Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protocol integral per a l’abordatge de la violència masclista

Escoltar

Protocol integral per a l’abordatge de la violència masclista

El principal objectiu del Protocol integral per a l’abordatge de la violència masclista és garantir l’atenció coordinada dels serveis sanitaris, socials i altres específics de l’Administració, dels serveis jurídics i de protecció i dels moviments associatius per  donar  resposta  a  les  necessitats  específiques  de  les  dones  que  pateixen  la  violència masclista. El protocol se centra en:

  • Impulsar el treball en xarxa entre els diferents serveis públics per garantir l’atenció integral de les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista.
  • Actualitzar el circuit d’actuació comú i consensuat que possibiliti una assistència coordinada, integral, àgil i eficaç, així com l’optimització de recursos.
  • Evitar la victimització secundària a través de procediments de coordinació entre les diferents administracions i propiciar als professionals que en formen part una formació específica sobre violència masclista.
  • Optimitzar el circuit d’intervenció en situacions d’urgència fora dels horaris habituals dels serveis per a les dones que es troben en situacions de violència i que necessiten una resposta immediata.
  • Potenciar l’establiment de mecanismes d’actualització, d’avaluació i de seguiment del Protocol.
  • Promoure l’impuls d’actuacions que permetin pal·liar l’abast de la violència en l’àmbit comunitari.

Incorpora l’establiment d’una la comissió tècnica de seguiment que funciona com una estructura estable de coordinació, formada per professionals de tots els àmbits que  intervenen al circuit per tal de detectar necessitats i millores que facin augmentar l’eficàcia del Protocol.

 

D'acord amb el compromís d'actualització constant del Protocol, l'any 2022 la Comissió Tècnica va aprovar l'Annex de violència en l'àmbit laboral.

Entenem com a violència en l'àmbit laboral la violència física, sexual, econòmica, digital o psicològica que es pot produir en l'àmbit públic o privat durant la jornada de treball, o fora del centre i de l'horari establert si té relació amb el treball.

El contingut de l'Annex determina les actuacions i les responsabilitats dels òrgans que han d'intervenir en la resolució d'aquestes situacions assegurant la pluralitat d'intervencions per a garantir un tractament adequat en la valoració de cadascuna de les actuacions.

 

Seguint amb el compromís d’actualització constant del Protocol, l’any 2023 la Comissió Tècnica ha aprovat l’Annex de violència en l’àmbit esportiu.

Entenem com a violència en l’àmbit esportiu tot comportament cap a un individu o grup d'individus que inclogui comportaments sexualitzats basats en un abús de poder i confiança i que són considerats per la víctima com a no desitjats o coercitius.

L’objectiu del present Annex és establir pautes a seguir davant de possibles situacions de violència sexual que es puguin donar en el desenvolupament de les practiques esportives de la ciutat.

Arxius adjunts