Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents sobre el preu de la bombona de gas butà

Escoltar

Preguntes més freqüents sobre el preu de la bombona de gas butà

Quin és el preu d’una bombona de gas butà?

Quin és el preu d’una bombona de gas butà?

En el mercat regulat, el preu de la bombona de butà per aquest any 2024 és de 15,89 € i ja inclou el repartiment a domicili.
 
Cal tenir en compte que hi ha altres bombones de butà, de capacitats diferents, que tenen un preu lliure i per tant, no estan en el mercat regulat.
 
L’article 2 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización estableix que el  sistema de determinació dels preus màxims de venda al públic, abans d'impostos, establert en aquesta ordre, és aplicable als gasos liquats del petroli envasats, en envasos amb càrrega igual o superior a 8 quilograms i inferior a 20 quilograms , la tara del qual sigui superior a 9 kg, a excepció dels envasos de barreja per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.
 
El preu de venda al públic dels gasos liquats del petroli envasats en envasos de tara inferior a 9 kg queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del sistema fixat en aquesta ordre, excepte per a aquells operadors a l'engròs de GLP, amb obligació de subministrament domiciliari, que no disposin d'envasos amb tara superior a la citada, en el corresponent àmbit territorial, d'acord amb el que preveu la disposició addicional trenta-tresena de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.
 
Pel que fa al mercat regulat, el preu d’una bombona de gas butà  de 12.5 kg, des del dia 16 de gener de 2024, és de 12,94515 € abans de l‘aplicació de l’impost d’hidrocarburs.
 
Aquest preu s’obté del que es fixa a l’article segon de la Resolución de 11 de enero de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, on es diu que “ Des de les zero hores del dia 16 de gener de 2024, el preu màxim de venda, abans d'impostos, d'aplicació als subministraments de gasos liquats del petroli inclosos a l'àmbit d'aplicació d'aquesta resolució serà de 103,5612 c€/kg “.  Això implica : 103,5612 c€/kg x 12,5 kg = 12,94515 €, sense impostos.
 
És important saber que les costes de comercialització, d’acord amb l’article 4 de l’Ordre  IET/389/2015, de 5 de març, recullen tots els costos necessaris per posar el producte a disposició del consumidor, incloent-hi els corresponents al repartiment domiciliari i ja estan incloses en aquest preu. Per tant, el preu de la bombona de gas butà regulat, ja inclou el repartiment fins a la porta de l’habitatge.
L’article tercer de la Resolució d’onze de gener de 2024, estableix que el  cost de comercialització sense impostos, és de 53,3829 c€/kg, el que per una bombona de 12,5 Kg són 6,67286 € (ja inclosos en el preu final).
 
Finalment cal aplicar els impostos i l’article 5 de l’Ordre IET/389/2015, de 5 de març, estableix que els preus màxims determinats segons el que estableixen els articles 3 i 4 d'aquesta ordre no inclouen els impostos repercutibles al consumidor. La repercussió d'aquests impostos s'efectua d'acord amb el que preveu la normativa tributària.
 
Pel que fa a l’impost d’hidrocarburs, hem de tenir en compte el que estableix a l’article 2.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, que regula l’impost sobre Hidrocarburs  . Això és 1,5 c€/kg, que per una bombona de 12,5 Kg significa un preu de 1,5 c€/kg x 12,5 kg = 0,01,875 € i finalment, cal aplicar l’Impost del Valor Afegit, que es regula a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit    que en el cas del gas, és el 21% i això implica que als 12,94515, li sumem els 0,1875 € i apliquem el 21 % i obtenim  2,75 €.
 
El preu final és la suma de tots aquests conceptes i és 15,89 €.
 
Si una empresa cobra un preu superior per la venda d’aquestes bombones de gas butà, estaríem davant d’una infracció administrativa, tipificada a l’article  331-3.b) de la LLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que tipifica com a infraccions en matèria de transaccions comercials i en matèria de preus vendre béns o prestar serveis a preus superiors als màxims autoritzats o als legalment establerts, als preus comunicats o als preus anunciats.
 
La mateixa llei, en el seu article 333-6 estableix que independentment de les sancions que estableix aquesta llei, l'òrgan sancionador ha d'imposar a l'infractor o infractora l'obligació de restituir immediatament la quantitat percebuda indegudament, en els casos d'aplicació de preus superiors als autoritzats, comunicats, pressupostats o anunciats.
 
Si es vol presentar una denúncia davant de l’Agència Catalana del Consum, es pot denunciar la presumpta infracció i en el mateix moment, sol·licitar la devolució de les quantitats cobrades indegudament.
 
Si no s’ha facilitat un rebut en el moment de lliurar la bombona de gas butà,  hem de recordar que l'article 123-2.b) del Codi de Consum també estableix el dret de les persones consumidores a rebre dels proveïdors de béns i serveis  la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats en què consti, almenys, la identitat personal o social i fiscal del proveïdor o proveïdora, l'adreça, la quantitat pagada, el concepte pel qual se satisfà i la data.
L'article 212-2.1.c del mateix Codi de Consum, estableix que els establiments dedicats a la venda de béns o a la prestació de serveis han de lliurar una factura, un tiquet o un justificant de la transacció, amb els conceptes següents, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria fiscal:
  • Nom o raó social del venedor o venedora o del prestador o prestadora, número d'identificació fiscal i adreça completa de l'establiment.
  • Béns adquirits o serveis prestats i imports de cadascun.
  • Import total, amb els tributs inclosos, desglossant-los si escau.
  • Data de la transacció.
I finalment, l'article 331-3.g) del Codi de Consum, tipifica com a infracció en matèria de transaccions comercials i condicions tècniques de venda i en matèria de preus, no lliurar la documentació contractual, la factura o el comprovant de la venda de béns o de la prestació de serveis, o cobrar o incrementar el preu per aquest lliurament.
 
Si una persona consumidora ha comprat una bombona de gas butà, del mercat regulat,  i l’empresa comercialitzadora li ha subministrat a un preu superior als 15,89 €, té dret a reclamar contra l’empresa. Per fer-ho es pot adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al consumidor, on l’orientaran per poder presentar una reclamació prèvia davant de l’empresa, que haurà de respondre a la reclamació, en un termini màxim de 30 dies.
 
Cas que la resposta de l’empresa no sigui satisfactòria, la persona consumidora pot sol·licitar un arbitratge de consum amb l’empresa, per convidar-la a participar d’aquest sistema extrajudicial de resolució de conflictes, que és un sistema gratuït i ràpid, davant de la Junta Arbitral Municipal de Consum de l’Ajuntament de Mataró.
 
Si l’empresa no vol participar voluntàriament en el procediment arbitral, la persona consumidora té la possibilitat de denunciar els fets, davant de l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor, perquè ho derivi a l’Agència Catalana del Consum, que és l’òrgan que té les competències inspectores i sancionadores i pot iniciar les oportunes investigacions per aclarir els fets.