Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Reconeixement del grau de disminució

Gent Gran i Persones amb Dependència: Reconeixement del grau de disminució

Què és i per a què serveix?

Document acreditatiu de la condició de disminució. L’expedient de valoració i orientació (EVO) del Centre d’atenció de disminuïts (CAD) de la Generalitat. Indica el diagnòstic i el grau de disminució en percentatge.

Qui ho pot demanar?

- Les persones que pateixen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una disminució per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és un criteri de valoració, si no que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d’haver rebut els tractaments oportuns.

- Les persones que pateixin alguna disminució seqüela d’una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de disminució.
 
- No han de valorar-se de nou per ICSS les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social  per incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa o tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d’incapacitat per al servei o inutilitat. Només cal la valoració del ICASS si es vol tenir un grau superior al 33%.
Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

- Fotocopia del llibre de família o partida de naixement dels menors de 16 anys.
 
- Informes mèdics o psicològics relacionats amb la malaltia que genera la disminució.
 
- En cas de ser pensionista de la Seguretat Social per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de classes passives per jubilació o retir per incapacitat per al servei o inutilitat, resolució de reconeixement de la condició de pensionista emesa per l´Institut Nacional de la Seguretat Social o pel Ministeri d´Economia i Hisenda o pel ministeri de Defensa , segons el cas.
Quant temps triga la resposta?

Aproximadament 1 any.

Quina documentació es lliura?

Fotocòpia de la primera plana de la sol·licitud amb registre de sortida de l’Ajuntament.

Altres informacions d'interès

Telèfon Agència d’Atenció a les Persones amb Dependència de Mataró: 93 758 23 01