Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris generals i específics de selecció de personal Plans d’Ocupació

Escoltar

Criteris generals i específics de selecció de personal Plans d’Ocupació

Programa Plans Locals d’Ocupació del Catàleg de Serveis 2022 de la Diputació de Barcelona

OBJECTE

En el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern, la Direcció de Recursos Humans i la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró han elaborat aquest document on queden establerts els criteris generals de reclutament i selecció de persones per a esdevenir treballadors/es de l’Ajuntament de Mataró, com a beneficiaris/àries dels diferents programes coneguts com a “Plans d’Ocupació”.

Aquests criteris es publicaran a la web municipal www.mataro.cat, a l’apartat de:

- Servei d’Ocupació: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/programes/

CRITERIS GENERALS

 • Les persones aspirants hauran de complir els requisits socioeconòmics establerts a la convocatòria corresponent, així com els requisits detallats a l’oferta de treball registrada a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o publicada a la Xarxa Xaloc, pel que fa a la titulacions i/o experiència, altres coneixements específics, carnet de conduir, etc. 
 • Durant el procés de selecció, a través d’una entrevista i/o amb la realització de proves específiques, si s’escau, es valorarà l’adequació de la persona candidata al lloc de treball, així com les seves competències tècnico-professionals; motivació; disponibilitat; competències lingüístiques i accions de millora de l’ocupabilitat.
 • També es farà la valoració socioeconòmica del candidat o candidata, en funció de la seva situació personal i familiar, segons la documentació acreditativa que aporti. Aquesta valoració tindrà en compte els requisits específics de la convocatòria, així com altres variables com l’edat i sexe; les carregues familiars; la protecció per desocupació; el temps en situació d’atur; la situació d’emergència d’habitatge; les dones víctimes de violència de gènere; les persones amb diversitat funcional; les persones usuàries dels serveis socials; la participació activa en accions i programes del Servei d’Ocupació de Mataró, entre d’altres.  
 • Les persones que hagin estat contractades per l’Ajuntament de Mataró mitjançant un contracte vinculat a un programa de Pla d’Ocupació, no podran ser seleccionades per un altre Pla d’Ocupació fins que no hagi transcorregut dos anys des de la finalització de la darrera contractació de Pla d’Ocupació, excepte en el cas que aquesta contractació hagi estat igual o inferior a 3 mesos. Excepcionalment, no es tindrà en compte aquest criteri quan no hi hagi persones candidates disponibles amb els requisits establerts per cobrir el lloc de treball.
 • Es vetllarà per evitar la duplicitat de candidatures en els diversos perfils a seleccionar, a excepció d’aquells perfils en els quals hi hagi dificultats objectives per cobrir l’oferta de treball.
 • Només es podrà atorgar un contracte per unitat familiar, per tant, la persona participant ha de declarar no ser coneixedor/a que cap membre de la seva unitat familiar estigui participant en el mateix procés de selecció de Pla d’Ocupació, mitjançant la signatura del formulari “Declaració Responsable”. 
 • Pels perfils de tècnic/a (grup de titulació A2) caldrà acreditar el nivell C1 de català, o bé serà obligatòria la superació de la prova de nivell, on el resultat serà “apte” o “no apte”. 
 • Pels perfils d’Oficials caldrà la superació de la prova d’oficis, on el resultat serà “apte” o “no apte”.

CRITERIS ESPECÍFICS del Programa Plans Locals d’Ocupació – Persones destinatàries

Les persones destinatàries d’aquestes actuacions hauran de ser demandants d’ocupació no ocupades (DONO). Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris, en totes les modalitats, les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat. Es consideren persones aturades aquelles que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, podent estar-ho també als Serveis Locals d’Ocupació, i no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de carácter laboral (per compte propi o aliè). Es requereix també que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions

Sempre que s’acreditin documentalment, els aspectes que es tindran en compte en la valoració, així com les puntuacions de cada ítem en concret, s’especifiquen a continuació: 

1) COL·LECTIU PRIORITARI

Requisits específics 

PUNTUACIÓ

Aturats/des de llarga durada (6 mesos els darrers 18 mesos. Comprovació per l’oficina de treball del SOC) 

10

Joves menors 31 anys empadronats/des a Mataró (Comprovar amb volant d’empadronamen)  

10

Dones que han patit o pateixen situacions de violència gènere (Document  oficial)

10

Dones en situació de reincorporació al mercat de treball (6 mesos a l’atur els darrers 18 mesos i/o reincorporació després de maternitat)

10

Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral (persona amb al NIE consti que porta menys de 5 anys aquí i que també compleixi, com a mínim, amb un dels altres ítems de col·lectiu prioritari)

10

Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. (justificat amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat). Persones en tractament de salut mental (justificat amb certificat mèdic)

10

Altres persones en situació de risc d’exclusió social

(persona reclusa en tercer grau; ex reclusa; ex drogodependent; usuària de Serveis Socials i/o algú de la seva unitat familiar; o altres situacions assimilables) 

10

 • TOTAL COL·LECTIU PRIORITARI
 

 

 2) COMPETÈNCIES LINGÜISTIQUES

Acredita el nivell de català pel lloc de treball (C1 en el cas TM Programador/a , TM Inspecció llicències, TM d’Ocupació, Educador/a Social i Treballador/a Social i tècnics/ques especialistes). En el cas dels A2, si no el poden acreditar però tenen el nivell han de superar la prova de català per poder ser contractats.

3

No pot acreditar el nivell requerit de català pel lloc de treball però s’expressa de manera adient a aquest nivell (nivell C1 parlat i escrit en el cas de Tècnics/es Especialistes i Aux. Inf. Turística). En el cas dels A2, si no el poden acreditar però tenen el nivell han de superar la prova de nivell per poder ser contractats. 

2

No pot acreditar el nivell requerit de català pel lloc de treball i mostra dificultats per expressar-se en aquest nivell (C1 en el cas de Tècnics/ques especialistes i Aux. Inf. Turística)

1

No té les competències lingüístiques necessàries per accedir al lloc de treball (queda descartat/ada del procés de selecció)

0

 

3) DISPONIBILITAT. 

Manifesta total disponibilitat i flexibilitat

3

Manifesta disponibilitat i flexibilitat però amb alguna limitació que veu factible resoldre

2

Manifesta disponibilitat però mostra poca flexibilitat, té limitacions que poden impedir el desenvolupament òptim de les tasques que ha de realitzar.

1

No té la disponibilitat i flexibilitat requerida pel lloc de treball (queda descartat/ada del procés de selecció)

0

 

4) MOTIVACIÓ PER LA FEINA QUE SE LI OFEREIX: 

Mostra interès per la feina, l’identifica com un dels seus objectius laborals i accepta participar en totes les accions que implica el programa (formació i acompanyament)

3

Mostra interès per la feina tot i que no l’identifica com a un dels seus objectius laborals i accepta participar en totes les accions que implica el programa (formació, acompanyament)

2

Mostra interès per la feina però mostra limitacions a l’hora de participar en totes les accions que implica el programa (formació i acompanyament) 

1

Mostra poc o cap interès per la feina i/o no accepta participar en totes les accions que implica el programa (formació i acompanyament) (queda descartat/ada del procés de selecció)

0

 

5) VALORACIÓ COMPETENCIAL

 • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

S’han definit 2 competències a explorar. Cada competència conté 3 indicadors a observar i valorar. Es puntuarà cada indicador de manera independent. Cada indicador serà valorat amb un puntuació de 0 o 2 punts. Cada competència és avaluada de manera independent. 

La puntuació total d’aquest apartat és de 12 punts. I el resultat serà la suma de tots els punts de cada indicador.

Si una persona no obté un mínim d’1 punt a cada bloc de competències, quedarà descartada del procés de selecció.


COMPETÈNCIA


INDICADOR DE CONDUCTA – EVIDÈNCIA  (puntuar amb 0 si la persona no mostra l’evidència, 1 si la mostra de manera incomplerta o 2 si la mostra de manera complerta)

     

DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE (interès per adquirit nous coneixements i habilitats – nivell 1)

OBSERVACIONS EVIDÈNCIESParticipa en les accions de formació proposades per l’organització on ha treballat

0

1

2

Es mostra receptiu/iva per aprendre el funcionament i/o procediments necessaris per desenvolupar la tasca que se li encomana

0

1

2

Es mostra proactiu/iva a l’hora d’adquirir nous coneixements a la seva vida personal o laboral 

0

1

2

RELACIÓ INTERPERSONAL (Capacitat per interaccionar i establir vincles amb altres persones - nivell 1)

OBSERVACIONS EVIDÈNCIES

Fa ús de les normes d’educació formals (salutació, contacte visual, respecte del torn de paraula, acomiadament,..)

0

1

2

Té una relació cordial amb els membres de l’equip.

0

1

2

Participa en converses informals que es generen al seu entorn.


0

1

2

 

TOTAL PUNTUACIÓ (Màxim 12 punts)

   

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

Té més de 12 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació o formació professionalitzadora en l’ocupació (formació professional, certificat de professionalitat). En el cas del personal tècnic o tècnic especialista, la formació universitària o professional seria requisit d’entrada.

4

Té entre 6 i 12 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació o formació específica en l’ocupació (formació contínua, cursos d’especialització...)

3

Té menys de 6 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació

2

No té experiència acreditada en l’ocupació però té experiència o formació en ocupacions relacionades que li permetran desenvolupar correctament el lloc de treball o té experiència en l’ocupació sense acreditar

1

Manquen competències tècniques i es descarta del procés de selecció

0

 

 • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
 
 • COMPETÈNCIES TÈCNIQUES
 

.TOTAL VALORACIÓ COMPETENCIAL (suma – màxim 16 punts)

 

6) ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (en els darrers 2 anys- des juny 2020 fins juny 2022)

Ha participat satisfactòriament en 6 o més d’aquestes accions: 

 • Ofertes de treball del SOM amb la inscripció realitzada correctament.
 • Assistència al Club de Feina.
 • Participació en accions de l’Anem per Feina, Speed Dating, Grup de Recerca, sessions informatives de cursos.
 • Tutories d’orientació

No puntua (per ésser obligatori): SIG / PIL / tutories plans ocupació o de programes

2

Ha participat en algun programa o formació al SOM (FOAP, Formació contínua, 30 Plus, Ubicat, Renda Garantida, InserText, Incorpora’t, Jo també, Social Neet, TUS, ...) excepte en qualsevol programa de Plans d’Ocupació

2

Ha participat en alguna acció formativa fora del SOM (escola d’adults, carnet professional, idiomes, cursos de formació...) – Cal aportar certificat

2

5.ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (suma – màxim 6 punts)

 

*(Cal consultar Xaloc o que la persona ho justifiqui)

7) SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL CANDIDAT/A

Marcar el que procedeixi sempre i quan es documenti. SI NO ES DOCUMENTA, NO ES POT PUNTUAR.

No ha participat mai en cap PPO de l’Ajuntament de Mataró o hi ha participat amb un contracte igual o inferior a 3 mesos (*comprovar amb la base de dades Xaloc)

10

Persona que viu al centre d’acollida, al carrer, desnonades, vivenda pagada per Benestar Social o altres casos d’alta emergència (*comprovar amb Benestar Social si està empadronat/ada a Mataró o presentar acreditació si la persona no resideix a Mataró) 

20

No percep cap prestació o subsidi ni ajut... o finalitza en un termini de 3 mesos a comptar des de la data d’inici del contracte (*comprovar amb Via Oberta). 

5

Persona que viu sola sense ingressos (*comprovar amb Via Oberta i certificat de convivència. En el cas de que la persona no resideixi a Mataró, cal que acrediti certificat de convivència)

1

Família monomarental o monoparental (*cal presentar carnet acreditatiu)

1

Família nombrosa (*cal presentar carnet accreditatiu)

1

 

 • VALORACIÓ SOCIOECONÒMICA (suma)
 

 

PUNTUACIÓ FINAL – criteris generals + criteris específics del Programa 

Per a l’obtenció de la puntuació final assolida al procés de selecció se sumaran els punts de la valoració dels criteris generals i dels específics:

RESULTAT PROCÉS SELECCIÓ:

(1) Col·lectiu Prioritari

(2) Competències Lingüístiques

(3)
Disponibilitat

(4) Motivació

(5)

Valoració Competencial

(6)

Millora Ocupabilitat

(7)

Situacio Socioeconò- mica

PUNTUACIO

TOTAL

           
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) elaborarà un llistat amb el resultat del procés de selecció. En aquest llistat s’especificarà, de major a menor puntuació obtinguda, el NIF/NIE de les persones:

 1. Seleccionades (contractes)
 2. En llista d’espera (suplents)
 3. No seleccionades (excloses)

En cas d’empat en la puntuació final, es prioritzarà la persona que compleixi els criteris següents:

 1. Que sigui resident a Mataró
 2. Que tingui més edat
 3. Que hagi obtingut la puntuació més alta a la valoració socioeconòmica
 4. Que acrediti una discapacitat
 5. Que sigui una dona
 6. Que porti més temps en situació d’atur
 7. Que tingui més càrregues familiars 

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació. 

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció. 

Els resultats del procés de selecció es podran consultar al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró (Francisco Herrera), i a la pàgina web del servei. 

LOG PLA DE CONCERTACIO_DIBA.jpg