Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (11/07/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (11/07/2023)

Decret
 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
 
L’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre els següents punts:
 
a) Periodicitat de sessions del Ple.
 
b) Creació i composició de les Comissions informatives permanents.
 
c) Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, si ha d'existir, i Presidents de les Comissions informatives, així com de les delegacions que l'Alcaldia estimi oportú conferir.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
 
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
 
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 11 de juliol de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent.
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal i de la Junta de Govern Local.-
 
2.- Creació i constitució de les Comissions Informatives Municipals.-
 
3.- Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació de l’Alcalde i dels regidors de la Corporació i fixació de les seves retribucions, així com de les quantitats a percebre en concepte d’indemnitzacions i assistències.-
 
4.- Determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual del mandat 2023-2027.-
 
5.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 6484/2023, de 20 de juny, sobre composició i competències de la Junta de Govern Local.-
 
6.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 6485/2023, de 20 de juny, sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.-
 
7.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 6495/2023 de 20 de juny, sobre delegació de competències a regidors delegats.-
 
8.- Donar compte de la Constitució dels Grups Polítics Municipals.-
 
Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 
L'Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán