Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d’adjudicació de 8 habitatges del parc públic d’habitatges de Mataró, en règim de lloguer, mitjançant sorteig. 2023

Escoltar

Procediment d’adjudicació de 8 habitatges del parc públic d’habitatges de Mataró, en règim de lloguer, mitjançant sorteig. 2023

OBJECTE

L’Ajuntament de Mataró és propietari de 8 habitatges integrats al parc públic d’habitatges per a ser adjudicats procedents de segones adjudicacions.

El procediment d’adjudicació ve regulat per la secció 3era del capítol III del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Mataró.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda màxima Despeses Comunitat Disponibilitat
CE2.1.16 Cerdanyola Contingent especial 2.1 41,05 256,70 € 25,00 € Disponible
CG1.2.3 Palau-Escorxador Contingent general 1.2 70 341,46 € 20,60 € Disponible
CG1.2.4 Palau-Escorxador Contingent general 1.2 70 341,46 € 20,60 € Disponible
CG1.1.14 Palau-Escorxador Contingent general 1.1 70 341,46 € 20,60 € Disponible
CE3.2.28 Centre Contingent especial 3.2 41,84 381,96 € Pendent regularització 2023 Disponible
CE3.1.11 Eixample Contingent especial 3.1 32,65 228,39 € 77,25 € En obres d’arranjament
CE2.2.27 La Llàntia Contingent especial 2.2 50 235,25 € 38,11 € Disponible
CG1.2.57 La Llàntia Contingent
general 1.2
66,93 592,75 € Pendent regularització
2023
Disponible

 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

  1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
  2. Publicació de la llista provisional de participants.
  3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
  4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
  5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
  6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
  7. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida.
  8. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts.
  9. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

 

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 26/04/2023

Anunci, resolució, bases i llistes

 

2. Aprovació de la llista definitiva d'unitats de convivència participants

Data de publicació: 18/5/2023

Anunci i llistes 

* Les llistes inclouen el número aleatori de priorització que servirà per ordenar la llista a partir del nombre de tall. Per si sol no suposa cap prioritat en l'adjudicació. 

El sorteig del nombre de tall es realitzarà el dia 23 de maig de 2023 a les 10:00 hores, comptarà amb l’assistència del senyor Víctor J. Asensio Borrellas com a fedatari públic i tindrà lloc al despatx de la Notaria situada al c. de la Riera, núm. 96, 1r pis de Mataró (Barcelona)

 

3. Publicació de l’aprovació del llistat de participants seleccionats/des per a ser adjudicataris provisionals i llistat de participants que conformaran les llistes de reserva de cada contingent

Data de publicació: 25/05/2023.

Anunci i llistes

Acta notari

Arxius adjunts