Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (05/10/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (05/10/2023)

Decret  núm. 9474/2023 de 2 d’octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

RESOLC:

 

Primer.-  Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 5 d’octubre de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 

1.-     Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de setembre de 2023.-   

2.-     DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 3.-     Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2022.-

4.-     Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2022.-

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5.-     Aprovar actualització inventari béns, drets i obligacions Ajuntament de Mataró a 31/12/2022.-

Servei d’Ingressos

6.-     Denegar la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per O.P.B. de la liquidació núm. 5252150, de quota 1.747,66 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.-

CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 7.-     Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació per ajust de les alineacions del sistema viari a l’entorn de l’ escola GEM.-

 

CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE

Àrea Serveis a la Ciutadania

 8.-     Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 4/9/2023, relativa a l’aprovació de la part d’accessibilitat comunicativa que formarà part del Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ       

9.-     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a la reestructuració del carril bici i la eliminació dels trams conflictius.-

10.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per revitalitzar els eixos comercials de tota la ciutat i impulsar-los a través del comerç cooperatiu de proximitat.-

11.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per a la reducció dels estacionaments en zona blava.-

12.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació d’una xarxa d’establiments col·laboradors en reciclatge de roba.-  

 

PRECS I PREGUNTES

13.-   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a la revisió i millora de la gestió del Mataró Bus.-

14.-   Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per iniciar el camí cap a la reducció de la jornada laboral a la ciutat i la comarca.-  

15.-   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre els preocupants fets relacionats amb l’okupació il·legal, delinqüència i un segrest a la urbanització de Les Sureres.-

16.-   Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró sobre la paràlisi del servei d´atenció domiciliària (SAD) per estar infrapressupostat.-

17.-   Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre la col·laboració d´Òmnium Cultural en actes de l´Ájuntament.-  

18.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en relació al solar situat entre els carrers Alarcón i Rocafonda.-

19.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en relació a la plantilla de la Policia Local.-

20.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre la situació de la parcel·la on es troba “Can Fugarolas”.-

21.-   Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre la celebració del dia 12 d’octubre Festa nacional d’Espanya.-

22.-   Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre educació nutricional enfocada a infants i adolescents a la ciutat.-

23.-   Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a l’aplicació del règim d’organització de municipi de gran població a la ciutat de Mataró.-

24.-   Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre les persones beneficiàries del carnet blau.-

25.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en relació a la suspensió de la XXII triatló ciutat de Mataró.-

26.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per la retolació en català dels aparells de gimnàstica dels parcs de salut.-

 

Segon.-  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

      L'Alcalde

      David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán