Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius

Gent Gran i Persones amb Dependència: Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius

Què és i per a què serveix?

És una prestació permanent de dret subjectiu, per a aquelles persones que, tot i ser pensionistes de les prestacions de mort i supervivència del Sistema de la Seguretat Social, no poden atendre, amb els seus ingressos, les despeses pròpies del manteniment del serveis de la llar habitual que compartia amb la persona causant, amb la finalitat de permetre’ls conservar una vida independent..

Qui ho pot demanar?

Va dirigit a les persones que no poden cobrir les despeses de manteniment de la llar perquè el/la cònjuge o bé el/la familiar ha mort (fins al segon grau de consanguinitat o afinitat).

Requisits:

- Ser resident a Catalunya.

- Acreditar haver de fer front amb llurs únics ingressos al manteniment de la llar habitual (llum, aigua, gas...).

- Acreditar que compartien amb el cònjuge o familiar que ha mort les despeses de la llar.

- Acreditar que depenguessin econòmicament de la persona difunta.

- No ser persona usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, de salut o sociosanitari, amb caràcter permanent, finançats amb fons públics dins els programes i polítiques públiques del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

- Quant als requisits econòmics, el límit d'ingressos per tenir dret a la prestació és 8.507,73 € anuals.
 

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

La Sol·licitud   ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
 
- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) disponible.
No caldrà aportar aquesta documentació en cas d’haver autoritzat al Departament a efectuar les consultes pertinents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 
- Original de certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 
- Certificat de defunció *
 
- Document acreditatiu de la relació de parentiu entre la persona sol·licitant i la persona difunta (Llibre de família,etc.) *
 
  *En cas de ser perceptor/a d’una pensió de viduïtat de la Seguretat Social no caldrà que aporti aquesta documentació.
Altres informacions d'interès

Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Oficina Virtual de Tràmits

 
 
La quantia màxima de la prestació és de 540€ anuals abonats en dotze mensualitats de 45€. La quantia mínima a percebre és de 6€ mensuals. En cap cas, la suma dels ingressos propis més la prestació no pot superar el límit d’ingressos màxims. Aquests ajuts se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.