Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taxa de gestió de residus

Escoltar

Taxa de gestió de residus

Una Taxa més Justa per finançar la gestió dels nostres residus

Gestionar els nostres residus té un doble cost, el cost econòmic del servei i el cost ambiental. Si no en fem una correcta gestió, que comença per reduir-los i fer una bona separació des de la nostra casa o comerç, aquest cost cada vegada es farà més gran.
 
En aquest sentit, a Mataró, apostem per implantar sistemes innovadors a tota la ciutat. Amb el Porta a Porta i la Selectiva Mòbil millorem els resultats conjunts de la recollida selectiva i promovem una major responsabilitat ciutadana.
 
Aquests sistemes, a la vegada, ens permeten tenir informació suficient per aplicar una taxa més justa on qui ho faci millor, pagui menys.
 
Per què canvia i s’incrementa la taxa de residus el 2024?
La taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals inclou tant el cost de la recollida diària dels nostres residus com el tractament de cadascuna de les fraccions. El 2024, aquesta taxa canvia per dos motius:
 
1. Per complir amb la legalitat vigent (Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular), que obliga els ajuntaments a tenir unes taxes que el 2025 cobreixin el 100 % dels costos del servei.
 
IMG 1.jpg
 
2. Per començar a implantar una taxa més justa, amb la qual pagui menys qui millor gestioni els seus residus.
 
IMG 2.jpg
 

1. Habitatges i altres immobles sense activitat

La nova ordenança fiscal que regula la nova taxa aplicable a habitatges i immobles sense activitat es va aprovar en el Ple del passat 21 de desembre de 2023. La podeu consultar aquí:
 
Les zones on s’ha implantat un nou model de recollida a finals del 2023 o durant el 2024 encara esteu considerades com a zona amb contenidors oberts a efectes de l’ordenança, ja que es necessiten un mínim de mesos de funcionament per poder calcular les taxes.
 
Habitatges amb sistema de recollida en contenidors oberts, solars o altres immobles sense activitat
Pots consultar la teva quota a la taula següent:
IMG 3.jpg
 
A més, pots optar a les següents reduccions:
 
Consulta quines aportacions compten com a "ús" a la deixalleria
IMG 4.jpg
 
Sol·licitud reducció de caràcter ambiental per autocompostatge → Ompliu el següent tràmit
Sol·licitud reducció de caràcter socioeconòmic → Ompliu el següent tràmit
Altres sol·licituds o dubtes → Ompliu una comunicació específica a la bústia ciutadana
Habitatge o altres inmobles dispersos
La zona 3 inclou tots els immobles dispersos sense servei proper de recollida ordinària (resta, orgànica, paper-cartró, envasos i vidre) dins de la unitat territorial. Correspon a tots els immobles fora del nucli sense porta a porta d’urbanitzacions ni comercial.
 
Pots consultar la teva quota a la taula següent:
IMG 11.jpg
 
A més, pots optar a les següents reduccions:
 
Consulta quines aportacions compten com a "ús" a la deixalleria
IMG 4.jpg
 
Sol·licitud reducció de caràcter ambiental per autocompostatge → Ompliu el següent tràmit
Sol·licitud reducció de caràcter socioeconòmic → Ompliu el següent tràmit
Altres sol·licituds o dubtes → Ompliu una comunicació específica a la bústia ciutadana
Habitatges amb sistema de recollida porta a porta
La teva taxa està formada per una part fixa i una variable que té en compte les teves aportacions d’orgànica i envasos:
IMG 5.jpg
 
A més, pots optar a les següents reduccions:
 
Consulta quines aportacions compten com a "ús" a la deixalleria
IMG 4.jpg
 
Recordeu que el 2024 només aplica a les urbanitzacions.
 
Sol·licitud reducció de caràcter ambiental per autocompostatge → Ompliu el següent tràmit
Sol·licitud reducció de caràcter socioeconòmic → Ompliu el següent tràmit
Altres sol·licituds o dubtes → Ompliu una comunicació específica a la bústia ciutadana
Habitatges amb sistema de recollida selectiva mòbil
La teva taxa està formada per una part fixa i una variable que té en compte les teves aportacions d’orgànica i envasos:
IMG 6.jpg
 
A més, pots optar a les següents reduccions:
 
Consulta quines aportacions compten com a "ús" a la deixalleria
IMG 4.jpg
 
Sol·licitud reducció de caràcter ambiental per autocompostatge → Ompliu el següent tràmit.
Sol·licitud reducció de caràcter socioeconòmic → Ompliu el següent tràmit
Altres sol·licituds o dubtes → Ompliu una comunicació específica a la bústia ciutadana
 

2. Activitats

La nova ordenança fiscal que regula la nova taxa aplicable a les activitats es va aprovar en el Ple del passat 21 de desembre de 2023. La pots consultar aquí:
 
S’ha modificat la figura jurídica de preu públic a taxa. Això vol dir que el propietari de l’immoble on es desenvolupa l’activitat es considera subjecte passiu substitut del contribuent (l’activitat) i rebrà el rebut corresponent a l’anualitat 2024. No obstant, podrà repercutir, si s’escau, les quotes sobre els usuaris beneficiaris del servei, tal com disposa l’article 23.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
Activitats sense recollida porta a porta
Per saber quina és la teva quota, segueix els següents passos:
 
PAS 1. Consulta a l'ordenança de quin grup de generació de residus ets i amb quina intensitat els generes. → Taula Epígraf IAE (pàgina 11 – Annex I)
 
PAS 2. Un cop ho tens, mira el rang de superfície segons els m² del teu establiment.
IMG 7.jpg
 
PAS 3. Consulta la teva quota segons grup de residus, intensitat i rang de superfície. → Taula quotes contenidors oberts (Annex II, pàgina 55)
 
Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitatsOmpliu el següent tràmit
Comunicació de discrepàncies en l'assignació del grup de residus a l'activitat → Ompliu el següent tràmit
Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat → Ompliu el següent tràmit
Altres sol·licituds o dubtes → Ompliu una comunicació específica a la bústia ciutadana
Activitats amb recollida porta a porta
La teva taxa està formada per una part fixa i un part variable en funció de la generació de residus i la teva participació en la recollida selectiva.
IMG 8.jpg
 
Quota fixa
Per saber quina és la teva quota fixa, segueix els següents passos:
PAS 1. Consulta a aquesta taula de quin grup de generació de residus ets i amb quina intensitat el generes. → Taula Epígraf IAE (pàgina 11 – Annex I)
 
PAS 2. Un cop ho tens, mira el rang de superfície segons els m² del teu establiment.
 
PAS 3. Mira a quina zona et trobes i quin model t’aplica:
• Model 1: Porta a porta de totes les fraccions (Centre, Passeig Marítim, zones amb PaP domiciliari i alguns generadors singulars de la ciutat) → Taula quotes PaP Model 1 (Annex III - taula 1)
 
• Model 2: Porta a porta d’envasos, orgànica i/o paper/cartró. Vidre i/o resta a contenidor (Eixos i generadors singulars en zones amb contenidor obert) → Taula quotes PaP Model 2 (Annex III - taula 2)
 
• Model 3: Polígons industrials → Taula quotes PaP Model 3 (Annex III - taula 3)
 
Si tens alguna fracció amb gestor privat, cal restar la part corresponent de la quota fixa. La taxa inclou, en qualsevol cas, una quota base corresponent al cost de gestió dels residus assimilables a domèstics, amb un valor de 26,77 € anuals.
 
Quota variable
Per calcular la teva quota variable, mira quins contenidors/bosses tens i de quin volum són. Multiplica els següents valors pel nombre de vegades que treus els residus per ser recollits:
IMG 9.jpg
 
Recorda que hi ha un mínim d’aportacions de resta i un màxim de bonificacions per aportacions de residus de selectiva.
 
Exemple de quota d'una activitat amb porta a porta
Aquí pots veure un exemple per facilitar-te el càlcul.
IMG 10.jpg
 
Sol·licitud de recollides extres de resta i orgànica → Ompliu el següent tràmit
Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats → Ompliu el següent tràmit
Comunicació de discrepàncies en l'assignació del grup de residus a l'activitat → Ompliu el següent tràmit
Acreditació anual del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat → Ompliu el següent tràmit
Altres sol·licituds o dubtes → Ompliu una comunicació específica a la bústia ciutadana
 

3. Protecció de dades

Els sistemes de recollida de residus amb identificació d'usuari permeten obtenir informació individualitzada per tal de calcular la part variable de les taxes.

Aquí pots consultar la informació relativa a la protecció de dades en compliment de la normativa vigent (Reglament General de Protecció de Dades 2016/679), tenint en compte l'interès públic del servei de recollida de residus, de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament.