Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (08/05/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (08/05/2019)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 de maig de 2019

Òrgan: Alcaldia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 8 de maig de 2019, a les 19,20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinàries del 1 d’abril de 2019 i del 30 d’abril de 2019  i ordinària del dia 4 d’abril de 2019.

DESPATX  OFICIAL

         DICTAMENS

           CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           Servei de Gestió Econòmica

 
3 Aprovació per part del Ple de les Instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents.

4 Informació trimestral de la morositat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019

5 Donar compte del Seguiment del primer trimestre 2019 del Pla d'Ajust.

6 Aprovació de la concertació de l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 14.910.011,56€, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2019.

 7 Donar compte del Pla de control financer  2019-2020

 Servei d’Ingressos

8 Aprovació dels preus públics de Cultura per al curs 2019-2020

9 Aprovació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2019-2020

 Direcció de Promoció Econòmica

10 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 11-3-2019 relatiu al Pla estratègic de Promoció de Ciutat.

11 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 25-3-2019 relatiu a l’estudi-proposta sobre el Mar en Valor.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

12 Aprovació Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu als paràmetres condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.

13 Aprovació Text refós del Pla de millora urbana del sector Maresme–Toló.

14 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins.

15 Aprovació provisional de la Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial d’Equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins.

CIM D’ACCIO SOCIAL

Servei d’habitatge

16 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 8-4-2019 relatiu a l’aprovació del text de l'acord del parteneriat i del contracte de subvenció de la tercera convocatòria del programa d'ajuts FEDER per al projecte "lloguem / yes we rent"

 Igualtat i Ciutadania

17 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 8-4-2019 relatiu a l’aprovació de l'annex del III Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania en polítiques LGTBI

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía  sobre la necessitat d’implementar una campanya d’informació respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques.       

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè els grups municipals retin comptes de les assignacions econòmiques que perceben.

PRECS I PREGUNTES       

 20 Pregunta que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la manca d’informació promesa pel govern en relació a la PdR que preveia el 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de lloguer, a l’habitatge de protecció oficial.

21 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la regidora no adscrita sobre l’impuls d’un servei de dentista municipal a Mataró.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’estudi encarregat des de Cultura per analitzar la situació, rendiment i optimització de l’àrea.

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè denunciï a l’Agència Catalana de l’Aigua per la seva ignorància en el deure de realitzar el degut manteniment de la Riera d’Argentona.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les preguntes i peticions que realitzen els veïns a títol personal mitjançant el Registre Oficial (OFIAC).

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’agressió violenta produïda sobre un menor mataroní.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor