Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (14/01/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (14/01/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 14 de gener de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de gener de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2020  

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

3. JUNTA DE PORTAVEUS

Aprovar l’expedient de modificació de pressupost de l’exercici 2021 per atendre les despeses d’interessos per la indemnització expropiació de la finca del c. Bellavista, 24 de Corbaire 15 SL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4. Arrendament del local Camí Ral, 254-266 local núm. 3 per l’ampliació de l’Espai Mataró

Servei de Compres i Contractacions

5. Donar compte del decret 8129/2020 de 4 de desembre, sobre el contracte d’emergència pel servei d’acollida de persones sense sostre a l’Espai Gatassa.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de l’expropiació d’una superfície de zona verda de la finca ctra. de Barcelona, 97, propietat de Tersicia SA.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Benestar Social

7. Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 7834/2020 de 24 de novembre, d’acceptació del donatiu per import de 5.000 euros efectuat per la Fundació «La Caixa», destinat a l’alberg de Can Boet/Gatassa per a persones sense llar durant el període de confinament per donar compliment a les mesures sanitàries de la COVID-19

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’adhesió a l’Associació de Municipis per l’energia pública.

9. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per ajudar la ciutadania en prevenció psicològica i salut emocional.

PRECS I PREGUNTES

10. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró amb relació al Cafè Nou

11. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb els més de 1500 serveis desatesos per la policia local durant 2020.

12. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb l'Informe de riscos psicosocials sobre la policia local.

13. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació a les excepcions d'entrada al centre de la ciutat fora de les hores establertes per a circular.

14. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els passos de vianants

15. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES davant dels darrers talls en el subministrament elèctric a la ciutat.

16. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les extraescolars

17. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’Ordenança de vehicles de mobilitat personal

18. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre joves a les places de Rocafonda

19. Prec/Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els abonaments al Teatre Monumental.

20. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre les superfícies de zones verdes a la ciutat de Mataró

 

    

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona