Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Del PAESC a Mataró pel clima

El Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) té com a principals objectius reduir la contribució de Mataró al canvi climàtic, anticipar-se als seus riscos millorant la capacitat de resposta de la ciutat i reduir la vulnerabilitat de les persones per garantir-ne la salut i el benestar. Aquest Pla d’acció suposa, doncs, un pas significatiu en el llarg camí que Mataró ha recorregut en els darrers 20 anys en l’impuls i desenvolupament de polítiques i actuacions orientades a la sostenibilitat. A més, esdevé un full de ruta ja en marxa que des del compromís polític impulsa accions mesurables, mitjançant la implicació de molts serveis de l’Ajuntament.

La gran novetat del PAESC ha estat incloure actuacions que van més enllà de les causes del canvi climàtic (mitigació) i que tenen a veure amb el fet d’adaptar-se a les seves conseqüències i de ser resilient, amb l’objectiu de disminuir-ne l’impacte.

La seva elaboració i aprovació constitueix una aposta decidida per disminuir en un 42,7 % les emissions de CO2 (respecte a les registrades l’any 2005) l’any 2030 i per adaptar-se als efectes ja visibles del canvi climàtic, materialitzant el compromís adquirit per la ciutat l’any 2016 en l’adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia, promogut per la Comissió Europea.

Mataró ha desenvolupat durant els darrers anys un procés de reflexió estratègica que ha permès identificar de manera consensuada els reptes de ciutat i impulsar projectes de transformació. No obstant, la situació d’emergència climàtica fa necessari disposar d’una planificació específica que permeti fer-hi front, tant per assolir els objectius del nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia com per integrar-hi de manera coordinada totes les accions i parts implicades. En aquest sentit, i partint del model estratègic de ciutat i dels instruments de planificació que el materialitzen, el PAESC esdevé un full de ruta clau per cohesionar les estratègies ja existents a la ciutat en l’àmbit de la sostenibilitat i per impulsar l’estratègia climàtica de Mataró.

Per aquest motiu, s’ha considerat important arribar al màxim de públics amb un instrument que tingui una imatge atractiva i una estructura i uns continguts entenedors i divulgatius. Per això, a partir del PAESC, s’ha donat forma i relat a l’estratègia Mataró pel clima, l’objectiu de la qual és esdevenir una eina de referència per conèixer millor la situació actual del municipi (a partir dels principals indicadors ambientals, econòmics i socials) i generar corresponsabilitats entre els agents, accions clau per avançar vers un futur més sostenible i equitatiu.

Cent accions per mitigar el canvi climàtic i per adaptar-nos-hi

El PAESC de Mataró inclou 100 accions: 69 de mitigació (incorporades en un pla de mitigació) i 31 d’adaptació (que disposen d’un pla d’adaptació específic).

Pel que fa al Pla de mitigació

Quant al Pla de mitigació, Mataró es fixa 7 objectius estratègics, el compliment dels quals ha de suposar un estalvi d’emissions de CO2 del 42,7 % l’any 2030 respecte a les generades l’any 2005:

 1. Reduir com a mínim un 30 % les emissions generades en els edificis i equipaments o instal·lacions municipals a través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de conscienciació dels usuaris.
 2. Dur a terme accions puntuals per a la millora de l’eficiència energètica als equipaments municipals.
 3. Reduir el consum associat als sectors terciari i domèstic.
 4. Disminuir un 40 % el consum de l’enllumenat públic.
 5. Disminuir un 30 % les emissions associades a la flota municipal millorant la conducció i fent-la més eficient, substituint els vehicles actuals per d’altres amb baixes emissions o elèctrics.
 6. Fomentar la millora de l’eficiència del parc de vehicles del municipi i implantar mesures per reduir les emissions vinculades a la mobilitat.
 7. Fomentar l’ús d’energia 100 % renovable en el 100 % del consum elèctric de l’Ajuntament.
Pla de mitigació.

Pel que fa al Pla d’adaptació

En aquest cas, en lloc de parlar d’objectius es parla de beneficis associats per preparar-se per als efectes del canvi climàtic:

 1. Millora de la biodiversitat del municipi, tant dels espais lliures com de les zones més urbanes.
 2. Més capacitat de resposta davant d’esdeveniments climàtics extrems.
 3. Millora del sistema hídric del municipi.
 4. Augment de la conscienciació ciutadana en relació amb el canvi climàtic i els seus efectes.
 5. Reducció de la despesa municipal.
 6. Millora de la qualitat de vida de la població.

Una estratègia climàtica transversal

L’estratègia Mataró pel clima reestructura les 100 accions del PAESC en 4 àmbits i 12 línies d’actuació per facilitar-ne la implementació i comunicació. Els 4 àmbits responen als grans eixos sobre els quals vol incidir el Pla d’una manera directa i transversal.

transicio_energetica.png

Transició energètica i mobilitat més sostenible

 1. Eficiència energètica en els serveis i equipaments municipals. Reducció de consums energètics en les activitats i instal·lacions de l’Ajuntament.
 2. Eficiència energètica a les llars i a les activitats econòmiques. Reducció de consums energètics en l’àmbit privat.
 3. Energies renovables i eficiència en la producció energètica. Augment de la generació d’energia provinent de fonts renovables i de processos eficients.
 4. Mobilitat sostenible. Promoció d’una mobilitat menys contaminant, en detriment de l’ús del vehicle privat motoritzat.

Consum responsable

 1. Compra verda i consum responsable. Promoció de la compra d’energia verda i d’una nova cultura de la sostenibilitat en els consums.
 2. Gestió de l’aigua per a un municipi més resilient. Reducció de la vulnerabilitat del sistema hídric del municipi.
 3. Menys residus, menys emissions. Reducció de la generació de residus prioritzant estratègies de prevenció, reciclatge i reutilització.

Territori menys vulnerable

 1. Municipi resilient. Millora de l’entorn natural i urbà per reduir-ne la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.
 2. Conservació d’ecosistemes. Gestió integral i sostenible dels entorns agrícoles, forestals i marins del municipi.

Mataró per les persones i per més governança

 1. Comunicació i sensibilització basades en el coneixement. Sensibilització per assolir la implicació ciutadana en accions de mitigació i adaptació en el seu dia a dia.
 2. Governança per a l’acció climàtica. Gestió dels serveis del municipi i de la participació ciutadana per fer front a l‘emergència climàtica.
 3. Ciutadania menys vulnerable. Minimització dels efectes del canvi climàtic sobre la salut, especialment en les persones més vulnerables.

Mataró ret comptes

El PAESC és un pla ‘viu’ per implementar amb vista a l’horitzó 2030, les accions i els indicadors de seguiment del qual aniran evolucionant i s’aniran actualitzant. Per això, des d’Europa es demana fer un seguiment constant de les accions per valorar si s’implementen correctament, quin impacte real tenen en el municipi i fins i tot si cal replantejar-ne algunes o incloure’n de noves.
En aquest context, l’Ajuntament farà un seguiment del PAESC amb tres tipus d’actuacions:

 • Reportant resultats a Europa.
 • Fent-ne un seguiment intern.
 • Actualitzant el PAESC periòdicament (si fos necessari).

Si vols conèixer l'estat d'implantació del PAESC, clica aquí.

Tornar a d'alt

mc_mataro_agenda_2030.svg

PAESC
Mataró pel clima Descarregar PDF
Plaques solars.
Declaració d'emergència climàtica de Mataró pel clima Més informació
Veure video.
Mataró pel clima Veure vídeo

Notícies Canal RSS