Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova inicialment la nova Ordenança de Mobilitat

Escoltar

El Ple aprova inicialment la nova Ordenança de Mobilitat

Un cop entri en vigor, substituirà l’actual Ordenança de circulació i transport de mercaderies perilloses. Suposa novetats importants sobretot pel que fa a la regulació dels vehicles de mobilitat personal, l'illa de vianants del Centre, la limitació temporal de l'estacionament, entre altres.

Un dels trams del Camí Ral. Foto: Ajuntament.
Un dels trams del Camí Ral. Foto: Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous 20, en sessió extraordinària, la nova Ordenança de Mobilitat, que ha de permetre regular els nous models de mobilitat –amb l’entrada en joc en els darrers anys, per exemple, del vehicles de mobilitat personal–; adaptar-se al marc normatiu superior i donar resposta a les demandes i expectatives de la ciutadania, així com a les directrius del Pacte per la Mobilitat i el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible per prioritzar la mobilitat no motoritzada, fomentar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat.

El text normatiu substituirà l’actual Ordenança municipal de Circulació i Transport de mercaderies perilloses.


Trets principals

El text de la nova Ordenança de Mobilitat consta d’un Preàmbul i de 150 articles distribuïts en un Títol Preliminar i 11 Títols. També conté una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i 11 annexos.

La norma municipal regula determinats usos de les vies urbanes que, d’acord amb la legislació sectorial, són competència municipal, com les illes de vianants, carrers residencials o zones 30, la parada i l’estacionament, les zones d’estacionament regulat, les zones de reserva, les zones de distribució urbana de mercaderies, i també les condicions generals i particulars de circulació d’alguns vehicles, com les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP). Així mateix, també s’hi regula el tractament  residual de vehicles (vehicles abandonats) i s’introdueix la possibilitat d’establir carrils multi ús i zones de baixes emissions.

Destaca la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), patinets elèctrics i equiparables, principalment per garantir la convivència amb vianants i resta de vehicles. En aquest sentit, a Mataró l’edat mínima per conduir-los serà 16 anys i la persona conductora haurà de portar obligatòriament casc de protecció homologat. Les bicicletes i altres cicles i els VMP destinats a activitats econòmiques hauran de disposar d’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, estar identificats i inscrits en un registre obligatori per aquest tipus de vehicles.

Un altre dels aspectes importants que regularà l’ordenança com a mesura de prevenció i control de l’abandonament de vehicles és la prohibició d’estacionar més de 15 dies seguits al mateix lloc.

Així mateix també s’obre la porta a regular i establir en el futur a la ciutat una zona de baixes emissions per restringir, si s’escau, la circulació de vehicles de motor als quals no correspon cap distintiu ambiental de la DGT. L’objectiu és reduir la contaminació ambiental, promoure una mobilitat més sostenible i disminuir la intensitat del trànsit recuperant espai públic per als desplaçaments a peu.


Un text molt participat

La passada tardor, l’Ajuntament va fer una consulta pública prèvia que es va tenir en compte per elaborar l’avantprojecte d’ordenança. Entre els mesos de febrer i març, es va obrir també un termini d’informació pública de l’avantprojecte, durant el qual la ciutadania ha pogut fer arribar les seves aportacions.

En concret, durant aquest darrer procés es van rebre més de 60 escrits d’aportacions i preguntes. També els grups municipals d’ERC-MES-AM i Junts x Mataró van presentar respectivament escrits d’esmenes a l’avantprojecte. Les esmenes i aportacions que han estat estimades totalment o en part han passat a incorporar-se al redactat de la norma.


Principals canvis respecte a l’avantprojecte

Els canvis més importants del text aprovat inicialment respecte a l’avantprojecte fan referència als articles que regulen l’illa de vianants, per aclarir quins vehicles estaran autoritzats a accedir a l’espai restringit del Centre. En concret, es regula que les bicicletes hi tindran accés, i també els VMP destinats a activitats econòmiques. 

Un altra modificació és que es prohibirà la circulació per vorera (excepte voreres amb carril bici) i zona de vianants de tota classe de vehicles, sense excepció d’edat de la persona conductora.

El text aprovat inicialment se sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPB, i si no hi ha al·legacions ni reclamacions, quedarà aprovat de forma definitiva.Publicat a