Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de maig (20/05/2021)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de maig (20/05/2021)

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 20 de maig de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Plea la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 20 de maig de 2021, a les 20:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària causada pel COVID-19.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

  

ORDRE DEL DIA

  

DICTAMENS

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

  

Servei de Compres i Contractacions

 

1.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i convocatòria de licitació del servei de neteja dels edificis municipals de l´Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporània, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. i el Parc Tecnocampus Mataró, amb mesures ambientals i de caràcter socialment responsable per procediment obert i subjecte a regularització harmonitzada.-

 

 CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

 Mobilitat

 

2.-Aprovació inicial de l’Ordenança de Mobilitat.-

 

            L'Alcalde

             David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona