Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediment d'adjudicació d'habitatges contingent general i especial per a joves, majors de 65 anys i per a unitats familiars amb vulnerabilitat econòmica de l'any 2020

Escoltar

Procediment d'adjudicació d'habitatges contingent general i especial per a joves, majors de 65 anys i per a unitats familiars amb vulnerabilitat econòmica de l'any 2020

Data de publicació: 03/12/2021 - Finalització vigència llistes de reserva/conclusió del procediment d'adjudicació.
Amb data d'avui es dona per finalitzada la vigència de les llistes de reserva conforme l'establert a l'Article 29 del Reglament del registre de sol·licitants amb protecció oficial de Mataró i, en conseqüència queda conclòs el present procediment d'adjudicació atès que en data d'avui es publica l'inici d'un nou procediment d'adjudicació.

OBJECTE

13 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques

CONTINGENT GENERAL 

 • 1 Habitatge a la zona Eixample
 • 1 habitatge a la zona Palau-Escorxador
 • 1 habitatge a la zona Centre

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

 • 2 habitatges zona la Llantia
 • 2 habitatges zona Eixample

CONTINGENT ESPECIAL MAJORS 65 ANYS

 • 1 habitatge a la zona Eixample

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA

 • 3 habitatges zona Cerdanyola
 • 1 habitatge zona Rocafoda
 • 1 habitatge zona Plà d’en Boet.

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Publicació de les llistes d’adjudicataris provisionals i llistes de reserva un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència d’afavorits en varies llistes.
 8. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida per PUMSA en un termini de 10 dies hàbils.
 9. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts (són aquells habitatges actualment disponibles que no s’han pogut adjudicar per manca d’interès dels adjudicataris provisionals o per manca d’acreditació de les condicions requerides).
 10. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

NOTA: Respecte dels habitatges que vagin quedant lliures d’arrendataris o que s’incorporin al patrimoni de PUMSA durant la tramitació del procediment es publicarà la seva disponibilitat i s’adjudicaran mitjançant la llista d’espera.


PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT


1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 25/09/2020

Resolució

Bases

Esmena de les bases segons publicació 13 de data 18/6/2021. Bases noves

2. Publicació de la llista provisional de participants:

Data de la publicació: 25/09/2020

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

El termini per la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’inici del procediment d’adjudicació.

 

3. Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Data de la publicació: 19/10/2020

Resolució

Publicació de les llistes definitives de participants

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

El termini per la presentació de recurs és d’1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

 

4. Convocatòria del sorteig

Data del sorteig: 22/10/2020

Lloc i hora del sorteig: a les oficines de PUMSA a les 11 hores

Notaria: Sra. Carmen Garcia Ortiz

 

5. Publicació de la llista de seleccionats com a possibles adjudicataris i llistes de reserva, resultants del sorteig davant de notari efectuat el 22 d’octubre de 2020. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Data de publicació: 3/11/2020

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles resultant del sorteig:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles resultant del sorteig:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

6. Publicació de l’aprovació de les llistes de seleccionats com a possibles adjudicataris i de l’aprovació de les llistes de reserva homogeneïtzades després de l’aplicació dels criteris de prevalença en casos de coincidència en varis contingents. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Data de publicació: 3/11/2020

Resolució

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

LLista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

 

7. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 17/11/2020

Han quedat disponibles 8 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE4.2.22 Rocafonda Contingent especial 4.2 53,49 400 €/mes 24 €/mes
CE3.26 Cerdanyola Contingent especial 3 51,23 212,75 €/mes 45 €/mes
CE3.21 Cerdanyola Contingent especial 3 51,13 212,75 €/mes 45 € /mes
CE3.18 Cerdanyola Contingent general 3 37,87 153,04 € / mes 45 € /mes
CG1.2.55 Centre Contingent general 1.2 70 428,98 € / mes 21,02 € /mes
CE4.2.2 Rocafonda Contingent especial 4.2 51,3 400 €/mes *
CE3.17 Cerdanyola Contingent especial 3 49,11 198,40 €/mes 45 €/mes
CG1.1.62 Cirera Contingent general 1.1 100 440 €/mes 60 €/mes

 

*A data de la present publicació no es disposa de l’import estimat de les despeses comunitàries, atenent a la recent incorporació d’aquest habitatge al patrimoni gestionat per PUMSA. Aquest import es concretarà a la signatura del contracte d’arrendament. Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

8. Publicació referent a l’adjudicació dels habitatges inclosos al sorteig

Data de publicació: 22/02/2021

Resolució

Llista definitiva d’Adjudicataris dels habitatges disponibles inclosos en el sorteig

Llista d’habitatges deserts per adjudicar mitjançant la llista de reserva

9. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges (atenent que han estat declarats deserts d’adjudicataris en el procediment de sorteig), per adjudicar mitjançant llista de reserva de cada contingent

Data de publicació: 22/02/2021

Respecte dels habitatges declarats deserts d’adjudicataris referits en la publicació anterior, s’informa que els mateixos passen a tenir la condició d ‘habitatges disponibles, i es procedirà a la seva adjudicació a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE2.26 Llàntia Contingent especial 2 50 250 €/mes 37 €/mes
CG1.1.32 Eixample Contingent especial 1.1 66,28 375,14 €/mes 60 €/mes
CE4.1.4 Cerdanyola Contingent especial 4.1 55,04 400 €/mes *
CE2.6 Eixample Contingent general 2 36,7 300 € / mes 52,41 € /mes
CE4.1.2 Rocafonda Contingent general 4.1 43,13 350 € / mes *
CE4.1.8 Cerdanyola Contingent especial 4.1 49,06 375 €/mes *
CE2.46 Eixample Contingent especial 2 38 450 €/mes *
CE4.2.14 Cerdanyola Contingent general 4.2 44,41 380 €/mes *

 

10. Publicació dels d’adjudicataris definitius de 3 dels habitatges disponibles adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent:

Data de publicació: 22 de març de 2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE3.26 Cerdanyola Contingent especial 3 000199-2013-08121 40249373V
CG1.1.32 Eixample Contingent especial 1.1 000158-2019-08121 X4030556J
CE2.46 Eixample Contingent especial 2 000076-2020-08121 39401616V.

 

11. Publicació dels d’adjudicataris definitius de 2 dels habitatges disponibles adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent:

Data de publicació: 05/05/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.6 Eixample Contingent especial 2 000464-2019-08121 38872701X
CE4.1.2 Rocafonda Contingent especial 4.1 000206-2010-08121 39402562C

 

12. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 05/05/2021

Hi ha 5 habitatges disponibles les característiques dels quals es detallen a continuació:

Contingent Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE3.39 Centre Contingent especial 3 41,84 325,91 € 74,09 €
CE2.16 Eixample Contingent especial 2 45 226,41 € 32,00 €
**CG1.1.36 Cerdanyola Contingent general 1.1 41 200,90 € 50,00 €
**CG1.1.41 Cerdanyola Contingent general 1.1 41 200,90 € 50,00 €
CG1.1.21 Cirera Contingent general 1.1 57,56 282,04 € 70,00 €

 

Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases

**NOTA: Habitatges actualment pertanyents al Contingent Especial 2 segons punt 13 i 14

13. Publicació relativa a l’esmena de l’Annex incorporar a les bases corresponent als habitatges a adjudicar quan quedin disponibles.

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

S’ha detectat un error produït a l’hora de classificar 7 dels habitatges que formen part de l’Annex de les Bases com a habitatges a adjudicar quan quedin disponibles en un futur, que segons la seva topologia (1 habitació) van ser inicialment classificats com habitatges integrants del Contingent General 1.1 (per tant destinats a famílies de 2 o 3 membres) quan haurien d’haver format del contingent Especial 2 (destinat a joves). En aquest sentit es procedeix a recodificanr-los en el següent sentit:

Zona Contingent 1.1
General
  Contingent 2
Especial Joves
Cerdanyola CG1.1.36 Passa a ser CE2.48
Cerdanyola CG1.1.41 Passa a ser CE2.49
Cerdanyola CG1.1.42 Passa a ser CE2.50
Cerdanyola CG1.1.47 Passa a ser CE2.51
Cerdanyola CG1.1.48 Passa a ser CE2.52
Cerdanyola CG1.1.53 Passa a ser CE2.53
Cerdanyola CG1.1.57 Passa a ser CE2.54

En aquest sentit es procedeix a publicar l’annex esmenat

Bases Noves

14. Publicació relativa a l’esmena del punt 12 en relació a al canvi de contingent dels habitatges CG 1.1.36 i CG 1.1.41

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

Arran de l’esmena efectuada al punt 13, els habitatges CG 1.1.36 i CG 1.1.41 dels que s’informava de la seva disponibilitat en la publicació de data 5 de maig de 2021 (punt 12) s’incorporen al llistat del Contingent Especial 2 per a Joves amb la següent codificació:

Codi Habitatge   Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunicat
CG.1.1.36 Passa a ser CE 2.48 Cerdanyola Contingent especial 2 41 200,90 € 50,00 €
CG.1.1.41 Passa a ser CE 2.49 Cerdanyola Contingent especial 2 41 200,90 € 50,00 €

 

15. Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent Especial 2.16 especial per a joves mitjançant llista de reserva:

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.16 Eixample Contingent especial 2 000118-2020-08121 39949691W

 

16. Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent Especial 4.1 especial per famílies amb vulnerabilitat mitjançant llista de reserva:

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE4.1.4 Cerdanyola Contingent especial 4.1 000068-2019-08121 39410921F
CE4.1.8 Cerdanyola Contingent especial 4.1 000358-2018-08121 X2927065Q

 

17. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 2:

Data de publicació: 22/07/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.26 Llàntia Contingent especial 2 000593-2019-08121 38882626E

 

18. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 22/07/2021

Hi ha 9 habitatges disponibles les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE3.33 Eixample Contingent especial 3 33,88 191,77 € 75,00 €
CE4.2.33 Cerdanyola Contingent especial 4.2 56,75 350,00 € 20,00 €
CG1.2.66 Centre Contingent general 1.2 69,2 428,98 € 21,02 €
CE4.2.37 Palau-Escorxador Contingent especial 4.2 65,8 380,00 €
CE4.2.36 Cerdanyola Contingent especial 4.2 78,22 370,00 € 20,00 €
CG1.2.67 Centre Contingent general 1.2 69,2 428,98 € 21,02 €
CG1.1.56 Cerdanyola Contingent general 1.1 50 245,00 € 50,00 €
CE3.9 Cerdanyola Contingent especial 3 37,87 118,00 € 45,00 €
CG1.1.29 Eixample Contingent general 1.1 54,64 309,26 € 60,00 €

Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

19. Publicació de l’adjudicatari definitiu de 5 habitatges disponible mitjançant llista de reserva dels contingent General 1.2, Contingent Especial 2 i Contingut Especial 3:

Data de publicació:23/09/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 3.21 Cerdanyola Contingent Especial 3 000237-2017-08121 38763289D
CE 3.17 Cerdanyola Contingent Especial 3 000140-2020-08121 38782095R
CE 2.49 Cerdanyola Contingent Especial 2 000267-2020-08121 39965454X
CE 3.39 Centre Contingent especial 3 000312-2011-08121 38008190T
CG 1.2.67 Centre Contingent General 1.2 000259-2020-08121 X6767392X

 

20. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingent General 1.1, Contingent Especial 2 i Contingut Especial 3:

Data de publicació: 18/10/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.62 Cirera Contingent General 1.1 000410-2019-08121 39414464P
CE 2.48 Cerdanyola Contingent Especial 2 000335-2020-08121 39416355J
CE 3.33 Eixample Contingent Especial 3 000045-2019-08121 17993466Z

 

21. Publicació de l’adjudicació d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 3:

Data de publicació: 3/12/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 3.18 Cerdanyola Contingent especial 3 000081-2010-08121 17426025Y

Arxius adjunts