Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari urgent de gener (20/01/2021)

Escoltar

Ple extraordinari urgent de gener (20/01/2021)

 

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària urgent 20 de gener de 2021

Òrgan: Secretaria General

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dimecres 20  de gener de 2021, a les 9 hores del matí, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

 

Vista la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2.

 

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

 

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 

 

 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

1          Ratificació de la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari urgent.

 

2          Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.