Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (22/12/2022)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (22/12/2022)

Decret núm. 12225/2022 de 19 de desembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 de desembre 2022

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 22 de desembre de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos

1.-     Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.-

Servei de Gestió Econòmica

2.-     Aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2023.-

3.-     Desadscripció dels pisos adscrits a PUMSA.-

4.-     Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 12187/2022 de 16 de desembre, per l'aprovació del projecte  "Re-natura Mataró" i la seva presentació a la convocatòria de fons de la Fundación Biodiversidad (Next generation).-

Servei de Secretaria General

5.-     Aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Local Mataró Audiovisual per a l’any 2023.-

6.-     Aprovació del Pla Anual Normatiu 2023.-

Servei de Compres i Contractacions

7.-     Adjudicació del servei d'atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.- 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Benestar Social

8.-       Continuïtat de la prestació de servei d’atenció domiciliària.-

Servei d’Habitatge

9.-     Encàrrec a PUMSA per a la gestió del parc d’habitatges municipal.-

Servei d’Educació

10.-   Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 11897/2022 de rectificació del pacte 8.4 de l’acord de

regulació de la integració de l’Institut Miquel Biada.-

 

             

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona