Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer de 2018 (08/02/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer de 2018 (08/02/2018)

DECRET
1132/2018 de 5 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 de febrer de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de febrer de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió extraordinària del dia 22 desembre de 2017 i ordinària del dia 18 de gener de 2018.

2. DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS 
ALCALDIA

3. Modificació composició Comissions Informatives Municipals


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

4. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector Carretera de Cirera .

5. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de general d’ordenació per al reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral i Alcalde Abril.

6. Ratificar decret d’alcaldia de nomenament de canvi dels membres del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, en la presidència, vicepresidència i vocal de CiU.


Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats

7. Aprovació definitiva Ordenança Municipal de Terrasses.
 


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’ajuntament de Mataró impulsi la retirada i/o millora del cablejat elèctric a la via pública.

9. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la necessitat de crear espais d’atenció a la Gent Gran de Mataró.

10. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per crear una escola municipal del mar.

11. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía per tal que s’estudiï la viabilitat i la ubicació d’un centre cívic en el barri de La Llàntia

12. Proposta de Resolució que presenta rel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per instaurar un sistema de finestra única a l’Ajuntament de Mataró.

13. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l’estudi del projecte per a la construcció d’una piscina olímpica coberta a la ciutat.


PRECS I PREGUNTES

14. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Pla d’oci nocturn de Mataró.

15. Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la nul•litat de les multes captades pel “foto-vermell” dels semàfors.

16. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’aprovació definitiva del Reglament d’ús i accés als Mitjans de Comunicació Municipal.

17 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els danys ocasionats a la façana principal i al lateral de l’edifici de l’ajuntament de Mataró; arran de l'enganxat de pamflets reivindicatius en els esmentats paraments, durant les manifestacions i concentracions en suport de la "Llibertat dels Jordis" i del Govern del Sr. Puigdemont.

18. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els danys ocasionats al mobiliari urbà de la ciutat de Mataró amb pintades amb al•lusions al suport de l'1-O, de la "Llibertat dels Jordis" i dels membres del Govern del Sr. Puigdemont.

19. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’ajuntament de Mataró es personi com a afectat davant els tribunals per l’anomenat cas del 3% amb derivacions a l anostra ciutat.

20. Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre els llums de tecnologia LED i la contaminació lumínica.

21. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de les palmeres de la classe Washingtonia.

22. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el futur del Triangle dels Molins.

23. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’Audiència Prèvia.

24. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per conèixer l’estat i calendari de l’Ordenança Municipal per a la Igualtat de Gènere.

25. Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’enfonsament d’una part de la calçada al carrer Burriac i la “no actuació” per part de l’Ajuntament.

26. Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per mantenir en condicions dignes la zona de l’Avinguda Maresme i solucionar el problema de convivència entre el corre can i les zones de joc infantil del Parc de Mar.

27. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per millorar l’operativa de gestió de la recollida de brossa de la via pública de Mataró.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el tancament del Zara de la Riera.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró