de sol•licitar-les, i, si es donen les circumstàncies establertes, haurien de concedir-se:

• Béns immobles destinats a l’ensenyament per centres docents acollits total o parcial al règim de concert educatiu, en quant a la superfície destinada a l’ensenyament concertat. (Aquest tipus d’exempcions comporten un retorn per part de l’Administració en cas que ho sol•liciti el municipi. Per tant si ja s’està realitzant l’únic que hauríem de tenir present és la reclamació d’aquesta compensació).”

 

El Sr. Manuel Monfort, Secretari de la Corporació, indica que les modificacions han de ser sobre les intervencions, no sobre allò que s’ha acordat. Per tant l’acord no es canvia, sinó que es fa constar l’aclariment indicat pel grup municipal d’ICV-EUiA.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (26).

 


2 - DESPATX OFICIAL

• El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa el condol de tot el Consistori per la mort de la Sra. M. Lluïsa Circuns, a la qual se li va concedir la medalla de la ciutat de Mataró el passat 12 de gener de 2012.

A continuació llegeix la carta de la Sra. Circuns adreçada al Consistori:

“Barcelona, gener del 2011

Benvolgut senyor Alcalde,

M’acaba de dir la meva filla que fa una estona neu parlat amb ella. Sé que us ha informat àmpliament de tot el que m’ha passat, que no ha estat poc, però avui, gràcies a Déu, crec que he fet un tom per bé.
Perdoneu que ahir no us vagi’m contestar al mòbil que vareu fer trucar per assabentar-nos de la concessió de la medalla de la ciutat, de la qual me’n vareu parlar el dia de l’obertura del nou curs.
No sé si veritablement em mereixo aquesta distinció només el que us puc dir és l’amor inmens que porto dins meu per aquesta terra que és la meva. Per tornar-la a veure rica i plena fora capaç de fer miracles. I és quan he fet per la meva ciutat d’adopció, que hi resideixo des de que tenia dinou anys, i que és Mataró.
Us podeu posar en contacte amb mi sempre que us plagui i quan torni a casa ja us faré saber. Fins aleshores, moltes gràcies per tot a vós, i al consistori en ple. Amb l’amistat de sempre us envia una abraçada la
Maria Lluïsa Circuns”

 


• El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna compte del Manifest del Dia Escolar de la No Violència i de la Pau 2012. Serà llegit per escolars de l’escola Pia Santa Anna de Mataró.

Els nens i les nenes de Torrent hem pensat que volem un món on compartir petons, abraçades, jocs, amics, somriures.

Volem un món on puguem estar contents i tranquils i on puguem ajudar a tothom.


MANIFEST DENIP DE PRIMÀRIA 2012

“Els alumnes i els mestres de Primària i el personal no docent ens trobem avui, dilluns 30 de gener de 2012, a la Plaça Santa Anna perquè volem donar a conèixer el nostre compromís amb la Pau i la Justícia en aquesta celebració del dia Escolar per a la No-violència i la Pau. Aquest any també celebrem els 275 anys de la fundació de la nostra escola.

En aquest món on sovint hi ha violència, pobresa, guerres, discriminació de gènere i de raça, analfabetisme ... volem manifestar que:

1. Tant infants com adults tenim dret a no ser maltractats físicament ni psicològicament.
2. Tots els nens i nenes tenim dret a poder anar a l’escola, tenir aliments, ser atesos quan estem malalts i a ser estimats.
3. Homes i dones d’arreu del món hem de ser tractats iguals amb els mateixos drets, encara que visquem en països diferents.
4. Entre tots hem de construir un món on no hi hagi guerres, discriminació de races, de llengües i de gènere, començant per nosaltres mateixos des de casa, a l’escola i al carrer.
5. Com deia Gandhi: “tingues cura del teu caràcter perquè forjarà el teu destí”. Si som solidaris amb la gent que ens envolta, aquests ho seran un altre dia amb nosaltres.
6. Totes les persones ens mereixem viure en aquest món en Pau i ho podem aconseguir sense violència i dialogant.

Nosaltres ens comprometem a treballar per un món millor començant per nosaltres mateixos: a casa amb la família, al carrer i a l’escola amb els amics i companys.”


MANIFEST DEL DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I DE LA PAU 2012

“Aquest manifest és un homenatge a qui abans, com en Gandhi, o ara creiem que la paraula, la no violència, l’actitud poden canviar el món.

Ja fa dies que penso com s’ha de fer un manifest que ha de parlar de la Pau, d’un món millor .... Però puc canviar el món amb quatre paraules? Podem?

Tu també has escrit alguna paraula en un mocador, has fet un nus i amb els dels teus companys de classe n’heu fet un reguitzell de totes mides, de tots colors que ara penjaran esperant que el vent s’emporti els desitjos. T’imagines que tot el que hem escrit es faci realitat?

No facis allò, ja has acabat això? Recull la roba, endreça l¡habitació, no juguis, no corris pel passadís, baixa el volum de veu, no parlis amb la boca plena, no t’enfadis, no... T’imagines poder dir no? No a tot allò que no ens agrada. Parar el temps i dir: així no vull el meu món, això no ho vull en el meu món, ni la guerra, ni la pobresa, ni tantes coses! No em fa feliç.

Potser penses que aquest acte no serveix per res, però has escrit un desig... i si es compleix?, potser amb la teva frase fas somriure al algú...Potser, i només potser, aquest és el primer pas per canviar el món.

Has somrigut avui? Has desitjat un feliç dia a algú? Has dit t’estimo? Si no ho has fet encara: FES-HO!! Fes-ho sense pensar-t’ho. Somriu, estima i digues... digues a totes les persones que vulguis, a les que el cor t’ho demani i fins que el cor et digui prou: T’ESTIMO!. Així faràs feliç la gent del teu voltant i aquest sí que és el primer pas per canviar el món.

No fa massa em van dir: “I et penses que pots canviar el món? Doncs sí, ho penso i ho crec i altra gent abans també i vosaltres també ho hauríeu de pensar: “Som el futur”. “El món està a les vostres mans”, això diuen els grans. I és així, n’hem d’estar convençuts: Demostrem que la pau és possible i que el món, per ell sol, no canviarà. Ho hem de fer entre tots!.”

Mataró, 30 de gener de 2012
DECLARACIONS INSTITUCIONALS


3 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC, ICV-EUIA, PPC I CUP PER TAL QUE EL GOVERN DE LA GENERALITAT RESOLGUI LES CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE BARRIS.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, en la seva representació, pren la paraula per única i exclusivament anunciar que deixen sobre la taula totes les Propostes de Resolució, Precs i Preguntes presentades pel grup municipal. El motiu d’aquesta decisió s’explica en el document que acaben d’entregar al senyor Alcalde. Ho fan per denunciar el menysteniment sistemàtic dels òrgans de govern d’aquest ajuntament vers les Comissions Informatives i el propi Ple a tots els grups de l’oposició, per això retiren els punts de l’ordre del dia; només participaran en les votacions i el debat sobre els dictàmens que ha proposat el govern municipal.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica si algun grup municipal vol expressar alguna cosa sobre aquest comunicat que també està firmat pels grups municipals del Partit Popular de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular.

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que el seu grup s’afegeix a les paraules del representant del grup municipal del PSC i també deixen sobre la taula totes les Propostes, Precs i Preguntes presentades pel seu grup.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, indica que tal i com ha dit el Sr. Joan Antoni Baron, President del grup municipal PSC i el Sr. Esteve Martínez, portaveu del grup municipal ICV-EUIA, el seu grup també farà el mateix, deixarà sobre la taula totes les Propostes, Precs i Preguntes presentades a l’ordre del dia d’avui.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, informa que des del seu grup, també s’afegeix al comunicat entenent que hi ha coses que s’han de solucionar, demana disculpes als ciutadans que tenien previst assistir avui al Ple. És una solució que no agrada però que entenen que seran terceres persones que sortiran perjudicades, però creuen que s’han de buscar noves formes de treball. Per tant deixen sobre la taula totes les Mocions, Precs i Preguntes presentades pel seu grup per un altre Ple.


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, es suma a aquest comunicat i també a tot el que han dit tots els portaveus dels altres grups municipals i deixen sobre la taula les Propostes, Precs i preguntes presentades i que estaven a l’ordre del dia d’avui.


El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que aquesta situació que argumenten amb una sèrie de motius es pot discutir amb calma, però que no la comparteix perquè creu que s’han precipitat en expressar-ho aquí. Creu que estan informats de tot el que succeeix. Explica que la suspensió del Ple del dia 2-2-2012 va ser per la situació d’emergència decretada des de la Generalitat pel risc de nevades que tenia la ciutat, i va prendre les mesures adients. Així i tot creu que són ben lliures de fer-ho, i nosaltres hem d’acceptar aquesta situació.

 

4 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA I CUP DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’ATM .

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que la Moció quedi sobre la taula fins un proper Ple.

 

A continuació es passa a tracta els Dictàmens.


DICTAMENS

ALCALDIA


5 - NOMENAMENT PATRÓ DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum, presenta la proposta següent:

“En el Ple municipal d’1 de desembre de 2011 es va nomenar els patrons del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, la proposta de persones que han de composar el Patronat de la Fundació pel pròxim quadrienni.

Va quedar pendent de proposar a la Fundació, un representant per part del grup municipal de Convergència i Unió.

La Junta del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, en compliment de l’article 10 dels seus Estatuts, va aprovar en la reunió celebrada el dia 26 de gener de 2012, acceptar la proposta del grup municipal Convergència i Unió de nomenar el seu representant com a Patró del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

L’article 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena sobre la competència del Ple de l’Ajuntament de Mataró per al nomenament dels vocals de la Junta del Patronat de la Fundació.

En conseqüència proposo al Ple de l’Ajuntament el següent acord:

Nomenar vocal del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena al Sr. Josep Vilas Melero a proposta del grup municipal de Convergència i Unió.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Gestió Econòmica


6 - DESAFECTACIÓ DE L'HABITATGE 2N B ESCALA A, DE L'EDIFICI DEL CARRER MADOZ, 28-30, DE MATARÓ

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament és propietari de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró, el qual es composa de 38 habitatges, edifici tradicionalment destinat a vivendes de mestres.

El pis 2n B de l’escala A, de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró, consta qualificat com a bé de domini públic afecte al servei públic en el vigent Inventari de Béns municipal.

El referit habitatge ha deixat de complir la seva funció d’habitatge per mestres de primària, ja que el seu adjudicatari va retornar la possessió del pis a l’Ajuntament, el dia 25 de maig de 2010.

La situació actual de desocupació del departament, juntament amb la necessitat municipal d’assignar-los nous usos més afins a les actuals necessitats econòmiques i socials municipals, ha portat a considerar l’oportunitat d’alterar la seva qualificació, per tal que tingui la qualificació jurídica de bé patrimonial, adient amb els usos i destins previstos com a habitatge.

L’Ajuntament compta amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per procedir a la seva desafectació.
Resulten aplicables l’article 81 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local (en el mateix sentit, article 204 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), i l’article 20 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya.

És competent per alterar la qualificació jurídica dels béns municipals el Ple municipal, segons l’article 52.2.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb majoria absoluta segons l’article 114.3.m) del mateix cos legal.

Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desafectar inicialment el departament 2n B, escala A, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, d’aquesta ciutat, fins ara qualificat de bé de domini públic afecte a usos escolars, per tal que passi a gaudir de la qualificació jurídica de bé patrimonial.

SEGON.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin comparèixer en l’expedient i formular les al•legacions i reclamacions que estimin oportunes. Si no es formulen al•legacions ni reclamacions durant el tràmit d’informació pública, la desafectació que aquí s’acorda inicialment s’entendrà aprovada definitivament, i es disposarà l’anotació de la corresponent modificació en l’inventari de béns municipal.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (26).

 


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme

7 - RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDE 648/2012 DE 25/1/12 PEL QUAL ES CREA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA LA COMISSIÓ ESPECIAL MIXTA PER PREVENIR EL DESNONAMENT DE L’HABITATGE A FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’INSOLVÈNCIA SOBREVINGUDA.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“Per Decret núm. 648 de 25 de gener de 2012 l’Alcalde –President ha resolt el següent:

“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del mes de desembre de 2011 va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució “per declarar la ciutat de Mataró Ciutat activa en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge, per instar al Govern de l’Estat a modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament, i a adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge.”

En virtut de la citada proposta el Ple acordà:

“Primer.- Declarar Mataró com a ciutat activa i compromesa en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge.

Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com venen proposant la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada. A més ha de garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el desnonament en el marc d'una execució hipotecària.

Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a implementar les mesures necessàries per paralitzar el desnonaments de les famílies i persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Instar al Govern de la Generalitat, que en l’àmbit de les seves competències, aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renta familiar disponible.

Quart.- Instar el Govern de l’Estat a treballar en la prevenció del sobreendeutament personal i familiar: avançar en la creació de la figura del “préstec responsable” –condicions per accedir-hi, la imposició a les entitats financeres per part del Banc d’Espanya d’una regulació bàsica per a la concessió de préstecs, millorar la regulació de les societats taxadores

Cinquè.- Més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró continuarà implantant mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els desnonaments, com:

a) Crear, amb caràcter d’urgència, una comissió especial mixta en la que participin representants dels grups municipals amb representació en aquest Consell Plenari i de les associacions d'afectats i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica vinculada als desnonaments de famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària. L'objectiu principal d'aquesta comissió serà estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal de paralitzar els desnonaments així com buscar alternatives que els evitin per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

b) Treballar conjuntament amb totes les administracions per definir i acordar les mesures necessàries per tal de paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària.

c) Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge.

d) Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. Instar al Govern Municipal a signar un conveni per tal de treballar des de la cooperació i coordinació entre l’Oficina Municipal i l’Oficina de la Generalitat

e) Estudiar les possibilitats legals per tal de incloure amb caràcter de preferència als afectats per desnonaments en el Registre de Sol•licitants d’habitatge social.

f) Sol•licitar als jutjats de Mataró que facin arribar mensualment a l’Oficina Municipal de l’habitatge, una relació estadística del nombre dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.

g) Convocar, a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, als directors de bancs i caixes, als administradors de finques i als agents de la propietat immobiliària que operen en el municipi, per tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries així com dels contractes de lloguer. Proposar-los formar part de la Comissió de prevenció descrita en el epígraf a) del punt quart de la present moció.

h) Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden tramitar a l’Oficina Municipal de l’habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, així com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del mercat.

Sisè.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya.

Setè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).”


El Ple de la Corporació te la competència per a la creació d’una òrgan complementari i de participació com la Comissió especial mixta per prevenir els desnonaments de famílies en situació sobrevinguda d’insolvència. Per raó del caràcter d’urgent de la Proposta que realitza el Ple i la unanimitat en el seu acord la comissió es crearà i les seves normes de funcionament s’aprovaran mitjançant el present Decret a ratificar en el proper Ple municipal.

Per tot el que s’ha exposat RESOLC:

Primer.- Crear amb caràcter d’urgència una comissió especial mixta en la que participin representants dels grups municipals amb representació en el Ple i de les associacions d'afectats i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica vinculada als desnonaments de famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària, amb la següent denominació, objecte, naturalesa composició, i funcionament:

Denominació:

COMISSIÓ ESPECIAL MIXTA PER PREVENIR I EVITAR DESNONAMENTS

Objecte:
L'objecte d'aquesta comissió serà estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal de prevenir i evitar els desnonaments així com buscar alternatives que els evitin per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

Naturalesa:
Òrgan municipal de caràcter complementari, de vocació temporal, de participació sectorial, de caràcter consultiu.

Composició:
Un/una representant de cada grup municipal
El Defensor del Ciutadà o persona que el substitueixi
El Degà de Col•legi d’Advocats de Mataró o substitut/substituta
El Jutge/Jutgessa Degà dels Jutjats del Partit Judicial de Mataró o substitut/substituta
Un/una representant de les associacions i entitats següents:
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca
Creu Roja
Càritas
Conferències de Sant Vicenç de Paül
Cambra de la Propietat Urbana
Un representant dels principals bancs i caixes amb seu a Mataró
Representants dels administradors de finques i agents de la propietat immobiliària que operen en el municipi
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró
Departament de Serveis Socials
-Prohabitatge Mataró –OLH- i/o el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament.
-Altres representants d’entitats que es consideri oportú per la pròpia Comissió una vegada constituïda.

Funcionament:
Seran d’aplicació a la Comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments les normes generals d’òrgans col•legiats del Reglament Orgànic Municipal i el de Participació Ciutadana, amb les següents peculiaritats:

-Quòrum de constitució: majoria simple dels seus components.
-Quòrum per adopció d’acords: majoria simple
-Lloc i periodicitat de les sessions: les que s’indiquin en cada cas a les convocatòries previ debat en el si de la Comissió
-Presidirà la Comissió: Regidora Delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, qui podrà delegar la presidència en qualsevol dels membres de la Comissió.
-La pròpia comissió nomenarà un secretari/secretaria qui s’encarregarà d’aixecar actes de les reunions que es realitzin.
-En el sí de la comissió es podran crear grups de treball i de seguiment dels acords que s’adoptin. Aquesta organització, serà ratificada per l’Alcalde i se’n donarà compte al Ple.

Durada:
Una vegada complert l’objecte de la proposta pel qual es crea la Comissió s’extingirà previ acord del Ple de la Corporació.

Segon.- Ratificar el precedent acord pel Ple de la Corporació i proposar la delegació de la designació dels membres del Consell a favor de l’Alcalde.

Tercer.- L’acord de ratificació del Ple, es publicarà en el Butlletí oficial.”


Per tot el s’ha exposat, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Ratificar el Decret num. 648, de 25 de gener de 2012, pel qual es crea la COMISSIÓ ESPECIAL MIXTA PER PREVENIR I EVITAR DESNONAMENTS, en tots els seus punts.

Segon.- Notificar el precedent acord a tots els interessats i comunicar-ho al Servei de Participació Ciutadana i a Secretaria General.”

 


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, celebra que s’hagi signat aquest Decret que des de la CUP fa 1 any van presentar una Moció reclamant una estructura que donessin eines per prevenir els desnonaments. Demana que s’acceleri al màxim la convocatòria de la 1ª reunió de la Comissió Especial Mixta perquè es té coneixement que ja són moltes famílies que s’estan posant en contacte per presentar la seva problemàtica a nivell d’hipoteques.

 


El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda al Sr. Safont-Tria que l’espai físic és l’Oficina d’Intermediació que ha d’anar en la mateixa línia que la Comissió Especial Mixta per poder prevenir el desnonament. Així és molt urgent que aquesta Oficina d’Intermediació es posi en marxa quan abans millor.

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, felicita que s’hagi creat aquesta Comissió Especial Mixta i espera que entre tots s’aporti coses bones.

 


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, assenyala que l’Ajuntament s’ha de posar davant aquest tema perquè no es pot permetre que les persones vagin personalment als grups municipals sinó que s’adrecin a l’Oficina d’Intermediació.

 


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, breument corrobora les paraules dites pels altres grups municipals. La necessitat d’actuar amb la màxima celeritat i també fer les coses ben fetes. L’objectiu està molt clar que és el d’evitar que es produeixin desnonaments i que quedi gent en una situació de desemparament per manca d’habitatge.

 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, indica que la Comissió Especial Mixta per prevenir i evitar desnonaments té convocada la seva 1ª reunió pel proper 17 de febrer a les 13h.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (26).
Medi Ambient i Sostenibilitat

8 - APROVACIÓ DEL PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES 2012-2016.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos serveis de temporada a la platja de Mataró, d’acord amb les noves directrius establertes pel Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, les quals fixen un nou model per a l’elaboració i la presentació del pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2012-2016, per tal d’agilitzar i millorar la tramitació i l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre.

Vist allò que disposen la Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes i el Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, en virtut del qual s’aprova el reglament general per al desenvolupament i l’execució de la Llei esmentada, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar per als any 2012 a 2016, la instal•lació de:

A) Quioscos de menjars i begudes: 6 mòduls de 20 m2 + 100 m2 de terrassa.
B) Quioscos bar: 5 mòduls (4 mòduls de 12,5 m2 + 37,5 m2 de terrassa i 1 mòdul de 8 m2 + 42 m2 de terrassa).
C) Terrasses de bar: tres de 50 m2, una de 102 m2 i una de 168 m2
D) Lloguer de gandules: 9 zones amb 20 unitats.
E) Mòdul d’informació turística i punt de lectura: 1 mòdul de amb unes dimensions mínimes de 2,22 x 4,10 m i una terrassa de 40 m2.
F) Xarxes de voleibol: 5 xarxes. Camps de futbol: 1 camp. Cistelles de bàsquet: 2.
G) Dutxes: 18.
H) Cadires i torres de vigilància: 5.
I) Caseta sanitària: 2 mòduls de 6 x 2,40 m.
J) Instal•lació de megafonia.
K) Pals de bandera de l’estat de la mar: 8.
L) Pals de bandera de la “Q” de qualitat turística i SICTED: 4.
M) Papereres: una per cada 50 metres aproximadament en totes les platges.
N) Zona d’abalisament.
O) Passeres de fusta: 5.
P) Activitats culturals, lúdiques i esportives de promoció de l’espai de la platja, situades a les zones indicades al plànol corresponent.

Segon.- Sol•licitar al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la proposta del pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró.”

 

La senyora Montserrat Rodríguez manifesta en relació a l’al•legació presentada pel grup municipal Socialista al Pla d’Usos i Serveis de temporada de les Platges sobre allargar la concessió en cas de mala climatologia, ha estat estimada en base a un informe jurídic i a la Direcció General de la Generalitat de Catalunya, en el sentit de que si es necessita la pròrroga es demani amb 10 dies d’antelació.
En quant a l’al•legació presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya d’allargar l’horari de tancament dels serveis de les 3h a les 4h de la matinada, no es pot acceptar en base a un acord amb els veïns, i es deixa tal i com estava previst.

 


El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot favorable del seu grup. Agraeix a la regidora la predisposició a l’acceptar l’al•legació sobre allargar la concessió per culpa de la climatologia, si fos el cas, perquè era una preocupació manifestada pels propis operadors al llarg de l’estiu passat, ja que han de fer una inversió molt elevada i com a Ajuntament volem que hi hagi activitats i serveis a les platges.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 23, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 3, corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PEL PERÍODE D’UN ANY PER A CENTRES DE CULTE A LA CIUTAT DE MATARÓ.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, demana que la Proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


10 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC I CUP RELATIVA A LA PLAÇA DE CAP D’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que la Moció quedi sobre la taula fins un proper Ple.

 


11 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA RELATIVA A L’IMPACTE DEL REIAL DECRET 20/2011 DE 30 DE DESEMBRE A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que la Moció quedi sobre la taula fins un proper Ple.


12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP I ICV-EUIA PER DEMANAR LA RETIRADA DE LA MEDALLA D’OR A TOTS ELS COL•LECTIUS I ENTITATS FRANQUISTES.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, demana que la Proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


13 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC, ICV-EUIA, CUP I PPC PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB EL GRUP AJUNTAMENT (AJUNTAMENT, EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS) PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la Proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple.

PRECS I PREGUNTES

14 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’IMPACTE A LA CIUTAT DEL NO PAGAMENT DELS AJUTS PENDENTS DE LA LLEI DE BARRIS.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


15 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LES RETALLADES PREVISTES AL SERVEI DE MATARÓ BUS.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


16 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I POSTERIOR MATRICULACIÓ D’ALUMNES ALS ENSENYAMENTS OBLIGATORIS DE CARA AL PROPER CURS 2012-2013.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.
17 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL MODEL D’ESCOLES BRESSOL.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL CANVI EN EL SERVEI DEL MATARÓ BUS.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


19 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES VORERES DE LA URBANITZACIÓ CAN VILARDELL DE MATARÓ.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que el Prec quedi sobre la taula fins un proper Ple.

20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL PLA D’IMPULS COMERCIAL ANUNCIAT PEL GOVERN MUNICIPAL.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.
21 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE CENTRES CULTURALS I DE FORMACIÓ RELIGIOSA A DIFERENTS BARRIS DE LA NOSTRA CIUTAT.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


22 - PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA SITUACIÓ DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA M1TV.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, demana que la pregunta i prec quedi sobre la taula fins un proper Ple.

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LA DIMISSIÓ DEL GERENT DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA DEL MARESME M1TV.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LA DIMISSIÓ D’UN DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA DE L’ACTUAL GOVERN, EL COORDINADOR DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ CIUTADANA.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.


25 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA A PROPÒSIT DEL COMPROMÍS ADQUIRIT PEL GOVERN MUNICIPAL D’ESTUDIAR LA CONVENIÈNCIA DE FER DE LA CIUTAT DE MATARÓ ZONA ÚNICA ALS EFECTES D’ESCOLARITZACIÓ.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que el prec quedi sobre la taula fins un proper Ple.


26 - PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SERVEI DEL MATARÓ BUS.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, demana que la pregunta i prec quedi sobre la taula fins un proper Ple.

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SISTEMA D’ESTALVI D’AIGUA “KIT WATER DOLO”.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que continua el soroll dels manifestant al carrer i és impossible realitzar 1 minut de silenci en senyal de dol per la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya, per la qual cosa es deixa per un proper Ple municipal.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts i cinc de vuit de la tarda, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.