Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Busques pis?

Requisits per optar a un pis

 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Mataró
 • Tenir capacitat plena per contractar
 • Tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, jubilacions, …)
 • No tenir cap habitatge en propietat (cap membre de la unitat de convivència)
 • Els llogaters han d’acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa l’ús de l’habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària
 • No destinar més d’una 30-35 % del total d’ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.

 

Pasos a seguir

 1. Dirigir-se a la Borsa de lloguer social (amb cita prèvia): on una persona informarà del programa de Xarxa de Mediació i ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats del demandant.
 2. Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Mataró.
 3. Trobar l’habitatge adequat: L'oficina Local d'Habitatge buscarà l’habitatge que s’ajusti a les necessitats de cada sol·licitant.
 4. Formalitzar el contracte i aportar la documentació: per a formalitzar el contracte es necessita aportar la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI de totes les persones que consten en el contracte
 • Fotocòpia dels contractes laborals
 • Fotocòpia de les 3 últimes nòmines (o alternatius)
 • Fotocòpia vida laboral
 • Compte bancari des d’on es faran efectius els pagaments i les factures d’aigua, llum i gas

5. Mentre duri el contracte: un cop formalitzat el contracte, la Borsa de lloguer social intervindrà només com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixin incidències o discrepàncies.