Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juny (26/06/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juny (26/06/2023)

Decret
 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 26 de juny de 2023
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
Per Reial Decret 400/2023, de 29 de maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, s'han convocat eleccions a les esmentades Cambres pel proper 23 de juliol de 2023. En conseqüència, pertoca la formació de les Meses electorals de conformitat amb l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 Reguladora del Règim Electoral General el qual preveu que la formació de les Meses competeix als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona i que el President i els vocals de cada Mesa són designats per  sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:

Primer.-
 Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el proper dilluns 26 de juny de 2023, a les 9:00 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- Formació de les meses electorals per a les Eleccions Generals del dia 23 de juliol de 2023.-
 
 
 
L'Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán