Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents sobre comissions bancàries i comptes de pagament bàsics

Escoltar

Preguntes més freqüents sobre comissions bancàries i comptes de pagament bàsics

 
 • Què és un compte de pagament bàsic?
Un compte de pagament bàsic és un compte, que les entitats financeres han de facilitar a qualsevol ciutadà o ciutadana, de forma obligatòria, si es compleixen determinats requisits i que ha de permetre a la persona realitzar un nombre determinat d'operacions, amb unes comissions regulades més baixes de les del sector i en cas de patir una situació de vulnerabilitat especial o risc d'exclusió financera, no es podran aplicar aquestes comissions.
Les entitats n'haurien de fer difusió i no poden, en cap cas, vincular-les a la contractació de cap altre servei.
 
 • Quins requisits s'han de complir per poder sol·licitar un compte de pagament bàsic?
Les condicions que s'han de complir per poder obrir un compte bàsic són:
 • S'ha de residir legalment a la Unió Europea, inclosos els clients que no tinguin domicili fix. També es pot concedir si no es disposa d'un permís de residència, però la seva expulsió és impossible per raons jurídiques o de fet o siguin sol·licitants d’asil.
 • No es pot ser titular, a Espanya, d’un compte en un proveïdor de serveis de pagament que li permeti efectuar els serveis que hem comentat abans.
Només es podria denegar l’accés a un compte de pagament bàsic en les següents circumstàncies:
 • Que el client potencial no aporti la informació que requereix l’entitat en funció del nivell de risc de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme del client .
 • Que la seva obertura sigui contrària als interessos de la seguretat nacional o d’ordre públic que defineixen les lleis, les normes europees o la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa, en els supòsits en què així ho hagi acordat el Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat.
 • Què poden fer els ciutadans i ciutadanes, que complint les condicions, l'entitat financera els hi denegui la seva sol·licitud?
Si no els hi han donat una resposta escrita, justificant la denegació de l'obertura del compte bàsic, cal sol·licitar-la en un full oficial de reclamacions de consum, a la mateixa oficina, i omplir-lo, especificant que es compleixen els requisits i que l'entitat no els hi vol obrir el compte bàsic.
En aquests casos, l'entitat que no vol obrir, el compte de pagament bàsic, ho ha de notificar per escrit i de manera gratuïta, i ha de motivar les raons concretes en què es fonamenta la seva negativa, sense demora injustificada, i a tot tardar en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la data de recepció de la sol·licitud completa. 
Si en el termini de 30 dies no hi ha resposta o la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores es poden adreçar a l'OMIC per ajudar-los a tramitar la seva denúncia contra l'entitat financera.
 
 • Com es tramita aquesta denúncia?
L'Oficina Municipal de Consum de l'Ajuntament, donarà trasllat de la denúncia presentada per la persona consumidora, contra l'entitat bancària,  al Banc d'Espanya, que és l'òrgan competent de supervisió bancària i que un cop comprovi els fets,si detecta indicis d'infracció,  procedirà a sancionar a l'entitat bancària, ja que aquesta negativa a deixar obrir un compte bàsic, està tipificada com una infracció molt greu, llevat que tingui un caràcter ocasional o aïllat, cas en què se sanciona com a infracció greu.
La denúncia també la pot presentar la persona consumidora, directament, de forma virtual a:https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/ o bé de forma presencial, a la seu de  Barcelona, on hi ha una delegació del Banc d’Espanya, a la plaça de Catalunya, 17 08002 Barcelona.
 
 • Què permet fer un compte de pagament bàsic?
Ha de permetre prestar, almenys,  una quantitat il·limitada d’operacions dels serveis següents:
 • Obertura, utilització i tancament de compte.
 • Dipòsit de fons.
 • Retirada de diners en efectiu a les oficines de l’entitat o als caixers automàtics a la Unió Europea.
Les operacions de pagament següents a la Unió Europea:
 • Deutes domiciliats.
 • Operacions de pagament mitjançant una targeta de dèbit o prepagament, inclosos els pagaments en línia.
 • Transferències, incloses ordres permanents a les oficines de l’entitat i mitjançant els serveis en línia de l’entitat de crèdit quan aquesta en disposi.
 • Quines comissions màximes es poden aplicar a un compte de pagament bàsic?
L’entitat pot cobrar mensualment al client una comissió màxima, única i conjunta no superior a 3 euros per la prestació dels serveis següents:
 • obertura, utilització i tancament de compte.
 • dipòsit de fons en efectiu en euros.
 • retirades de diners en efectiu en euros a les oficines o als caixers automàtics de l’entitat situats a Espanya o a altres estats membres de la Unió Europea.
 • operacions de pagament mitjançant una targeta de dèbit o prepagament, inclosos els pagaments en línia en la Unió Europea.
 • fins a 120 operacions de pagament anuals en euros dins de la Unió Europea consistents en pagaments efectuats en execució de càrrecs domiciliats i transferències, inclosos els pagaments efectuats en execució d’ordres de transferència permanents, a les oficines de l’entitat i mitjançant els serveis en línia de l’entitat de crèdit quan aquesta en tingui.
Un cop superades aquestes operacions l'entitat pot cobrar més comissions o despeses, però no poden ser superiors, en còmput anual, a les comissions o despeses mitjanes que apliqui l’entitat per a cada tipus d’operació.  
 
 • Com es poden eliminar aquestes comissions en els comptes de pagament bàsics?
L’entitat de crèdit no pot exigir la comissió per la prestació dels serveis, quan tots els titulars i autoritzats d’un compte de pagament bàsic estiguin en la situació especial de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera. 
En aquests casos la persona consumidora pot sol·licitar a l’entitat de crèdit el reconeixement d'aquest dret una vegada estigui incurs en la situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera. Els efectes del reconeixement esmentat es produeixen a partir de la data de sol·licitud del client a l’entitat de crèdit.
La concurrència de les circumstàncies en tots els titulars i autoritzats en el compte s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació pel client a l’entitat de crèdit corresponent de la informació següent de totes les persones que conformen la unitat familiar:
 • Nombre de persones que componen la unitat familiar, i per acreditar-ho, s’ha d’aportar el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Percepció dels ingressos pels membres de la unitat familiar, i, per acreditar-ho, cadascun dels seus membres ha d’aportar algun dels documents següents:
1r Certificat de rendes i, si s’escau, certificat relatiu a la presentació de l’impost de patrimoni, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en relació amb l’últim exercici tributari.
2n Últimes tres nòmines percebudes.
3r Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació, en què figuri la quantia mensual percebuda pels conceptes esmentats.
4t Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.
5è En cas de treballador per compte propi, el certificat expedit per l’òrgan gestor en què figuri la quantia mensual percebuda si està percebent la prestació per cessament d’activitat.
 
Altres sistemes per acreditar el compliment dels requisits:
 • Informe de Benestar Social de l'Ajuntament:
Quan no es disposi d'aquesta  documentació el client ha d’aportar un informe en què s’indiqui la composició de la unitat familiar o en què es motivi la idoneïtat per a l’accés a la gratuïtat d’un compte de pagament bàsic, segons el cas. Aquest informe ha de ser emès pels serveis socials de l’ajuntament en què el client estigui empadronat.
Autorització a l'entitat de crèdit per  obtenir per mitjans telemàtics:
 • La informació que assenyala l’apartat anterior de l’administració competent, sempre que aquest servei d’obtenció telemàtica d’informació estigui disponible per part d’aquesta administració.
 • L’absència de la titularitat, directa o indirecta, de drets reals sobre béns immobles, exclòs l’habitatge habitual i de la titularitat real de societats mercantils mitjançant:
1r Nota simple negativa de localització en què consti que no és titular de drets reals obtinguda a través del fitxer localitzador de titularitats inscrites (Floti).
2n Certificació negativa de la titularitat real de societats mercantils obtinguda a través del Registre únic de titularitats reals del Ministeri de Justícia.
El cost de l’obtenció de la informació no pot ser repercutit de cap manera al client per l’entitat de crèdit.
 
 • Quins són els requisits econòmics a acreditar per demostrar una situació de vulnerabilitat especial o risc d’exclusió financera?
Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els llindars següents:
 • Dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de dotze pagues, vigent en el moment de fer la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar. (Any 2021:13.557,6 €)
 • Dues vegades i mitja l’indicador esmentat quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d’unitat familiar amb menys de quatre membres. (Any 2021: 16.947 €)
 • El triple de l’indicador esmentat quan es tracti d’unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d’acord amb la normativa vigent. (Any 2021: 20.336,4 €)
 • El triple de l’indicador esmentat quan es tracti d’unitats familiars que tinguin al seu si una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment per resolució expedida per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials o per l’òrgan competent de les comunitats autònomes. (Any 2021: 20.336,4 €)
 • No concorri titularitat, directa o indirecta, o cap dret real sobre béns immobles, exclòs l’habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de cap dels membres que integrin la unitat familiar.
Per a la determinació del concepte d’unitat familiar en les seves diverses modalitats cal atenir-se al que estableix l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, si bé, als efectes d'aquesta normativa, tenen la mateixa consideració que els cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els siguin exigibles.
 
 • Fins quan es pot gaudir de la gratuïtat?
La gratuïtat del compte de pagament bàsic es manté durant el període de 2 anys a comptar de la data dels efectes del seu reconeixement, llevat que l’entitat pugui acreditar que el client ha deixat d’estar dins de col·lectiu de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió financera.
Amb dos mesos d’antelació a la conclusió d’aquest període, l’entitat de crèdit pot obtenir telemàticament, o quan no sigui possible, sol·licitar del client que actualitzi la informació, que l’ha d’aportar a l’entitat en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi pogut obtenir la informació, el client perd el dret a la gratuïtat del compte de pagament bàsic.
Acreditat el manteniment de la situació de vulnerabilitat especial o risc d’exclusió financera, la gratuïtat es prorroga per períodes successius de 2 anys.
L’entitat de crèdit ha d’informar el client, amb almenys 15 dies d’antelació a la finalització del termini de dos anys, de la pròrroga de la gratuïtat del compte de pagament bàsic o de la pèrdua d’aquest dret de conformitat.
 
 • Què ha de fer la persona consumidora si l'entitat financera li denega la seva sol·licitud de gratuïtat?
El reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat s’ha de comunicar al client, per escrit i de manera gratuïta, en el termini màxim de 30 dies des de la data de l’aportació completa pel client de la informació. S’entén que l’entitat de crèdit reconeix la gratuïtat una vegada transcorregut aquest termini sense haver remès cap comunicació al client.
L’escrit ha d’incloure la informació del dret del client a presentar una reclamació contra la denegació, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona.
Cas que la resposta no sigui satisfactòria, es pot adreçar a l'Oficina Municipal d''Informació al Consumidor, per ajudar-lo a tramitar la seva denúncia davant del Banc d'Espanya.
La denúncia també la pot presentar la persona consumidora, directament, de forma virtual a: https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/ o bé de forma presencial a la seu de  Barcelona, on hi ha una delegació del Banc d’Espanya, a la plaça de Catalunya, 17 08002 Barcelona.
 
 • Què són les comissions bancàries?
Les comissions bancàries són les quantitats que els bancs cobren com a contraprestació als serveis que presten a les persones consumidores. Per tant, no poden cobrar per serveis que no s'han prestat realment o que no s'han sol·licitat per part de la persona consumidora.
A vegades també es cobren despeses, a les persones consumidores, quan les entitats les han d'abonar a terceres persones.
 
La comissió més freqüent és la de manteniment, associada al servei de caixa bàsic que, generalment  inclou els ingressos i els reintegraments en efectiu o disposicions mitjançant xec, deutes i ingressos que es deriven de les liquidacions periòdiques del propi compte i el lliurament dels mitjans de disponibilitat habitual del dipòsit, com els talonaris de xecs o les llibretes, així com altres serveis o anotacions, com ara la custòdia dels diners, el manteniment dels registres necessaris per al funcionament del dipòsit o el dret a ordenar càrrecs i abonaments en compte.
 
Una altra de freqüent és la  comissió per emissió, renovació i tinença de targetes consisteix en un import fix que es paga en el moment de l'emissió de la targeta i després, normalment, cada any, encara que hi ha entitats que la cobren semestralment o amb diferent periodicitat.
 
Pel que fa a l'import que poden cobrar els bancs per les seves comissions, aquests són lliures, a excepció d'algunes que regula la llei, per exemple:
 
 • La cancel·lació o amortització anticipada d'un préstec hipotecari.
 • La cancel·lació o amortització anticipada d'un crèdit al consum.
 • La comissió de manteniment de comptes vinculats a un préstec hipotecari (sense comissions en els anteriors al 29 d'abril de 2012.
 • Els comptes de pagament bàsic.
Abans de modificar una comissió, els bancs ho han de comunicar a les persones consumidores, amb una antelació a la seva aplicació de com a mínim dos mesos en els serveis de pagament i un mes en la resta, si la durada del contracte excedeix aquest termini. Si no s'està d'acord, es pot resoldre el contracte sense cap penalització.
 
 • Què podem fer per evitar les comissions bancàries?
Les entitats financeres ofereixen diferents alternatives i moltes d'elles passen per la contractació de serveis complementaris i la domiciliació de la nòmina o algun tipus de prestació periòdica. Això pot suposar un per a les famílies una nova càrrega econòmica que s'ha de valorar i s'ha de tenir en compte que si es deixa de complir alguna altra condició, es seguirà pagant per aquests serveis i també per les comissions.
Una altra solució que ofereixen és la contractació de comptes de pagament electrònics, però això pot excloure moltes persones que no puguin disposar de mitjans tecnològics per accedir-hi o bé que per qüestions d'edat, els sigui complicat, poder utilitzar aquests sistemes. Aquests comptes es solen denominar comptes digitals, comptes on-line, etc.
Alguns comptes adreçats a joves també tenen comissions més reduïdes, però d'altres no.
 
 • Quines alternatives hi ha per evitar comissions excessives en els comptes bancaris?
Malgrat que l'import de les comissions que cobren els bancs són lliures, el banc d'Espanya té un comparador per tal de poder mirar quina entitat ofereix les millors condicions.
Per tant és pot utilitzar aquest enllaç per poder buscar quines són les comissions que ens aplica la nostra entitat per uns serveis i quines condicions ofereixen altres bancs. També es pot utilitzar el comparador de l'associació de persones consumidores AICEC-ADICAE: https://www.adicae.net/comparador-financiero.html
 
 • Com podem traspassar el nostre compte de pagament que tenim amb una entitat financera a una altra de diferent, que ens ofereixi millors condicions?
S'ha de sol·licitar a l'entitat on volem traslladar el nostre compte, un formulari que han de signar tots els titulars del compte.
Un cop lliurat aquest formulari al banc on volem traslladar el nostre compte, aquest banc  té 2 dies per comunicar-ho al banc d'origen, que haurà de traspassar tot el saldo, les ordres de domiciliació i haurà de cancel·lar el compte en un termini màxim de 5 dies.
Aquest trasllat és gratuït per a les persones consumidores.
 
NORMATIVA RELACIONADA

Arxius adjunts