Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (17/01/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (17/01/2019)

DECRET
72/2019 de 14 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 17 de gener de 2019
Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 17 de gener de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 

ORDRE DEL DIA

1 Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Anna Maria Caballero Sancho a l'Acta de Regidora d'aquest Ajuntament.


2 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 13-12-2018 i extraordinària del 20-12-2018


3 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


Servei de Gestió Econòmica

4 Aprovar la desafectació de la Finca E (Equipament públic escolar) ubicada al polígon número 1 de la Unitat d’Actuació número 84 “Eix Herrera” de Mataró per a la seva cessió a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; i Cessió d’ús de la pròpia finca a favor de dita Administració per poder procedir a licitar les obres de construcció d’un nou edifici per a l’Escola Joan Coromines i la seva posada en funcionament.

 

 

Direcció de Recursos Humans

5 Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Mataró a la pròrroga de l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa “Treball i Formació” promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

6 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places i aprovació de les bases generals reguladores dels processos de cobertura definitiva de places per la via de la consolidació de l’ocupació temporal (COT).

7 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2019: increment del 2,25%CIM DE SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL
Servei de Benestar Social

8 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 14-1-2019, d’aprovació del Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2022.

 

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament

9 Aprovar el nomenament de vocal al Consell Escolar Municipal de Mataró en representació de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.

10 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Aliança Educació 360


Direcció de Cultura

11 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya

12 Aprovar la incorporació de nous vials al Nomenclàtor

13 Donar compte concessió subvenció nominativa a la Fundació Iluro per al sosteniment de la biblioteca

14 Donar compte modificació protocol incorporació biblioteca popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques Municipals

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per construir un model d’oci sostenible a la nostra ciutat.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es revoqui els acords i canvis urbanístics que havien de permetre la construcció de la Casa de la Cultura Popular al solar de la cantonada dels carrers Biada i Tetuán

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per crear una Taula ciutadana de la memòria històrica democràtica

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per permetre i donar suport des de el consistori a una consulta popular i local, impulsada per diferents entitats de la ciutat sobre Monarquia o República.

 

PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la XXXVI Setmana de Música Antiga.

20 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir el hall de l’ajuntament a les entitats que participin i/o organitzin actes institucionals.

21 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’excés de trànsit que suporta el carrer Sant Pere.

22 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per garantir la neutralitat dels espais públics i lliures de partidisme polític, entre ells les nostres empreses municipals.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’acció dels agents de territori. 

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’augment de gent que dorm al carrer.

25 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’estudi de la funerària municipal i l’adequació de l’Ordenança Reguladora de la prestació de serveis funeraris a la Directiva Europea 2006/123/CE.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els acords entre el govern municipal i una entitat animalista per prohibir la presència de cavalls a la Cavalcada de Reis.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la creació i la provisió del lloc de treball de Director/a de serveis i projectes universitaris de la Fundació Tecnocampus.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la situació de la Planta de Tractament de Residus Urbans.

29 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’estratègia a seguir per cobrir les baixes a la policia local en els propers tres anys i augmentar la seguretat a Mataró.

30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació als criteris que regiran en els actes tradicionals amb presència d’animals.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la situació actual del Corte Inglés.

32 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la cessió d’espais en instal•lacions municipals.

 

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró