Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari de setembre (03/09/2015)

Escoltar

Ple ordinari de setembre (03/09/2015)

Decret
6498/2015 de 31 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de setembre de 2015
Òrgan: Secretaria General

 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de setembre de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària de 8 de juliol de 2015
 
 
        DESPATX OFICIAL
 
           JUNTA DE PORTAVEUS
 
2.1       Declaració Institucional que presenta el grup municipal de VOLEMataró per a declarar-se en contra del Tractat Transatlàntic d’Inversió i Comerç TTIP.
 
2.2       Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal d’instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada d’un Pla Director Sociosanitari de Mataró-Maresme.
 
2.3       Nomenament representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA a Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
           DICTAMENS
 
           Alcaldia
 
3         Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 5806/2015 de 21 de juliol, de modificació retribució a un regidor de la Corporació.
 
a        Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 5810/2015 de 21 de juliol, de modificació composició Mesa de Contractació.
 
        Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 6483/2015 de 31 d’agost, sobre baixa d’una regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró.
           COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 
6         Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 integrat pels comptes de l’Ajuntament, les seves Societats Mercantils i els seus Ens Públics Empresarials.
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
          DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
7         Ratificació del decret d’alcaldia 4918/2015 de 15 de juny relatiu al nou requeriment del deute de la Generalitat, actualitzat a data 4/06/2015 més interessos corresponents. 
 
 8        Actualització de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró referit a data 31/12/2014.
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
          
           -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-
 
        Rectificar la petició a la Diputació de Barcelona, sobre el traspàs de titularitat de la carretera 1415-C, al seu pas pel sector de “EL SORRALL”, per error en la descripció dels punts quilomètrics.
 
10        Aprovació definitiva del conveni sobre el pati i edifici del Cafè Nou.
 
 
           -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
11        Donar compliment de la Sentència número 250 de 2 d’abril de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en recurs ordinari número 110/2014, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual i modificar l’Ordenança municipal vigent.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
12        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya-Mes per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
 
 13       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per convocar una consulta per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
           
PRECS I PREGUNTES
 
14        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els incendis que s’han produït a 3 vivendes de la ciutat i la prevenció dels mateixos.
 
15        Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía referent a la utilització d’una finestra de l’edifici de l’Ajuntament per a exhibir propaganda electoral.
 
16        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la previsió de riscos de la Festa al Cel.
 
17        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el compliment dels terminis previstos en la construcció de l’edifici de l’escola Angeleta Ferrer.
 
18        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el retard en l’execució de les actuacions aprovades a diferents instal•lacions esportives.
 
19        Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre determinats aspectes de la Festa al Cel.
 
20        Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus de la neteja viària del Passeig Marítim i de les platges del terme municipal de Mataró.
 
21        Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre gossera gossos caçadors.
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre els pisos ocupats de Pla d’en Boet.
 
23        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relatiu al pagament dels impostos de l’ajuntament de Mataró a través de l’Agència Tributària Catalana.
 
24        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relatiu a la lleialtat institucional de l’ajuntament de Mataró al govern que surti de les eleccions del 27S.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la Festa al Cel.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els incidents produïts a Les Santes.

 
L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró