Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (03/11/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (03/11/2022)

Decret núm.

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de novembre de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de novembre de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1.-        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 6 d’octubre de 2022 i extraordinàries del dia 18 d’octubre de 2022.-  

2.-        DESPATX  OFICIAL. 

 JUNTA DE PORTAVEUS

3.-        Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions annexades per import de 190.151,53.- 

DICTAMENS

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica                                 

4.-        Aprovació inicial del pressupost general de l’exercici 2023.-

Direcció de Recursos Humans

 5.-        Aprovació Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2023.-

6.-        Aprovació relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2023.-

 7.-        Modificació de l’article 26 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró i de l’article 26 de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, per tal d'actualitzar la compensació del quilometratge del personal municipal.-

8.-        Modificació de l’article 26.1.bis del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, en referència a la retribució del personal de plans d’ocupació.-

 Servei d’Ingressos

9.-        Aprovació de les modificacions de les tarifes del servei d' autotaxis de Mataró per a l'exercici 2023.-

 

 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

10.-      Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG-112 Habitatges Dotacionals al carrer Muntanya.-

11.-      Aprovació Text refós de la Modificació puntual segona del Pla general d’ordenació sector Vallveric.-

12.-      Aprovació Text refós de la Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric.-

 

 DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Oficina de Suport al Desenvolupament Urbà

13.-      Aprovació Bases reguladores dels Premis Més-MATARÓ EMPRESA SOCIETAT, a les millors iniciatives de responsabilitat social (RS) en el sector empresarial. (2a edició) organitzats pel Consell Econòmic i Social de Mataró.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Habitatge

 14.-      Aprovar la integració de l’Oficina Local d’Habitatge al servei d’Habitatge de  l’Ajuntament de Mataró.-  

 

 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ        

 

15.-     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la creació d’una oficina d’atenció al ciutadà de l’ocupació i un telèfon d’atenció a l’ocupació.-

16.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per impulsar el Banc de Terres.-

 

PRECS I PREGUNTES

17.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la creació d’una Targeta Ciutadana Intel·ligent.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte a la tramesa d’informació del Govern als grups municipals.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte a l’edifici de l’antiga fàbrica Martorell, Batlle&cia.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la gestió dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en la ciutat de Mataró.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la instal·lació de caixers automàtics a espais de propietat municipal.-

22.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la revocació de la medalla al mèrit professional de primera categoria a Fèlix Riesco.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el servei de recollida d’escombraries de la ciutat.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la modificació de l’Ordenança municipal de publicitat exterior.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la neteja dels espais que acullen mercats no sedentaris.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el pagament de la factura del sistema foto-vermell del carrer Sant Antoni.-

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona