Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tinc un desnonament o llançament previst...

Escoltar

Tinc un desnonament o llançament previst...

Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments en cas de llars vulnerables sense alternativa habitacional durant un termini màxim de 6 mesos des del dia 2 d’abril de 2020, data de l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Amb la finalització de l'estat d'alarma, quan es tramitin procediments de desnonament regulat en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, derivat de contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, si la persona arrendatària acredita davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l'expansió del COVID- 19, que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell/a i per a les persones amb les que convisqui, aquesta circumstància serà comunicada pel lletrat de l'Administració de Justícia als serveis socials competents i s'iniciarà una suspensió extraordinària de l'acte de llançament.

Si no estigués assenyalat el llançament per no haver-se exhaurit el termini de 10 dies al que fa referència l’article 440.3 de la LEC no haver-se celebrat la vista, se suspendrà el termini o la celebració de la vista fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials competents estimin oportunes.

El període màxim de suspensió és de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

A més, el passat 13 de març el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar la suspensió d’actuacions judicials programades que no tinguessin el caràcter d’urgents, entre les quals es troben els procediments judicials d’execució hipotecària, de desnonament per manca de pagament i d’expiració de contracte i de desnonament per no disposar de títol habilitant a l’habitatge i els llançaments que se’n deriven.