Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (03/02/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (03/02/2022)

 

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de febrer de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de febrer de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 13 de gener de 2022.-     

2.-        DESPATX  OFICIAL.-


DICTAMENS

 CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3.-        Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).-

Servei d’Estratègia i Governança

4.-        Aprovar el Sistema d’Integritat Institucional –Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Mataró-.


CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d´Ingressos

 5.-        Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per J.O.G. i C.L.G.C.-


Servei de Compres i Contractacions

6.-        Adjudicació de la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de l’edifici del Cafè Nou.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni                       

7.-        Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla especial d’Equipaments

Mataró–Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca.- 


Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

8.-        Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de llicències urbanístiques, segons l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal.-

 

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

9.-        Aprovació de les Bases reguladores de la concessió de subvencions per l’organització d’activitats de dinamització 2022.-

 
CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

 Servei d’Educació     

 10.-      Aprovar el document de Criteris de planificació educativa 2022-2027.-

Servei d’Esports

 11.-      Aprovar la proposta de nom: Pista poliesportiva coberta Remigio Herrero.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per realitzar una campanya d'informació ciutadana amb l'objectiu de minimitzar les incidències produïdes a l'anella ciclista i el seu entorn.-

13.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a què Mataró s’adhereixi a la xarxa europea de corresponsals regionals i locals de la UE a través d’un responsable polític de la ciutat.-

 14.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la millora en l’especialització i digitalització dels departaments d’obres i manteniment.-

 

 

 PRECS I PREGUNTES

 

15.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als torns de nit de la policia local.-

16.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al Pla Local d’Habitatge.-

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la freqüència de pas línia 7 Mataró Bus.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la renúncia a una subvenció de la Diputació de Barcelona.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el tancament d’una botiga d’animals.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la volta ciclista a Catalunya.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les obres al Camí Ral entre els carrers Cooperativa i Lepanto.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el manteniment de la xarxa semafòrica.-

23.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró perquè aquest govern faci una proposta viable per cobrar una taxa a les entitats bancàries que no ofereixin un servei adequat a la gent gran i col·lectius vulnerables víctimes de la bretxa digital.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els reiterats talls en el subministrament elèctric a la ciutat.-

             

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona