La Sensibilització


La sensibilització és una eina per a la transformació de percepcions i discursos socials, que circulen sobre el fet migratori i/o sobre la diversitat cultural. Aquesta eina té com a objectiu desconstruir els estereotips i prejudicis i prevenir el racisme i la xenofòbia,  i fomentar la convivència ciutadana.

Això implica un treball en xarxa amb les entitats del territori, els agents socials i els serveis municipals implicats.
 Objectius:
· Potenciar les relacions interculturals entre la ciutadania, fomentant el coneixement d’altres cultures presents a la ciutat i reforçant el treball en xarxa.
· Reforçar les entitats socials i associatives i els espais que promouen la sensibilització i aquestes relacions interculturals a la ciutat.
· Foment de la participació dels agents socials implicats en tot el procés de cadascun dels projectes.
· Treball conjunt entre serveis municipals amb la interculturalitat com a eix transversal de treball.
· Prevenció discursos i comportaments xenòfobs, racistes i discriminatoris, amb campanyes de comunicació i gestió de rumors.
 
Eixos de treball:
 
· La sensibilització amb la població autòctona, amb la implementació d’actuacions orientades a millorar el coneixement del fet migratori, la deconstrucció d’estereotips, i promoure la generació d’actituds i percepcions positives vers la diversitat ciutadana a través de les xarxes socials, tallers...

· La sensibilització amb la població nouvinguda; amb la implementació d’actuacions que possibilitin el coneixement de la societat d’acollida, el respecte dels valors i les normes de convivència.

· La generació d’espais d’interacció social de caràcter intercultural per tal de possibilitar el coneixement entre les persones de diverses cultures, el trencament d’estereotips, la reducció dels efectes dels prejudicis i millorar la convivència i la cohesió social als barris.

· Facilitar eines antirumors com a estratègia per treballar els estereotips i prejudicis i vetllar per la convivència.